Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. VYKYPĚL, Bohumil. Adolf Erhart: Leben und Werk (einige Skizzen). In A. Erhart: Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2006. s. 349-398.
 2. VYKYPĚL, Bohumil. Content categories in the Prague typology. Linguistica Pragensia, 2006, roč. 16, s. 43-47. ISSN 0862-8432.
 3. VYKYPĚL, Bohumil. Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München: LINCOM Europa, 2006. 120 s. LINCOM Studies in Language Typology. 14. ISBN 3-89586-865-5.
 4. 2005

 5. VYKYPĚL, Bohumil. Der Sinn der Sprachtypologie. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2005, A 53, s. 5-15.
 6. VYKYPĚL, Bohumil. Die Noetik der vergleichenden Sprachwissenschaft gemäß Adolf Erhart (einige Bemerkungen in memoriam). Sapostavitelno ezikoznanie, 2005, roč. 30, č. 3, s. 84-93.
 7. VYKYPĚL, Bohumil. Gedanken zur Grammatikalisierung (frei zusammenhängende Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica, 2005, roč. 52, s. 119-156.
 8. VYKYPĚL, Bohumil. Glossematikstudien: Unzeitgemäße Betrachtungen zu Louis Hjelmslev Sprachtheorie. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2005. 420 s. ISBN 3-8300-163.
 9. VYKYPĚL, Bohumil. Hjelmslevo glosematika ir baltu kalbu fonologija. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2005. 94 s. Bibliotheca Salensis 1. ISBN 9986-668-84-0.
 10. 2004

 11. VYKYPĚL, Bohumil. Eine typologische Note zum Artikel im Alt- und Neugriechischen. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2004, N 9, s. 15-20.
 12. PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 12; popъ₁ - rasti; Doplňky k bibliografickému aparátu III. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 695-751, XI-XVII, 64 s. ISBN 80-200-1237-0.
 13. VYKYPĚL, Bohumil. Grundriss des obersorbischen Ausdruckssystems. In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. München: Otto Sagner, 2004. s. 212-219.
 14. VYKYPĚL, Bohumil. K empirickému principu. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2004, A 52, s. 5-12.
 15. VYKYPĚL, Bohumil. Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských “likvid”. In Čeština – univerzália a specifika 5. Praha, 2004. s. 420-426.
 16. VYKYPĚL, Bohumil. La noétique de la linguistique comparée d’après Louis Hjelmslev. Sapostavitelno ezikoznanie, 2004, roč. 29, č. 2, s. 49-55.
 17. VYKYPĚL, Bohumil. Lexikální prutenismy v litevštině. In Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského. Praha, 2004. s. 37-42.
 18. VYKYPĚL, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích: Etymologie jako pomocná věda historická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 237 s. ISBN 80-210-3377-0.
 19. VYKYPĚL, Bohumil. Zum lettischen Ausdruckssystem. Histoire Épistemologie Langage, 2004, roč. 26, č. 2, s. 105-119.
 20. VYKYPĚL, Bohumil. Zur Prosodie in der Typologie. Acta linguistica Lithuanica, 2004, roč. 50, s. 127-134.
 21. VYKYPĚL, Bohumil. Zwei altpreußische Bemerkungen (kongos & supanen). Baltistica, 2004, roč. 39, s. 145-147. ISSN 0132-6503.
 22. 2003

 23. VYKYPĚL, Bohumil. „Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung“ (einige Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica, 2003, roč. 48, s. 159-175.
 24. VYKYPĚL, Bohumil. Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute (mit Beispielen aus dem Obersorbischen). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2003, A 51, s. 57-82.
 25. VYKYPĚL, Bohumil. Wo jednym delnjoserbskim słowotwornym archaizmje. In Studia etymologica Brunensia 2. Praha, 2003. s. 417-421.
 26. VYKYPĚL, Bohumil. Zum Problem der geschriebenen Sprache. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 2003, roč. 13, s. 233-242.
 27. 2002

 28. VYKYPĚL, Bohumil. Fragen der Beschreibung des Ausdrucksplans (mit Beispielen aus dem Obersorbischen). In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 5. München: Otto Sagner, 2002. s. 236-250.
 29. VYKYPĚL, Bohumil. Skalička – Hjelmslev (Praha – Kodaň). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2002, A 50, s. 5-37.
 30. VYKYPĚL, Bohumil. Zum Schicksal der Dualformen (ein tschechisch-lettisch-litauisch-sorbischer Vergleich mit einigen allgemeinen Bemerkungen). Acta linguistica Lithuanica, 2002, roč. 47, s. 103-107.
 31. 2001

 32. GIGER, Markus a Bohumil VYKYPĚL. Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2001, A 49, s. 45-86.
 33. ŠEFČÍK, Ondřej a Bohumil VYKYPĚL. Grammaticus. Brno: MU, 2001. 234 s. Spisy FF no. 336. ISBN 80-210-2649-9.
 34. VYKYPĚL, Bohumil. Zwei lettonistische Bemerkungen (Zum lettischen Komparativ & Zur lettischen Konstruktion Dativ + ir + Nominativ ‘haben’). In GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Brno, 2001. s. 211-223.
 35. 2000

 36. VYKYPĚL, Bohumil. Dvě poznámky k vývoji české deklinace (K instr. sg. adj. typu dobrý & K osudům prostředků kategorie duálu: srovnání české-lotyšské). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 2000, A 48, s. 73-79.
 37. VYKYPĚL, Bohumil. Eine bohemistische Bemerkung zur Datierung der ersten germanischen Lautverschiebung. In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 3. München: Otto Sagner, 2000. s. 198-205.
 38. VYKYPĚL, Bohumil. K noetice srovnávací jazykovědy. Jazykovědné aktuality, 2000, roč. 37, zvl. č., s. 114-120. ISSN 1212-5326.
 39. VYKYPĚL, Bohumil. Zur Etymologie von deutsch Graf. In Studia etymologica Brunensia 1. Praha, 2000. s. 253-259.
 40. 1999

 41. VYKYPĚL, Bohumil. Zur dravänopolabischen Sozialterminologie. In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 2. München: Otto Sagner, 1999. s. 286-294.
 42. VYKYPĚL, Bohumil. Zur Morphologie des indogermanischen Neutrums. In Varia VIII. Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. 11. 1998). Bratislava, 1999. s. 112-120.
 43. 1998

 44. VYKYPĚL, Bohumil. K rekonstrukci staropruské sociální terminologie. In Varia VII. Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5.12. 1997). Bratislava, 1998. s. 194-206.
 45. VYKYPĚL, Bohumil. Zu den angeblich litauischen Wörtern im altpreußischen Vokabular Simon Grunaus. Baltistica, 1998, roč. 33, s. 209-213. ISSN 0132-6503.
 46. VYKYPĚL, Bohumil. Zu den angeblich polnischen Wörtern im altpreußischen Vokabular Simon Grunaus. In Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 1. München: Otto Sagner, 1998. s. 165-171.
 47. VYKYPĚL, Bohumil. Zwei Bemerkungen zur germanischen Sozialterminologie (Urgerm. *kuningaz & Run. erilaR). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 1998, A 46, s. 39-43.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2020 23:42