Informační systém MU
ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 144 s. ISBN 9788021056039.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přednosti a meze rodinného podnikání
Authors ODEHNALOVÁ, Pavla.
Edition 1. vyd. Brno, 144 s. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 9788021056039
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 6/4/2020 04:48.
Abstract
Cílem předložené publikace je poukázat na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Vývoj podniků byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku – fáze kreativity, krize vedení a profesionální řízení. Práce je rozdělena do tří metodických částí. První část se zabývá analýzou výzkumů ze zahraničí. Druhá část ověřuje přenositelnost výsledků zahraničních výzkumů do českého prostředí a třetí část analyzuje skupinu rodinných podniků zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Na základě srovnání jednotlivých metodických částí jsou vyvozeny poznatky o vývoji rodinných podniků v čase. Stěžejní metodou práce, pomocí které byl modelován vývoj podniků v čase je metoda multiagentní simulace.
Abstract (in English)
The main purpose of the publications is to highlight the differences in the development of family and non-family companies in the Czech Republic. The development of enterprises has been pursued within the first three phases of Greiner's theory of organisation growth – phase of creativity, leadership crisis and professional management. The work is divided into three methodological components. The first part deals with the analysis of research from abroad. The second part of verifying the transferability of results of foreign research in the Czech environment and the third part analyses a group of family business of manufacturing and construction industry. Knowledge of family businesses development over time was based on a comparison of the various methodological components. Main method of work is the multiagent simulation which was used for the modelling of business development at the time.
Displayed: 1/10/2020 22:26