Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. BURDA, Štěpán. Maternal and Paternal Power in the Interwar Czechoslovak Civil Code Proposals. In Iustoria - International Student Conference on Legal History, University of Belgrade Faculty of Law. 2020.

  2009

  1. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 516-534, § 559-585 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 165 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
  2. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 49 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
  3. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 364-368. ISSN 1210-6410.
  5. LAVICKÝ, Petr. Příkazní smlouva. Jednatelství bez příkazu. Zprostředkovatelská smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. s. 2194-2248, 54 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
  6. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. s. 2359-2408. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.

  2008

  1. SEDLÁK, Petr. CONSEQUENCES OF REVISION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON ADOPTION OF CHILDREN TO NOVEL OF CIVIL CODE. In COFOLA 2008 CONFERENCE: KEY POINTS AND IDEAS. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 283-284. ISBN 978-80-210-4629-0.
  2. BEJČEK, Josef. člen komise MS ČR pro přípravu návrhu Občanského zákoníku- závazkové právo. 2008.
  3. SEDLÁK, Petr. Důsledky revize evropské úmluvy o osvojení dětí na novelu občanského zákoníku. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES - Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1327 - 1334. ISBN 978-80-210-4630.
  4. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 51 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
  5. HENDRYCHOVÁ, Ivana. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU A ZÁKONÍK PRÁCE. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra práva, 2008. s. 36-41. ISBN 978-80-7248-509-3.
  6. MAREK, Karel a Lenka ŽVÁČKOVÁ. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. Recenzoval: Petr Průcha. Vyd. 1. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008. 282 s. 2008. ISBN 9788073573331.
  7. LAVICKÝ, Petr. Příkazní smlouva. Jednatelství bez příkazu. Zprostředkovatelská smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 2021-2072, 2108-2119, 62 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 2181-2230. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
  9. HENDRYCHOVÁ, Ivana. Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu. In Sborník příspěvků z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008, Aktuální otázky normotvorby, Právo na spavedlivý proces. Olomouc: Iuridicum olomoucense, o.p.s., 2008. s. 120-123. ISBN 978-80-903400-2-2.

  2007

  1. HURDÍK, Jan. Das Konzept des Entwurfes zu einem neuen tschechischen ZGB. In Symposium Privatrechtsentwicklung in Zentral - und Osteuropa. 2007.
  2. LAVICKÝ, Petr. Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 848-859. ISSN 1210-6410.

  2006

  1. ZACHOVALOVÁ, Jana. Nový zákoník práce - vybraná ustanovení. Praktické lékárenství-abstrakta. 2006, roč. 4, č. 5, s. 12. ISSN 1801-2434.
  2. RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy, část 3. Právní fórum. Praha: Aspi, a.s., 2006, roč. 3, č. 11, s. 71-76. ISSN 1214-7966.

  1999

  1. FIALA, Josef. Je ustanovení § 151f občanského zákoníku retroaktivní? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 10, s. 535-537. ISSN 1210-6410.
  2. MAREK, Karel. K připravované novele občanského zákoníku a obchodního zákoníku. Daňový zpravodaj : DaZ : odborný týdeník pro daně, právo, finance. Praha: ADORE, 1999, roč. 2, č. 32, s. 5-6. ISSN 1212-1630.
  3. HURDÍK, Jan. Občanský zákoník : komentář [§§ 1-33b, §§ 488-587]. In Občanský zákoník : komentář. Praha: Byll software, 1999. s. 1-200. ISBN neuvádí se.
  4. FIALA, Josef. Realizace zástavního práva podle § 151f občanského zákoníku. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 2, s. 28-35. ISSN 1210-6348.

  1997

  1. TELEC, Ivo. Některé kritické poznámky k návrhu koncepce občanského zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1997, roč. 5, č. 5, s. 225-232. ISSN 1210-6410.

  1995

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Několik poznámek nad rodinně právní novelou OZ. Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1995, roč. 40, č. 6, s. 338-340. ISSN 1210-0900.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona. To the problems of human rights judicial protection from the point of view of the Czech Civil Code. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, Sptember 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 71-73. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.

  1994

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. K problematice soudní ochrany lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 55-58. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
  2. HAJN, Petr. Ochrana právnické osoby podle parag. 19 b občanského zákoníku. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 10, s. 5. ISSN 1211-1120.

  1993

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Courts of Law, Notaries and Advocacy. In Introduction to Czech Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 63 - 72. ISBN 80-210-0768-0.
  2. FIALA, Josef. Vliv novelizace občanského zákoníku na vydržení. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1993, roč. 23, č. 6-7, s. 16-20. ISSN 1210-6348.

  1991

  1. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 1., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela, 1991. 126 s. Abeceda podnikatele ; sv. 8. ISBN 80-901-0291-3.
  2. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 2., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela, 1991. 230 s. Abeceda podnikatele ; sv. 9. ISBN 80-901-0292-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 17:06