Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Obiter dictum v praxi českých soudů: kdy ho psát a kdy se mu raději vyhnout. Pravnik. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of State and Law, 2023, roč. 162, č. 8, s. 697-712. ISSN 0231-6625.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo svobodně podnikat a nezadatelnost lidské důstojnosti. In Vojtěch Šimíček (ed.). Právo svobodně podnikat. 1. vyd. Praha: Leges, 2023, s. 53-68. ISBN 978-80-7502-679-8.
  3. ŠMATERA, Václav, Vojtěch ŠIMÍČEK a Lucie MOŘKOVSKÁ. Třicet let ústavního soudnictví. 2023.

  2022

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Dělba moci. Praha: Leges, 2022, s. 1 - 216. ISBN 978-80-7502-642-2.
  2. BENÁK, Jaroslav, Jan FILIP a Vojtěch ŠIMÍČEK. Pocta doc. Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 610 s. ISBN 978-80-280-0190-2.
  3. BENÁK, Jaroslav, Jan FILIP a Vojtěch ŠIMÍČEK. Pocta doc. Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 610 s. ISBN 978-80-280-0191-9.
  4. POSPÍCHAL, Matěj, Vojtěch ŠIMÍČEK, Matěj MACHÁČEK, Tereza SIKOROVÁ a Tereza ŘEHOŘOVÁ. Právní regulace sociálně tržního hospodářství. 2022.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. "Timing" jmenovacích rozhodnutí státního orgánu a princip vlády na čas. In Jaroslav Benák Jan Filip Vojtěch Šimíček. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 139-149. ISBN 978-80-280-0190-2.

  2021

  1. POSPÍCHAL, Matěj a Vojtěch ŠIMÍČEK. Dělba moci. 2021.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Der Vorrang des Unionrechts in der Tschechischen Republik in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. In Iliopoulos-Strangas Levits Potacs Ziller. The Challenges of Digital Communication for the State and its Democratic State Form. první. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2021, s. 231-240. ISBN 978-3-8487-7986-4.

  2019

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Aktuelle Entwicklung der Akzeptanz des Vorrangs des Unionsrechts durch die nationalen Höchstgerichte – Ist eine Konvergenz möglich? In THE CHALLENGES OF DIGITAL COMMUNICATION FOR THE STATE AND ITS DEMOCRATIC STATE FORM. 2019.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Marian KOKEŠ. Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Tschechiens. In Iliopoulos-Strangas, Julia (Hrsg.). Soziale Grundrechte in den "neuen" Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos, 2019, s. 761-830. Human Rights - Menschenrechte ; Bd. 15. ISBN 978-3-8487-5556-1.

  2018

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu v řízení o ústavních stížnostech. In P. Šámal G. Raimondi K. Lenaerts. Závaznost soudních rozhodnutí - vnitrostátní a mezinárodní náhledy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 45-58. ISBN 978-80-7598-009-0.
  2. JIRUŠEK, Martin, Vojtěch ŠIMÍČEK, Aneta KYNČLOVÁ, Jiří BLAHA, Petra KRŇANOVÁ a Matěj POSPÍCHAL. 25 let Ústavy České republiky. 2018.

  2017

  1. Lidská práva a medicína. Ed. Vojtěch Šimíček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8700-2.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na zákonného soudce v České republice. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 10, s. 825-841. ISSN 0231-6625.

  2016

  1. JIRUŠEK, Martin, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tereza STAŠÁKOVÁ, Jana ČERVINKOVÁ a Lucie MOŘKOVSKÁ. Lidská práva a medicína. 2016.
  2. OROSZ, Ladislav, Pavel MOLEK, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ján SVÁK. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. První. Bratislava: C.H.Beck, 2016, 472 s. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-41-1.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vztah dovolání a ústavní stížnosti včera, dnes a zítra. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2016, roč. 7-8/2016, 7-8, s. 17-23. ISSN 1210-6348.

  2014

  1. POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, 1152 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
  2. POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Svoboda projevu v judikatuře Ústavního soudu. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 2014.

  2013

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Finanční ústava. In finanční ústava. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 227 s. ISBN 978-80-210-6214-6.

  2012

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, nebo kupování hlasů voličů? In Vojtěch Šimíček. Volby - svátek demokracie, nebo pletich? Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykova univerzita, 2012, s. 66-80. ISBN 978-80-210-5823-1.

  2011

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Änderung des Rechtsverhältnisses zwischen Bürger und Staat - Tschechische Erfahrungen. In Aleksandar Spasov Heinz Bongartz. Das Rechtsverhältnis von Bürger und Staat im demokratischen Rechtstaat. 1. vyd. Skopje: Friedrich Ebert Stiftung Skopje, 2011, s. 37-40 45-50, 9 s. ISBN 978-9989-109-58-4.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Menuvanje na pravniot odnos pomegu graganinot i držabata – češki iskustva. In Alekssandar Spasov Heinz Bongartz. Pravniot odnos mežu gražaninot i državata vo demokratsko-pravnata država. Skopje: Friedrich Ebert Stiftung, 2011, s. 37-41, 45-51, 9 s. ISBN 978-9989-109-57-7.
  3. Právo na soukromí. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5449-3.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Předlistopadový ústavní systém - je vůbec na co navazovat? In Petr Mlsna. Ústava ČR - vznik, vývoj, perspektivy. Praha: Leges, 2011, s. 140-151, 11 s. ISBN 978-80-87212-63-9.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Upravno sudstvo u Češkoj Republici, razvaj i odabrani problemi - Dio II. Nova pravna revija. Sarajevo, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 29-35, 6 s. ISSN 2233-0151.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Upravno sudstvo u Češkoj republici, razvoj i odabrani problemi - Dio I. Nova pravna revija. Sarajevo, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 29-34. ISSN 2233-0151.
  7. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Upravnoto pravo vo Republika Češka. In Stefan Pürner. Izlagaňa od upravnoto pravo i upravnoto sudstvo. Skopje: MAGOR DOO Skopje, 2011, s. 49-72. ISBN 978-608-223-055-9.

  2010

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Prohlašování nicotnosti. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů II : sborník z 2. a 3. zimní konference/workshopu /. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2010, s. 87-94, 7 s. ISBN 978-80-7380-250-9.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010, 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7.

  2009

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Aktuální trendy soudního přezkumu volební kampaně. In Stanislav Kadečka. Pocta Petru Průchovi. Brno: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, 392 s. ISBN 978-80-86775-22-7.
  2. BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1007 s. ISBN 978-80-210-4844-7.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Materiální ohnisko ústavního pořádku, jeho ochrana a nález Ústavního soudu ve věci M. Melčáka. In Vladimír Klokočka - liber amicorum. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2009, s. 217-234, 17 s. ISBN 978-80-7201-791-1.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Odnosot pomeru gražaninot i državata vo demokratskata pravna država. 2009.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní právo. In KYSELA, Jan. Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 297-329, 32 s. ISBN 978-80-210-4844-7.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik - Ausgewählte Probleme. Jahrbuch für Ostrecht. München: Institut für Ostrecht C.H. Beck Verlag, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 347-372, 25 s. ISSN 0075-2746.

  2008

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Neodpovědnost prezidenta a soudní přezkoumatelnost některých jeho aktů. In Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 158-168. ISBN 978-80-210-4520-0.
  2. KOSAŘ, David. Nesnesitelná lehkost bytí francouzské exekutivy aneb racionalizace parlamentarismu po francouzsku. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 80-96. Sborníky, sv. 36. ISBN 978-80-210-4520-0.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. In Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 236 s. ISBN 978-80-210-4520-0.

  2007

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Judikatura Nejvyššího správního soudu ve věci ochrany proti nečinnosti správního orgánu. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 115-122. ISBN 978-80-7380-072-7.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Pietnascie lat skargi konstytucyjnej w Republice Czeskiej i co dalej. Przeglad legislacyjny. Warszava, 2007, roč. 2007, 3 (61), s. 11-27, 16 s. ISSN 1426-6989.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související. In Mates, P. (ed.): Reforma veřejné správy. 2007. vyd. Praha: ASPI a. s., 2007, s. 223-246, 23 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
  4. FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 896 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5.

  2006

  1. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, 309 s. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Přijatelnost kasační stížnosti ve věcech azylu - jedna z cest k efektivitě práva. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 12, č. 6, s. 201-205. ISSN 1210-6410.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Soudní přezkum voleb. 2006. vyd. Praha: Linde, 2006, 336 s. Monografie. ISBN 80-7201-639-3.

  2005

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Hranice přezkumu rozhodnutí obecných soudů Ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti. In Hranice přezkumu rozhodnutí obecných soudů Ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti : sborník příspěvků z konference pořádané Ústavním soudem České republiky ve spolupráci s Benátskou komisí Rady Evropy v Brně 14.-15.listopadu 2005. Praha: Linde, 2005, s. 103-112. ISBN 807201580X.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jak dále s přímým státním financováním politických stran? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, Roč. 2005, č. 3, s. 59-64. ISSN 1211-3384.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Limits of constitutional review of the decisions of courts of general jurisdiction in a constitutional complaint procedure. In Hranice přezkumu rozhodnutí obecných soudů Ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti : sborník příspěvků z konference pořádané Ústavním soudem České republiky ve spolupráci s Benátskou komisí Rady Evropy v Brně 14.-15.listopadu 2005. Praha: Linde, 2005, s. 216-225. ISBN 807201580X.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Model přímého státního financování politických stran pod reflektorem Ústavního soudu. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 6, s. 3-11. ISSN 1210-3977.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Předvídatelnost rozhodování jako základní princip dobré správy. In Moderní veřejná správa a ombudsman : sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv : Brno, 15. června 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2005, s. 41-50. ISBN 802103792X.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Udělování státního občanství - na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení. Právník. Praha: Academia, 2005, Roč. 144, č. 2, s. 137-156. ISSN 0324-7007.
  7. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Udělování státního občanství - na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení. Právník. Praha: Academia, 2005, Roč. 144, č. 2, s. 137-156. ISSN 0324-7007.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005, 359 s. ISBN 8072015699.
  9. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volební nález Ústavního soudu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 10, s. 359-364. ISSN 1210-6410.

  2004

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Článek 95 Ústavy ČR jako prostor pro přímou aplikaci ústavních norem. In Dělba soudní moci v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 166-178. ISBN 80-210-3318-5.
  2. HLOUŠEK, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK. (eds.) Dělba soudní moci. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, 287 s. Sborníky, svazek č. 19. ISBN 80-210-3318-5.
  3. HLOUŠEK, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004, 285 s. Edice Sborníky, svazek č. 22. ISBN 80-210-3611-7.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Loajalita ke státu jako předpoklad jmenování do státní služby. In Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha, 18.-19.9.2003. Praha: Vodnář, 2004, s. 185-194. ISBN 80-85889-57-9.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Předvídatelnost soudních rozhodnutí. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2004, Roč. 5, č. 5, s. 7-11. ISSN 1212-9909.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zemřel prof. Vladimír Čermák. Právník. Praha: Academia, 2004, Roč. 143, č. 11, s. 1128-1132. ISSN 0324-7007.

  2003

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nomination of candidates by political parties for parliamentary elections; funding of political parties. In Czech Republic: the first elections in the new republic, 1992-1996 : analyses, documents and data. Berlin: Edition Sigma, 2003, s. 133-149. ISBN 3-89404-226-5.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Politické strany v ústavním pořádku České republiky. In Deset let Ústavy České republiky : východiska, stav, perspektivy : sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 236-255. ISBN 80-86432-45-9.
  3. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 254 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právní zakotvení institutu referenda v ústavním pořádku České republiky. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 10, č. 2, s. 141-148. ISSN 1211-3247.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavněprávní pravidla sestavování vlády po volbách a jeho praxe. In Volby do Poslanecké sněmovny 2002 : sborník. Praha: Sociologický ústav, 2003, s. 162-168. ISBN 80-7330-021-4.

  2002

  1. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, 287 s. Edice Sborníky, sv. č. 8. ISBN 80-210-3009-7.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Článek 42 Ústavy ČR podle Ústavního soudu - důsledky pro legislativní činnost. Parlamentní zpravodaj. Praha: Nadace IDEU, 2002, Č. 4, s. 24-27. ISSN 1211-037X.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Das Parteirecht in der Tschechischen Republik. In 30 Jahre Parteigesetz. Baden Baden: Nomos Verlag, 2002, s. 143-149.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Důvody ústavního zakotvení veřejného ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 21-28. ISBN 80-210-2944-7.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Odklad vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu v řízení o kontrole norem. Právník. Praha: Academia, 2002, Roč. 141, č. 7, s. 756-768. ISSN 0324-7007.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právní problémy spjaté se sestavováním vlády. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Č. 4, s. 64-69. ISSN 1211-3384.
  7. MAREŠ, Miroslav. Problém právní definice terorismu. In DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova iniverzita v Brně, 2002, s. 162-168, 6 s. ISBN 80-210-3009-7.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Přezkum rozhodnutí o nevydání bezpečnostního osvědčení. In Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2002, s. 135-153. ISBN 80-210-3009-7.
  9. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Úvodem. In DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. 1., Edice Sborníky sv. č. 8. Brno: MPÚ MU, 2002, s. 7-9. ISBN 80-210-3009-7.
  10. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Veřejný ochránce práv jako neformální prostředek k nalézání spravedlnosti. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 25-31, 6 s. ISBN 80-210-2944-7.

  2001

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Alternativa k navrhovaným způsobům volby prezidenta republiky. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, Roč. 8, č. 4, s. 388-392. ISSN 1211-3247.
  2. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2001, 246 s. Sborníky ; č. 6. ISBN 80-210-2749-5.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Domovní prohlídka v judikatuře ústavního soudu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2001, Č. 9, s. 39-46. ISSN 1210-6348.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Konstytucyjno-prawne aspekty integracji Republiki Czeskiej z Unią Europejską. In Studia i prace. Zeszyt 1. Warszawa: Szkoła Głowna Handlova, 2001, s. 130-137.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Obnova řízení před ústavním soudem. Právník. Praha: Academia, 2001, Roč. 140, č. 12, s. 1228-1240. ISSN 0324-7007.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Opomenutí zákonodárce jako porušení základních práv. In Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2001, s. 144-159. ISBN 80-210-2749-5.
  7. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 254 s. (Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 271). ISBN 80-210-1793-7.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Při novelizaci zákona o politických stranách Sněmovna nerespektovala nález Ústavního soudu. Parlamentní zpravodaj. Praha: Nadace IDEU, 2001, Č. 3, s. 16-17. ISSN 1211-037X.
  9. FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 241 s. Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 259. ISBN 80-210-2520-4.
  10. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 2.zcela přepr.a aktual.vyd. Praha: Linde, 2001, 335 s. ISBN 80-7201-308-4.
  11. FILIP, Jan, Vojtěch ŠIMÍČEK a Pavel HOLLÄNDER. Zákon o Ústavním soudu : komentář. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2001, 518 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 80-7179-340-X.

  2000

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komparace právní úpravy voleb do Národní rady SR a polského SEJMu. In Politické systémy Slovenské republiky a Polské republiky : sborník z konference. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000, s. 79-87. ISBN 80-225-1123-4.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Některé problémy přímého státního financování politických stran v České republice. In Právna úprava politických strán : zborník z konferencie. Bratislava, 2000, s. 67-82, 6 s.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Novela zákona o politických stranách v oblasti financování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, roč. 8, č. 3, s. 284-291. ISSN 1210-9126.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. O modelu práva politických stran. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2000, roč. 6, č. 3, s. 5-7. ISSN 1211-037X.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Optimismus politologa a skepse právníka. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: F. Mikš, 2000, roč. 11, č. 3, s. 4-5. ISSN 0862-6731.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Politologický časopis. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000.
  7. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právní úprava volební kampaně v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 2, s. 144-156. ISSN 1211-3247.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu ČR (vybrané aspekty). In Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2000, s. 96-104. Ediční řada Sborníky ; Svazek č. 4. ISBN 80-210-2451-8.
  9. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Principy ústavního zakotvení volebního systému do Poslanecké sněmovny a jejich konfrontace s návrhem novely volebního zákona. In Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo k horšímu? : sborník z konference. Brno: CEVRO, 2000, s. 30-43, 8 s.
  10. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Proč byla opoziční smlouva špatná již od počátku. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: F. Mikš, 2000, roč. 11, č. 1, s. 4-5. ISSN 0862-6731.
  11. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Veřejný ochránce práv. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 33, č. 2, s. 55-56. ISSN 1211-3384.
  12. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2000, 141 s. Sborníky ; č. 4. ISBN 80-210-2451-8.

  1999

  1. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Aktuálnost změn Ústavy ČR. / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 1999, 315 s. Sborníky. ISBN 80-210-2250-7.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 92-93. ISSN 1210-9126.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 1, s. 102-103. ISSN 1211-3247.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Imperativ ústavně konformní interpretace a aplikace právních předpisů. Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 12, s. 1081-1093. ISSN 0324-7007.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jaké jsou klady a zápory aktuálního návrhu novely zákona o politických stranách. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 7, č. 8, s. 2-4. ISSN 1211-037X.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. K diskusi nad možnostmi novelizace volebního zákona. In Možnosti úpravy či reformy volebního systému v ČR. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 79-94. ISBN 80-7079-095-4.
  7. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým se mění Ústava ČR - sněmovní tisk č. 359. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 229-246. ISBN 80-210-2250-7.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nález Ústavního soudu ČR ve věci omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů v kontextu připravované změny volebního zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 374-378. ISSN 1210-9126.
  9. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Normativní aspekty členství v politických stranách. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 3, s. 233-247. ISSN 1211-3247.
  10. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Pojem a význam ústavní stížnosti v České republice. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 32, č. 3, s. 3-7. ISSN 1211-3384.
  11. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum voleb podle článku 87 odst. 1 písm. e) Ústavy ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 119-125. ISSN 1210-9126.
  12. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavněprávní aspekty průtahů v řízení před obecnými soudy. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 3, s. 17-22. ISSN 1210-6348.
  13. ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 123 s. ISBN 80-210-2219-1.
  14. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 1. vyd. Praha: Linde, 1999, 180 s. ISBN 80-7201-160-X.
  15. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané nedostatky stávajícího volebního zákona - náměty de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 11-21. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Adam RAKOVSKÝ. Analýza možných ústavně právních řešení vypsání předčasných voleb. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 319-329. ISSN 1211-3247.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Extremistické politické strany z hlediska práva. In Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 105-114. ISBN 80-210-1798-8.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Je Ústavní soud vázán podaným návrhem? Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1998, roč. 28, č. 9, s. 26-31. ISSN 1210-6348.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ještě jednou k válce soudů v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 1, s. 75-78. ISSN 1211-3247.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nedostatky právní úpravy financování politických stran a některé návrhy na jejich odstranění. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 2, s. 171-175. ISSN 1211-3247.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postup Ústavního soudu při návrhu přednosty okresního úřadu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce. In K normotvorné pravomoci obcí : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 128-132. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
  7. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Senát Parlamentu České republiky : pokus o prozatimní bilanci dosavadní činnosti. In Ústava České republiky po pěti letech : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 137-150. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 212. ISBN 80-210-1995-6.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané problémy ústavního soudnictví v České republice a v Polsku. Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 7, s. 638-648. ISSN 0324-7007.

  1997

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Poznámky k proceduře rozhodování pléna Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 458-463. ISSN 1210-9126.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Registrace přihlášek kandidátů ve volbách do Senátu. In Právní a politologické problémy voleb : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 23-34. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 183. ISBN 80-210-1563-2.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní soud a obecně závazné vyhlášky obcí. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 10, s. 6-7. ISSN 2100-0765.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané otázky financování politických stran v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2, s. 160-168. ISSN 1211-3247.

  1996

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Imunita jako ústavněprávní problém. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 1, s. 41-52. ISSN 1210-9126.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu všeobecně závazná? Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1996, roč. 29, č. 2, s. 113-116. ISSN 0139-6005.
  3. KOUDELKA, Zdeněk a Vojtěch ŠIMÍČEK. K právní povaze Listiny základních práv a svobod. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 2, s. 175-182. ISSN 0324-7007.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ke složení a činnosti volebních komisí. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 12, s. 1051-1156. ISSN 0324-7007.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Reingard REINER-HOFER. Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 512-527. ISSN 1210-9126.

  1995

  1. FILIP, Jan a Vojtěch ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 109-119. ISSN 1210-9126.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Lokálna moc v transformácii spoločnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 238-239. ISSN 1210-9126.

  1994

  1. FILIP, Jan a V. ŠIMÍČEK. K novele zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, zejména k jejich financování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 139-147. ISSN 1210-9126.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Jan FILIP. K novele zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zejména k jejich financování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 139-147. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Práce v kanceláři poslankyně Spolkového sněmu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 146-151. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2024 12:34