POLÁČEK, Jiří. Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Theses electronic archive at ESF MU). In INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha. 6 pp. 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elektronický archív akademických prací na ESF MU
Name (in English) Theses electronic archive at ESF MU
Authors POLÁČEK, Jiří.
Edition Praha, INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online], 6 pp. 2003.
Publisher Albertina icome Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Poláček, Ph.D., učo 3518. Changed: 6/5/2011 12:17.
Abstract
Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně se podařilo úspěšně realizovat první fázi zpřístupnění plných textů akademických závěrečných prací v elektronické podobě v rámci internetového prostředí, což je podle dostupných informací počin v České republice zatím ojedinělý. Příspěvek proto shrnuje zkušenosti s nezbytnou administrativou sběru prací od posluchačů, polemiku nad zvoleným prezentačním formátem a jeho možnostmi, a také letmý popis technického řešení webového distribučního systému, skrze nějž mají oprávnění uživatelé k pracím přístup. Nezbytná administrativa v sobě zahrnuje překážky v zakotvení povinnosti posluchačů odevzdávat práce také v elektronické podobě a vypořádání se s autorskoprávními aspekty odevzdaných prací. V pojednání o prezentačním formátu jsou shrnuty výhody formátu PDF, využití možnosti jeho zabezpečení a digitálního podepisování a také úskalí týkající se převodu prací do tohoto formátu. Popis technického řešení se dotýká zejména tvorby bibliografických záznamů k odevzdaným pracím v jazyce XML a jejich využití při vyhledávání požadované práce prostřednictvím webového prohlížeče. Stejně tak jsou komentovány použité techniky zabezpečení vzniklého elektronického archívu před neoprávněnými přístupy. Závěrem jsou rozebírány další možné cesty rozvoje a vylepšování stávajícího systému včetně možnosti zprovoznění fulltextového vyhledávání, které úzce souvisí s rozborem, v jaké míře je možné pro takovéto projekty využít volně dostupného softwaru.
Abstract (in English)
At Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno, there was realized the first phase of the project which deals with accessing academic theses in an electronic form via Internet. To the best of our knowledge, this act is currently unique in the Czech Republic. This paper recapitulates experience with an administration of the collection of students' works, polemic of the selected presentational format and its features, and also a partial description of a web server technical solution, which provides an access to the e-theses to authorized users. The necessary administration itself includes rule barriers of student's obligation to submit the thesis in an electronic form and also dealing with copyright aspects of theses. Benefits of the Portable Document Format, security possibilities, digital signing, and problems of theses conversion to PDF are discussed in the section dealing with the presentational format. Description of the technical solution coheres with theses bibliographical records creation in XML language and its usage in searching the requested thesis through a web browser. Security principles of the electronic database related to the unauthorized accesses are commented as well. Finally, there are considered additional paths of the actual system development including the possibility of fulltext searching, which is close to an analysis of the free software usage in similar projects.
PrintDisplayed: 23/4/2024 07:50