HYTYCH, Roman. Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2002, roč. 46, č. 5, s. 462–471. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení
Název česky Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení
Název anglicky Social Representations of Death of Personnel in the Oncology Department
Autoři HYTYCH, Roman.
Vydání Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia, 2002, 0009-062X.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.190
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky social representations, death, common sense
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 14. 6. 2008 11:05.
Anotace
Hytych 2001), která byla obhájena na katedře psychologie FSS MU. Záměrem obou pojednání je připravit základnu pro vybudování zakotvené teorie sociálních reprezentací smrti. Design kvalitativního výzkumu v rámci onkologického oddělení byl vybudován na podkladě teorie sociálních reprezentací (Moscovici 1984; Wagner 1994, 1995) a na metodologickém přístupu zakotvené teorie (Strauss & Corbinová 1999). Teorie sociálních reprezentací studuje sdílené představy o relevantních sociálních objektech, jinými slovy zdomácnělé způsoby myšlení a jednání určitých skupin lidí. Fundamentální výzkumnou otázkou tedy je, které představy o smrti sdílíme, jaké způsoby myšlení a jednání nám nabízí náš zdravý rozum? Pomocí procedury přijetí si jedinec vytváří osobní reprezentaci smrti (ORS) ze společenské reprezentace smrti (SRS), jejíž obsah je vázaný na daný socio–kulturní kontext. Tvořící se ORS je ověřována v procesu osobní zkušenosti, jehož výsledkem je buď přijmutí současné ORS, nebo její odmítnutí. V případě odmítnutí ORS, se v průběhu pokračujícího procesu osobní zkušenosti aktivuje procedura vymezení se vůči osobou vnímané SRS, což vede ke změně aktuální ORS. Celý popsaný proces lze zahrnout do konceptu procesu geneze ORS, který determinuje jednotlivé, osobami sdílené typy ORS. Proces geneze lze také chápat, jako cestu vedoucí k přesvědčení (víře), jehož struktura je závislá jednak na způsobu geneze ORS a jednak na socio–kulturním kontextu dané osoby (skupiny).
Anotace česky
Hytych 2001), která byla obhájena na katedře psychologie FSS MU. Záměrem obou pojednání je připravit základnu pro vybudování zakotvené teorie sociálních reprezentací smrti. Design kvalitativního výzkumu v rámci onkologického oddělení byl vybudován na podkladě teorie sociálních reprezentací (Moscovici 1984; Wagner 1994, 1995) a na metodologickém přístupu zakotvené teorie (Strauss & Corbinová 1999). Teorie sociálních reprezentací studuje sdílené představy o relevantních sociálních objektech, jinými slovy zdomácnělé způsoby myšlení a jednání určitých skupin lidí. Fundamentální výzkumnou otázkou tedy je, které představy o smrti sdílíme, jaké způsoby myšlení a jednání nám nabízí náš zdravý rozum? Pomocí procedury přijetí si jedinec vytváří osobní reprezentaci smrti (ORS) ze společenské reprezentace smrti (SRS), jejíž obsah je vázaný na daný socio–kulturní kontext. Tvořící se ORS je ověřována v procesu osobní zkušenosti, jehož výsledkem je buď přijmutí současné ORS, nebo její odmítnutí. V případě odmítnutí ORS, se v průběhu pokračujícího procesu osobní zkušenosti aktivuje procedura vymezení se vůči osobou vnímané SRS, což vede ke změně aktuální ORS. Celý popsaný proces lze zahrnout do konceptu procesu geneze ORS, který determinuje jednotlivé, osobami sdílené typy ORS. Proces geneze lze také chápat, jako cestu vedoucí k přesvědčení (víře), jehož struktura je závislá jednak na způsobu geneze ORS a jednak na socio–kulturním kontextu dané osoby (skupiny).
Anotace anglicky
The source of this article is a diploma thesis (Hytych 2001), that has been exposed at the Department of Psychology at the FSS MU. The purpose of mentioned thesis and this article is to establish the grounded theory of Social Representations of Death. Research design, in the context of the oncology department, was based on the theory of social representations (Moscovici 1984; Wagner 1994, 1995) and on the methodology approach of grounded theory (Strauss & Corbin 1999). The theory of social representations is focused on shared images about relevant social object, in another words "familiar" ways of thinking and acting of specific groups. The fundamental research question is: which images about death we share, witch ways of thinking and acting are offered by our common sense? A person constructs his (her) own Personal Representations of Death (PRD) through procedure of accepting them from Society Representations of Death, of which content is tied to given socio–cultural context. Growing PRD are checked by the personal experience process. The result of this process can be either accepting or rejection of the PRD. In case the PRD are rejected, the procedure of delimitation is activated. That caused change of the present PRD. The whole process can be incorporated in the concept of genesis of PRD, which determines individual types of PRD shared by the people. Geneses can be understood as the journey leading to conviction, that structure is dependent partly on the way of PRD geneses and partly on socio–cultural context of the given person (group).
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 10:59