Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 516-534, § 559-585 občanského zákoníku (Commentary on the Civil Code § 516 - 534, § 559 - 585). In Občanský zákoník. Komentář. II. díl. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 165 pp. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
 2. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku (Commentary on the Civil Code § 845 - 846, § 853 - 880). In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2nd ed. Praha: C. H. Beck, 2009. 49 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
 3. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ and Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář (The Civil Code. Commentary). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 pp. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
 4. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku (Consumer Protection in the Draft of Civil Code). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, vol. 2009, No 10, p. 364-368. ISSN 1210-6410.
 5. LAVICKÝ, Petr. Příkazní smlouva. Jednatelství bez příkazu. Zprostředkovatelská smlouva (Civil Code II. § 460 - 880. Commentary.). In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. p. 2194-2248, 54 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
 6. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. (Civil Code II. § 460 - 880. Commentary.). In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. p. 2359-2408. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
 7. 2008

 8. SEDLÁK, Petr. CONSEQUENCES OF REVISION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON ADOPTION OF CHILDREN TO NOVEL OF CIVIL CODE. In COFOLA 2008 CONFERENCE: KEY POINTS AND IDEAS. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 283-284. ISBN 978-80-210-4629-0.
 9. BEJČEK, Josef. člen komise MS ČR pro přípravu návrhu Občanského zákoníku- závazkové právo (member of the committee of the Department of Justice for drafting new Civil code (obligations)pr). 2008.
 10. SEDLÁK, Petr. Důsledky revize evropské úmluvy o osvojení dětí na novelu občanského zákoníku. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES - Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1327 - 1334. ISBN 978-80-210-4630.
 11. HANDLAR, Jiří. Komentář k § 845-846, § 853-880 občanského zákoníku (Commentary on the Civil Code § 845 - 846, § 853 - 880). In Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2008. 51 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
 12. HENDRYCHOVÁ, Ivana. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU A ZÁKONÍK PRÁCE (The decision of the Constitutional court of justice and the Labour law codex). In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra práva, 2008. p. 36-41. ISBN 978-80-7248-509-3.
 13. MAREK, Karel and Lenka ŽVÁČKOVÁ. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla (Commercial terms, usage of trade and rules of interpretation). Recenzoval: Petr Průcha. Vyd. 1. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008. 282 pp. 2008. ISBN 9788073573331.
 14. LAVICKÝ, Petr. Příkazní smlouva. Jednatelství bez příkazu. Zprostředkovatelská smlouva (Civil Code II. § 460 - 880. Commentary.). In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. p. 2021-2072, 2108-2119, 62 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
 15. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. (Civil Code II. § 460 - 880. Commentary.). In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. p. 2181-2230. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
 16. HENDRYCHOVÁ, Ivana. Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu (Labor law codex after the decision of the Constitutional court of justice). In Sborník příspěvků z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008, Aktuální otázky normotvorby, Právo na spavedlivý proces. Olomouc: Iuridicum olomoucense, o.p.s., 2008. p. 120-123. ISBN 978-80-903400-2-2.
 17. 2007

 18. HURDÍK, Jan. Das Konzept des Entwurfes zu einem neuen tschechischen ZGB (Concept of the Draft of new Czech Civil Code). In Symposium Privatrechtsentwicklung in Zentral - und Osteuropa. 2007.
 19. LAVICKÝ, Petr. Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku (Critical remarks to the conception of the proposal of the civil code). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2007, vol. 2007, No 23, p. 848-859. ISSN 1210-6410.
 20. 2006

 21. ZACHOVALOVÁ, Jana. Nový zákoník práce - vybraná ustanovení (New Labour Code - selected provisions). Praktické lékárenství-abstrakta. 2006, roč. 4, č. 5, p. 12. ISSN 1801-2434.
 22. RONOVSKÁ, Kateřina and Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy, část 3 (Law on association in the draft of the New Civil code in the context of Swiss legal regulation of law on association, part 3). Právní fórum. Praha: Aspi, a.s., 2006, vol. 3, No 11, p. 71-76. ISSN 1214-7966.
 23. 1999

 24. FIALA, Josef. Je ustanovení § 151f občanského zákoníku retroaktivní? (Is the enactment § 151f of Civil Code retroactive?). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 10, p. 535-537. ISSN 1210-6410.
 25. MAREK, Karel. K připravované novele občanského zákoníku a obchodního zákoníku (To prepared amendment of Civil Code and Commercial Code). Daňový zpravodaj : DaZ : odborný týdeník pro daně, právo, finance. Praha: ADORE, 1999, roč. 2, č. 32, p. 5-6. ISSN 1212-1630.
 26. HURDÍK, Jan. Občanský zákoník : komentář [§§ 1-33b, §§ 488-587] (Civil Code : commentary [§§ 1-33b, §§ 488-587]). In Občanský zákoník : komentář. Praha: Byll software, 1999. p. 1-200. ISBN neuvádí se.
 27. FIALA, Josef. Realizace zástavního práva podle § 151f občanského zákoníku (Realization of right of lien under § 151f of Civil Code). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 2, p. 28-35. ISSN 1210-6348.
 28. 1997

 29. TELEC, Ivo. Některé kritické poznámky k návrhu koncepce občanského zákoníku (Some critical remarks on the draft of conception of the Civil Code). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1997, roč. 5, č. 5, p. 225-232. ISSN 1210-6410.
 30. 1995

 31. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Několik poznámek nad rodinně právní novelou OZ (A few notes on family law amendment of Civil Code). Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1995, roč. 40, č. 6, p. 338-340. ISSN 1210-0900.
 32. SCHELLEOVÁ, Ilona. To the problems of human rights judicial protection from the point of view of the Czech Civil Code. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, Sptember 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. p. 71-73. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.
 33. 1994

 34. SCHELLEOVÁ, Ilona. K problematice soudní ochrany lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku (On some problems of judicial protection of human rights from the view of the Czech Civil Code). In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 55-58. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
 35. HAJN, Petr. Ochrana právnické osoby podle parag. 19 b občanského zákoníku (Legal person protection pursuant to s. 19b of the Civil Code). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 10, p. 5. ISSN 1211-1120.
 36. 1993

 37. SCHELLEOVÁ, Ilona. Courts of Law, Notaries and Advocacy. In Introduction to Czech Law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 63 - 72. ISBN 80-210-0768-0.
 38. FIALA, Josef. Vliv novelizace občanského zákoníku na vydržení (The influence of amendment of Civil code upon prescriptive law). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1993, roč. 23, č. 6-7, p. 16-20. ISSN 1210-6348.
 39. 1991

 40. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 1., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela, 1991. 126 pp. Abeceda podnikatele ; sv. 8. ISBN 80-901-0291-3.
 41. FIALA, Josef. Občanský zákoník. 2., úplné znění s podrobným komentářem. Ostrava: Bela, 1991. 230 pp. Abeceda podnikatele ; sv. 9. ISBN 80-901-0292-1.
Display details
Displayed: 2/2/2023 23:13