SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Radek TROJANEC, Marián HAJDÚCH, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA and Rudolf NENUTIL. Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. (A retrospective analysis of trastuzumab-based therapy in metastatic breast cancer patients at Masaryk Memorial Cancer Institute.). Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, vol. 21, No 6, p. 348-358. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů.
Name in Czech Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů.
Name (in English) A retrospective analysis of trastuzumab-based therapy in metastatic breast cancer patients at Masaryk Memorial Cancer Institute.
Authors SVOBODA, Marek (203 Czech Republic, guarantor), Peter GRELL (703 Slovakia), Marta ŠIMÍČKOVÁ (203 Czech Republic), Pavel FABIAN (203 Czech Republic), Katarína PETRÁKOVÁ (203 Czech Republic), Markéta PALÁCOVÁ (203 Czech Republic), Dagmar MACKOVÁ (203 Czech Republic), Radek TROJANEC (203 Czech Republic), Marián HAJDÚCH (203 Czech Republic), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic), Rostislav VYZULA (203 Czech Republic) and Rudolf NENUTIL (203 Czech Republic).
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/09:00040075
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) metastatický karcinom prsu;trastuzumab;HER-2 gen;sérový HER-2 protein;doba do progrese;celkové přežití
Keywords in English metastatic breast cancer;trastuzumab;HER-2 gene;serum HER-2 protein;time to progression;overall survival;prognosis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 6/12/2009 15:31.
Abstract
Léčba trastuzumabem, monoklonální protilátkou proti HER-2 receptoru, významně zvyšuje léčebnou odpověď (RR), prodlužuje čas do progrese onemocnění (TTP) i celkové přežití (OS) pacientek s HER-2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu. Na straně druhé je tato léčba doprovázena primární i sekundární rezistencí onemocnění. Provedli jsme retrospektivní analýzu vlastního souboru pacientek, s cílem identifikovat prognostické faktory použitelné v běžné klinické praxi. Metodika: Do souboru bylo zařazeno 112 pacientek, které od dubna 2000 do ledna 2007 zahájily v Masarykově onkologickém ústavu paliativní protinádorovou terapii s trastuzumabem pro metastatický karcinom prsu. Sledovali jsme základní charakteristiky primárních tumorů (histologický typ, exprese estrogenového, progesteronového a HER-2 receptoru, amplifikace Her-2/neu genu), stav pacientek, rozsah onemocnění, vývoj koncentrace sérových nádorových markerů [karcinoembryonální antigen (CEA), CA 15-3, sérová koncentrace extracelulární části HER-2 receptoru (S-HER-2 ECD)] a parametry účinnosti léčby a přežití (RR, TTP, OS). Výsledky: U 95% pacientek byl trastuzumab podáván v kombinaci s cytostatiky (nejčastěji taxany,83%), 1. a 2. linie léčby představovaly 88,4% aplikací. Medián TTP byl 284 dnů (9,3 měsíce), medián OS byl 612 dnů (20,1 měsíce), RR 54,5%. Nejvíce odpovědí na léčbu bylo v první linii léčby (p=0.0001) a u nádorů s poměrem signálů sond HER-2/Ch17 nad 2,2 (p=0,0092). Trastuzumab byl předčasně ukončen u 11 pacientek (9,8% případů), u 7 (6,2%) z důvodů kardiotoxicity. Metastatické postižení CNS nastalo u 31 pacientek (27,7%). Sérový nádorový marker S-HER-2 ECD byl nejčastějším pozitivním markerem v době před zahájením léčby (72,5%) i při progresi onemocnění (55,9%). Coxova regresní analýza prokázala nejsilnější prognostický význam ve vztahu k TTP u markeru S-HER-2 ECD, a to jak k jeho hladině před zahájením léčby, tak i v době mezi 90. a 130. dnem léčby trastuzumabem. Nejlepším prediktorem OS byl stav CEA před zahájením léčby a stav S-HER-2 ECD v době mezi 90. a 130. dnem léčby. Závěr: Potvrdili jsme, že jediným prediktivním markerem odpovědi na léčbu trastuzumabem, který je zároveň absolutním indikačním kritériem, je průkaz HER-2 pozitivity tumoru. Stanovení sérové koncentrace S-HER-2 ECD před zahájením léčby a monitorace dynamiky tohoto markeru v průběhu léčby trastuzumabem je nejvýznamnějším prognostickým ukazatelem vývoje onemocnění (TTP i OS), a může tak přispět k časnému odhalení progrese a k individualizaci časového plánu kontrolních vyšetření
Abstract (in English)
Trastuzumab is a humanized monoclonal antibody directed against the HER-2 receptor. Trastuzumab-based therapy significantly improves response rate (RR), time to progression (TTP) and overall survival (OS) for women with HER-2 positive metastatic breast cancer. Despite its initial efficacy, acquired resistance to trastuzumab develops in a majority of patients with MBC, and a large subset never responds, demonstrating primary resistance. The purpose of this retrospective study was to determine prognostic factors applicable to clinical practice. Methods: We enrolled 112 women with metastatic breast cancer, who started the trastuzumab-based therapy at Masaryk Memorial Cancer Institute until January 2007. Clinical and laboratory factors, such as: patients conditions, character of metastatic spread, histology, estrogen, progesterone and Her-2 receptor status, Her-2/neu gene amplification, and serum tumor markers CEA, CA 15-3 and extracellular domain of Her-2 receptor (S-HER-2 ECD) were monitored. The association of all factors to response to therapy, time to progression (TTP) and overall survival (OS) was assessed. Results: In 95% patients, the trastuzumab was combined with cytostatics (83% taxanes), 88,4% of patients started the trastuzumab as the first or second-line anticancer treatment. The median TTP was 284 days (9,3 months) and the median OS was 612 days (20,1 months) for all patients, RR was 54,5%. The highest RR was associated with the first-line treatment (p=0.0001) and with HER-2 gene/Chromosome 17 ratio above 2,2 (p=0,0092). Eleven patients (9,8%) discontinued the treatment because of toxicity, 7 patients did it as a result of cardiotoxicity (6,2%). CNS metastases occurred in 31 patients (27,7%). The S-HER-2 ECD was the most frequently elevated serum marker at the time of the treatment initialization (72,5%) and at the time of the progression (55,9%). Cox regression analysis identified S-HER-2 ECD levels at the beginning and between day 90 and 130 of the trastuzumab therapy as the best predictors of TTP. On the other hand the best predictor of OS was level of CEA before the treatment started and level of S-HER-2 ECD between day 90 and 130 of the trastuzumab therapy. Conclusions: We confirmed that the only one predictive marker for response to trastuzumab therapy is a proof of HER-2 tumor positivity.The highest prevalence of S-HER-2 ECD positivity among serum tumor markers and the strong association between initial and subsequent S-HER-2 ECD serum concentrations and time to progression and overall survival make the S-HER-2 ECD the most significant prognostic marker.
Links
NR8335, research and development projectName: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
PrintDisplayed: 30/11/2020 13:10