Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Coronavirus and the tactics of criminalistics. In Lietuvos Kriminalistu Draugija. CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: science, studies, practice. 2021. vyd. Vilnius: Lietuvos Kriminalistu Draugija, 2021. s. 112-130. ISBN 978-9986-555-48-3.
 2. MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Koronavirus z pohledu kriminalistiky. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČ 66 000 777) v agentuře IMPAX, spol. s r. o., 2021, roč. 28, 1-2, s. 36 - 40. ISSN 1210-6348.
 3. 2020

 4. BRUCKNEROVÁ, Eva. člen České kriminologické společnosti. Česká kriminologická společnost, 2020.
 5. BRUCKNEROVÁ, Eva. Hranice mezi krádeží jako trestným činem a přestupkem. In Nové jevy v ekonomické kriminalitě. 2020.
 6. BRUCKNEROVÁ, Eva, David ČEP, Katarína KANDOVÁ a Jiří VALDHANS. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. In Dny práva 2019 - Days of Law 2019. Brno, 2020. 459 s. ISBN 978-80-210-9698-1.
 7. BRUCKNEROVÁ, Eva. Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži. Právní rozhledy. C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 20, s. 714 - 718. ISSN 1210-6410.
 8. BRUCKNEROVÁ, Eva. Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži. In Bratislavské právnické fórum 2020. 2020.
 9. MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě. In Konference Dny práva 2019. 2020.
 10. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9680-6.
 11. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9679-0.
 12. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9679-0.
 13. FRYŠTÁK, Marek, Eva BRUCKNEROVÁ a Silvia MIČUDOVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2020. 2020.
 14. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Princip presumpce "viny" v médiích a při činnosti orgánů činných v trestním řízení. In Jelínek, J. a kolektiv. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 82-93. ISBN 978-80-7502-444-2.
 15. KALVODOVÁ, Věra, Eva BRUCKNEROVÁ, David ČEP, Marek FRYŠTÁK, Katarína KANDOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Sbírka klauzurních prací z trestního práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. ISBN 978-80-7598-687-0.
 16. BRUCKNEROVÁ, Eva. Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí a specializace osob pracujících s mládeží v kontextu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. In Ingrid Galovcová, Jana Tlapák Navrátilová. Pocta Jiřímu Jelínkovi. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 37-42. ISBN 978-80-7502-464-0.
 17. 2019

 18. BRUCKNEROVÁ, Eva. Aktuální vývoj institutu podmíněného propuštění. In Jiří Jelínek. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 214-223. Teoretik. ISBN 978-80-7502-354-4.
 19. BRUCKNEROVÁ, Eva. Aktuální vývoj institutu podmíněného propuštění. In "Trestní zákoník-10 let od přijetí". 2019.
 20. BRUCKNEROVÁ, Eva. člen České kriminologické společnosti. Česká kriminologická společnost, 2019.
 21. BRUCKNEROVÁ, Eva, Marek FRYŠTÁK, David ČEP, Jan MALÝ a Michal JANOVEC. Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva. In Cofola 2019. Brno, 2019. 416 s. ISBN 978-80-210-9390-4.
 22. 2018

 23. KANDOVÁ, Katarína a Eva BRUCKNEROVÁ. Aplikační problémy ukládání peněžitého trestního opatření u mladistvých v ČR. In Sankcie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 53-63. ISBN 978-80-8168-973-4.
 24. KANDOVÁ, Katarína a Eva BRUCKNEROVÁ. Aplikační problémy ukládání peněžitého trestního opatření u mladistvých v ČR. In Sankcie - medzinárodná vedecká konferencia. 2018.
 25. 2017

 26. SELUCKÁ, Markéta, Martina URBANOVÁ, Jana DUDOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva BRUCKNEROVÁ. Selected sociological and legal aspects of consumer protection in the Czech Republic. Journal of European Consumer and Market Law. Munch, Germany: Verlag C.H.Beck oHG, 2017, roč. 6, č. 1, s. 24-30. ISSN 2364-4710.
 27. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 1. dot. 4. dopl. a akt. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-7955-7.
 28. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6.
 29. 2015

 30. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
 31. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. řada teoretická. ISBN 978-80-210-8050-8.
 32. PROVAZNÍK, Jan a Eva ŽATECKÁ. Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 183-228. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
 33. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 s. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9.
 34. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní - Obecná část : multimediální učební text. 4. aktualizované a doplněné. Brno, 2015. 172 s. učebnice - 523. ISBN 978-80-210-7955-7.
 35. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 4., dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-210-7955-7.
 36. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4.
 37. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 293 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-848-2.
 38. 2014

 39. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled : Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 318. ISBN 978-80-210-7515-3.
 40. ŽATECKÁ, Eva. Odstoupení od trestního stíhání mladistvého - vybrané problémy. In Tomáš Strémy. Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. 1. vyd. Praha: Leges, s .r.o., 2014. s. 514 - 525. ISBN 978-80-7502-034-5.
 41. ŽATECKÁ, Eva. Princip restorativní justice a jeho vliv na ukládání trestů v ČR. In Principy a zásady v trestnom práve. 2014.
 42. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 192 s. ISBN 978-80-7418-221-1.
 43. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní - Zvláštní část : multimediální učební text. 2.doplněné a přeprac.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 152 s. Učebnice -514. ISBN 978-80-210-7288-6.
 44. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní - Zvláštní část: multimediální učební text. 2.doplněné a přeprac.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 152 s. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6.
 45. ŽATECKÁ, Eva. Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. Edice Scientia, č. 508. ISBN 978-80-210-7705-8.
 46. KALVODOVÁ, Věra a Eva ŽATECKÁ. Unfair Competition and Its Possible Criminal Sanctions. Procedia Economics and Finance. 2014, neuveden, č. 12, s. 283-287. ISSN 2212-5671.
 47. KALVODOVÁ, Věra a Eva ŽATECKÁ. Unfair Competiton and Its Possible Sanctions. In Enterprise and Competetive Environment 2014 conference Mendel University Brno. 2014.
 48. 2013

 49. ŽATECKÁ, Eva. Mezinárodní konference COFOLA 2013. 2013.
 50. ŽATECKÁ, Eva. Obhajoba mladistvých a jejich postavení ve vybraných zemích EU. In Trestnoprávne a kriminologicke aspekty postavení mládeže. 2013.
 51. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Odklony v řízení ve věcech mladistvých. In Dny práva 2012 - sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 2013. s. 1601- 1610. ISBN 978-80-210-6319-8.
 52. ŽATECKÁ, Eva. Sborník příspěvků konference COFOLA 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2013. 618 s. ISBN 978-80-210-6625-0.
 53. ŽATECKÁ, Eva. Selected Aspects of Criminal Liability of Legal Persons. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2983-2988. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072983.
 54. ŽATECKÁ, Eva. Vliv judikatury evropského soudu pro lidská práva na trestní právo ČR. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2013. Právní ROZPRAVY 2013. Proměny práva / Law Changeovers. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 103-110. ISBN 978-80-905243-5-4.
 55. KALVODOVÁ, Věra a Eva ŽATECKÁ. Vybrané aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. In Čičkánová,D. a kol. Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osob. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 223-231. ISBN 978-80-7160-359-7.
 56. KALVODOVÁ, Věra a Eva ŽATECKÁ. Vybrané aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. In Bratislavské právnické fórum. 2013.
 57. 2012

 58. ŽATECKÁ, Eva, Lucia KOVÁČOVÁ, Lucie NECHVÁTALOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Jan HORECKÝ. Cofola 2012. 2012.
 59. ŽATECKÁ, Eva, Lucia KOVÁČOVÁ, Lucie NECHVÁTALOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Cofola 2012 The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 1724 s. ISBN 978-80-210-5929-0.
 60. ŽATECKÁ, Eva. Criminal Proceedings of Juveniles in Selected European Union Countries. In Gorazd Meško, Andrej Sotlar and Jack R. Greene. Contemporary Criminal Justice Practice and Research. Ljubljana: University of Maribor, 2012. s. 213 - 228. ISBN 978-961-6821-39-1.
 61. ŽATECKÁ, Eva. The criminal proceedings of juveniles in the environment of the EU law. In Conference proceedings, Dubrovnik. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences, 2012. s. 562-577. ISBN 978-80-905241-1-8.
 62. ŽATECKÁ, Eva. The principle of mutual recognition in criminal matters from the Perspective of European Union. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 1. vyd. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. s. 273-280. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 63. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 3. aktualizované. Ostrava: Key Publishing, 2012. 170 s. Právo. ISBN 978-80-7418-159-7.
 64. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Kateřina PŘEPECHALOVÁ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. 3. aktualizované. Ostrava: Key Publishing, 2012. 165 s. Právo. ISBN 978-80-7418-158-0.
 65. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část. Multimediální učební text. 3.doplněné a přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 102 s. Učebnice - č.76. ISBN 978-80-210-5853-8.
 66. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 275 s. Právo. ISBN 978-80-7418-160-3.
 67. ŽATECKÁ, Eva. Vybrané aspekty trestního řízení ve věcech mladistvých v kontextu mezinárodní spolupráce zemí evropské unie. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2012. Právní rozpravy 2012. Právo v aplikaci a teorii / Law, Experience and Theory. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2012, 2012. s. 189-199. ISBN 978-80-904877-8-9.
 68. ŽATECKÁ, Eva. Vybrané poznatky z výzkumu mezinárodní spolupráce v trestních věcech mladistvých. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012. 1. vyd. Bratislava: Universita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. s. 577-583. ISBN 978-80-7160-317-7.
 69. 2011

 70. ŽATECKÁ, Eva, Jan HORECKÝ, Vojtěch VOMÁČKA a Lucia KOVÁČOVÁ. COFOLA 2011 The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 1766 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
 71. ŽATECKÁ, Eva. Criminal Procedure: Decision-making in the European Court of Justice and its Impacts on Procedural Criminal Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 197-198. ISBN 978-1-878326-20-1.
 72. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. 2011.
 73. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Eva ŽATECKÁ, Radovan DÁVID a Martin KORNEL. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 139 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3.
 74. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Eva ŽATECKÁ a Jana VOLKOVÁ. Právo proti domácímu násilí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 75. FENYK, Jaroslav, Marek FRYŠTÁK a Eva ŽATECKÁ. Some Areas of Regulation of the Internal Market : Criminal law : I. Criminal Procedure. In One or Many? : The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 191-198. ISBN 1-878326-20-1.
 76. HORECKÝ, Jan, Martin KORNEL a Eva ŽATECKÁ. Společenské vědy pro střední školy - 3. díl (pracovní sešit). 1. vyd. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7358-164-0.
 77. HORECKÝ, Jan, Martin KORNEL a Eva ŽATECKÁ. Společenské vědy pro střední školy - 3. díl (učebnice). Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-164-0.
 78. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 86 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 73. ISBN 978-80-210-5094-5.
 79. 2010

 80. ŽATECKÁ, Eva, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Damian CZUDEK, Tereza VOJTOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Jan HORECKÝ a Vojtěch VOMÁČKA. COFOLA 2010. 2010.
 81. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Možnosti ochrany jednotlivce v českém trestním řízení. In COFOLA 2010: the Conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 496-505. ISBN 978-80-210-5151-5.
 82. ŽATECKÁ, Eva a Kateřina PŘEPECHALOVÁ. NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. In Dny práva. 2010.
 83. ŽATECKÁ, Eva. Využití odklonů v trestních věcech mladistvých. In PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY - VEDA A PRAX. 2010.
 84. 2009

 85. ŽATECKÁ, Eva. European Arrest Warrant from the Viewpoint of Czech Criminal Law. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 187-196. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 86. ŽATECKÁ, Eva a Kateřina PŘEPECHALOVÁ. Evropský zatýkací rozkaz. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edition. 2009. vyd. Brno: Muni Press, 2009. 10 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 87. ŽATECKÁ, Eva. Několik poznámek k alternativním trestům z pohledu nového trestního zákoníku. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition.Brno : Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 1043-1053. ISBN 978-80-210-4990-1.
 88. ŽATECKÁ, Eva. Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže v trestním zákoníku. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2009, roč. 1, 0/2009, s. 17-19. ISSN 1804-1183.
 89. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 2,. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 s. Právo. ISBN 978-80-7418-040-8.
 90. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 157 s. Právo. ISBN 978-80-7418-039-2.
 91. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část. Multimediální učební text. 2.,doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 94 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 49. ISBN 978-80-210-5054-9.
 92. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 86 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 56. ISBN 978-80-210-5094-5.
 93. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 265 s. Právo. ISBN 978-80-7418-041-5.
 94. ŽATECKÁ, Eva. Vybrané trestné činy proti životu a zdraví ve světle nového trestního zákoníku a z pohledu judikatury. In Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. první. Praha: Leges s.r.o., 2009. s. 396-402. ISBN 978-80-87212-29-5.
 95. ŽATECKÁ, Eva. Vývoj trestního práva v Československu 1948-2009. In Československé tresní právo v proměnách věků (sborník příspěvků). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 124-142. ISBN 978-80-210-5086-0.
 96. ŽATECKÁ, Eva. Zamyšlení nad trestem domácího vězení v novém trestním zákoníku. In PŘEPECHALOVÁ, Kateřina a Milana HRUŠÁKOVÁ. Milníky práva ve středoevropském prostoru. 2009.
 97. 2008

 98. ŽATECKÁ, Eva. Alternativní sankce ukládané mladistvým pachatelů. In Naděje právní vědy: Býkov 2007: Sborník z mezinárodního sektání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.-14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. 2008. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 610-617, 17 s. ISBN 978-80-7380-122-9.
 99. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Alternativní tresty v České a Slovenské republice. In Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skusenosti. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. s. 101-109. ISBN 978-80-89363-03-2.
 100. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Dokazování hospodářských trestných činů a dohoda o vině a trestu. In Rekodifikace trestního práva procesního (Aktuální problémy). 2008. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 23-29. ISBN 978-80-87146-13-2.
 101. ŽATECKÁ, Eva. Juvenile justice system in the Czech criminal law. In Přednáška pro studenty trestního práva Univerzity v Pécsi. 2008.
 102. ŽATECKÁ, Eva. Legal Sanctions for Youth in Czech Criminal Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 2008. vyd. Brno - Bialystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 307 - 313. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 103. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Současné trendy odhalování a dokazování trestných činů proti měně se zaměřením se na trestné činy související s paděláním a pozměňováním peněz. In Policajné vedy a policajné činnosti. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2008. s. 43-54. ISBN 978-80-8054-449-2.
 104. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Trestné činy proti měně de lege lata a de lege ferenda. Kriminalistika. Praha, 2008, Roč. 41, č. 2, s. 108-118. ISSN 1210-9150.
 105. FRYŠTÁK, Marek, Eva ŽATECKÁ, Daniel PROUZA, Michal GALÁT a Roman HEINZ. Trestní právo hmotné - obecná část. Fryšták Marek a kol. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 174 s. Právo. ISBN 978-80-87071-70-0.
 106. FRYŠTÁK, Marek, Eva ŽATECKÁ, Daniel PROUZA, Michal GALÁT a Roman HEINZ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 156 s. Právo. ISBN 978-80-87071-71-7.
 107. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní :obecná část : multimediální učební text. Edited by Eva Žatecká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. +. ISBN 978-80-210-4631-3.
 108. FRYŠTÁK, Marek, Eva ŽATECKÁ, Daniel PROUZA, Michal GALÁT a Roman HEINZ. Trestní právo procesní. Fryšták Marek a kol. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 250 s. Právo. ISBN 978-80-87071-72-4.
 109. ŽATECKÁ, Eva. Využití alternativních trestů - poznatky z praxe probačních úředníků, soudců a státních zástupců. In Milníky práva v středoevropském prostoru 2008. 1. vydání. Bratislava: Universita Komesnkého v Bratislavě, Vydavatelské oddělení, 2008. s. 777-787, 875 s. ISBN 978-80-7160-271-2.
 110. 2007

 111. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Alternativní tresty z pohledu úvah de lege ferenda. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007, roč. 2007, vo.2, s. 97-103. ISSN 0323-0619.
 112. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 113. ŽATECKÁ, eva. K institutu podmíněného odsouzení. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 76-81. ISBN 978-80-7380-070-3.
 114. ŽATECKÁ, Eva. Národní Probační služba ve Velké Británii. Trestní právo. Praha: LexisNexis s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 5, s. 28-34. ISSN 1211-2860.
 115. ŽATECKÁ, Eva. Postavení a úkoly Probační a mediační služby. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 136 s. Právo. ISBN 978-80-87071-55-7.
 116. ŽATECKÁ, Eva. Poznatky z praxe probačních úředníků (možné náměty de lege ferenda). Trestněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 12-20, 8 s. ISSN 1213-5313.
 117. MACHALOVÁ, Tatiana. Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu J. Kallaba. 2007.
 118. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
 119. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Princip restorativní justice v novém trestním zákoníku. In Days of Public Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2007. s. 649-660. ISBN 978-80-210-4430-2.
 120. ŽATECKÁ, Eva. Probation and Mediation Service in the Czech Republic. In Pandectele Romane Supliment. Bukurešť: Wolters Kluwer Romania, 2007. s. 298-302. ISSN 1843-3189.
 121. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Trest obecně prospěšných prací z pohledu nového trestního zákoníku a případných změn dalších souvisejících předpisů. Trestní právo. Praha: LexisNexis CZ, 2007, Roč. 12, č. 9, s. 5-8. ISSN 1211-2860.
 122. 2006

 123. ŽATECKÁ, Eva. Činnost Probační a mediační služby se zaměřením na probační program. In Naděje právní vědy : Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 588-596. ISBN 80-7380-002-0.
 124. 2005

 125. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Hranice trestní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 76-87. ISSN 1210-9126.
 126. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. První poznatky s aplikací ust. § 215a trestního zákona v brněnské policejní praxi. Acta Iuridica Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Vol.I,2005, č. 2, s. 66-70. ISSN 1801-0288.
 127. 2004

 128. ŽATECKÁ, Eva. Probační a mediační služba dle platné právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 150-160. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 5. 2021 06:01