Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Josef Šmajs: Potřebujeme filosofii přežití? Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 115-116. ISSN 1803-7445.
 2. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009. 152 s. ISBN 978-807399-736-6.
 3. 2008

 4. ŠMAJS, Josef a Ivan HRUŠKA. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie. In Systémová bezpečnost, sborník XL. výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS, 2008. s. 20-28, 8 s. ISBN 978-80-7041-718-8.
 5. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK a Jiří UNAR. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
 6. LIBROVÁ, Hana. Estetická a exaktní dimenze fotografií Miloše Spurného : Význam individualizace a odcizení od přírody pro percepci krajiny. In 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2008. s. 33-40, 8 s. ISBN 978-80-7027-191-9.
 7. ŠMAJS, Josef. Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. New York: Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, 2008. 196 s. Value Inquiry book series Volume 195. ISBN 978-90-420-2448-9.
 8. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Idea posvátnosti přírody při utváření lidské ontogeneze. In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 25-35, 11 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 9. VAČKÁŘ, Michal. Jiné Chorvatsko. Cestopisy, Praha, 2008, roč. 5, č. 5-6, s. 15 - 27. ISSN 1801-0180.
 10. ŠÍP, Radim. K debatě "O nájemní smlouvě". Filosofický casopis, Praha: Filosofický ústav AV CR, 2008, roč. 56, č. 3, s. 443-446. ISSN 0015-1831.
 11. ŠMAJS, Josef. K počítačům se stále rodíme jako kromaňonci. Brno: Hnutí DUHA, 2008. 5 s. Sedmá generace č.5. ISSN 1212-0499.
 12. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ a Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4.
 13. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Filosofický časopis, 2008, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831.
 14. STIBRAL, Karel. The beauty of nature: The end of beauty's connection with proportionality and usefullness in modern aesthetics. In SZABÓ, Péter a Radim HÉDL. Human nature. 1. vyd. Brno: Institute of Botany of the AVCR, v.v.i., 2008. s. 46-51, 6 s. Studies in Historical Ecology and Environ. History. ISBN 978-80-86188-28-7.
 15. ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. The concept of "evolutionary-ontological literacy". In 11th Biennial Conference Education and Multicultural Understanding. Japan: Kyoto University, 2008. s. 181-181, 1 s.
 16. ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008. s. 530-531, 2 s.
 17. 2007

 18. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
 19. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Idea posvátnosti přírody při utváření lidské ontogeneze. In Ekologizácia a humanizácia alebo o predpokladoch a cestách nášho (pre)žitia? Zvolen: Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, 2007. s. 125-128, 4 s. ISBN 978-80-8093-035-6.
 20. ŠMAJS, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání. In Studia Philosophica. B54. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 91-102, 12 s. ISBN 978-80-210-4384-8.
 21. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. s. 501-506, 7 s. ISBN 978-80-903808-8-2.
 22. ŠMAJS, Josef. K problému konstituování podnikatelské a invironmentální etiky. In Vývojové tentence podniků III, sv. 2. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 689-697, 9 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 23. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1. vyd. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007. s. 26-31, 6 s. ISBN 978-80-8093-035-6.
 24. STIBRAL, Karel. Příroda v barvách chorobných. EkoList, Praha: BEZK, 2007, roč. 12, č. 2, s. 22-23. ISSN 1211-5436.
 25. 2006

 26. JEMELKA, Petr a Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. 92 s. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X.
 27. JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1. vyd. Trnava: FF TU Trnava, 2006. s. 169-174, 6 s. ISBN 80-8082-103-8.
 28. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie. Problemy ekologii, 2006, roč. 10, č. 5, s. 227-231. ISSN 1427-3381.
 29. STIBRAL, Karel. Milešovka ze všech stran. EkoList, Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 3, s. 16-17. ISSN 1211-5436.
 30. ŠMAJS, Josef. Nature. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 1700-1702, 3 s. ISBN 0-7619-3029-9.
 31. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? Filosofický časopis AV ČR, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831.
 32. KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
 33. 2005

 34. BRÁZDA, Radim. Etika ctností a přirozenost dobra. Pro-Fil, Brno: Katedra filozofie, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1-14. ISSN 1212-9097.
 35. LIŠKOVÁ, Kateřina. Nalézání spojenců na nečekaných místech. Elizabeth Grosz přepisuje binarismus příroda vs. kultura. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 145-151. ISSN 1214-813X.
 36. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. I. ISBN 80-210-3858-6.
 37. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005. s. 11-12, 2 s.
 38. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
 39. 2004

 40. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1. vyd. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2004. s. 72-75, 4 s. ISBN 80-7157-794-4.
 41. 2003

 42. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, č. 5, s. 233-235. ISSN 0044-4863.
 43. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
 44. ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie. Filosofický časopis, Praha: Česká akademie věd, 2003, roč. 51, č. 3, s. 497-508. ISSN 0015-1831. ISSN 0015-1831.
 45. ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie. Filosofický casopis, Praha: Filosofický ústav AV CR, 2003, roč. 51, č. 3, s. 497-508. ISSN 0015-1831.
 46. 2002

 47. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 146 s. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9.
 48. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století. In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002. s. 154-163, 10 s. ISBN 80-7007-160-5.
 49. ŠMAJS, Josef. Příroda - přehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2002. Životné prostredie.
 50. BABYRÁDOVÁ, Hana. Přirozenost tvaru a počítač ve výtvarném projevu dítěte. 1. vyd. Praha: Česká sekce INSEA, 2002. 5 s.
 51. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. a M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002. s. 187-188, 2 s. ISBN 80-7040-579-1.
 52. 2001

 53. ŠMAJS, Josef. Dva ontické řády. Filozofia, Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2001, roč. 56, č. 1, s. 13-23. ISSN 0046-385X.
 54. 2000

 55. ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda. Praha: RX, 2000. Reflex.
 56. ŠMAJS, Josef. Člověk a technika. Praha: RX, 2000. Reflex.
 57. ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury. Teorie vědy : věda, technika, společnost, Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 51-96. ISSN 1210-0250.
 58. ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda. Praha: RX, 2000. Reflex.
 59. 1997

 60. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (K otázce zdrojů tzv. ekologické krize). In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1997. s. 121-122.
 61. 1996

 62. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 15-16. ISSN 0015-1831.
 63. JEMELKA, Petr. Příroda, technika a člověk v díle Dominika Pecky. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44/96, č. 6, s. 1-6. ISSN 0015-1831.
 64. 1995

 65. JEMELKA, Petr. K některým otázkám vztahu civilizace a přírody. In Sociální souvislosti ekologické krize a jejího překonávání. první. Praha: GA 982-93, 1995. s. 22-33.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2019 12:14