Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MAJERČÍK, Ľubomír. Zkoumání mimoprávních vlivů na hranici metodologicky možného. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 30, č. 2, s. 435-442. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2022-2-10.
 2. 2020

 3. MAJERČÍK, Ľubomír a Martina GROCHOVÁ. Convention in the Times of COVID-19: Who is the Master of International Treaties? Czech Yearbook of Public & Private International Law (Vol.11) - 2020 Read more: https://www.cyil.eu/contents-cyil-2020/. Praha: Czech Society of International Law, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 33-40.
 4. 2018

 5. MAJERČÍK, Ľubomír. Věc Avikompaniya A. T. I., ZAT proti Ukrajině - Odmítnutí jednostranného prohlášení vlády (komentář rozsudku). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Wolters Kluwer, a. s., 2018, XXI, 2/2018, s. 122-128. ISSN 1212-2211.
 6. MAJERČÍK, Ľubomír. Věc Moreira Ferreira proti Portugalsku (č. 2) - Přezkum a obnova řízení po rozsudku ESLP (komentář rozsudku). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Wolters Kluwer, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 49-57. ISSN 1212-2211.
 7. 2017

 8. MAJERČÍK, Ľubomír. Obnova řízení po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z pohledu stěžovatele. In Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. 2017.
 9. 2016

 10. MAJERČÍK, Ľubomír. Czech Republic : Strasbourg Case Law Undisputed. In Patricia Popelier, Sarah Lambrecht, Koen Lemmens. Criticism of the European Court of Human Rights. Shifting the Convention System: Counter-Dynamics at the National and EU Level. Intersentia, 2016. s. 131-153, 24 s. Law and Cosmopolitan Values. ISBN 978-1-78068-401-7.
 11. POSPÍŠIL, Ivo, Vladimír TÝČ, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Jozef JANOVSKÝ, Petr KILIAN, Ľubomír MAJERČÍK, Jan PETROV, Ján ŠTIAVNICKÝ, Jan KNĚŽÍNEK, Marián GIBA, Jozef VALUCH a Petr VÁLEK. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016. 208 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.
 12. MAJERČÍK, Ľubomír. Molek, P. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 616 s. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24., 22/2016, s. 794. ISSN 1210-6410.
 13. BENÁK, Jaroslav, Martina GROCHOVÁ, Ľubomír MAJERČÍK, Ondřej MORAVEC a Josef ŠÍP. Podáváme ústavní stížnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8444-5.
 14. MAJERČÍK, Ľubomír. Život ústavní stížnosti. In Jaroslav Benák. Podáváme ústavní stížnost. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 9-17. ISBN 978-80-210-8444-5.
 15. 2015

 16. MAJERČÍK, Ľubomír. Česká národní banka. In RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC a Petr MLSNA. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 1033-1042. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.
 17. MAJERČÍK, Ľubomír. Mezinárodní lidskoprávní smlouvy a činnost českých nevládních organizací. In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska. 2015.
 18. MAJERČÍK, Ľubomír. Nejvyšší kontrolní úřad. In RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC a Petr MLSNA. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. s. 1021-1031. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.
 19. MAJERČÍK, Ľubomír. Veřejný ochránce práv - kam po 15 letech dál na mezinárodní a vnitrostátní úrovni. Veřejný ochránce práv, 2015. s. 50-55.
 20. 2014

 21. MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Evropský systém ochrany lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 180-237. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 22. MAJERČÍK, Ľubomír. Kolektivní stížnosti vůči České republice na základě Evropské sociální charty. In Pavel Šturma - Martin Faix. Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 96-105. Studie z lidských práv č. 7. ISBN 978-80-87975-17-6.
 23. MAJERČÍK, Ľubomír. Mezinárodní trestní soudnictví. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 295-317, 22 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 24. MAJERČÍK, Ľubomír. Ochrana lidských práv v České republice - HR policy-making. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 337-356. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.
 25. MAJERČÍK, Ľubomír. Ombudsman jako vnitrostátní lidskoprávní instituce (NHRI). 2014.
 26. UHLÍŘOVÁ, Kateřina, Linda JANKŮ, Hubert SMEKAL a Ľubomír MAJERČÍK. Zločin agrese. 2014.
 27. MAJERČÍK, Ľubomír, Linda JANKŮ, Kateřina UHLÍŘOVÁ a Hubert SMEKAL. Zločin agrese. 2014.
 28. 2013

 29. MAJERČÍK, Ľubomír. EU Accession to the European Convention on Human Rights. In EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls. 2013.
 30. SMEKAL, Hubert a Ľubomír MAJERČÍK. Karel Jungwiert (1993-2012): bilance působení prvního českého soudce u ESLP. In Michal Bobek - Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 25-35. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5.
 31. MAJERČÍK, Ľubomír. Nadace Srebrenické matky a další proti Nizozemsku: Imunita Organizace spojených národů. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 16., č. 6, s. 402-411. ISSN 1212-2211.
 32. 2012

 33. MAJERČÍK, Ľubomír. Ahorugeze proti Švédsku: vydání ke stíhání pro podezření z mezinárodních zločinů do ciziny. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. : Wolters Kluwer ČR a.s.. 2012, roč. 15, č. 1, s. 129-136. ISSN 1212-2211.
 34. MAJERČÍK, Ľubomír, Anna MATUŠINOVÁ a Hubert SMEKAL. The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011. In Czech Yearbook of Public & Private International Law. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2012. s. 277-291. Czech Yearbook of Public & Private Int Law, 3. ISBN 978-80-87488-09-6.
 35. MAJERČÍK, Ľubomír. Trestání válečných zločinů po konci studené války. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 247-274. č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 36. SMEKAL, Hubert a Ľubomír MAJERČÍK. Vnitrostátní soudy a ozbrojené konflikty. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 191-227. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 37. 2011

 38. MAJERČÍK, Ľubomír. Délka řízení před Evropským soudem pro lidská práva. In Dny práva. 2011.
 39. VYHNÁNEK, Ladislav, Lukáš HODER, Ľubomír MAJERČÍK a Hubert SMEKAL. Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních práv ústavními soudy. 2011.
 40. MAJERČÍK, Ľubomír. Věc Skendžić a Krznarić proti Chorvatsku - komentář. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 14, 5-6, s. 383-391, 7 s. ISSN 1212-2211.
 41. 2010

 42. MAJERČÍK, Ľubomír. Česká republika a Mezinárodní trestní soud: kam dál? In Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločin. 2010.
 43. MAJERČÍK, Ľubomír, Hubert SMEKAL, Lukáš HODER a Ladislav VYHNÁNEK. Mezinárodní trestní soud - perspektivy souzení mezinárodních zločinů. 2010.
 44. MAJERČÍK, Ľubomír. Mimořádná předání a odpovědnost České republiky ve válce proti terorismu. In II. Sympozium "Česká zahraniční politika". 2010.
 45. MAJERČÍK, Ľubomír a Katarína ŠIPULOVÁ. Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009. Trestní právo. Praha: Novatrix, s.r.o., 2010, roč. 2010, č. 5, s. 20-25. ISSN 1214-3758.
 46. MAJERČÍK, Ľubomír. Přistoupení Evropské Unie k Evropské úmluvě o lidských právech: Problematické aspekty z pohledu Rady Evropy. 2010.
 47. MAJERČÍK, Ľubomír. The Invisible Majority: The Unsuccessful Applications Against The Czech Republic Before the European Court of Human Rights. Czech Yearbook of International Law. Praha: Czech Society of International Law, 2010, roč. 1, č. 1, s. 217-222. ISSN 1804-543X.
 48. 2009

 49. HRABÁLEK, Martin, Ľubomír MAJERČÍK a Hubert SMEKAL. Česká republika a lidská práva ve vnějších vztazích Evropské unie. In Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 149-163. ISBN 978-80-86506-81-4.
 50. MAJERČÍK, Ľubomír. Česká republika a Mezinárodní trestní soud: poslední dějství. In Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 164-189. ISBN 978-80-86506-81-4.
 51. MAJERČÍK, Ľubomír. David Armstrong et al.: International Law and International Relations (recenze). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009, roč. 15, č. 1, 2 s. ISSN 1211-3247.
 52. MAJERČÍK, Ľubomír. Nový protokol k Evropské úmluvě o lidských právech - dárek k 50. výročí štrasburského soudu. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2009, roč. 2009, č. 12, 1 s. ISSN 1210-6410.
 53. MAJERČÍK, Ľubomír. Reforma Evropského soudu pro lidská práva. In 60 let Rady Evropy - 50 let ESLP. 2009.
 54. 2006

 55. MAJERČÍK, Ľubomír. ICTY a souzení válečných zločinů. Středoevropské politické studie. 2006, VIII, 2-3, 6 s. ISSN 1212-7817.
 56. MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Lidská práva v boji proti terorismu. Srovnání evropského a amerického přístupu. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 89-118. ISBN 80-210-4003-3.
 57. 2004

 58. MAJERČÍK, Ľubomír. Jaký soud pro Saddáma Husajna? Mezinárodní politika. Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 8, s. 29-31. ISSN 0543-7962.
 59. 2001

 60. MAJERČÍK, Ľubomír. Světová obchodní organizace. In BAŇOUCH, Hynek a Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita Brno, 2001. 12 s. ISBN 80-210-2474-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 00:42