Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. FÜHRER, Lukáš. Kancelář a správa pražských a olomouckých biskupů ve středověku. In Tisíc a padesát let pražského biskupství. 2022.
 2. 2021

 3. FÜHRER, Lukáš a Ondřej SCHMIDT. Kanonicko-právní rukopisy notáře Jana Thabrarra. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 492-496. ISBN 978-80-210-9947-0.
 4. FÜHRER, Lukáš a Ondřej SCHMIDT. Mezi Itálií a Moravou: smíšený rukopis Jana Thabrarra. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 489-491. ISBN 978-80-210-9947-0.
 5. FÜHRER, Lukáš a Petr HOUZAR. Odpustková listina papeže Řehoře IX. pro klášter augustiniánek v Doubravníku. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 409-411. ISBN 978-80-210-9947-0.
 6. FÜHRER, Lukáš. Papež jako iudex ordinarius omnium? Moravské kláštery a papežské soudnictví ve 13. století. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 133-147. ISBN 978-80-210-9947-0.
 7. FÜHRER, Lukáš. Pečeti pražských biskupů a jiných církevních hodnostářů ve 13. a na počátku 14. století. Několik úvah nad metodou, tradicí a užíváním církevní pečeti v českých zemích přemyslovské doby. In Brňovják, Jiří; Elbel, Petr. Sigilla – arma – monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka. Brno - Ostrava: Munipress, 2021. s. 65-91. ISBN 978-80-210-9847-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9847-2021.
 8. FÜHRER, Lukáš. Plenitudo apostolicae potestatis a církevní správa olomouckého biskupství : Vztahy kurie k moravským biskupům a kléru ve 13. století. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 71-89. ISBN 978-80-210-9947-0.
 9. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER a Ondřej SCHMIDT. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 605 s. ISBN 978-80-210-9947-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
 10. FÜHRER, Lukáš. Potvrzení svobod a imunit tišnovskému klášteru. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 415-417. ISBN 978-80-210-9947-0.
 11. FÜHRER, Lukáš a Radek VÁŠA. Protekční privilegium papeže Inocence III. pro velehradský klášter. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 412-414. ISBN 978-80-210-9947-0.
 12. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER a Ondřej SCHMIDT. Předmluva. Brno: Munipress, 2021. 3 s.
 13. FÜHRER, Lukáš. ...sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Proměny vztahů moravských klášterů a kurie ve 13. století. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 103-131. ISBN 978-80-210-9947-0.
 14. FÜHRER, Lukáš. Udělení výsady nosit před vysvěcením mitru a prsten pro olomouckého elekta. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 397-399. ISBN 978-80-210-9947-0.
 15. FÜHRER, Lukáš. Založení louckého kláštera. In Elbel, Petr; Führer, Lukáš; Schmidt, Ondřej. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. s. 385-389. ISBN 978-80-210-9947-0.
 16. 2020

 17. FÜHRER, Lukáš. In margine ke kanceláři pražských biskupů na přelomu 13. a 14. století aneb kdo se skrývá za písařem T 23 = G 2 = J IV 1? In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. Brno: Matice moravská, 2020. s. 303-316. ISBN 978-80-87709-28-3.
 18. 2019

 19. HAVEL, Dalibor a Lukáš FÜHRER. Studia Historica Brunensia 65/1, 2018. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISSN 1803-7429. doi:.
 20. 2018

 21. FÜHRER, Lukáš. Canon Law as lieu de mémoire? Identity-building in 13th Century Bohemia. In International Medieval Congress, University of Leeds, 02-05 July 2018, 2018. 2018.
 22. FÜHRER, Lukáš. Stav a perspektivy digitální databáze sedmého dílu Českého diplomatáře na příkladu pečetí pražských biskupů z konce 13. století. In Bláhová, Marie; Holá, Mlada; Woitschová, Klára. Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2018. s. 130-137. ISBN 978-80-246-3799-0.
 23. 2017

 24. FÜHRER, Lukáš. Spor o patronátní právo kostela v Kynšperku nad Ohří na přelomu 13. a 14. století. Diplomatická analýza listin v kontextu církevní správy pražského biskupství. In 11. sjezd českých historiků – profesní setkání historiček a historiků ČR, Olomouc, 13. 9. 2017. 2017.
 25. 2016

 26. FÜHRER, Lukáš a Dalibor HAVEL. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Reflections on the Methods of Processing Part VII of the CDB in the Digital Age. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 62, č. 2, s. 7-17. ISSN 1803-7429.
 27. KRAFL, Pavel, Jana ZACHOVÁ, Richard PSÍK, Petr ELBEL, Stanislav BÁRTA, Anders Leegaard KNUDSEN, Thomas HANSEN, Thomas BRUGGMANN, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Myron KAPRAL, Pavel HRUBOŇ, Jan HANOUSEK, Tomáš ČERNUŠÁK, Karel MARÁZ, Tomáš STERNECK a Jana VOJTÍŠKOVÁ. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry; tendence; proměny. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24. ISBN 978-80-7286-249-8.
 28. FÜHRER, Lukáš. The Lost Election Charter of the Bishop Thobias of Prague in the Context of the Written Sources from the End of the 13th Century. In Charters between Law and Memory. The 2nd Brno Workshop on Diplomatic Studies. 2016.
 29. 2015

 30. FÜHRER, Lukáš. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae and methodological approach concerning analysis and issuance of diplomatic material in late 13th century. In IX. Medievisztikai Konferencia, Szeged, 17-19 June 2015. 2015.
 31. FÜHRER, Lukáš. Datum per manus magistri Iohannis, praepositi Sadcensis et prothonotarii Moraviae... et scholastici Wissegradensis? K životní dráze a osudům jednoho duchovního na konci 13. století. In Führer, Lukáš; Musilová, Ivana; Voborný, Josef; Červená, Radana. Datum per manus. Vydání první. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2015. s. 67-103. ISBN 978-80-86736-45-7.
 32. FÜHRER, Lukáš, Ivana MUSILOVÁ, Josef VOBORNÝ a Radana ČERVENÁ. Datum per manus. Přátelé, kolegové a žáci Zbyňku Svitákovi k 60. narozeninám. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2015. 452 s. ISBN 978-80-86736-45-7.
 33. 2014

 34. FÜHRER, Lukáš. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae and Digital Humanities. Current Status and Perspectives. In Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space. International Workshop. 2014.
 35. HAVEL, Dalibor a Lukáš FÜHRER. Český diplomatář - současný stav a perspektivy; úvahy o moderní, digitální podobě vědeckého aparátu CDB. In Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 2014.
 36. 2013

 37. MARÁZ, Karel, Dalibor HAVEL, Lukáš FÜHRER, Martina SMOLOVÁ, Jana NECHUTOVÁ a Jan KALIVODA. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi VII fasciculus sextus inde ab a. MCCLXXXIII usque ad a. MCCCVI sigilla continens. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země. kultura, 2013. 92 s. CDB VII/6. ISBN 978-80-86488-86-8.
 38. FÜHRER, Lukáš. Litterae ad beneficia ecclesiastica : sonda do fungování biskupské kanceláře na konci 13. století. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 41-63. ISSN 1803-7429.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 07:17