Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KORNEL, Martin. člen redakční rady. Rodinné listy, 2023. ISSN 1805-0824.
  2. KORNEL, Martin. Children Participation in Czech Judicial Family Law Practice. In International Society of Family Law 18th (Golden Jubilee) World Conference. Rethinking Law’s Families & Family Law. 2023.
  3. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Martin KORNEL. Práva spojená pouze s osobou jednoho z manželů a jejich společné jmění v judikatuře Nejvyššího soudu. In Eva Dobrovolná, David Havlík, Michal Králík. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023. s. 187-192. ISBN 978-80-7400-920-4.
  4. KORNEL, Martin. Střídavá péče a krize v rodině. In Proměny rodiny XII. Současné podoby práce s rodinami v krizi. 2023.

  2022

  1. KORNEL, Martin a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. DAYS OF LAW 2019 Část IX. SVÉPRÁVNOST NEZLETILÝCH DĚTÍ A JEJICH PARTICIPAČNÍ PRÁVA. Brno: Masaryova univerzita, 2022. 103 s. ISBN 978-80-280-0242-8.
  2. KORNEL, Martin. Children’s Participation in Czech Court Proceedings Regarding Parental Responsibility. In Children’s Rights in theory and practice. 2022.
  3. KORNEL, Martin. Jaký advokát (ne)má praktikovat rodinné právo. In Renata Šínová. Pocta Milaně Hrušákové. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 151-158. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-859-7.
  4. KORNEL, Martin. Jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes and on the property consequences of registered partnerships. In Training of Lawyers on EU instruments in Family Law. 2022.
  5. KORNEL, Martin. Kapitola 14. Sociálně-právní ochrana dětí. In Zdeňka Králíčková Milana Hrušáková Lenka Westphalová a kol. Rodinné právo. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022. s. 289-300. ISBN 978-80-7400-877-1.
  6. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Martin KORNEL. Liberalizace právní úpravy rozvodu manželství a její limity. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2022, roč. 30, 15-16, s. 537-541. ISSN 1210-6410.
  7. KYSELOVSKÁ, Tereza a Martin KORNEL. Regulation (Eu) 2016/1103 in the Czech Application Practice: Little Experience but High Expectation. In M. J. Cazorla Gonzales and L. Ruggeri. Cross-Border Couples Property Regimes in Action Before Courts Understanding the EU Regulations 1103/2016 And 1104/2016 in Practice. Madrid: Dykinson, S.L., 2022. s. 129-140. EU-FamPro CaseBook. ISBN 978-84-1122-507-6.
  8. KORNEL, Martin a Natálie PECHÁČKOVÁ. Spojení věcí souvisejících s rozvodem manželství ke společnému řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, č. 3, s. 32-38. ISSN 1210-6348.

  2021

  1. KORNEL, Martin. Autonomie vůle a povinnost manželské věrnosti. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. s. 153-162. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
  2. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Cohabitation in European Context. 2021.
  3. KORNEL, Martin. European Court of Human Right and its Recent Family Law Case-law. In European Family Law Trends. 2021.
  4. KORNEL, Martin. National Report - Czech Republic. In Maria Donata Panforti, Cinzia Valente (eds.). Protecting unaccompanied children. Towards European convergence. Neuveden: Mucchi Editore, 2021. s. 25-47. ISBN 978-88-7000-884-5.
  5. CILEČKOVÁ, Kateřina, Monika CHRENKOVÁ a Martin KORNEL. Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 340-359. ISSN 1805-8396.
  6. RONOVSKÁ, Kateřina a Martin KORNEL. Women, Business and Law 2022 (the World Bank). Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank, 2021. World Bank Group.

  2020

  1. KORNEL, Martin. § 846 až § 854 [Osvojení zletilého]. In Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka, Westphalová, Lenka. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 693-721. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8.
  2. KORNEL, Martin a Milana HRUŠÁKOVÁ. § 855 až § 857 [Rozvod manželství]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 426-437. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8.

  2019

  1. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Lucie ZAVADILOVÁ. Czechia - Family Property and Succession. In Ruggeri, L., Kunda, I., Winkler, S. (eds.). PSEFS e-book with National Reports from 28 Member States - National Reports On The Collected Data. 1. vyd. Rijeka: European Union´s Justice Programme 2014 - 2020, No. 80082-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-2017), 2019. s. 122-158. Family Property and Succession in EU Member States. Personalised Solutions in European Family and Succession law. ISBN 978-953-8034-25-1.
  2. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Jiří VALDHANS. Marriage for All? In Dny práva 2018 - Days of Law 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 1-196. ISBN 978-80-210-9304-1.
  3. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Martin KORNEL a Lucie ZAVADILOVÁ. Personalised Solution in European Family and Succession Law - Czech Republic National Report. 2019. vyd. Rijeka: European Union´s Justice Programme (2014 - 2020), 2019. 55 s. No. 80082-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-2017.
  4. KORNEL, Martin. Protection of Children's Privacy and Personal Data in Europe. In Family as the Crucible of Culture and Society: Inequality, Vulnerability, and Justice within the Family. 2019.
  5. KORNEL, Martin a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Quo Vadis Marriage? In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. Dny práva 2018 - Days of Law 2018 Part I. Marriage for all? 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 69-78. ISBN 978-80-210-9304-1.
  6. KORNEL, Martin. Řízení o rozvod manželství jako nesporné řízení? In Cofola 2019. 2019.
  7. KORNEL, Martin. Zpráva ze semináře k dětským dlužníkům. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 6, s. 611-612. ISSN 0231-6625.

  2018

  1. KORNEL, Martin. Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte? In Kyselovská, Tereza; Springinsfeldová, Nelly; Křápková, Alica; Kadlubiec, Vojtěch; Chorvát, Michal a Drličková, Klára. COFOLA 2017. Brno: MUNI PRESS, 2018. s. 535-551. ISBN 978-80-210-8928-0.

  2017

  1. KORNEL, Martin a Jitka KMOŠKOVÁ. Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR. Personální a sociálně právní kartotéka. Praha: Wolters Kluwer, 2017, roč. 20, č. 10, s. 2-8. ISSN 1211-9482.
  2. KORNEL, Martin. Parenthood in the Czech Republic – Rigid in Books and Flexible in Action. In 16th ISFL WORLD CONFERENCE 2017 Amsterdam. 2017.
  3. KORNEL, Martin a Filip MAZEL. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Personální a sociálně právní kartotéka. Wolters Kluwer ČR, 2017, roč. 20, č. 12, s. 6-9. ISSN 1211-9482.
  4. KORNEL, Martin a Jitka KMOŠKOVÁ. Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR. Personální a sociálně právní kartotéka. Linde Praha akciová společnost, 2017, roč. 20, č. 11, s. 7-13. ISSN 1211-9482.
  5. KORNEL, Martin. Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte? In COFOLA 2017: sekce Náhradní mateřství. 2017.

  2016

  1. KORNEL, Martin a Renáta ŠÍNOVÁ. Ústavní výchova (§ 971 - § 975). In Filip Melzer, Petr Tégl. Občanský zákoník Velký komentář § 655-975. Praha: Leges, 2016. s. 1951-1973. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8.

  2015

  1. KORNEL, Martin. Doporučení způsobu řešení rodičovských konfliktů pro advokáty. In Řešení rodičovských konfliktů cestou interdisciplinární spolupráce. 2015.
  2. KORNEL, Martin. Nejlepší zájem dítěte. In Oldřich Matoušek. Děti a rodiče v rozvodu : Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015. s. 69-73. ISBN 978-80-262-0968-3.
  3. KORNEL, Martin. Řízení o určení a popření otcovství (§ 415 až § 426). In Petr Lavický. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 726-741. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7478-869-7.
  4. LAVICKÝ, Petr, Tomáš DOLEŽAL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Hana ADAMOVÁ, Kateřina ČUHELOVÁ, Radovan DÁVID, Pavel DEJL, Eva DOBROVOLNÁ, Radka FELGROVÁ, Petr HAMPEL, Klára HAMUĹÁKOVÁ, Ondřej HOLUB, Radim CHALUPA, Martin LEBEDA, Martin KOPA, Martin KORNEL, Jaromír KOŽIAK, Jana KŘIVÁČKOVÁ, Vilém PODEŠVA, Tereza SKARKOVÁ, Adam TALANDA, Iveta TALANDOVÁ, Jiří VAŠÍČEK a Ivo WALDER. Řízení o úschovách. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. 2015. ISBN 978-80-7478-869-7.
  5. KORNEL, Martin. Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398). In Petr Lavický. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 651-679. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7478-869-7.

  2014

  1. KORNEL, Martin. Aktuální judikatura ESLP. In AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉHO PRÁVA (ZEJMÉNA VE VAZBĚ NA JUDIKATURU ÚSTAVNÍHO SOUDU A EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA)2014. 2014.
  2. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Martin KORNEL. Konference aktuální otázky rodinného práva (zejména ve vazbě na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva). 2014.
  3. KORNEL, Martin. Konfliktní rozvod/rozchod a právo dítěte na kontakt s oběma rodiči. In Dny rodinného práva 2014. 2014.
  4. KORNEL, Martin. Řešení rodičovských konfliktů z pohledu advokáta. In Ochrana dětí napříč profesemi – šance na nový začátek. 2014.

  2013

  1. KORNEL, Martin. Dawn or Twilight of Rights and Duties between Grandparents and Grandchildren in Central Europe. In Huges Fulchiron. Les solidarités entre générations. Solidarities between ganerations. Bruxelles: Bruylant, 2013. s. 435-442. ISBN 978-2-8027-3998-2.
  2. KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 3, s. 88-93. ISSN 1210-6410.
  3. KORNEL, Martin. Rekodifikace rodinného práva v novém občanském zákoníku (pro INTEGRA CENTRUM s.r.o.). 2013.

  2012

  1. KORNEL, Martin. Popření otcovství. In Eva Žatecká a kol. COFOLA 2012: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 97-106. ISBN 978-80-210-5929-0.
  2. KORNEL, Martin. Prarodiče a vnuci – současnost a budoucnost. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 20, č. 5, s. 161-164. ISSN 1210-6410.
  3. KORNEL, Martin. Princip nejlepších zájmů dítěte. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 56-65, 9 s. ISBN 978-80-210-5913-9.
  4. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
  5. KORNEL, Martin a Ondřej ŠMÍD. Rodinné právo v NOZ - některé promarněné příležitosti. In Olomoucké právnické dny. 2012.
  6. KORNEL, Martin. Srovnávací pohled na kritéria rozhodná pro stanovení výživného nezletilce. In MEZINÁRODNÍ KONFERENCE RODINNÉHO PRÁVA „Výchova a výživa nezletilého dítěte“. 2012.

  2011

  1. KORNEL, Martin. Kam kráčíš vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 3, s. 82-87. ISSN 1210-6410.
  2. KORNEL, Martin. Parental maintenance obligation towards children in Central Europe: the Highway to Hell or a Stairway to Heaven. In The Future of Family Property in Europe. 1st print. Antwerp: Intersentia, 2011. s. 297-308. European Family Law. ISBN 978-94-000-0054-4.
  3. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Eva ŽATECKÁ, Radovan DÁVID a Martin KORNEL. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 139 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3.
  4. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Eva ŽATECKÁ a Jana VOLKOVÁ. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
  5. KORNEL, Martin. Princip nejlepších zájmů dítěte. In Dny práva 2011. 2011.
  6. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ a Michaela JANOČKOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 3. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
  7. KORNEL, Martin. Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, učebnice. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. 8 s. ISBN 978-80-7358-163-3.
  8. KORNEL, Martin. Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče; Opakování. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. 9 s. ISBN 978-80-7358-164-0.
  9. HORECKÝ, Jan, Martin KORNEL a Eva ŽATECKÁ. Společenské vědy pro střední školy - 3. díl (pracovní sešit). 1. vyd. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7358-164-0.
  10. HORECKÝ, Jan, Martin KORNEL a Eva ŽATECKÁ. Společenské vědy pro střední školy - 3. díl (učebnice). Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-164-0.

  2010

  1. KORNEL, Martin. Ochrana dětí a domácí násilí: zahraniční inspirace. In Dny práva – 2010 – Days of Law. 2010. ISBN 978-80-210-5305-2.
  2. KORNEL, Martin. Soudce a rozhodování o nezletilém dítěti. In LAVICKÝ, Petr a Jiří SPÁČIL. Macurův jubilejní památník. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. s. 231-237. ISBN 978-80-7357-542-7.
  3. KORNEL, Martin. Věkové hranice: prostředek ochrany dítěte? In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 581-590. ISBN 978-80-210-5151-5.

  2009

  1. KORNEL, Martin. Dohody rodičů při rozvodu nebo separaci a nezletilé dítě. In NECKÁŘ, Jan a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University, 2009. 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
  2. KORNEL, Martin. Kritéria pro rozhodování o výchově nezletilého dítěte. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, roč. 2009, č. 7, s. 281-287. ISSN 1214-7966.
  3. KORNEL, Martin. Manželství, registrované partnerství, nesezdané soužití. In KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
  4. KORNEL, Martin. Parental Custody Disputes: Criteria Used by the Courts in Central Europe. In Volumul Conferenţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept organizată de Facultatea de Drept şi Ştinţe Andministrative din cadrul Universităţii de Vest din Timisoara şi Centul European de Studii şi Cercetări Jurisdice Timişoara 16-18 iulie 2009. Romania: Wolters Kluwer, 2009. s. 353-360. ISSN 2066-6403.
  5. KORNEL, Martin. Rodičovská zodpovědnost a obdobné instituty. In Dny práva – 2009 – Days of Law. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2295-2308, 13 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  6. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo. 2. rozšířené vydání. Brno, 2009. Elportál [online].
  7. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Martin KORNEL. Rodinné právo v bývalém Sovětském svazu: více odlišností nebo více společného? (překlad z angličtiny). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 846-865. ISSN 0231-6625.
  8. KORNEL, Martin. Svetlana Ficová a kol: Ochrana práv maloletých v civilnom procese. Bulletin advokacie. Praha, Česká republika: Česká advokátní komora, 2009. ISSN 1210-6348.
  9. KORNEL, Martin. Zbavení rodičovské zodpovědnosti. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP. Brno, 30. 9. - 1. 10. 2009. Brno: TRIADA - Poradenské centrum, o.s., 2009. s. 74-78, 4 s. ISBN 978-80-254-5957-7.

  2008

  1. KORNEL, Martin. Přímý a nepřímý styk rodiče s dítětem. In Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1261-1267, 6 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
  2. KORNEL, Martin. Soudce a rozhodování o nezletilém dítěti. In Dny práva - 2008 – Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 917-922. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. KORNEL, Martin. Collaborative law a efektivní rozvod. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 15. ročník, číslo 22, s. 814-818. ISSN 1210-6410.

  2006

  1. KORNEL, Martin. Vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi a dobré mravy. Jurisprudence. Brno: EMP, o.p.s., 2006, roč. XV, číslo 7, s. 36-41. ISSN 1212-9909.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 07:04