VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ and Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. („Towards the purer city“: The problem localities and its inhabitants in the perspective of local authorities.). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, vol. 47, No 4, p. 633-656. ISSN 0038-0288.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy.
Name (in English) „Towards the purer city“: The problem localities and its inhabitants in the perspective of local authorities.
Authors VACKOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lucie GALČANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ondřej HOFÍREK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2011, 0038-0288.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.357
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00053081
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000294886500002
Keywords (in Czech) sociální vyloučení; prostor; urbanismus; purifikace; etnizace; lokální správa a samospráva; kvalitativní výzkum; Česká republika
Keywords in English social exclusion; space; urbanism; purification; ethnicisation; local government and administration; qualitative research; Czech Republic
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Changed: 30/1/2012 20:38.
Abstract
Text je založen na empirickém šetření ve dvanácti městech Česka. Jeho empirická část ukazuje, jak jsou lokalitám a především jejich obyvatelům v kategoriích „zdravého rozumu“ užívaných komunikačními partnery/partnerkami připisovány esenciální etnizované atributy, které jsou spojovány s představou nečistoty, jež vede k potřebě dozoru a disciplinace, případně purifikace, jejíž extrémní podobou jsou různé formy vymístění obyvatel a přestavba či demolice „kontaminovaného“ prostoru. V této souvislosti poukazujeme na mechanismy konstrukce hranic oprávnění a hranic odpovědnosti. Hranice oprávnění vymezují osoby, které si zaslouží péči města a státu, hranice odpovědnosti pak prostor, ve kterém se město cítí být za stav místa a obyvatel odpovědné. Ve formování těchto hranic hraje významnou roli za prvé etnizované a rozporuplné definování objektů péče a za druhé typy vlastnických vztahů k bytovému fondu v lokalitě, kde tyto objekty, tedy lidé, žijí.
Abstract (in English)
Drawing on results of a qualitative study conducted in twelve Czech cities, we discuss how the so called “problematic localities” are represented within the narratives of local politicians and administrative workers. The empirical part of our text presents how the essentialist “common sense“ ethnicised attributes are activated and applied to the localities and their inhabitants in the narratives of politicians and administrative workers. These attributes are associated with the image of impurity that leads to the need of surveillance, disciplination or purification. In analysing these narrative practices, we suggest that the borders of entitlement and the borders of responsibility are constructed. The borders of entitlement define who deserves the care provided by a state or a city; the borders of responsibility then delimit a symbolic space, in which a state or a city is perceived, by their representatives, as being responsible for the situation of their inhabitants and citizens.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/1/2022 05:59