Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ROHOVÁ, Iveta. Článek 19 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 241-260. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
 2. ROHOVÁ, Iveta. Článek 23 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 533-551. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
 3. VALDHANS, Jiří a Iveta ROHOVÁ. Článek 6 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 365-385. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
 4. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře soudního dvora EU. 2.přepracované a doplněné vy. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 250 s. č.551. ISBN 978-80-210-9789-6.
 5. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora EU. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 252 s. Učebnice - č.495. ISBN 978-80-210-9789-6.
 6. 2019

 7. ROHOVÁ, Iveta. Nesprávné a nepřípadné použití unijního práva. Dny práva 2019. 2019.
 8. ROHOVÁ, Iveta. Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-575/16 Komise proti České republice jako příklad nesprávné aplikace unijního práva? In Dny práva 2019. Sekce "Nesprávné a nepřípadné použití unijního práva". 2019.
 9. 2018

 10. ROHOVÁ, Iveta. Evropské mezinárodní právo soukromé v podmínkách Brexitu - zaměřeno na doložky o volbě soudu (a jejich osud). In Cofola 2018. XII. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce. 2018.
 11. ROHOVÁ, Iveta. Finding the Law Applicable to Unfair Competition in Cross-border Cases: A Battle over Predictability and Legal Certainty? (the EU PIL Perspective). In 2th Biennial International Conference, Timisoara, RO. 2018.
 12. ROHOVÁ, Iveta. Finding the Law Applicable to Unfair Competition in Cross-border Cases: A Battle over Predictability and Legal Certainty? (the EU PIL Perspective). In 12th Biennial International Conference, Timisoara, RU - sekce EU Private International Law. 2018.
 13. ROHOVÁ, Iveta. Otazníky nad problémem kvalifikace (a interpretace) v evropském mezinárodním právu soukromém nekalé soutěže. In Olomoucké právnické dny 2018. 2018.
 14. 2017

 15. ROHOVÁ, Iveta a David SEHNÁLEK. Determining Jurisdiction (and the Applicable Law) in Cross-Border Unfair Competition and Unfair Commercial Practices Cases. LeXonomica. Maribor: University of Maribor, 2017, roč. 9, č. 1, s. 21-49. ISSN 1855-7155. doi:10.18690/18557147.9.1.21-49(2017).
 16. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Dny práva 2016 - Days of Law 2016 - Část IV., Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 80 s. ISBN 978-80-210-8555-8.
 17. 2016

 18. ROHOVÁ, Iveta. Kolizní aspekty nekalosoutěžního jednání. In Dny práva 2016. 2016.
 19. 2015

 20. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Cross-border Succession. In Czech-Polish Workshop on Private International Law. 2015.
 21. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ a Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 s. ISBN 978-80-210-8122-2.
 22. ROHOVÁ, Iveta. Dny práva 2015 - sekce "Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/ škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním" (organizační garant). 2015.
 23. ROHOVÁ, Iveta. Emergency Arbitrator Procedure: Several Remarks on Emergency Arbitrator's Jurisdiction. In COFOLA International 2015 - Current Challenges to Resolution of International (Cross-Border) Disputes. 2015.
 24. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Habitual Residence as a Single Connecting Factor under the Succession Regulation. In Workshops on Social Sciences: IWLP-2015, International Workshop on Law and Politics. 2015. ISBN 978-605-86637-5-6.
 25. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Habitual Residence as a Single Connecting Factor under the Succession Regulation. In Scientific Cooperations. Scientific Cooperations Workshops on Social Sciences. Ankara: Scientific Cooperations, 2015. s. 371-381. ISBN 978-605-86637-5-6.
 26. ROHOVÁ, Iveta. Jurisdiction in Cross-Border Succession Matters (under the New Czech Private International Law Act). In Workshop on Czech and Polish Private International Law, Wroclaw. 2015.
 27. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Methods of Regulation of Cross-border Relationships. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková Klára et al. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 37-47. Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 28. ROHOVÁ, Iveta. Proces uznání a výkonu rozhodnutí. In VALDHANS, Jiří; DRLIČKOVÁ, Klára a kolektiv. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 81-82, 99-153, 57 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 513. ISBN 978-80-210-7784-3.
 29. VALDHANS, Jiří, Klára DRLIČKOVÁ, Lucia HUDECOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Iveta ROHOVÁ a Iva ŠIMKOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 292 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3. doi:.
 30. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Succession. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková Klára et al. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 207-236. Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 31. 2014

 32. ROHOVÁ, Iveta. BOGDAN, Michael: Concise Introduction to EU Private International Law. 2nd ed. Groningen: Europa Law Publishing, 2012, 228 s. ISBN 9789089521088. (recenze knihy). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 4, s. 379-382. ISSN 1210-9126.
 33. ROHOVÁ, Iveta. Obchodní podmínky jako součást (mezinárodní kupní) smlouvy pohledem nového občanského zákoníku ve srovnání s úpravou ve Vídeňské úmluvě a Principech UNIDROIT. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková, Klára; Valdhans, Jiří a kolektiv. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 109-123. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0.
 34. ROHOVÁ, Iveta. The WTO and Legal Globalization. Interaction of WTO Law and the Law of the EU: Is There a Case for Direct Effect of WTO Law within the EU? In Católica Graduate Legal Research Conference. 2014.
 35. ROHOVÁ, Iveta. Volba práva rozhodného pro dědické poměry s mezinárodním prvkem a její limity (teorie vs. praxe, realita vs. fikce). In Dny práva 2014. 2014.
 36. 2013

 37. ROHOVÁ, Iveta. Obchodní podmínky jako součást mezinárodní kupní smlouvy pohledem NOZ (ve srovnání se CISG a Principy UNIDROIT). In Dny práva 2013. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 22:05