PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 166 s. ISBN 978-80-210-5014-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií
Název česky Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií
Název anglicky Hidden giftedness: Psychological specifics of intellectually gifted children with dyslexia
Autoři PORTEŠOVÁ, Šárka.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 166 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5014-3
Klíčová slova česky mimořádně nadané děti; talent; dyslexie; dvojí výjimečnost
Klíčová slova anglicky highly gifted children; talent; dyslexia; twice exceptional
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 21. 2. 2012 14:26.
Anotace
Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání. Autorka věnuje rovněž pozornost přehledu typických poznávacích, sociálních a emocionálních charakteristik sledované populace nadaných a upozorňuje na významná rizika, spojená s chybnou nebo nedostatečnou identifikací. Mezi vysoce nepříznivé důsledky je řazena otázka vzniku sociálních a emocionálních problémů, zformování chronického akademického selhávání a narušení stability fungování celého rodinného systému, ve kterém dítě vyrůstá. Naznačeny jsou i možnosti psychologického poradenství a úprav způsobu vzdělávání ve vztahu ke sledované populaci nadaných žáků a studentů.
Anotace anglicky
This overview monograph is focused on psychological specifics of intellectually gifted learners whose abilities are often concealed due to the existence of a simultaneous specific learning disability, dyslexia. The publication gives on overview of the genesis of international professional interest in this issue and it is dedicated especially to the issue of psychological assessment and pedagogical identification of the population of the gifted. Emphasis is laid, among others, on describing the barriers and stereotypical approaches considerably impeding relevant identification. Moreover, the author also pays attention to an overview of typical cognitive, social and emotional characteristics of the examined population of the gifted and points to significant risks resulting from wrong or insufficient identification. Amongst highly adverse consequences, there is the issue of the origin of social and emotional problems, forming chronic academic failure and disturbing the stability of functioning of the whole system the child is growing up in. Furthermore, she also implies possibilities of psychological counseling and modifying ways of education regarding the examined population of gifted pupils and students.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 1. 2021 01:28