ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning). Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, No 4, p. 335-347. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu
Name (in English) E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Pedagogika, Praha, PedF UK, 2006, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00016360
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English e-learning; blended ;learning ;education ;learning theory; policy ;research
Tags blended, e-learning, Education, learning, learning theory, policy, research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 20/6/2007 17:26.
Abstract
Studie se zabývá problematikou e-learningu, kterou nahlíží z několika perspektiv. Pozornost je věnována jak východiskům e-learningu – oblasti pedagogicko-didaktické a oblasti technologické, tak i vymezení dvou klíčových pojmů – e-learning a blended learning. Zmíněna je rovněž oblast školské politiky na národní i mezinárodní úrovni, protože ta vytváří široký rámec nejenom pro současné aktivity, ale i pro budoucí rozvoj e-learningu. Na silné a slabé stránky e-learningu se orientuje poslední část, která naznačuje možné cesty rozvoje i případné bariéry v používání ICT ve vzdělávání. V rámci studie je rovněž poukazováno na některé možné oblasti pedagogického výzkumu.
Abstract (in English)
The article is concerned with the theme of e-learning, which it approaches from a number of different perspectives. It considers both the starting-points of e-learning - the educational-didactic field and the technological field, and the definition of the two key terms - e-learning and blended learning. It also looks at educational policy at the national and international level, because it is that creates the broad framework not only for current activities but also for the future development of e-learning. The final section deals with the strong and weak sides of e-learning, indicating potential barriers to the use of ICT in education. The article likewise refers to several possible fields of educational research.
Links
GA406/06/1022, research and development projectName: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
1J017/04-DP2, research and development projectName: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Modern society and its transformation (National programme of research)
PrintDisplayed: 18/1/2020 15:43