Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
 2. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. In Dny práva - 2009 Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 3. 2008

 4. RIGEL, Filip. Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 455-476. ISBN 978-80-210-4784-6.
 5. SKULOVÁ, Soňa. Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects. Legal Studies an Practise Journal, Research revue. Brno: právnická fakulta MU, 2008, XVI/2008, č. 3, s. 289-297, 8 s. ISSN 1210-9126.
 6. POTĚŠIL, Lukáš. Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, XVI., č. 4, s. 57 - 60. ISSN 1210-4817.
 7. 2006

 8. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, nullum produsit effectum". EPRAVO.CZ. 2006, roč. 7., 39479., s. 1-1, 5 s. ISSN 1213-189X.
 9. POTĚŠIL, Lukáš. Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního rozhodnutí. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2006, ročník III, číslo 12, s. 433-436. ISSN 1214-7966.
 10. 2005

 11. LAVICKÝ, Petr a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 19, s. 693-703. ISSN 1210-6410.
 12. 2004

 13. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Vlastislav MAN, Irena MARKOVÁ a Václav BÍLÝ. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. Právo. ISBN 80-86432-65-3.
 14. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 143-163, 20 s. ISBN 80-210-3611-7.
 15. 2002

 16. KADEČKA, Stanislav. České správní soudnictví v konfrontaci s ústavněprávními a mezinárodněprávními normami. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002, Roč. 54, č. 2, s. 185-211. ISSN 1335-6461.
 17. KADEČKA, Stanislav. Reforma správního soudnictví. Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2002, Roč. 47, č. 17, s. 58-62. ISSN 1210-0714.
 18. KADEČKA, Stanislav. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 9-14. ISSN 1210-4817.
 19. 2001

 20. SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 70-76. ISSN 1210-9126.
 21. 1999

 22. SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 244-251. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2022 12:08