Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PRŮCHOVÁ, Ivana. časopis České právo životního prostředí - členka redakční rady. 2021.
 2. PRŮCHOVÁ, Ivana. Česká společnost pro právo životní prostředí - členka. 2021.
 3. PRŮCHOVÁ, Ivana. členka ediční rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2021.
 4. PRŮCHOVÁ, Ivana. členka oborové komise doktorského studia - obor Správní právo a právo životního prostředíobor. 2021.
 5. PRŮCHOVÁ, Ivana. členka oborové komise doktorského studia pro právo životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 2021.
 6. PRŮCHOVÁ, Ivana. Land consolidation from the point of view of law – possibilities and limits in solving climate change. In Radecka Ewa; Nawrat Filip. Green deal or green disorder? první. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2021. s. 231-241. ISBN 978-83-67153-09-6.
 7. PRŮCHOVÁ, Ivana. Land consolidation from the point of view of law – possibilities and limits in solving climate change. In e II International Academic Conference of Environmental Law ‘Green deal or green disorder?, University of Silesia in Katowice. 2021.
 8. PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy v České republice s důrazem na postavení obcí. In Pavlovič, Maroš. PAVLOVIČ, M. (zost.) Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2021, 230 s. první. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2021. s. 51 - 60. ISBN 978-80-571-0454-4.
 9. PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy v České republice s důrazem na postavení obcí. In Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, 1.ročník konference, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. 2021.
 10. 2020

 11. PRŮCHOVÁ, Ivana. Katastr nemovitostí jako (ne)dostačující zdroj informací o pozemcích k zajištění péče o pozemky s důrazem na pozemkové úpravy. In TKÁČIKOVÁ, Jana; VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Půda v právních vztazích - aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2020. s. 101-112. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia,. ISBN 978-80-210-9695-0.
 12. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 13. 2019

 14. HANÁK, Jakub, Alena KLIKOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 - VII.část Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy, sborník z konference COFOLA 2019, část VII. Brno, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9421-5.
 15. PRŮCHOVÁ, Ivana. Česká společnost pro stavební právo - členka. 2019 - 2021.
 16. PRŮCHOVÁ, Ivana. členka redakční rady časopisu České právo životního prostředí. 2019 - 2021.
 17. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Opatření na ochranu vody & půdy: vzájemné souvislosti pozemkových úprav a stavebního zákona s důrazem na majetkoprávní vztahy. In Voda-půda-krajina: Ochrana v EU a ČR. 2019.
 18. PRŮCHOVÁ, Ivana. Právo na náhradní zdroj vody s důrazem na ztrátu podzemní vody. In Maslen, Michal; Lubica Masárová. Environmentáĺne práva a využívanie prírodných zdrojov, Zborník príspěvkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účast´ou konanej dňa 27. októbra 2017 v Trnave. 1. vyd. Trnava: Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2019. s. 104 -109. ISBN 978-80-568-0320-2.
 19. PRŮCHOVÁ, Ivana. Právo životního prostředí a pozemkové právo v hledáčku uplynutých (padesáti) let …a trochu i z pohledu budoucí perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, Zvláštní číslo, s. 139-154. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-9.
 20. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 21. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 22. 2018

 23. PRŮCHOVÁ, Ivana, Radek DŘEVĚNÝ a Michal JANOVEC. COFOLA 2018 - Část VII. Památková péče v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9088-0.
 24. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. ISBN 978-80-210-9051-4.
 25. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. Učebnice č.543. ISBN 978-80-210-9051-4.
 26. 2017

 27. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
 28. PRŮCHOVÁ, Ivana a Dominik ŽIDEK. Natural Parks – Possibilities and Limits in the System of Instruments for the Protection of Nature and Landscapes from the Perspective of the Law. In Jančářová, Ilona, Dudová, Jana et al. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Právnická fakulta, 2017. s. 85-115. Publications of Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
 29. ŽIDEK, Dominik a Ivana PRŮCHOVÁ. Přírodní parky – možnosti a meze v systému nástrojů k ochraně přírody a krajiny z pohledu práva. In 18. ročník česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí. 2017.
 30. PRŮCHOVÁ, Ivana. Restituce (po roce 1989). In SCHELLE, Karel - TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, svazek X., R- Říz. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 462-470. sv. 10. ISBN 978-80-7380-648-4.
 31. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Zbygniew BUKOWSKI, Jana TKÁČIKOVÁ, Ondřej VÍCHA, Vojtěch VOMÁČKA, Jiří ZICHA, Dominik ŽIDEK, Martin DUFALA, Tomasz BOJAR-FIAŁKOWSKI, Karolina KARPUS, Monika KRÓL, Michal MASLEN, Ivana PRŮCHOVÁ, Gabriel RADECKI, Jakub STROUHAL, Jana ŠMELKOVÁ a Kateřina ŠVARCOVÁ. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
 32. PRŮCHOVÁ, Ivana. Vrchní státní dozor v oblasti životního prostředí. In Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 67-76. spisy Právnické fakulty MU(řada teoretická), Edice Scientia,sv.595. ISBN 978-80-210-8597-8.
 33. VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2017. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3.
 34. 2016

 35. PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentální spolky, opatření obecné povahy a práva ve vztahu k příznivému životnímu prostředí - vývoj, současný stav a perspektivy. In Hana Mullerová. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. s. 201-214. Ústav státu a práva AV. ISBN 978-80-87439-29-6.
 36. PRŮCHOVÁ, Ivana. Fakulta sociálních studií MU - Oborová komice Humanitní environmentalistika - členka. 2016 - 2019.
 37. PRŮCHOVÁ, Ivana. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a dotčené správní úřady. In Vomáčka, Vojtěch, Židek, Dominik. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 265-273. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8343-1.
 38. PRŮCHOVÁ, Ivana. Právnická fakulta MU - Oborová komise Správní právo a právo životního prostředí - členka. 2016 - 2022.
 39. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 40. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 41. PRŮCHOVÁ, Ivana. Předběžná informace v procesech podle stavebního zákona a v oblasti životního prostředí. Stavební právo - Bulletin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o., 2016, roč. 2016, 3/2016, s. 19-26. ISSN 1211-6386.
 42. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Rozwój i stan wspólczesny organizacyjnego zabezpieczenia ochrony środowiska w Republice Czeskiej. In Barczak Anna, Ogonowska Adrianna. Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. Szczezin: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczeciňskiego, 2016. s. 157-166. Rozprawy i studia T. ISBN 978-83-7972-070-5.
 43. 2015

 44. PRŮCHOVÁ, Ivana. časopis České právo životního prostředí - členka redakční rady. 2015 - 2022.
 45. PRŮCHOVÁ, Ivana. Česká společnost pro právo životního prostředí - členka. 2015 - 2022.
 46. PRŮCHOVÁ, Ivana. Česká společnost pro stavební právo - členka. 2015 - 2022.
 47. PRŮCHOVÁ, Ivana. Náhrada škody na pozemcích a rostlinstvu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. 8 s. ISBN 978-80-7160-411-2.
 48. PRŮCHOVÁ, Ivana. Náhrada škody na pozemcích a rostlinstvu. In Bratislavské právnické forum 2015. 2015.
 49. PRŮCHOVÁ, Ivana. Postavení vlastníka ve správních procesech s vlivem na životní prostředí. In Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 357-367. Spisy Právnické fakulty MU č. 519 (řada teroretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7951-9.
 50. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. ISBN 978-80-210-7750-8.
 51. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.
 52. PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny z pohledu práva. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. Praha, 2015, roč. 61, č. 2, s. 17-24. ISSN 0323-0619.
 53. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 54. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí:Zvláštní část. 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice - 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 55. PRŮCHOVÁ, Ivana. Spolky a opatření obecné povahy v oblasti životního prostředí - současný stav a perspektivy. In Základní lidské právo na příznivé životní prostředí. 2015.
 56. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK a Ivana PRŮCHOVÁ. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Sciencia č.519. Brno, 2015. 400 s. ISBN 978-80-210-7951-9.
 57. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Vývoj a současný stav organizačního zabezpečení v oblasti životního prostředí v České republice. In XVI POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ KONFERENCJI PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska” POGORZELICA 5-8 WRZEŚNIA 2015, Polsko. 2015.
 58. ŽIDEK, Dominik, Ivana PRŮCHOVÁ, Michaela KONEČNÁ a Zuzana JEŽKOVÁ. Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu - analýza judikatury II. 2015.
 59. 2014

 60. PRŮCHOVÁ, Ivana. K významu česko-polské spolupráci v oblasti práva životního prostředí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie-historie-politologie-právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2014. s. 360-367. Řada A, Monographia ; sv. 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 61. PRŮCHOVÁ, Ivana. Karanie administracyjne i odpowidzialnosc zaszkode ekologiczna w czeskim prawie gorniczym. In Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. wybrane zagadnienia.Spis tresci. 1. vyd. Katowice: Grupainfomax, 2014. s. 290-297. spis tresci. ISBN 978-83-89476-67-8.
 62. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
 63. PRŮCHOVÁ, Ivana. Státní pozemkový úřad. první. Praha: Leges, 2014. s. 188 - 197. ISBN 978-80-7502-048-2.
 64. PRŮCHOVÁ, Ivana. Vlastníci nemovitostí jako subjekty správního řízení. In Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
 65. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-7155-1.
 66. PRŮCHOVÁ, Ivana. Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva. In Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 55 -70. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
 67. ŽIDEK, Dominik, Ivana PRŮCHOVÁ, Hana ADAMOVÁ a Michaela KONEČNÁ. Životní prostředí v procesech územního plánování - analýza judikatury I. 2014.
 68. 2013

 69. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9.
 70. PRŮCHOVÁ, Ivana a Tomáš KOCOUREK. Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa - analýza odpovednbostních vztahů. In Dny práva 2012 - Sborník z 6. ročníku mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, 2013. s. 2415-2430. ISBN 978-80-210-6319-8.
 71. PRŮCHOVÁ, Ivana. Státní pozemkový úřad, konference Olomoucké právnické dny 2013. 2013.
 72. 2012

 73. PRŮCHOVÁ, Ivana. K pojmu provoz zvlášť nebezpečný v environmentálních souvislostech. In Jančářová Ilona, Vomáčka Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 58 - 68. ISBN 978-80-210-6037-1.
 74. PRŮCHOVÁ, Ivana a Lenka BAHÝĽOVÁ. K prevenci vzniku environmentálních újem. In Jančářová Ilona, Vomáčka Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-34. ISBN 978-80-210-6037-1.
 75. PRŮCHOVÁ, Ivana. Malé zamyšlení k významu hygienických předpisů pro vývoj a perspektivy českého práva životního prostředí. In Krýsa, Ivo. 60 let hygienické služby v ČR. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012. s. 93 - 96. ISBN 978-80-85047-43-1.
 76. PRŮCHOVÁ, Ivana a Petr MACH. Ochrana přírodního a kulturního dědictví v oblasti dolní Moravy. In Damohorský, Milan, Stejskal, Vojtěch. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. 1. vyd. Praha: nakladatelství Eva Roztoková, Beroun, 2012. s. 145-161. ISBN 978-80-87488-10-2.
 77. PRŮCHOVÁ, Ivana a Petr MACH. Ochrana přírodního a kulturního dědictví v oblasti dolní Moravy. In Konference "Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu" 2012. 2012.
 78. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozasadowe sposoby rozstrzygania o konfliktach w dziewdzinie ochrony środowiska. In Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania. Wroclaw: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2012. s. 67-93. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, 59. ISBN 978-83-60644-10-2.
 79. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k zahájení řízení o pozemkových úpravách v územích s nedokončeným scelovním jako povinnosti pozemkového úřadu. In Kadečka Stanislav, Kliková Alena, Valachová Kateřina, Glotzman Filip. Nečinnost ve veřejné správě, Sborník z 6. letní mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 23. až 24. června 2011 v Kroměříži. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012. s. 119 - 124. ISBN 978-80-7357-917-3.
 80. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámky ke lhůtě k podání návrhu na soudní přezkoumání opatření obecné povahy po novele soudního řádu správního zákonem č. 303/2011 Sb. In V. Sládeček, P. Melotíková. Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012. s. 18-26. ISBN 978-80-87576-47-2.
 81. PRŮCHOVÁ, Ivana. Rozhodování “v pochybnostech” jako nástroj právní jistoty na příkladu pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených plnění funkcí lesa. In Frýdek, Miroslav, Tauchen, Jaromír. 1. vydání Ostrava, Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 524 - 530. ISBN 978-80-7418-144-3.
 82. PRŮCHOVÁ, Ivana. Veřejnoprávní nástroje k odnětí a omezení soukromého vlastnictví zemědělských a lesních pozemků v Československu v období let 1945 - 1989. In Tauchen, J. Dny práva 2011 - Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti, od s. 155 - 167. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 155 - 167. ISBN 978-80-210-5917-7.
 83. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7.
 84. PRŮCHOVÁ, Ivana, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Zasady rozwoju przestrzennego jako instrument rozwiazywania kolizji interesów w ochronie środowiska. Ochrona Šrodowiska - Prawo i Polityka. Wroclaw: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Šrod., 2012, Neuveden, 1(67), s. 48-62. ISSN 1425-4530.
 85. PRŮCHOVÁ, Ivana a Tomáš KOCOUREK. Živočichové a stavby z pohledu práva. In Dny práva 2011 - Days of Law 2011; Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 84-113. ISBN 978-80-210-5920-7.
 86. 2011

 87. PRŮCHOVÁ, Ivana. Liability for Damane Cause by Operation Activities and Environtment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, roč. 1, č. 1, s. 65 - 68. ISSN 1804-7890.
 88. PRŮCHOVÁ, Ivana. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a životní prostředí. In Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2011 : Evropské právo. první. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 78 - 85. ISBN 978-80-904877-0-3.
 89. PRŮCHOVÁ, Ivana. Ochranná pásma jako nástroj ochrany životního prostředí. In Filip Dienstbier. Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2011. s. 185-198. ISBN 978-80-87382-13-4.
 90. PRŮCHOVÁ, Ivana. Soudní kontrola na úseku katastru nemovitostí s důrazem na zápisy do katastru – současný stav a perspektivy. In Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. 1. vyd. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta. Trnava. 2011. s. 191-197. ISBN 978-80-970760-0-9.
 91. PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1.
 92. PRŮCHOVÁ, Ivana. Vliv restitucí na vývoj pozemkového vlastnictví v České republice – východiska a vybrané problémy s důrazem na zemědělské pozemky. In Tauchen, Jaromír. VOJÁČEK, Ladislav – SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír. Proměny soukromého práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 118-128. ISBN 978-80-210-5613-8.
 93. 2010

 94. PRŮCHOVÁ, Ivana. Podnikání v zemědělství. Praha: Praha: Wolters Kluwer, 2010. s. 281-290. ISBN 978-80-7357-510-6.
 95. PRŮCHOVÁ, Ivana. Pojištění a životní prostředí. In Tkáčiková Jana. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 100 - 109. ISBN 978-80-210-5370-0.
 96. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Iveta BLÁHOVÁ. Pozemkové právo. Plzeň: Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 331 s. ISBN 978-80-7380-253-0.
 97. PRŮCHOVÁ, Ivana. recenze: Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010, XVIII, č. 2, s. 213-215. ISSN 1210-9126.
 98. PRŮCHOVÁ, Ivana. recenze: Prchalová, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, úplné znění zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010, XVIII, č. 2, s. 213-215. ISSN 1210-9126.
 99. PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5.
 100. PRŮCHOVÁ, Ivana. Udzial publicznosci w procedure oceny oddzialywania na srodowisko w planovaniu przestrzennym. Wroclaw: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowi, 2010. s. 75-82, 7 s. ISBN 978-83-60644-05-8.
 101. 2009

 102. PRŮCHOVÁ, Ivana. Náhrada za ztížení zemědělského a lesního hospodaření z důvodu ochrany přírody. 1. vyd. Bratislava: Pocta profesorovi Slovinskému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Únovce nad Váhom 22.-23. mája 2009;, 2009. s. 168 - 174.
 103. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k povaze územního souhlasu. In KADEČKA, S, MAREK,D(eds.) Nový správní řád v praxi krajských úřadů II, Sborník z 2. a 3. zimní konference/workshopu.Plzeň, Aleš Čeněk, 2009. 271 s. 1. vyd. Plzeň, 2009. s. 193-199, 6 s. ISBN 978-80-7380-250-9.
 104. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0.
 105. PRŮCHOVÁ, Ivana. Recenze: Košičiarová, Soňa a kolektív: Právo životného prostredia, 2.zmenené a rozšířené vydanie, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o., ISBN 978-80-73802-143-4, 680 s., in Časopis pro právní vědu a praxi, MU PrF, Brno, III/. 2009.
 106. PRŮCHOVÁ, Ivana. Účelová kategorizace pozemků (vybrané problémy). In Stanislav Kadečka. Pocta Petru Průchovi. Vyd. 1. Praha: Vysoká šklola aplikovaného práva, s.r.o., 2009. s. 299 - 306, 7 s. ISBN 978-80-86775-22-7.
 107. PRŮCHOVÁ, Ivana. Územní rozhodnutí jako prostředek řešení zájmů v území. In Dny práva – 2009 – Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law : sborník příspěvků - the conference proceedi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2160-2171. ISBN 978-80-210-4990-1.
 108. 2008

 109. PRŮCHOVÁ, Ivana. Land arrangement in the Czech Republic (basic issues). In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 174-183. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 110. PRŮCHOVÁ, Ivana. Obce a územní plánování. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 235-248. ISBN 9788021047846.
 111. PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové úpravy a soudní přezkum. Dny práva-2008-Days of Law, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 9788021047334.
 112. 2007

 113. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k povaze rozhodování o výjimkách ze zákonných zákazů podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k finálním rozhodnutím. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 211-214. ISBN 978-80-7380-072-7.
 114. DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí 3.díl. In Právo životního prostředí 3.díl. 2.přepracované. Brno: Právnická fakulta MU, 2007. s. 300 - 327, 328 s. Edice učebnic PrF MU č. 390. ISBN 978-80-210-4299-5.
 115. 2006

 116. PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmental issues in the legal order of the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 427-432. ISSN 1210-9126.
 117. PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentalizace právního řádu ČR. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 118-127. ISBN 80-210-4182-X.
 118. PRŮCHOVÁ, Ivana. Několik poznámek k smluvní ochraně přírody a krajiny v České republice. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 319-322. ISBN 8022322369.
 119. PRŮCHOVÁ, Ivana. Politika územního rozvoje ve světle nového stavebního zákona. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference), Brno 19. září 2006 = Interaction between Economy, Management and Law in Regional Development. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 127-136. ISBN 80-210-4095-5.
 120. PRŮCHOVÁ, Ivana. Postavení obcí v procesu pozemkových úprav. In ,Komplexní pozemkové úpravy : XI. celostátní odborný seminář s mezinárodní účastí, Strážnice, 2006 = Proceedings from the international seminar on Complex Plot Alterations. Praha: Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2006. s. 52-57.
 121. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k účastenství občanských sdružení a dalších subjektů ve správním řízení a dopady na udržitelný rozvoj. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 127-133. ISBN 80-210-4183-8.
 122. DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 379 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 377. ISBN 80-210-3978-7.
 123. 2005

 124. PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentalizace českého právního řádu, - vývoj, současnost a perspektivy. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 9-16. ISBN 802103629X.
 125. PRŮCHOVÁ, Ivana. Principy dialogu (komunikace) různých zájmových skupin v procedurách a procesech ovlivňujících trvale udržitelný rozvoj. In Ekonomie, právo, management: vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje : (sborník z konference) : Brno, 20. září 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 111-117. ISBN 8021038209.
 126. PRŮCHOVÁ, Ivana. Věcná břemena a pozemkové úpravy. In Komplexní pozemkové úpravy : jubilejní X. celostátní odborný seminář se zahraniční účastí pořádaný Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, Strážnice 2.- 4. května 2005. Praha: Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2005.
 127. PRŮCHOVÁ, Ivana. Východiska zkoumání realizace majetkoprávních vztahů k pozemkům s ohledem na environmentální požadavky. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 217-221. ISBN 80-210-3892-6.
 128. 2004

 129. PRŮCHOVÁ, Ivana. Aktuální otázky pozemkových úprav očima právníka. In 14. mezinárodní konference pozemkových úprav, Jestřábí - Lipno 13.-15.9.2004. 2004.
 130. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k nové koncepci udělování výjimek podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zajištění účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech o udělení výjimek. In Přístup k soudům při ochraně životního prostředí : (sborník z 1. dne konference Přístup ke spravedlnosti při ochraně lidských práv a veřejných zájmů). Praha: ASPI Publishing, 2004. s. 131-136. ISBN 80-735-7028-9.
 131. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k právní ochraně včel před negativními vlivy chemizace v zemědělství. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2004, Roč. 4, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-5542.
 132. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k soudní kontrole rozhodnutí pozemkových úřadů v rámci pozemkových úprav. In Dělba soudní moci v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 267-272. ISBN 80-210-3318-5.
 133. PRŮCHOVÁ, Ivana. Vývoj vlastnictví lesů ve 20. století, socializace a restituce. In Lesní právo - historie, současnost a budoucnost u příležitosti 250. výročí vydání Tereziánských lesních řádů pro Čechy a Moravu, 152 výročí vydání císařského patentu č. 250/1985 ř.z. 2004. s. 34-38.
 134. 2003

 135. PRŮCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Pozemkové právo. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 318. ISBN 80-210-3238-3.
 136. PRŮCHOVÁ, Ivana. Základní právní prostředky na úseku atomového havarijního plánování. In Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva : sborník z konference : mezinárodní česko-polsko-slovenská konference konaná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 24. až 26. října 2002 v Praze. Praha: Ediční středisko PF UK, 2003. s. 198-203. ISBN 80-85889-4.
 137. 2002

 138. PRŮCHOVÁ, Ivana. Několik poznámek k pozemkovým úpravám a ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro životní prostředí, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 79-83. ISSN 1213-5542.
 139. DAMOHORSKÝ, Milan, Soňa KOŠIČIAROVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životného prostredia : všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2002. 373 s. UK Bratislava, I.vyd. ISBN 80-968567-5-8.
 140. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jaroslav CHYBA. Zákon o ochraně přírody a krajiny : interpretační problémy. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, Č. 9, s. 35-36. ISSN 2100-0765.
 141. 2000

 142. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jaroslav CHYBA. Oplocování pozemků. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, Roč. 8, č. 12, s. 17-18. ISSN 2100-0765.
 143. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Milan DAMOHORSKÝ a Drahomíra PÁLENSKÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění [Učebnice]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 320 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 244. ISBN 80-210-2376-7.
 144. 1999

 145. PRŮCHA, Petr a Ivana PRŮCHOVÁ. K některým otázkám práva na informace o životním prostředí ve světle přezkumných režimů. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 59-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 146. PRŮCHOVÁ, Ivana. Mohou cizozemci se státním občanstvím ČR nabývat jiné vhodné pozemky podle § 11 odst. 2 zákona o půdě? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 7, č. 4, s. 370-374. ISSN 1210-9126.
 147. PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámky k principům zemědělského restitučního zákonodárství v ČR. In Restituce podle zákona o půdě : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 73-79. ISBN 80-210-2054-7.
 148. 1998

 149. PRUCHOVÁ, Ivana a Jaroslav CHYBA. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 185 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridi ; No 217. ISBN 80-210-1959-X.
 150. JANČÁŘOVÁ, Ilona a Ivana PRUCHOVÁ. Otazníky kolem komunálního odpadu. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, roč. 6, č. 4, s. 27-30. ISSN 2100-0765.
 151. PRUCHOVÁ, Ivana. Porosty a nemovitosti. In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde, 1998. s. 589-595. ISBN 80-7201-084-0.
 152. PEKÁREK, Milan a Ivana PRŮCHOVÁ. Praktikum z pozemkového práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. Edice učebnic PrF MU č.194. ISBN 80-210-1795-3.
 153. PRUCHOVÁ, Ivana. Státní památková péče. In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde, 1998. s. 142-152. ISBN 80-7201-084-0.
 154. 1997

 155. PRUCHOVÁ, Ivana. Několik poznámek k perspektivám družstev v podmínkách ČR. In Stav a perspektivy českého družstevnictví a právo : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 61-68. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 182. ISBN 80-210-1541-1.
 156. PRUCHOVÁ, Ivana. Obecně závazné vyhlášky obcí a ochrana životního prostředí. In Právo na životné prostredie - základné právo človeka. Bratislava: Právnická fakulta Univerzita Komenského, 1997. s. 124-128.
 157. PRUCHOVÁ, Ivana. Restituce majetku podle zákona o půdě. 1. vyd. Praha: Beck, 1997. 279 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-110-5.
 158. PRUCHOVÁ, Ivana. Vznik vlastnického práva k nemovitostem vydaným na základě dohody o vydání nemovitosti schválené pozemkovým úřadem podle par.9 odst. 2 zákona o půdě nebo soudem podle par. 9 odst. 3 zákona o půdě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 568-575. ISSN 1210-9126.
 159. 1996

 160. PRUCHOVÁ, Ivana. Ochrana životního prostředí a správní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 235-247. ISSN 1210-9126.
 161. PRŮCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1349-4.
 162. CINGROŠ, Josef, Jana DUDOVÁ, Drahomíra PÁLENSKÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Praktikum z práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 129 s. Edice učebnic PrF MU v Brně č. 154. ISBN 80-210-1432-6.
 163. PRUCHOVÁ, Ivana. Vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti a par. 14 odst. 2 zákona o obcích. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 87-91. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 164. PRŮCHOVÁ, Ivana. Základní pojmy a instituty pozemkového práva (obecná část). 1. vyd. Brno: Masarykova univeriza v Brně, 1996. 142 s. Edice učebnic PrF č.139. ISBN 80-210-1278-1.
 165. 1995

 166. PRUCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Do třetice k náhradám za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 7, č. 3, s. 48-49. ISSN 2100-0765.
 167. PRUCHOVÁ, Ivana. K problematice singulárních lesů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 112-120. ISSN 1210-9126.
 168. PRUCHOVÁ, Ivana. Princip prevence v právu životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 102-110. ISSN 1210-9126.
 169. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana DUDOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 198 s. Právo a současnost ; sv. 7. ISBN 80-859-6417-1.
 170. 1994

 171. PRUCHOVÁ, Ivana a Věra KORECKÁ. K některým otázkám majetkové účasti členů družstva na podnikání družstva. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 4, s. 7-13. ISSN 1211-1120.
 172. POKORNÁ, Jarmila, Věra KORECKÁ a Ivana PRŮCHOVÁ. K některým otázkám majetkové účasti členů družstva na podnikání družstva. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 6, s. 7-13. ISSN 1211-1120.
 173. PRUCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. K otázce výše nároků oprávněné osoby na náhradu za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 6, č. 3, s. 49-50. ISSN 2100-0765.
 174. PEKÁREK, Milan a Ivana PRUCHOVÁ. K otázce výše nároků oprávněné osoby na náhradu za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 2, č. 3, s. 49-50. ISSN 2100-0765.
 175. PRUCHOVÁ, Ivana. Některé problémy spojené s oceňováním při poskytování jiných vhodných pozemků podle zákona o půdě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 37-41. ISSN 1210-9126.
 176. PRUCHOVÁ, Ivana. Některé problémy spojené s právem náhradního užívání. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 108-112. ISSN 1210-9126.
 177. PRUCHOVÁ, Ivana. Zákon ČNR č. 243/1992 Sb., ve znění zákona č. 441/1992 Sb. a restituce zemědělského majetku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 113-118. ISSN 1210-9126.
 178. PRUCHOVÁ, Ivana. Zákon o půdě a restituce majetku bývalých lesních družstev složených výlučně z fyzických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 155-160. ISSN 1210-9126.
 179. PRUCHOVÁ, Ivana a Josef FIALA. Zákon o vlastnictví bytů (komentář). 1. vyd. Zlín: Živa, 1994. 243 s. ISBN 80-901-7455-.
 180. 1993

 181. POKORNÁ, Jarmila a Ivana PRŮCHOVÁ. Bez likvidace ano, či ne? Několik poznámek k možnosti mimotransformační přeměny družstva v obchodní společnosti. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 50, s. 61-62. ISSN 1210-0714.
 182. POKORNÁ, Jarmila a Ivana PRŮCHOVÁ. K majetkovým podílům při transformaci zemědělského družstv. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 1, č. 10, s. 43-44. ISSN 2100-0765.
 183. PRUCHOVÁ, Ivana. Právně-historické souvislosti restituce a narovnání vlastnických vztahů k půdě. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1993, roč. 2, č. 3, s. 3-8. ISSN 1210-397.
 184. PRŮCHOVÁ, Ivana. Právní režim ochrany půdy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - právnická fakuta, 1993. 36 s. Právnické sešity č. 7.
 185. PRŮCHOVÁ, Ivana. Právní úprava odpadového hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - právnická fakuta, 1993. 20 s. Právnické sešity č. 10. ISBN 80-210-0576-9.
 186. POKORNÁ, Jarmila a Ivana PRŮCHOVÁ. Transformace družstev - právní formy podnikání. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 44, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
 187. PRŮCHOVÁ, Ivana. Zákon o půdě po poslední novele s komentářem. 1. vyd. Zlín: Živa, 1993. 131 s.
 188. 1992

 189. PEKÁREK, Milan a Ivana PRŮCHOVÁ. Komentář II. díl - k novele zákona o půdě č. 93/1992 Sb., k zákonu o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 284/1991 Sb., k zákonu o Pozemkovém fondu č. 569/1991 Sb. a dalším navazujícícm předpisům. 1. vyd. Brno: JURING, spol. s r.o., 1992. 151 s.
 190. PRŮCHOVÁ, Ivana, Jiří DOLEK, Eva CHALUPOVÁ, Jan BIBEN a František TOMÁŠEK. Pozemky, porosty, stavby a jejich právní aspekty, oceňování a evidence při restitucích,. 1. vyd. Inforpres, 1992. 270 s.
 191. PRŮCHOVÁ, Ivana. Zákon o půdě po novele s komentářem. 1. vyd. Zlín: Živa v.o.s., 1992. 64 s.
 192. 1991

 193. PEKÁREK, Milan a Ivana PRŮCHOVÁ. Komentář k zákonu o vlastnických vztazích k půdě a jinému zemědělskému majetku. 1. vyd. Brno: Juring, spol. s r.o., 1991. 117 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 11:53