SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL and Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska (Environmental burden as a mining and energy heritage of post- industrial landscape of Oslavany). Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, IV., 2/2010, p. 206-212. ISSN 1337-6748.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska
Name (in English) Environmental burden as a mining and energy heritage of post- industrial landscape of Oslavany
Authors SVATOŇOVÁ, Hana (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Vladislav NAVRÁTIL (203 Czechia, belonging to the institution) and Irena PLUCKOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, 1337-6748.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00049431
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) postindustriální krajina environmentální zátěže měření radonu Oslavansko
Keywords in English post-industrial landscape environmental burden radon background dust aqua test Oslavany region
Changed by Changed by: Mgr. Irena Plucková, Ph.D., učo 9651. Changed: 28/3/2012 13:42.
Abstract
Článek je výsledkem původního výzkumu v oblasti postindustriální krajiny Oslavanska spojeného s řešením projektu. Cílem příspěvku je popsat terénní šetření vybrané zátěže pro životní prostředí Oslavan, města s důlní a energetickou minulostí, a to především vlastní měření radonového pozadí, zhodnocení vývoje prašnosti a znečištění ovzduší oxidem siřičitým a chemickou orientační analýzou vzorků hald hlušiny a půd.
Abstract (in English)
The industrial revolution in the middle of 19th century brought economic and social changes that were reflected in the landscape design. Its utilization of the landscape has changed at the end of 20th century as the result of political and economical changes. The industrial landscape turned to the post-industrial when many plants and factories were closed and left. Radon measurement, aqua testing methods and Czech hydrometeorological Institute s data available for the Czech Republic territory can be used for describing the post-industrial landscape environmental burden. For its recent mining and industrial history, the Oslavany region was chosen as the model area for presenting environmental problems. The article deals with description of radon background, development of dust and SO2 pollutants and aqua testing of soil extracts in the Oslavany region.
Links
IAA300860903, research and development projectName: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
PrintDisplayed: 5/8/2020 10:21