POLÁČEK, Jiří. Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno). In Hažko, P. Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. 1st ed. Prešov: Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove. ISBN 80-8068-337-9. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Name (in English) Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno
Authors POLÁČEK, Jiří.
Edition 1. vyd. Prešov, Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM], 2005.
Publisher Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-8068-337-9
Keywords (in Czech) závěrečná práce, elektronický archív, dokument, zabezpečení dokumentu, vyhledávání, publikační systém, PDF, XML, digitalizace
Keywords in English thesis, electronic database, document, document security, searching, publishing system, PDF, XML, digitisation
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 6/5/2011 12:01.
Abstract
Středisko vědeckých informací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dále též SVI ESF MU) provozuje od počátku roku 2003 archív bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě. Příspěvek představuje současný stav archívu, upřesňuje možnosti práce s ním a zpětně rozebírá podstoupené kroky, které se jeví jako nezbytné k úspěšnému spuštění projektu. Podrobněji jsou tak rozepsány legislativní úpravy ve školním řádu, systém sběru prací od posluchačů, převod prací do prezentačního formátu a technický popis fungování databáze prací. Část příspěvku je též věnována významným změnám, které archív od svých počátků již podstoupil či jej teprve čekají – což je především případ zpětné digitalizace starších prací z papírové podoby.
Abstract (in English)
Centre of Scientific Information at Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno (SVI ESF MU) has been running master and bachelor theses in an electronic form since the beginning of 2003. This paper presents the actual state and the advantages of the database. All steps significant for a successful project launch are covered as well. Ergo a legislative procedure, a collection of student theses, a conversion of theses to a presentational format and a technical report of database functioning are described in details. One part of the article deals with the significant modifications of the database which were already done and which are prepared too – as a project of the older works digitalization by scanning from papers.
PrintDisplayed: 18/4/2024 10:51