Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – I. Příspěvková organizace a osoby odpovědné za její řízení (Responsibility for the management of allowance organization of municipality - I. Allowance organization and the persons responsible for its management). UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, No 4, p. 3 - 6. ISSN 1214-181X.
 2. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – II. Za co odpovídá ředitel a co kontroluje zřizovatel (Responsibility for the management of allowance organization of municipality - II. For what is responsible the director and what checks the founder). UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, XIV, No 5, p. 14 - 16. ISSN 1214-181X.
 3. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – III. Pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost ředitele (Responsibility for the management of allowance organization of municipality - III. Labor, civil and criminal liability of the director). UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, p. 8 - 11. ISSN 1214-181X.
 4. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – IV. Odpovědnost představitelů obce (Responsibility for the management of allowance organization of municipality - IV. Responsibility of municipality representatives). UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, p. 36 - 39. ISSN 1214-181X.
 5. 2010

 6. LASÁK, Jan. K vyhlášení veřejné obchodní soutěže na uzavření smlouvy o převodu akcií ve vlastnictví obce (On a public announcement of a transfer of shares owned by a municipality). Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7, č. 1, p. 25 - 29. ISSN 1214-7966.
 7. 2009

 8. RADVAN, Michal. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1st ed. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009. p. 178-193. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
 9. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1st ed. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009. p. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
 10. HOLEČEK, Jan, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ and Hana SVOBODOVÁ. Obec a její rozvoj v širších souvislostech (Municipality and ist development in broader context). 1st ed. Brno: GaREP Publishing, 2009. 74 pp. RIA. ISBN 978-80-904308-2-2.
 11. RADVAN, Michal. Samodzielność gospoarcza jednostek samorządów lokalnych w Republice Czeskiej (Economic Autonomy of the Local Self-Government Units). In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1st ed. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009. p. 194-213. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
 12. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ and Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář (The Act of Municipality - Kommentary). 4th ed. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 pp. 818. ISBN 978-80-7201-760-7.
 13. 2008

 14. SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů (Envrionmental public municipal expenditures analysis). In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 23-26. ISBN 978-80-210-4528-6.
 15. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce (The summer scientific contemplation - The theory of law and the District council). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 419-436. ISBN 9788021047846.
 16. RADVAN, Michal. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí (Local Taxes as an Element of Economic Authonomy of Municipalities). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 503-510. ISBN 978-80-210-4784-6.
 17. PRŮCHOVÁ, Ivana. Obce a územní plánování. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 235-248. ISBN 9788021047846.
 18. KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice (The Municipal Arrangement in the Czech Republic). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. p. 3-81, 89 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
 19. POTĚŠIL, Lukáš. Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí (Rights of citizens and council). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, XVI., No 4, p. 57 - 60. ISSN 1210-4817.
 20. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy (The Legal Rules of Self-government). 2nd ed. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 pp. 753. ISBN 978-80-7201-690-7.
 21. KADEČKA, Stanislav. Regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami v návaznosti na aktuální judikaturu Ústavního soudu (Regulation of Public Order by Generally Binding Ordinances in Consequence of Recent Judicature of Constitutional Court). In Zápis z odborného setkání zástupců statutárních měst a Ministerstva vnitra k možnostem regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. p. 4-10.
 22. HODAŇ, Bohuslav and Tomáš DOHNAL. Rekreologie (Recreology). druhé, upravené a rozšířené. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 274 pp. ISBN 978-80-244-1826-1.
 23. PRŮCHA, Petr. Samostatná a přenesená působnost místní (a regionální) samosprávy (smíšený model územní veřejné správy) (The own and delegate force of the local (and regional) self-government (a mixed model of the territorial self-government)). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 203-220. ISBN 9788021047846.
 24. ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni (Effectiveness of cultural policy on the municipal level). In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0.
 25. LIPERTOVÁ, Šárka. Územní změny obce (Territorial changes of municipality). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008, vol. 2008, No 2, p. 65-77. ISSN 0139-6005.
 26. NESHYBOVÁ, Jarmila. Vliv nástrojů řídících a zvyšujících kvalitu na řízení veřejných prostředků územních samosprávných celků a význam NSZM pro zkvalitňování veřejné správy v ČR. Výsledky empirického výzkumu (The impact of quality increase and procedure instruments on municipality public finance management and the importance of the NSZM on administration. Results of empirical research). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 2008. p. 155-161, 6 pp. ISBN 978-80-7399-345-0.
 27. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ and Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext (The selected approaches, methods and instruments of the regional and municipal management and their context). Brno: ESF MU, 2008. 216 pp. ISBN 978-80-210-4698-6.
 28. SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů ČR a indikátory pro měření jejich efektivnosti (Environmental expenditures of municipalities and indicators for efficiency measuring). In Sborník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. p. 597-602. ISBN 978-80-225-2745-3.
 29. 2007

 30. KADEČKA, Stanislav. České obecní zřízení a jeho vývoj po roce 2000 (Czech Communal Arrangement and its Development after 2000). In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě, její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. p. 131-148. ISBN 80-7380-028-4.
 31. ŠKARABELOVÁ, Simona. Divadla jako poskytovatelé veřejných služeb (Theaters as pulic services providers). In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vydání. Brno: Tribune, 2007. p. 147-155. ISBN 978-80-7399-030-5.
 32. VAŠEČKA, Michal and Katarína STAROŇOVÁ. Illegal Settlements: Roma Housing in the Municipality Rakúsy as a Challenge for the Policy Makers. In In: Staroňová, Katarína (ed): Training in Difficult Choices: 5 public policy case studies from Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSEV UK, 2007. p. 77-92, 15 pp. LGI texts. ISBN 978-80-89244-16-4.
 33. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. (Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey.). In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1st ed. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 67-72. ISBN 978-80-248-1457-5.
 34. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. (Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey.). In Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 167-173. ISBN 978-80-248-1601-2.
 35. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jde vznik nové obce hodnotit metodou CBA? (Can creation of new municipality be evaluated by CBA?). In Aktuální otázky rozvoje Regionů 2007 (Sborník příspěvků). 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. p. 157-162. ISBN 978-80-7194-978-7.
 36. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jde vznik nové obce hodnotit metodou CBA? (Can creation of new municipality be evaluated by CBA?). In Aktuální otázky rozvoje Regionů 2007. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. p. 30. ISBN 978-80-7194-978-7.
 37. NESHYBOVÁ, Jarmila and Simona ŠKARABELOVÁ. Marketing vztahů na obcích III. stupně v České republice (Relationship Marketing in Third-level Townships in the Czech Republic). In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzhita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. p. 53-62. ISBN 978-80-7044-954-7.
 38. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje řízení a zvyšování kvality ve veřejné správě a jejich přínos pro řízení municipalit (Quality increase and procedure instruments in public administration and contributions for municipality management). In Proceedings of abstracts. Academic International conference. Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 1. vydání. Ostrava: VŠB - TU, Ostrava, 2007. p. 98 - 109, 10 pp. ISBN 978-80-248-1458-2.
 39. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA and Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II (3rd summer international workshop)). 2007.
 40. KADEČKA, Stanislav. Občanství obce a práva z něho plynoucí (Municipal Citizenship and Rights Arising from It). In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25.-26. októbra 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007. p. 127-142. ISBN 978-80-89089-66-6.
 41. KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy obcí a veřejný pořádek (The Legal Rules of Selfgovernment and Public Peace). In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy v ČR. 1st ed. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity, 2007. p. 112-121. ISBN 978-80-7302-125-2.
 42. JANEČEK, Jan. Právní rozměr rozhodovacích procesů místních samospráv (Legal aspects of municipality decision making process). In Hradecké ekonoomické dny 2007/I, Ekonomický růst a rozvoj regionů, sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 232-236. ISBN 978-80-7041-812-3.
 43. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL and Kamil HUTĚČKA. Právo (Law). In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. p. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3.
 44. KADEČKA, Stanislav. Právo místní a regionální v (unitárním) demokratickém právním státu (Local and Regional Law in (Unitary) Democratic Legally Consistent State). In Čo je právo? : zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. p. 63-74. ISBN 978-80-8095-024-8.
 45. KADEČKA, Stanislav. Právotvorba územní samosprávy v České republice (Law Making of Territorial Self-government in Czech Republic). In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007. p. 25-49, 15 pp. ISBN 978-80-7357-300-3.
 46. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1st ed. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 272. ISBN 978-80-248-1458-2.
 47. 2006

 48. BINEK, Jan. Analýza finančních možností obcí jako předpoklad pro efektivní finanční řízení obce (Analysis of financial possibilities of municipalities as prerequisite of efficient financial management). In Management územní samosprávy s důrazem na využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 15-23. ISBN 80-210-3957-4.
 49. RADVAN, Michal. Ekonomická autonomie obcí v České republice (Economic Authonomy of Municipalities in the Czech Republic). In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference), Brno 19. září 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 137-148. ISBN 80-210-4095-5.
 50. KADEČKA, Stanislav. Institucionální zabezpečení dozoru nad zákonností právních předpisů územních samosprávných celků v České republice (Institutional Assuring of Supervision above Legality of Legal Regulations of Territorial Self-Governing Units in the Czech Republic). In Sborník příspěvků ze semináře „Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků“pořádaného odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra dne 6. června 2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006. p. 6-20.
 51. KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)). 2006.
 52. KOUDELKA, Zdeněk. Obecní samospráva (The Municipality Selfgovernment). 1st ed. Brno: DOPLNĚK, 2006. 96 pp. 1081-304-2006. ISBN 80-7239-193-3.
 53. KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice [Část první: Obce. Hlava I.] (The Municipal Arrangement (Part One: Municipalities. Chapter I.)). In Obce 2006 - 2007. Praha: ASPI, 2006. p. 1-72. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-151-X.
 54. KADEČKA, Stanislav. Orosz, L. - Mazák, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Orosz, L. - Mazák, J.: Municipalities and Self-Governing Regions in Proceedings before the Constitutional Court of the Slovak Republic). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, p. 88-90. ISSN 1210-9126.
 55. KRIŠTOF, Martin. Úspěch měst ve SROP znamená lepší startovní čára pro nové období (The Success of Towns and Cities in JROP Means the Better Start Position for the Next Period). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, vol. 2006, No 10, p. 14-17. ISSN 1801-4704.
 56. 2005

 57. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Český venkov a problematika aplikace moderních metod do řízení obcí (Czech rural area and problems of aplication of modern methods of local management). In Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005. p. 76-80. ISBN 80-89162-17-7.
 58. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové aspekty municipálních firem (Tax aspects of municipal companies). In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF, 2005. p. 34-40. ISBN 80-7302-094-7.
 59. NOVÁKOVÁ, Petra. Obec a daň z nemovitosti (Municipality And Real Estate Tax). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 132-139, 7 pp. ISBN 80-210-3677-X.
 60. KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice [Část první: Obce. Hlava I.] (The Municipal Arrangement (Part One: Municipalities. Chapter I.)). In Obce 2005. Praha: ASPI, 2005. p. 1-64. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-075-0.
 61. KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení (Law Aspects of Municipal Capacity in Section of Housing). Neuveden: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 111 pp.
 62. KLIKOVÁ, Alena. Určení optimálních práv a povinností obcí v oblasti bytové politiky pro právní úpravu zákona o obcích (Specification of Optimal Rights and Duties of Municipalities in the Section of Housing Policy for Law Regulation of Municipal Act). In Konference k prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti regionálního rozvoje : konference Ministerstva pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje 8.-9.11.2005, Kouty u Ledče nad Sázavou. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. p. 79-80. ISBN 802480977X.
 63. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ and Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář (Act of Municipality - Kommentary). 3. doplněné. Praha: Linde Praha a.s., 2005. 445 pp. 605. ISBN 80-7201-525-7.
 64. 2004

 65. HALÁMEK, Petr. Industry Zone in the Small Municipality - Cost Benefit Analysis. In 3rd International Conference for Young Researches. Gödöllö: Szent István University, 2004. p. 197-203, 448 pp. ISBN 963-9483-44-3.
 66. KADEČKA, Stanislav. Obce a města [Část první: Obce a města. Hlava I.] (Towns and Municipalities (Part One: Towns and Municipalities. Chapter I.)). In Obce 2004. Praha: ASPI Publishing, 2004. p. 3-60, 57 pp. (Meritum - výkladová řada). ISBN 80-7357-013-0.
 67. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ and Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář (Act of Municipality - Kommentary). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2004. 379 pp. 526. ISBN 80-7201-444-7.
 68. 2003

 69. MALÝ, Ivan and Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. p. 37-44. ISBN 80-239-0814-6.
 70. HRABALOVÁ, Simona and Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni (Kvantitative analyse of providing public services on communal level). In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. p. 13-22. ISBN 80-248-0430-1.
 71. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice (Communal and Regional Legislation in the Slovak Republic). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 2-3, p. 144-169. ISSN 0139-6005.
 72. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice (Law of Municipalities and Regions in the Czech Republic). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 pp. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4.
 73. MALÝ, Ivan and Simona ŠKARABELOVÁ. Problémy organizací občanské společnosti v České republice (Problems of Civic Society Organizations in the Chech Republic). In Společnost v přechodu: Obnova partnerství. 1. vydání. Praha: MMR ČR, 2003. p. 35-41. ISBN 80-239-0813-8.
 74. ŽÍTEK, Vladimír. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (Act No. 128/2000 DA about municipalities). In Účetnictví, daně a mzdy v obci. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2003. p. 1.6.1.1, 12 pp. Edice Obce, svazek 1.6. ISBN 80-86229-43-2.
 75. 2002

 76. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK and Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl (Haw take control of region, town, municipality.). 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 pp. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 77. PRŮCHA, Petr and Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
 78. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Municipality a jejich zdaňování (Municipality). In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 1.vydání. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. p. 27-29. ISBN 80-8055-595-8.
 79. KADEČKA, Stanislav. Obec jako základní územní samosprávný celek (Municipality as Basic Territorial Entity). In Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. p. 6-20. ISBN 80-210-2954-4.
 80. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení (Housing). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.
 81. KADEČKA, Stanislav. Podmínky obecní a krajské normotvorby (Conditions of Municipal and Regional Law-Making). In Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. p. 39-54. ISBN 80-210-2954-4.
 82. ŠKARABELOVÁ, Simona. Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na úrovni obce a kraje (Cooperation with NGOs on Regional and Municipal Level). In REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. p. 97-110. IV.díl. ISBN 80-210-2957-9.
 83. MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni (Education Policy on Municipal and Regional Level). In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002nd ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha, 2002. p. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0.
 84. 2001

 85. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Krajské zřízení a vztah krajů a obcí (Regional system and municipality). Praha: Verlag Dashofer, 2001. Územní samospráva v praxi,.
 86. ŽÍTEK, Vladimír. Územní samospráva v ČR v pojetí nového zákona (Territorial authority in CR by the new law). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 16-23. ISBN 80-210-2514-X.
 87. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN (Relationship of Municipalities to NonProfit Sector in Austria and Germany). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. p. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
 88. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování obcí v ČR (Taxation of municipalities in the Czech Republic). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. p. 131-137. ISBN 80-210-2514-X.
 89. 2000

 90. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jaroslav REKTOŘÍK and Simona KOZÁKOVÁ. Fungování občanské společnosti se bez sdílených zkušeností neobejde (Behavior civil society with without married experience isn´t possible). Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000, ročník 11, č. 24, p. 6-8. ISSN 0027-8009.
 91. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU (Non-Profit Sector and Municipalities in selected EU-countries). In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000. p. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
 92. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Postavení obcí ve veřejné správě v ČR, SR a Rakousku (Position municipality in public administration on Czech Republic, Slovakia and Austria). Praha: Verlag Dashofer, 2000. Územní samospráva v praxi.
 93. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí - pohledy do sousedství (Autonomous Law-making of Municipalities - a Look at Our Neighbours). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 3, p. 351-358. ISSN 1210-9126.
 94. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Specifika územní samosprávy v ČR, SR a Rakousku (Special municipalit in Czech republic, Slovakia and Austria). In URBIS. 2000th ed. Brno: Univerzita Pardubice, 2000. p. 41-44. ISBN 80-7194-194-8.
 95. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku (Relation betwen NonProfit Sector and Municipalities in Germany and Austria). Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi.
 96. 1999

 97. PRŮCHA, Petr. Územní plánování a působnost obcí : (současný stav a perspektivy dalšího vývoje) (Land planning and authority of municipality). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, p. 125-135. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 25/9/2023 22:43