STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Zdeněk GREGOR, Robert VLACHOVSKÝ, Bohuslav VOJTÍŠEK and Ivo HOFÍREK. Pedal bypass grafting on arteriographically invisible foot arteries detected by duplex ultrasound for limb salvage. Minerva Chirurgica. Torino, Italy: Edizione Minerva Medica, 2007, 62/2007, No 2, p. 115-124. ISSN 0026-4733.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedal bypass grafting on arteriographically invisible foot arteries detected by duplex ultrasound for limb salvage.
Name in Czech Pedální bypass na arteriograficky nezobrazené pedální tepny detekované dopplerometricky pro záchranu končetiny.
Authors STAFFA, Robert (203 Czech Republic, guarantor), Zdeněk KŘÍŽ (203 Czech Republic), Zdeněk GREGOR (203 Czech Republic), Robert VLACHOVSKÝ (203 Czech Republic), Bohuslav VOJTÍŠEK (203 Czech Republic) and Ivo HOFÍREK (203 Czech Republic).
Edition Minerva Chirurgica, Torino, Italy, Edizione Minerva Medica, 2007, 0026-4733.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00022397
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Vascular surgical procedures; Pedal bypass; Peripheral arterial disease; Angiography; Ultrasonography; duplex
Tags Angiography, duplex, Pedal bypass, Peripheral arterial disease, Ultrasonography, Vascular surgical procedures
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., učo 226. Changed: 27/6/2008 13:51.
Abstract
Aim. In this study the long term outcomes in patients undergoing pedal bypass grafting were evaluated and the risk of graft occlusion was related to whether, preoperatively, the pedal arteries were visualized by angiography or not and were only detected by duplex ultrasography. Methods. In 2000 - 2005, 81 pedal bypass grafts were performed in patients with chronic critical lower limb ischemia, of which 54 (66.7 %) had diabetes. Tissue loss (SVS/ISCVS - category 5) was recorded in 68 (84.0 %) limbs and rest pain (SVS/ISCVS - category 4) in 13 (16.0 %) limbs. In 24 limbs (29.6 %) bypass grafts were implanted on the pedal arteries that had not been visualized by preoperative angiography, but had been detected only by duplex ultrasound. Results. During the follow up (median, 17 months; range, 3 - 69 months), 18 grafts (22.2 %) failed. Seven limbs had to be treated by early thrombectomy, which resulted in long term graft patency and limb salvage. The early postoperative mortality rate was 2.5 %. Cumulative primary and secondary graft patency rates, and limb salvage rates were 70.2 %, 80.2 % and 82.4 %, respectively. No significant difference in graft occlusion was found between the patients with visible and those with not visible pedal arteries on preoperative arteriograms (Fishers exact test). Conclusion. Duplex ultrasonography is a reliable modality for detection of target pedal arteries not visualized by preoperative arteriography and it helps reduce the number of patients with non-operable arterial occlusion disease by about 25 %.
Abstract (in Czech)
Úvod: Tato studie hodnotí dlouhodobou průchodnost pedálních graftů v závislosti na tom, zda předoperačně pedální tepny byly angiografií vizualizovány nebo se na angiografii nezobrazily a byly pouze detekovány dopplerometricky. Metodika: V letech 2000 - 2005 jsme implantovali 81 pedálních bypassů u pacientů s chronickou kritickou ischémií, z nichž 54 (66,7 %) trpělo diabetem. Gangréna nebo ulcerace nohy byly pozorovány u 68 (84,0 %) končetin, 13 (16,0 %) pacientů bylo ve stadiu klidových bolestí bez ulcerací. U 24 končetin (29,6 %) byl bypass implantován na pedální tepny, které nebyly vizualizovány předoperační angiografií a byly pouze detekovány duplexní ultrasonografií. Pooperačně byli pacienti sledováni podle standardního programu, který zahrnoval klinické vyšetření pacienta a duplexní ultrasonografii graftu 1 a 3 měsíce po operaci a dále každých 6 měsíců. Výsledky: Během sledování souboru (medián 17 měsíců; rozmezí 3 - 69 měsíců) 18 graftů (22,2 %) selhalo. U 7 z nich byla končetina zachráněna včasnou trombektomií, která vedla k obnovení dlouhodobé průchodnosti bypassů. Perioperační mortalita byla 2,5 %. Kumulativní pravděpodobnost primární a sekundární průchodnosti štěpů a kumulativní pravděpodobnost záchrany končetiny byla 70,2 %, 80,2 % a 82,4 %. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v riziku uzávěru bypassů u pacientů se zobrazenými versus nezobrazenými výtokovými pedálními tepnami na předoperační angiografii (Fisher exact test). Závěr: Pedální bypass je šetrná metoda s velmi dobrými dlouhodobými výsledky. Duplexní ultrasonografie je plnohodnotnou modalitou pro detekci potenciálních pedálních tepen nezobrazených angiograficky a může redukovat počet pacientů s inoperabilní uzávěrovou chorobou tepen dolních končetin až o 25 %.
Links
MSM 141100004, plan (intention)Name: Časná diagnostika kardiovaskulárních chorob
PrintDisplayed: 16/6/2024 05:13