DOČEKAL, Mojmír. Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu (Double prefixation and semantics of verbs of motion). Slovo a slovesnost, Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2009, vol. 70, No 4, p. 327-341. ISSN 0037-7031.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu
Name (in English) Double prefixation and semantics of verbs of motion
Authors DOČEKAL, Mojmír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Slovo a slovesnost, Praha, Akademie věd ČR, ÚJČ, 2009, 0037-7031.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00029869
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000272327700009
Keywords (in Czech) formální sémantika; sémantika vektorového prostoru; aspekt; předložkové fráze; události; prefixace
Keywords in English formal semantics; vector space semantics; aspect; PP; events; prefixation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 13/12/2017 10:42.
Abstract
V tomto článku se věnuji vidovému systému češtiny, konkrétněji pak kombinaci prefixů na slovese. Vycházím z teorií používajících sémantiku vektorového prostoru (Zwart 2005, Gehrke 2009) a tvrdím, že cílové prefixy do- a při- nemohou být modifikovány měrovým prefixem po-, protože jde o vektory s monotonicitou nahoru. Dále pak formálně popisuji homomorfismus mezi událostmi a trajektoriemi denotovanými slovesem a předložkovou frází v českých větách. V návaznosti na oba okruhy problémů pak ukazuji nutnost oddělení telicity a perfektivity v češtině.
Abstract (in English)
In this paper, I discuss aspectual system of Czech and in particular, the prefix combinations on verbs. Following the arguments of Gehrke (2009) and general model of Zwarts (2005), I argue that being upward monotonne vectors, the goal prefixes do and při cannot be modified by the measure prefix po (there are no verbs like *po do skočit or *po při jet). Next I offer a formal treatment of paths and events homomorphism for the verbs of motion in Czech. And I argue, based on the examined data, for keeping apart two distinctions in the aspectual system of Czech: telicity and perfectivity.
Links
GP405/07/P252, research and development projectName: Negace a negativně polaritní výrazy v češtině
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 26/1/2020 19:10