Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LASÁK, Jan. § 132 - § 143 [Odlišnost názvu a zákaz jeho klamavosti - Zřizování a přemísťování poboček]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 511-546. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 2. LASÁK, Jan. § 151 - 167 [Vůle a dobrá víra právnické osoby - Vázanost právnické osoby protiprávním činem jejich zástupců]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 561-630. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 3. LASÁK, Jan. § 211 - § 213 [Počet členů korporace - Podmínky jednočlenné korporace - Reflexní škoda]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 834-849. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 4. LASÁK, Jan. § 420 - § 435 [Podnikatel - Údaje o obchodních listinách]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1317-1351. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 5. LASÁK, Jan. § 450 - § 456, § 3018, § 3042, § 3053 [Prokura - Zánik prokury - Obchodní věstník - Přizpůsobení názvu právnické osoby požadavkům občanského zákoníku - Negativní vymezení statusového dopadu]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1405-14,2180-81,2228,2248-49, 15 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 6. KOUKAL, Pavel a Jan LASÁK. § 502 - § 504 [Obchodní závod - Obchodní tajemství]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1546-1558. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 7. POKORNÁ, Jarmila, Jan LASÁK, Josef KOTÁSEK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeněk HOUDEK a Martin FLOREŠ. Obchodní společnosti a družstva. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2022. 484 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-867-2.
 8. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Patnáct poznámek k současné právní úpravě přeměn obchodních korporací ve světle její připravované novelizace. Obchodní právo. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, roč. 31, č. 5, s. 2-15. ISSN 1210-8278.
 9. 2021

 10. LASÁK, Jan, Jan DĚDIČ a Filip BUCHTA. Aplikovatelnost velikostní přirážky při stanovení spravedlivé hodnoty akcií a výše přiměřeného protiplnění. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, 23-24, s. 801-809. ISSN 1210-6410.
 11. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Nesrovnalosti v právní úpravě družstev ve světle novely zákona o obchodních korporacích. Obchodní právo. Wolters Kluwer, 2021, roč. 30, č. 1, s. 3-19. ISSN 1210-8278.
 12. LASÁK, Jan, Jan DĚDIČ, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Jindřich ARABASZ, Tomáš DOLEŽIL, Václav FILIP, Dušan HRABÁNEK, Josef KŘÍŽ, Martin KUBÍK, Daniel LÁLA, Libor NĚMEC, Tomáš RADA, Jana SKÁLOVÁ a Josef ŠILHÁN. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 2566 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-881-2.
 13. 2020

 14. DĚDIČ, Jan, Jan LASÁK a Josef KŘÍŽ. Postavení státního podniku v českém právním řádu s přihlédnutím ke slovenské úpravě. In Csach, K., Havel, B. Corporate Governance společností s účastí státu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 195-210. ISBN 978-80-7598-896-6.
 15. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Rozdělování vlastních zdrojů v kapitálových společnostech po velké novele zákona o obchodních korporacích. Část. I. Obchodní právo. Wolters Kluwer, 2020, roč. 29, č. 10, s. 2-19. ISSN 1210-8278.
 16. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Rozdělování vlastních zdrojů v kapitálových společnostech po velké novele zákona o obchodních korporacích. Část. II. Obchodní právo. Wolters Kluwer, 2020, roč. 29, 11/12, s. 2-16. ISSN 1210-8278.
 17. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Rozhodování per rollam v akciové společnosti. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2020, XXIX, č. 5, s. 1-17. ISSN 1802-3843.
 18. 2014

 19. LASÁK, Jan a Juraj HUDÁK. Czech Republic. In Dirk Van Gerven. Capital Directive in Europe. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. s. 194-229. ISBN 978-0-521-49334-5.
 20. KOUKAL, Pavel a Jan LASÁK. Komentář k § 502 až 504 nového občanského zákoníku. In Petr Lavický. Občanský zákoník I (Obecná část). 2014. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 1774-1789. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.
 21. POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9.
 22. LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP a Tomáš DOLEŽIL. Zákon o obchodních korporacích: komentář. I. díl (§ 1 až 343). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1578 s. ISBN 978-80-7478-537-5.
 23. LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP a Tomáš DOLEŽIL. Zákon o obchodních korporacích: komentář. II. díl (§ 344 až 786). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 2814 s. ISBN 978-80-7478-537-5.
 24. 2013

 25. BONČKOVÁ, Helena a Jan LASÁK. Judikatura v občanském a obchodním právu: Práce s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. s. 438-441. ISBN 978-80-87284-35-3.
 26. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 5. roč., č. 3, s. s. 65-71, 7 s. ISSN 1803-6554.
 27. 2012

 28. LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 4, č. 2, s. 46 - 51. ISSN 1803-6554.
 29. EIDENMÜLLER, Horst a Jan LASÁK. Das tschechische Societas Europaea-Rätsel. In Erle, Bernd / Goette, Wulf / Kleindiek, Detlef / Krieger, Gerd / Priester, Hans-Joachim / Schubel, Christian / Schwab, Martin / Teichmann, Christoph / Witt, Carl-Heinz. Festschrift für Peter Hommelhoff. Munich: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2012. s. 187 - 2004, 8 s. ISBN 978-3-504-38001-4.
 30. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 192 s. ISBN 978-80-7357-963-0.
 31. DĚDIČ, Jan, Jan LASÁK, Petr KASÍK, Vladimír TROP a Jaroslav MÍKOVEC. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. Praktická příručka pro přípravu a schvalování přeměn. 1. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012. 386 s. Praktická příručka. ISBN 978-80-7273-170-1.
 32. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Rozhodování jediného společníka (akcionáře) včera, dnes a zítra. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 4, č. 9, s. 241 - 246. ISSN 1803-6554.
 33. EIDENMULLER, Horst a Jan LASÁK. The Czech Societas Europaea Puzzle. The Journal of Corporate Law Studies. Oxford: Hart Publishing, 2012, Vol. 12, Part 2, s. 237 - 254. ISSN 1473-5970.
 34. LASÁK, Jan, Petr VYBÍRAL, Josef KOTÁSEK, Luboš JEMELKA, Libor NĚMEC a Marek RADAN. Zákon o nabídkách převzetí Komentář. In Zákon o nabídkách převzetí Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 708 s.
 35. 2011

 36. LASÁK, Jan. Jednání likvidátora jménem společnosti vymazané z obchodního rejstříku před obnovením likvidace. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, roč. 8, č. 1, s. 29-33. ISSN 1214-7966.
 37. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K délce trvání funkčního období kooptovaných členů představenstva. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 3, č. 1, s. 29 - 31. ISSN 1803-6554.
 38. LASÁK, Jan. K důkaznímu břemenu ohledně pravosti podpisu na směnce, je-li podpis ověřen. Právní fórum. Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2011, roč. IX., č. 2, s. 79 - 80. ISSN 1214-7966.
 39. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K účinkům uzavření narovnání na trvání ručitelského závazku. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 3, č. 1, s. 26 - 29. ISSN 1803-6554.
 40. LASÁK, Jan. Manifest exitu: o vlaštovkách v oblasti dividendové politiky. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 3, č. 2, s. 40-45. ISSN 1803-6554.
 41. LASÁK, Jan. Právní předpisy Evropské unie s judikaturou. Právo obchodních společností. 1. vydání. Praha: Wolter Kluwer, a.s., 2011. 480 s. ISBN 978-80-7357-611-0.
 42. LASÁK, Jan. Tahle země není pro slabý: vstupní hypotézy minimálního využití derivativních žalob. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 3., č. 3, s. 77-81. ISSN 1803-6554.
 43. LASÁK, Jan a Pavla ŠIMONÍKOVÁ. Uznání závazku v judikatuře českých soudů. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 17, č. 8, s. 277-283. ISSN 1211-4405.
 44. LASÁK, Jan. Závod do země nikoho: 7 let evropské společnosti v České republice. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 3, č. 11, s. 313 - 319. ISSN 1803-6554.
 45. CIRBUSOVÁ, Martina a Jan LASÁK. Závod do země nikoho: 7 let evropské společnosti v České republice. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 3.ročník, č. 11, s. 313-319. ISSN 1803-6554.
 46. 2010

 47. LASÁK, Jan a Adam JIROUSEK. Czech Republic. In Cross-Border Mergers in Europe. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. s. 147 - 169. ISBN 978-0-521-48327-8.
 48. LASÁK, Jan. K důkaznímu břemenu ohledně pravosti podpisu na směnce. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 5, s. 229 - 234. ISSN 1214-7966.
 49. LASÁK, Jan. K některým důvodům nezbytné novelizace úpravy přeshraničních fúzí obchodních korporací. Český finanční a účetní časopis. 2010, roč. 2010, č. 4, 14 s. ISSN 1802-2200.
 50. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. K oprávnění prokuristy uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2010, roč. 2, č. 10, s. 301 - 303. ISSN 1803-6554.
 51. LASÁK, Jan. K vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření smlouvy o převodu akcií ve vlastnictví obce. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 1, s. 25 - 29. ISSN 1214-7966.
 52. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Právo kapitálových obchodních společností. Přehled judikatury s komentářem. [2 díly]. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 1975 s. Komentáře. ISBN 978-80-7201-781-2.
 53. LASÁK, Jan a Alica OBERTOVÁ. Prokura v judikatuře českých soudů. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 16, č. 5, s. 165 - 171. ISSN 1211-4405.
 54. LASÁK, Jan a Bohumil HAVEL. Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 18, č. 17, s. 605 - 610. ISSN 1210-6410.
 55. LASÁK, Jan. Ve jménu korporace: derivativní žaloby vůči členům statutárního orgánu. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 2, č. 3, s. 74 - 81. ISSN 1803-6554.
 56. LASÁK, Jan. Vzádní se práva z věcného břemene. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 2, s. 45 - 48. ISSN 1214-7966.
 57. 2009

 58. LASÁK, Jan. CARTESIO: přemístění sídla společnosti "reloaded". Jurisprudence. ASPI, a.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 39 - 44. ISSN 1801-2167.
 59. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K některým otázkám promlčení v závazkových vztazích. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, roč. 6, č. 4, s. 145 - 152, 9 s. ISSN 1214-7966.
 60. LASÁK, Jan. K otázce přeshraničního rozdělení sloučením (se vznikem nových obchodních společností). In KOTÁSEK, Josef, Damian CZUDEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 15 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 61. LASÁK, Jan. K převodu členského podílu v bytovém družstvu jen jedním z manželů. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, č. 7. ISSN 1214-7966.
 62. LASÁK, Jan. K relativním obchodním závazkovým vztahům. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, č. 3, s. 124 - 127. ISSN 1214-7966.
 63. LASÁK, Jan. K souhlasu věřitele s převzetím dluhu. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, č. 9, s. 392 - 395. ISSN 1214-7966.
 64. LASÁK, Jan a Dušan HRABÁNEK. K zajišťovacímu převodu práva. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, roč. 6, č. 2, s. 75 - 80. ISSN 1214-7966.
 65. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Několik poznámek ke koncernovým přeshraničním fúzím kapitálových obchodních společností. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 1, č. 9, s. 248 - 252. ISSN 1803-6554.
 66. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
 67. LASÁK, Jan. Paradox interpretace koncernových přeshraničních fúzí. In BEJČEK, Josef. Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrici obchodněprávních norem. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 197 - 206. ISBN 978-80-210-4836-2.
 68. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Přehled judikatury: Přeměny obchodních společností. Prodej podniku a jeho části. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 340 s. ISBN 1234567890.
 69. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Převod podniku a jeho částí (příloha). Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, č. 3, s. 9 - 16. ISSN 1214-7966.
 70. LASÁK, Jan. Přiměřené zadostiučinění při zneužití dominantího postavení. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, roč. 6, č. 5, s. 206 - 209. ISSN 1214-7966.
 71. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR (SRN): Zákaz konkurence uplatňovaný vůči akcionářům ovládajícího podniku v zájmu ovládaných společností - Zublin/Strabag. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 1. ročník, č. 4, s. 114 - 116. ISSN 1803-6554.
 72. LASÁK, Jan. Tanec v temnotách (Svoboda usazování ve smyslu čl. 43 a 48 SES a přeshraniční fúze národních obchodních společností). Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 1. ročník, č. 4, s. 91 - 96, 9 s. ISSN 1803-6554.
 73. LASÁK, Jan. Věcná břemena - § 151n . § 151p. In FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. s. 525 - 571, 46 s. ISBN 978-80-7357-395-9.
 74. LASÁK, Jan. Veřejná soutěž - § 847 - § 849. In FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009. s. 1554 - 1564, 10 s. ISBN 978-80-7357-395-9.
 75. LASÁK, Jan. Veřejný příslib - § 850 - § 852. In FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. s. 1565 - 1574, 9 s. ISBN 978-80-7357-395-9.
 76. LASÁK, Jan. Vklady - § 778 - § 787. In FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. s. 1455 - 1485, 30 s. ISBN 978-80-7357-395-9.
 77. 2008

 78. LASÁK, Jan a Jan DĚDIČ. Fúze mateřské společnosti s dceřinou a ocenění jmění. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2008, roč. 5., č. 11, s. 483-486. ISSN 1214-7966.
 79. LASÁK, Jan. Glosa k počátku běhu promlčecí doby zástavního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, č. 14, s. 529-530. ISSN 1210-6410.
 80. LASÁK, Jan. Hajn, P. Právníkovy fejetony aneb PF. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, č. 7, s. 261 - 262. ISSN 1210-6410.
 81. LASÁK, Jan. K některým otázkám korporací účastnících se přeshraničních fúzí. In Dny práva 2008 - 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2008. 8 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 82. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K některým otázkám promlčení v závazkových vztazích. In Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 74-89. ISBN 978-80-7357-370-6.
 83. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. K promlčení práva na náhradu škody z důvodu neplatného právního úkonu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2008, č. 9, s. 25 - 29. ISSN 1210-6348.
 84. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Nesnesitelná těžkost existence promlčených zástavních práv aneb první pokus o výkřik. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-27. ISSN 1210-6410.
 85. LASÁK, Jan. Novelizace rozhodčího řádu Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2008, č. 1. ISSN 1212-8694.
 86. LASÁK, Jan. Novelizace Třetí a Šesté směrnice obchodních společností a nutnost úpravy návrhu zákona o přeměnách. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, č. 4, s. II. ISSN 1210-6410.
 87. DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Auditor. Praha: Komora auditorů České republiky, 2008, roč. 9, č. 4, s. 8 - 9. ISSN 1802-128X.
 88. LASÁK, Jan. Od veřejného příslibu za oceán a zpět. Jurisprudence. Brno: EMP Stichting, 2008, roč. XVII, č. 1, s. 25 - 30. ISSN 1802-3843.
 89. LASÁK, Jan. SEVIC Systems AG: Cross-border Mergers Come Under the European Right of Establishment. The Globe, Sec. of Int’l and Immigration L. Chicago: IL State Bar Assoc., 2008, Vol. 45, No. 5, 7. ISSN 1740-2743.
 90. LASÁK, Jan. Soumrak formální samostantosti osob tvořících podnikatelská seskupení v otázce jurisdikční. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2008, č. 18, s. 663 - 669. ISSN 1210-6410.
 91. LASÁK, Jan. UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL! The Implementation of the Cross-Border Mergers Directive. Common law review. Prague: Common law society, 2008, No. 9, s. 35 - 37. ISSN 1213-4678.
 92. LASÁK, Jan. Vazby přeshraničních fúzí dle rozhodnutí ESD ve věci SEVIC Systems AG a doktríny "Daily Mail". Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2008, č. 9, s. 13 - 20. ISSN 1210-8278.
 93. 2007

 94. LASÁK, Jan. Dvě poznámky k zásadě nemini sua res servit v úpravě občanskoprávních věcných břemen. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, č. 19, s. 715 - 718. ISSN 1210-6410.
 95. LASÁK, Jan. Japonský organizovaný zločin. In SMOLÍK, Josef, Tomáš ŠMÍD a Vladimír VAĎURA. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4438-8.
 96. LASÁK, Jan. Ještě poznámka k úpravě "ručení akcionáře" v regulaci evropské společnosti. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2007, roč. 16, č. 7 - 8, s. 22 - 29. ISSN 1210-8278.
 97. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. K některým aspektům zavedení povinného mediačního řízení v obchodních a občanských sporech. Soudce : profesní časopis soudců a soudů České republiky. Praha: LexisNexis CZ s. r. o., 2007, roč. IX, č. 3, s. 11 - 19. ISSN 1211-5347.
 98. LASÁK, Jan. K nepeněžitému vkladu v podobě nemovitostí zatížených promlčeným zástavním právem. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2007, roč. 16, č. 11, s. 9 - 15. ISSN 1210-8278.
 99. LASÁK, Jan. K právu na vypořádání v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2007, roč. 16, č. 4, s. 22 - 26. ISSN 1210-8278.
 100. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
 101. LASÁK, Jan. Přeshraniční fúze obchodních společností v komunitárním kontextu. In RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4286-5.
 102. LASÁK, Jan. Přeshraniční fúze obchodních společností v komunitárním kontextu. In RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykovi univerzita, 2007. 9 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 103. LASÁK, Jan. Směrnice o některých aspektech zprostředkování v obchodních a občanských věcech aneb návrh právního rámce pro mediaci v EU. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 15, č. 2, s. 56 - 62. ISSN 1210-6410.
 104. FRIČOVÁ, Vítězslava a Jan LASÁK. Total Law. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2007, č. 12, s. 1362 - 1364. ISSN 0231-6625.
 105. 2006

 106. LASÁK, Jan. Kazachstán. In ŠMÍD, Tomáš a Petra KUCHYŇKOVÁ. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 140 - 154. ISBN 80-210-4171-4.
 107. LASÁK, Jan. Nepeněžitý vklad jako kompenzace při snížení základního kapitálu ve spol. s r. o.? Jurisprudence. Brno: EMP, o.p.s., 2006, roč. XV., č. 4, s. 44 - 48. ISSN 1212-9909.
 108. LASÁK, Jan. Norská Fremskrittspartiet: most přes navždy. Global Politics. 2006, roč. V., č. 1. ISSN 1213-7685.
 109. GAŽOVIČ, Ondrej, David MINAŘÍK a Jan LASÁK. Proč Norové nejsou v EU? Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Olomouc: nakladatelství Burian a Tichák, 2006, roč. XXXVI, č. 6, s. 40-44. ISSN 1210-1222.
 110. LASÁK, Jan. Promlčení práva odpovídajícího věcnému břemeni jako důvod k jeho zrušení pro změnu poměrů na základě § 151p odst. 3 Občanského zákoníku. Jurisprudence. Brno: EMP, 2006, roč. XV., č. 8, s. 61 - 64. ISSN 1212-9909.
 111. LASÁK, Jan. Z vědeckého života: náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, roč. XIV., č. 3, s. 321 - 322. ISSN 1210-9126.
 112. 2005

 113. GAŽOVIČ, Ondrej a Jan LASÁK. Korupce na kanadský způsob. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, roč. III., č. 5, 3 s. ISSN 1214-0899.
 114. LASÁK, Jan. Strana pokroku: populismus na norský způsob? Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Olomouc: nakladatelství Burian a Tichák, 2005, roč. XXXV., č. 6, s. 42-45. ISSN 1210-1222.
 115. LASÁK, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika Republiky Slovinsko. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 13 - 54, 41 s. ISBN 80-210-3873-X.
 116. LASÁK, Jan. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - vzniká nový druh věcných břemen? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 13., č. 24, s. 911-913. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 03:23