RÖDEROVÁ, Petra. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením (Education and vocational training of visually impaired). In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. p. 273-288. ISBN 978-80-7315-198-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením
Name in Czech Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením
Name (in English) Education and vocational training of visually impaired
Authors RÖDEROVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno, Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky, p. 273-288, 16 pp. 2010.
Publisher Paido Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00045992
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-198-0
Keywords (in Czech) žák s postižením zraku; integrace/ inkluze;profesní příprava; edukace žáků se zrakovým postižením; speciální pomůcky; rozvoj kompetencí
Keywords in English visually impaired pupil; integration/ inclusion; vocational training; education of visually impaired; special aids; development of competences
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 28/4/2011 13:09.
Abstract
Text se zabývá problematikou edukace žáků s postižením zraku s ohledem na různá věková období. V souvislosti s profesní přípravou jsou zmíněny vybrané speciální pomůcky a rozvoj důležitých kompetencí. Podávané informace vycházejí z výzkumů a studií na poli pedagogiky osob se zrakovým postižením.
Abstract (in English)
The text deals with education of visually impaired in different age periods. There are described selected special aids and development of key competences in connection with vocational training. The author was working with information gained in studies and researches in pedagogy of visually impaired.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1/12/2022 06:57