Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Ochrana subjektivních práv v cizinecké a azylové agendě. In Skulová, Potěšil a kol.. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 313-325, 13 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 2. POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
 3. SMUTNÁ, Veronika a Jana JURNÍKOVÁ. Vybrané právní aspekty přijímacího řízení. In Konference Novela zákona o vysokých školách: rok poté. 2017.
 4. 2016

 5. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy? In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2015“. 2016. s. 341-349.
 6. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu? Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2016, roč. 24, č. 2, s. 131-141. ISSN 1210-9126.
 7. JURNÍKOVÁ, Jana. Několik poznámek k budování společného evropského azylového systému. In JURNÍKOVÁ, Jana a KRÁLOVÁ Alžbeta. Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 9-19, 11 s. ISBN 978-80-210-8402-5.
 8. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany. In SKULOVÁ, Soňa et al.. Dny práva 2015-Days of Law 2015. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). : Masarykova univerzita, 2016. s. 166-178. ISBN 978-80-210-8200-7.
 9. JURNÍKOVÁ, Jana. Rozhodování o právech a povinnostech studentů po novele. In Konference Novela zákona o vysokých školách, PrF MU a MŠMT, Brno, 2016,. 2016.
 10. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8402-5.
 11. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8402-5.
 12. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
 13. 2015

 14. JURNÍKOVÁ, Jana. člen výkladové komise. : výkladová komise Ministerstva zemědělství, 2015.
 15. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Dokazování v kontextu požadavku na úplný a ex nunc soudní přezkum v azylovém řízení: nové výzvy (nejenom) pro české správní soudy? In Bratislavské právnické fórum. 2015.
 16. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany. In Dny práva 2015. 2015.
 17. 2014

 18. JURNÍKOVÁ, Jana a Veronika KUDROVÁ. Vybrané aspekty řízení o disciplinárním přestupku na vysoké škole. In Anna Košlíková. Přestupky a řízení o nich z pohledu teorie a praxe - sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 4. října 2013. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2014. s. 73-85, 13 s. ISBN 978-80-7251-408-3.
 19. 2013

 20. KUDROVÁ, Veronika a Jana JURNÍKOVÁ. Decision of Collegial Body on Academic Degree - Conflict of Right of Acamemic Self-Administration and Right of Due Process. In EGPA Annual Conference 2013, Edinburgh. 2013.
 21. KUDROVÁ, Veronika a Jana JURNÍKOVÁ. Disciplinární přestupek a specifika jeho projednání. In Přestupky a řízení o nich z pohledu teorie a praxe. 2013.
 22. JURNÍKOVÁ, Jana. Kontrolní mechanismy u vybraných rozhodovacích procesů v oblasti cizineckého práva. In Bratislavské právnické forum 2013, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Bratislava, Slovensko. 2013.
 23. JURNÍKOVÁ, Jana. Spatial planning and analyses the role of government as one of the municipal authority. In LOCAL AND REGIONAL ECONOMY IN THEORY AND PRACTICE, Univerzita Wroclawia, Myslakowice, Polsko. 2013.
 24. JURNÍKOVÁ, Jana. Specifika rozhodování kolegiálních orgánů v oblasti vysokého školství. In Kolegiální orgány ve veřejné správě. 2013.
 25. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 26. JURNÍKOVÁ, Jana a Veronika KUDROVÁ. Vybraná specifika projednávání přestupků v kontextu s požadavky Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. In Trestnoprávna a administrativnopravna zodpovednosť, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko. 2013.
 27. 2012

 28. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7.
 29. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0.
 30. JURNÍKOVÁ, Jana. Úloha správního soudnictví při ochraně veřejného zájmu na pozadí památkové péče. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2012. s. 258-270, 13 s. ISBN 978-80-7160-339-9.
 31. 2011

 32. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2011. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7.
 33. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
 34. JURNÍKOVÁ, Jana. The Role of the European Union and the Czech Republik in the Creation of the Common european Asylum System. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 199-203, 5 s. ISBN 978-1-878326-20-1.
 35. 2010

 36. JURNÍKOVÁ, Jana. Několik poznámek k problematice dokazování ve správním řízení. In Juraj Vačok. Všeobecné správne konanie. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2010. s. 111-120, 10 s. ISBN 978-80-7160-293-4.
 37. 2009

 38. JURNÍKOVÁ, Jana. Institution of Asylum in the Czech Republic in Light of EU Legislation. In Knez, R., Rozehnalová, N., Týč, V. a kol. Five Yers of EU Membership – Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 166 - 177, 10 s. 1.N. ISBN 961-6399-58-6.
 39. JURNÍKOVÁ, Jana. Správní uvážení a neurčité pojmy v řízení o udělení mezinárodní ochrany. In Soňa Košičiarová. Rada Európy a verejná správa. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2009. s. 56-63, 8 s. ISBN 978-80-8082-269-9.
 40. JURNÍKOVÁ, Jana. the Effect of Asylum Acquis of the European Union on Asylum Procedure in the Czech Republic. In Hurdík, J., Polčák, R., Smejkalová, T.Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. Munchen: Medien und Recht Verlag, 2009. s. 133 - 143, 10 s. 1 NR. ISBN 978-3-939438-09-0.
 41. JURNÍKOVÁ, Jana. Vývoj institutu azylu nejen v právním řádu České republiky. In Kadečka. Pocta Petru Průchovi. 2009. vyd. Praha: VŠAP, 2009. s. 367-374, 8 s. ISBN 978-80-86775-22-7.
 42. 2008

 43. JURNÍKOVÁ, Jana. Obyvatelstvo. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 581-657, 77 s. Meritum. ISBN 9788073573317.
 44. JURNÍKOVÁ, Jana. Pozemní komunikace. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 783-792, 10 s. Meritum. ISBN 9788073573317.
 45. JURNÍKOVÁ, Jana. Real estate in construction law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 135-142, 8 s. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 46. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 47. JURNÍKOVÁ, Jana. Užívání staveb podle nového stavebního zákona. In Firma a konkurenční prostředí 2008 : sborník z mezinárodní vědecké konference. 3. část. Brno, 13.-14. března 2008. Brno: MSD, 2008. s. 311-316, 6 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 48. 2007

 49. JURNÍKOVÁ, Jana. Problematika finacování ochrany kulturních památek. In Firma a konkurenční prostředí 2006 - Firm and competitive environment 2006. Brno: MZLU v Brně, 2007. s. 65-135. ISBN 978-80-7302-127-6.
 50. JURNÍKOVÁ, Jana. Správní řád a jeho aplikace v procesu vydávání povolení k provádění archeologických výzkumů. In Days of Public Law- Dni prawa publieznego-Dny práva veřejného, sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
 51. JURNÍKOVÁ, Jana. Svobodný přístup k informacím. In Aktuální právní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 33-37, 5 s. ISBN 9788021045279.
 52. JURNÍKOVÁ, Jana. Vybrané problémy nového stavebního zákona ve světle státní památkové péče. In Firma a konkurenční prostředí 2007 = Firm and competitive environment 2007. Sekce 7 – Firma v právním a sociálním prostředí = Session 7 – Firm in legal and social environment : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno, 8.-9. března 2007. Brno: MSD, 2007. s. 68-71, 4 s. ISBN 80-86633-89-3.
 53. JURNÍKOVÁ, Jana. Vybrané procesní aspekty prohlašování věcí za kulturní památky. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 172-178, 7 s. ISBN 978-80-210-4489-0.
 54. 2006

 55. JURNÍKOVÁ, Jana. členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 2006 - 2009.
 56. JURNÍKOVÁ, Jana. členka výkladové komise ministerstva zemědělství pro zákon o vodovodech a kanalizacích. 2006 - 2020.
 57. JURNÍKOVÁ, Jana. Právní vzory [Přílohy]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 540-592, 53 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 58. JURNÍKOVÁ, Jana. Správní řízení v prvním stupni [Část II. Správní řízení. Hlava V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 201-237, 37 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 59. JURNÍKOVÁ, Jana. Vybrané otázky dokazování ve správním řízení. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 170-179, 10 s. ISBN 80-210-4183-8.
 60. 2005

 61. JURNÍKOVÁ, Jana. Ekologická daňová reforma a role státu. In Firma a konkurenční prostředí 2005. 2005. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. s. 32-39, 8 s. ISBN 80-7302-101-3.
 62. 2004

 63. JURNÍKOVÁ, Jana. Obyvatelstvo [Část pátá]. In Obce 2004. Praha: ASPI Publishing, 2004. s. 341-407, 67 s. (Meritum-výkladová řada). ISBN 80-7357-013-0.
 64. JURNÍKOVÁ, Jana. Památková péče. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl I. Oblast územního rozvoje a koncepcí rozvoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 57-65, 9 s. ISBN 80-210-3543-9.
 65. JURNÍKOVÁ, Jana. Povinnost tvrzení v řízení o azylu. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe, Utrecht: Stichting EMP, 2004, Roč. 5, č. 2, s. 37-40. ISSN 1212-9909.
 66. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
 67. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 68. 2003

 69. JURNÍKOVÁ, Jana. Odpovědnost za škodu způsobenou notářem. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe, Utrecht: Stichting EMP, 2003, Roč. 4, č. 4, s. 28-32. ISSN 1212-9909.
 70. JURNÍKOVÁ, Jana. Problematika památkové péče na komunální a regionální úrovni. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 2003, Roč. 14, č. 47, s. 24-26. ISSN 0027-8009.
 71. 2002

 72. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
 73. JURNÍKOVÁ, Jana. Knihovnický zákon přináší výrazné změny. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: C. H. Beck, 2002, Roč. 3, č. 2, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 74. JURNÍKOVÁ, Jana. Nová role obcí a krajů ve vztahu ke knihovnám. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 2002, Roč. 13, č. 21, s. v-viii. ISSN 0027-8009.
 75. JURNÍKOVÁ, Jana. Rozvoj kultury a památkové péče na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město a obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. s. 42-55. ISBN 80-210-2956-0.
 76. JURNÍKOVÁ, Jana. Rozvoj kultury a památkové péče na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město a obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. s. 42-55. ISBN 80-210-2956-0.
 77. JURNÍKOVÁ, Jana. Správní soudnictví na prahu vstupu ČR do EU. In Právo ČR a SR na prahu EU : sborník příspěvků z mezinárodního, odborného semináře : Brno, 27.11.2002. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. s. 48-51, 4 s. ISBN 80-7157-645-X.
 78. JURNÍKOVÁ, Jana. Veřejná podpora [recenze]. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 38. ISSN 2100-0765.
 79. JURNÍKOVÁ, Jana. Vstup České republiky do Evropské unie ovlivní i cizinecké právo. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: C. H. Beck, 2002, Roč. 3., č. 3, s. vi-vii. ISSN 1212-8694.
 80. JURNÍKOVÁ, Jana. Zdravotní politika na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj. město a obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. s. 56-67. ISBN 80-210-2956-0.
 81. 2001

 82. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Evropský pohled na územní veřejnou správu v ČR. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 38, s. i-vii. ISSN 0027-8009.
 83. JURNÍKOVÁ, Jana. Institut zastavení řízení z pohledu řízení ve věcech azylu. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky, Praha: Beck, 2001, Roč. 7, č. 11, s. 377-380. ISSN 1210-6410.
 84. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, s. i-iii. ISSN 0027-8009.
 85. JURNÍKOVÁ, Jana. Malé zamyšlení nad aktuelními problémy cizineckého práva v České republice. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vyd. 1. Brno: Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 251, 2001. s. 146-149, 4 s. ISBN 80-210-2739-8.
 86. JURNÍKOVÁ, Jana. Nejvyšší správní soud v čele správního soudnictví v České republice. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe, Utrecht: Stichting EMP, 2001, Roč. 3, č. 9-10, s. 4-6. ISSN 1212-9909.
 87. JURNÍKOVÁ, Jana. Novela azylového zákona přináší zpřísnění podmínek. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: C. H. Beck, 2001, Č.12, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 88. JURNÍKOVÁ, Jana. Novela cizineckého zákona problémy řeší, ale i vytváří. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání, Praha: C. H. Beck, 2001, Č. 7, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 89. JURNÍKOVÁ, Jana. Novela cizineckého zákona přinesla významné změny. Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 48, s. 10,23-24. ISSN 0027-8009.
 90. JURNÍKOVÁ, Jana. Postavení nezletilých v azylovém řízení. In Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16.-17.října 2001. Brno: Linie, 2001. s. 182-185, 4 s.
 91. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 92. JURNÍKOVÁ, Jana. Změny v právní úpravě institutu azylu. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001, roč. 34, č.3, s. 129-144. ISSN 0139-6005.
 93. 2000

 94. JURNÍKOVÁ, Jana. Problematika přiznání statusu uprchlíka z hlediska českého právního řádu. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2000, Roč. 33, č. 1, s. 6-29. ISSN 0139-6005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2020 11:15