Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HOLAS, Jan. Aktuální vývoj mediace v České republice. In Slavnostní otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci. 2023.
  2. ZEMANDLOVÁ, Anna, Jan HOLAS a Michal JANOVEC. COFOLA 2023. Část 3 – Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 334 s. ISBN 978-80-280-0470-5.
  3. HOLAS, Jan a Kateřina KONČEKOVÁ. Exekuce nebo insolvence? To je oč tu běží. In Cofola 2023. 2023.
  4. HOLAS, Jan. Institute for the Study of Conflict Transformation - člen. 2023.
  5. HOLAS, Jan. Limits of Coercion to Mediate. In The Role of Mediation in Resolving Legal Disputes. 2023.
  6. HOLAS, Jan. Mediace – cesta k vyřešení sporu. In U3V MUNI. 2023.
  7. HOLAS, Jan. Obecné instituty OSŘ a řízení před soudem prvního stupně. In EK ČR. 2023.
  8. HOLAS, Jan a Petr LAVICKÝ. Obstacles to achieving in-court settlements: Perspective of Czech judicial practice. Oñati Socio-Legal Series. Spain: Oñati International Institute for the Sociology of Law, 2023, roč. 13, č. 5, s. 1817-1840. ISSN 2079-5971. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35295/osls.iisl.1696.
  9. HOLAS, Jan. Pravidla dělení důkazního břemene a jejich odraz ve sporech z věcných práv. In Eva Dobrovolná, David Havlík, Michal Králík. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 127-136. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-920-4.
  10. DUŠKOVÁ, Lenka a Jan HOLAS. The role of judges at the pre-mediation stage of court-annexed mediation: A case study of the situation in the Czech Republic. Hungarian Journal of Legal Studies. Akademiai Kiado, 2023, roč. 63, č. 4, s. 399-415. ISSN 2498-5473. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/2052.2023.00403.

  2022

  1. HOLAS, Jan. Development and Forms of Systems of Approach to Mediation in the EU. In Lenka Holá et al. Mediation in the Reflection of Law and Society. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022, s. 105-121. Global Trends in Dispute Resolution Series 10. ISBN 978-94-035-4214-0.
  2. HOLAS, Jan. Electronic Judicial Enforcement in the Czech Republic. In Electronic Judicial Enforcement – European Good Practices. 2022.
  3. HOLAS, Jan. Limitation of Coercion to Use Mediation in the EU. In Lenka Holá et al. Mediation in the Reflection of Law and Society. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022, s. 123-146. Global Trends in Dispute Resolution Series 10. ISBN 978-94-035-4214-0.
  4. HOLAS, Jan a Lenka DUŠKOVÁ. Mediační praxe v ČR pohledem soudců: role, zkušenosti a postoje. In MEDIACE 2022. VI. ročník mezinárodní vědecké konference. 2022.
  5. HOLAS, Jan, Adam HOLUBÁŘ a Petra PETŘÍKOVÁ. Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, č. 11, s. 43-48. ISSN 1210-6348.
  6. HOLAS, Jan, David FIEDOR a Lenka HOLÁ. Prospects for the Development of Mediation in the EU. In Lenka Holá et al. Mediation in the Reflection of Law and Society. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022, s. 195-206. Global Trends in Dispute Resolution Series 10. ISBN 978-94-035-4214-0.
  7. HOLAS, Jan. Zpráva z prvního zasedání skupiny KODEX CŘS. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2022, roč. 161, č. 1, s. 94. ISSN 0231-6625.

  2021

  1. HOLAS, Jan. Limity donucení k využití mediace. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 2, s. 291-308. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2021-2-4.

  2020

  1. LAVICKÝ, Petr, Jan HOLAS a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019 - Civilní proces v aktuální judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 1-92. ISBN 978-80-210-9720-9.
  2. HOLAS, Jan. Sousedská práva v občanském zákoníku. In U3V MUNI. 2020.
  3. HOLAS, Jan. Systémy fungování mediace a jejich perspektiva v ČR. In Právní a sociální aspekty mediace v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 51-68. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-719-8.
  4. HOLAS, Jan. Trendy ve smírném řešení sporů (úvodník). Online. In Michal Janovec, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková, Jan Malý, Josef Šíp, Jan Ferfecký. COFOLA 2020. Masarykova univerzita, 2020, s. 314. ISBN 978-80-210-9670-7.
  5. HOLAS, Jan. Zpráva o IX. zasedání odborného kolegia pro občanské právo k problematice odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 5, s. 447-449. ISSN 0231-6625.

  2019

  1. HOLAS, Jan. Aktuální judikatura v oblasti věcných břemen, problematika nezbytné cesty. In Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXV. 2019.
  2. JANOVEC, Michal, Radka BARTOŠÍKOVÁ, Jan FERFECKÝ, Jan HOLAS, Jan MALÝ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Josef ŠÍP. COFOLA 2019. 2019.
  3. LAVICKÝ, Petr, Jan HOLAS a Michal JANOVEC. COFOLA 2019: Zásady civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 113 s. ISBN 978-80-210-9498-7.
  4. URBANOVÁ, Martina, Jan HOLAS a Pavla TVRDÍKOVÁ. Problem-Solving or Narrative Approach to Mediation? Papers of Social Pedagogy. 2019, roč. 12, č. 2, s. 11-27. ISSN 2392-3083. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5266.
  5. HOLAS, Jan. První nařízené setkání s mediátorem v kontextu zásad civilního procesu. In Cofola 2019. 2019.
  6. HOLAS, Jan. První nařízené setkání se zapsaným mediátorem v kontextu zásad civilního procesu. Online. In Petr LAVICKÝ, Jan HOLAS, Michal JANOVEC. COFOLA 2019 Zásady civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 58-71. ISBN 978-80-210-9498-7.
  7. HOLAS, Jan. Správa dopravy. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 627-630. XV. svazek Soukromé – Správa ústředí. ISBN 978-80-7380-752-8.
  8. HOLAS, Jan. Správa evidence nemovitostí, geodézie a kartografie. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 634-636. XV. svazek Soukromé – Správa ústředí. ISBN 978-80-7380-752-8.
  9. HOLAS, Jan. Správa lesního hospodářství. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 683-687. XV. svazek Soukromé – Správa ústředí. ISBN 978-80-7380-752-8.
  10. HOLAS, Jan. Správa průmyslu. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 809-813. XV. svazek Soukromé – Správa ústředí. ISBN 978-80-7380-752-8.
  11. HOLAS, Jan. Správa statistiky. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 852-854. XV. svazek Soukromé – Správa ústředí. ISBN 978-80-7380-752-8.
  12. HOLAS, Jan. Správa vodního hospodářství. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 83-86. XVI. svazek Správa veřejná – Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
  13. HOLAS, Jan. Správa zaměstnanosti a regulace pracovních sil. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 123-126. XVI. svazek Správa veřejná – Suché. ISBN 978-80-7380-761-0.
  14. HOLAS, Jan. Systémy fungování mediace a jejich perspektiva v ČR. In V. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE MEDIACE 2019 OLOMOUC. 2019.

  2018

  1. JANOVEC, Michal, Nela FALTUSOVÁ, Jan HOLAS, Jan MALÝ, Jana NOVÁKOVÁ a Josef ŠÍP. COFOLA 2018. 2018.
  2. JANOVEC, Michal, Jan HOLAS, Nela FALTUSOVÁ, Josef ŠÍP, Jan MALÝ a Jana NOVÁKOVÁ. COFOLA 2018. 2018.
  3. DOBROVOLNÁ, Eva a Jan HOLAS. Ediční povinnost při dokazování listinami. In Workshop: součinnost třetích osob při dokazování. 2018.
  4. HOLAS, Jan. Koncepce mediace po reformě civilního procesu. Online. In Petr Lavický, Eva Dobrovolná, Jiří Valdhans (eds.). Dny práva 2017: Část VII. Reforma civilního procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 32-45. ISBN 978-80-210-8989-1.
  5. HOLAS, Jan. Mandatorní mediace: překážka uplatnění práva na přístup k soudu?. Online. In J. Benák, Z. Vikarská, M. Janovec. Cofola 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 321-334. ISBN 978-80-210-9044-6.
  6. HOLAS, Jan. Mandatorní mediace: překážka uplatnění práva na přístupu k soudu? In Cofola 2018. 2018.
  7. HOLAS, Jan. Mediation - Czech Republic National Report. In Mediation in the EU: Language, Law and Practice. Krakow. 2018.
  8. HOLAS, Jan. Mimosoudní metody řešení sporů. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 5, s. 65. ISSN 1210-6348.
  9. HOLAS, Jan. Princip dobrovolnosti v mediaci. In Lenka Holá. Mediace 2017: Sborník odborných statí z mezinárodní vědecké konference Mediace 2017, konané v Olomouci ve dnech 27.–28. října 2017. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018. ISBN 978-80-88266-20-4.
  10. HOLAS, Jan a Petra LAVICKÁ. Procesní jednání právnických osob. In Dny práva 2018. 2018.
  11. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 196 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, vol. 642. ISBN 978-80-210-9152-8.
  12. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9153-5.
  13. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9152-8.

  2017

  1. HOLAS, Jan. Koncepce mediace po reformě civilního procesu. In Dny práva 2017. 2017.
  2. URBANOVÁ, Martina, Katarína RUSINKOVÁ a Jan HOLAS. Mediace a rodinné skupinové konference - řešení konfliktů komunikací. Media4u Magazine. Jan Chromý, 2017, roč. 14, č. 2, s. 27-32. ISSN 1214-9187.
  3. HOLAS, Jan. Princip dobrovolnosti v mediaci. In IV. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE MEDIACE 2017 OLOMOUC. 2017.

  2016

  1. HOLAS, Jan. European Forum for Restorative Justice - člen. 2016.
  2. RUSINKOVÁ, Katarína, Jan HOLAS a Petra MASOPUST ŠACHOVÁ. Family group conferences - restoration found in a dialogue. In 9th International Conference of the European Forum for Restorative Justice. Leiden. 2016.
  3. RUSINKOVÁ, Katarína a Jan HOLAS. Rodinné skupinové konference jako způsob řešení patologického jednání mládeže. In Kazimír Večerka. Úvahy nad sociální patologií. Praha: Česká sociologická společnost, 2016, s. 63-68, 184 s. ISBN 978-80-905443-3-8.
  4. RUSINKOVÁ, Katarína a Jan HOLAS. Rodinné skupinové konference jako způsob řešení patologického jednání mládeže. In Masarykova česká sociologická společnost - konference sekce sociální patologie: Úvahy nad socializací, sociálně patologickými jevy a obtížemi resocializace. 2016.
  5. URBANOVÁ, Martina a Jan HOLAS. Vybrané otázky využití narativního stylu v mediaci. In Michal Malacka a kolektiv. Mediace dnes - realita a perspektivy. 1. vyd. Praha: Leges, 2016, s. 243-251. Teoretik. ISBN 978-80-7502-170-0.

  2015

  1. HOLAS, Jan. Odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu v české a španělské úpravě. 2015, 25 s. Studentská vědecká a odborná činnost.
  2. URBANOVÁ, Martina a Jan HOLAS. VYBRANÉ OTÁZKY VYUŽITÍ NARATIVNÍHO STYLU V MEDIACI. In MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy 20.-21.11.2015. 2015.

  2014

  1. HOLAS, Jan a Pavla TVRDÍKOVÁ. Cena děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity za vítěznou práci studentské vědecké odborné činnosti (2013/2014). 2014.
  2. HOLAS, Jan a Pavla TVRDÍKOVÁ. Narativní přístup k mediaci: srovnání s přístupem zaměřeným na vyšetření problému. 2014, 30 s. Studentská vědecká a odborná činnost.
  3. URBANOVÁ, Martina, Jan HOLAS a Pavla TVRDÍKOVÁ. Narativní přístup nebo vyřešení problému. Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team, 2014, roč. 14, 7-8, s. 41- 48. ISSN 1805-0824.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 17:41