Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – I. Příspěvková organizace a osoby odpovědné za její řízení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, č. 4, s. 3 - 6. ISSN 1214-181X.
  2. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – II. Za co odpovídá ředitel a co kontroluje zřizovatel. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, XIV, č. 5, s. 14 - 16. ISSN 1214-181X.
  3. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – III. Pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost ředitele. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, s. 8 - 11. ISSN 1214-181X.
  4. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – IV. Odpovědnost představitelů obce. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, s. 36 - 39. ISSN 1214-181X.

  2010

  1. LASÁK, Jan. K vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření smlouvy o převodu akcií ve vlastnictví obce. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 1, s. 25 - 29. ISSN 1214-7966.

  2009

  1. RADVAN, Michal. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1. vyd. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009, s. 178-193. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
  2. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
  3. HOLEČEK, Jan, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ a Hana SVOBODOVÁ. Obec a její rozvoj v širších souvislostech. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009, 74 s. RIA. ISBN 978-80-904308-2-2.
  4. RADVAN, Michal. Samodzielność gospoarcza jednostek samorządów lokalnych w Republice Czeskiej. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1. vyd. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009, s. 194-213. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
  5. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009, 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7.

  2008

  1. SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů. In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 23-26. ISBN 978-80-210-4528-6.
  2. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 419-436. ISBN 9788021047846.
  3. RADVAN, Michal. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 503-510. ISBN 978-80-210-4784-6.
  4. PRŮCHOVÁ, Ivana. Obce a územní plánování. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 235-248. ISBN 9788021047846.
  5. KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008, s. 3-81, 89 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
  6. POTĚŠIL, Lukáš. Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, XVI., č. 4, s. 57 - 60. ISSN 1210-4817.
  7. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008, 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7.
  8. KADEČKA, Stanislav. Regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami v návaznosti na aktuální judikaturu Ústavního soudu. In Zápis z odborného setkání zástupců statutárních měst a Ministerstva vnitra k možnostem regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008, s. 4-10.
  9. HODAŇ, Bohuslav a Tomáš DOHNAL. Rekreologie. druhé, upravené a rozšířené. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 274 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
  10. PRŮCHA, Petr. Samostatná a přenesená působnost místní (a regionální) samosprávy (smíšený model územní veřejné správy). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 203-220. ISBN 9788021047846.
  11. ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni. In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, s. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0.
  12. LIPERTOVÁ, Šárka. Územní změny obce. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 65-77. ISSN 0139-6005.
  13. NESHYBOVÁ, Jarmila. Vliv nástrojů řídících a zvyšujících kvalitu na řízení veřejných prostředků územních samosprávných celků a význam NSZM pro zkvalitňování veřejné správy v ČR. Výsledky empirického výzkumu. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 2008, s. 155-161, 6 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
  14. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008, 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
  15. SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů ČR a indikátory pro měření jejich efektivnosti. In Sborník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008, s. 597-602. ISBN 978-80-225-2745-3.

  2007

  1. KADEČKA, Stanislav. České obecní zřízení a jeho vývoj po roce 2000. In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě, její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 131-148. ISBN 80-7380-028-4.
  2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Divadla jako poskytovatelé veřejných služeb. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vydání. Brno: Tribune, 2007, s. 147-155. ISBN 978-80-7399-030-5.
  3. VAŠEČKA, Michal a Katarína STAROŇOVÁ. Illegal Settlements: Roma Housing in the Municipality Rakúsy as a Challenge for the Policy Makers. In In: Staroňová, Katarína (ed): Training in Difficult Choices: 5 public policy case studies from Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSEV UK, 2007, s. 77-92, 15 s. LGI texts. ISBN 978-80-89244-16-4.
  4. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 67-72. ISBN 978-80-248-1457-5.
  5. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. In Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 167-173. ISBN 978-80-248-1601-2.
  6. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jde vznik nové obce hodnotit metodou CBA? In Aktuální otázky rozvoje Regionů 2007 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 157-162. ISBN 978-80-7194-978-7.
  7. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jde vznik nové obce hodnotit metodou CBA? In Aktuální otázky rozvoje Regionů 2007. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 30. ISBN 978-80-7194-978-7.
  8. NESHYBOVÁ, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Marketing vztahů na obcích III. stupně v České republice. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzhita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 53-62. ISBN 978-80-7044-954-7.
  9. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje řízení a zvyšování kvality ve veřejné správě a jejich přínos pro řízení municipalit. In Proceedings of abstracts. Academic International conference. Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 1. vydání. Ostrava: VŠB - TU, Ostrava, 2007, s. 98 - 109, 10 s. ISBN 978-80-248-1458-2.
  10. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007.
  11. KADEČKA, Stanislav. Občanství obce a práva z něho plynoucí. In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25.-26. októbra 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007, s. 127-142. ISBN 978-80-89089-66-6.
  12. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy obcí a veřejný pořádek. In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy v ČR. 1. vyd. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s. 112-121. ISBN 978-80-7302-125-2.
  13. JANEČEK, Jan. Právní rozměr rozhodovacích procesů místních samospráv. In Hradecké ekonoomické dny 2007/I, Ekonomický růst a rozvoj regionů, sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 232-236. ISBN 978-80-7041-812-3.
  14. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL a Kamil HUTĚČKA. Právo. In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3.
  15. KADEČKA, Stanislav. Právo místní a regionální v (unitárním) demokratickém právním státu. In Čo je právo? : zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, s. 63-74. ISBN 978-80-8095-024-8.
  16. KADEČKA, Stanislav. Právotvorba územní samosprávy v České republice. In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007, s. 25-49, 15 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
  17. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 272. ISBN 978-80-248-1458-2.

  2006

  1. BINEK, Jan. Analýza finančních možností obcí jako předpoklad pro efektivní finanční řízení obce. In Management územní samosprávy s důrazem na využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 15-23. ISBN 80-210-3957-4.
  2. RADVAN, Michal. Ekonomická autonomie obcí v České republice. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference), Brno 19. září 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 137-148. ISBN 80-210-4095-5.
  3. KADEČKA, Stanislav. Institucionální zabezpečení dozoru nad zákonností právních předpisů územních samosprávných celků v České republice. In Sborník příspěvků ze semináře „Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků“pořádaného odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra dne 6. června 2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006, s. 6-20.
  4. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop). 2006.
  5. KOUDELKA, Zdeněk. Obecní samospráva. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2006, 96 s. 1081-304-2006. ISBN 80-7239-193-3.
  6. KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice [Část první: Obce. Hlava I.]. In Obce 2006 - 2007. Praha: ASPI, 2006, s. 1-72. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-151-X.
  7. KADEČKA, Stanislav. Orosz, L. - Mazák, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 88-90. ISSN 1210-9126.
  8. KRIŠTOF, Martin. Úspěch měst ve SROP znamená lepší startovní čára pro nové období. Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, roč. 2006, č. 10, s. 14-17. ISSN 1801-4704.

  2005

  1. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Český venkov a problematika aplikace moderních metod do řízení obcí. In Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005, s. 76-80. ISBN 80-89162-17-7.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové aspekty municipálních firem. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF, 2005, s. 34-40. ISBN 80-7302-094-7.
  3. NOVÁKOVÁ, Petra. Obec a daň z nemovitosti. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 132-139, 7 s. ISBN 80-210-3677-X.
  4. KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice [Část první: Obce. Hlava I.]. In Obce 2005. Praha: ASPI, 2005, s. 1-64. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-075-0.
  5. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení. Neuveden: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005, 111 s.
  6. KLIKOVÁ, Alena. Určení optimálních práv a povinností obcí v oblasti bytové politiky pro právní úpravu zákona o obcích. In Konference k prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti regionálního rozvoje : konference Ministerstva pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje 8.-9.11.2005, Kouty u Ledče nad Sázavou. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005, s. 79-80. ISBN 802480977X.
  7. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 3. doplněné. Praha: Linde Praha a.s., 2005, 445 s. 605. ISBN 80-7201-525-7.

  2004

  1. HALÁMEK, Petr. Industry Zone in the Small Municipality - Cost Benefit Analysis. In 3rd International Conference for Young Researches. Gödöllö: Szent István University, 2004, s. 197-203, 448 s. ISBN 963-9483-44-3.
  2. KADEČKA, Stanislav. Obce a města [Část první: Obce a města. Hlava I.]. In Obce 2004. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 3-60, 57 s. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-013-0.
  3. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2004, 379 s. 526. ISBN 80-7201-444-7.

  2003

  1. MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003, s. 37-44. ISBN 80-239-0814-6.
  2. HRABALOVÁ, Simona a Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003, s. 13-22. ISBN 80-248-0430-1.
  3. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 2-3, s. 144-169. ISSN 0139-6005.
  4. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4.
  5. MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Problémy organizací občanské společnosti v České republice. In Společnost v přechodu: Obnova partnerství. 1. vydání. Praha: MMR ČR, 2003, s. 35-41. ISBN 80-239-0813-8.
  6. ŽÍTEK, Vladimír. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. In Účetnictví, daně a mzdy v obci. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2003, s. 1.6.1.1, 12 s. Edice Obce, svazek 1.6. ISBN 80-86229-43-2.

  2002

  1. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002, 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
  2. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002, 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
  3. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Municipality a jejich zdaňování. In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 1.vydání. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 27-29. ISBN 80-8055-595-8.
  4. KADEČKA, Stanislav. Obec jako základní územní samosprávný celek. In Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002, s. 6-20. ISBN 80-210-2954-4.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.
  6. KADEČKA, Stanislav. Podmínky obecní a krajské normotvorby. In Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002, s. 39-54. ISBN 80-210-2954-4.
  7. ŠKARABELOVÁ, Simona. Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na úrovni obce a kraje. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002, s. 97-110. IV.díl. ISBN 80-210-2957-9.
  8. MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha, 2002, s. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0.

  2001

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Krajské zřízení a vztah krajů a obcí. Praha: Verlag Dashofer, 2001. Územní samospráva v praxi,.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Územní samospráva v ČR v pojetí nového zákona. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 16-23. ISBN 80-210-2514-X.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001, s. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
  4. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování obcí v ČR. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001, s. 131-137. ISBN 80-210-2514-X.

  2000

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jaroslav REKTOŘÍK a Simona KOZÁKOVÁ. Fungování občanské společnosti se bez sdílených zkušeností neobejde. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000, ročník 11, č. 24, s. 6-8. ISSN 0027-8009.
  2. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU. In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000, s. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
  3. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Postavení obcí ve veřejné správě v ČR, SR a Rakousku. Praha: Verlag Dashofer, 2000. Územní samospráva v praxi.
  4. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí - pohledy do sousedství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 3, s. 351-358. ISSN 1210-9126.
  5. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Specifika územní samosprávy v ČR, SR a Rakousku. In URBIS. 2000. vyd. Brno: Univerzita Pardubice, 2000, s. 41-44. ISBN 80-7194-194-8.
  6. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi.

  1999

  1. PRŮCHA, Petr. Územní plánování a působnost obcí : (současný stav a perspektivy dalšího vývoje). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 125-135. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 03:44