Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření. první. Praha: Futura Praha, 2009, s. 54-60. ISBN 978-80-86844-53-4.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a sebevraždy. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2009, roč. 54, č. 1, s. 27-29. ISSN 1802-6281.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření zvyšuje vliv profesionálních rizik na zdraví pracujících. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 61, č. 1, s. 2731-2735. ISSN 0032-6291.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Trends in smoking attitudes and behavior in school children aged 6-10 years: a prospective study Nonsmoking is a norm. In 14 th world conference Tobacco or health. 2009.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv kouření cigaret na klinické výsledky asistované reprodukce:meta-analýza. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2009, roč. 13, č. 1, s. 24-25. ISSN 1211-6645.

  2008

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Každý ví, že kouření způsobuje rakovinu: proč tedy lidé kouří ? Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, roč. 12, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-5602.
  2. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Onkologická prevence na 1. stupni ZŠ - Normální je nekouřit. In Program zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008, konference Fórum výchovy ke zdraví. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 51. ISBN 978-80-210-4677-1.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Sup 1, s. 135-140. ISSN 1802-6281.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, roč. 16, č. 4, s. 171-174. ISSN 1210-7778.

  2007

  1. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM a al ET. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2, 12 s. ISSN 1212-1185.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Karcinomy nosohltanu. In Maligní nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: EUNI, 2007. ISSN 1802-050X.

  2006

  1. MORÁVEK, Antonín. Jak na kuřáky - začátečníky? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2006, roč. 2005/2006, č. 9, s. 5.
  2. HOLČÍK, Jan. Kouření a zdraví. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2006, roč. 2006, MP, s. 58-64. ISSN 1212-4184.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Vztah kouření k výskytu a průběhu neurologických a psychických onemocnění. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2006, roč. 51, č. 1, s. 18-25. ISSN 1214-6722.

  2005

  1. MAŇÁK, Josef. Educational viruses. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 17-22. ISBN 978-80-7315-119-5.
  2. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy a příprava studentů na jejich řešení. In Pedagogický výzkum : reflexe společenských potřeb a očekávání? první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 236-239, 368 s. ISBN 80-244-1079-6.
  3. VOGAZIANOS, Paris, Jindřich FIALA a Ermis VOGAZIANOS. The distribution of birth weights and their determinants in the Republic of Cyprus for the period of 1990-2002. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2005, roč. 78, č. 1, s. 31-44, 13 s. ISSN 1211-3395.
  4. VOGAZIANOS, Paris a Jindřich FIALA. The distribution of birth weights and their determinants in the Republic of Cyprus for the period of 1990-2002. Scripta Medica. 2005, roč. 78, č. 1, s. 34-46.
  5. VOGAZIANOS, Paris, Jindřich FIALA a Ermis VOGAZIANOS. The influence of active maternal smoking during pregnancy on birth weights in Cyprus. Central European Journal of Public Health. 2005, roč. 13, č. 2, s. 78-84. ISSN 1210-7778.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. THE ROLE OF SCHOOL IN PRIMARY PREVENTION OF SMOKING. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 939-956. ISBN 978-80-7315-119-5.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření. In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido, 2005, s. 550-562. ISBN 80-7315-119-7.
  8. POSPÍŠIL, Radek. Využití případových studií k řešení kázeňských problémů (přípravný projekt výzkumu). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 32-35, 330 s. ISBN 80-7220-246-4.
  9. KUKLA, Lubomír. 13 let jako významný milník v životě dětí - epidemiologická studie. Brno: Neuveden, 2005, 1058 s.

  2004

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 299-306. ISBN 80-210-3634-6.
  2. BALÁKOVÁ, Ludmila, Drahoslava HRUBÁ, Jan TŘÍSKA a Kamila RŮŽIČKOVÁ. Kolorimetrická metoda stanovení kotininu v moči kuřáků. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2004, roč. 1, č. 3, s. 78- 81, 7 s. ISSN 1214-6722.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření jako rizikový faktor nemocí ORL. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2004, roč. 1, č. 3, s. 88-92. ISSN 1214-6722.
  4. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Narušení psychického zdraví u kuřáků: Výsledky studie ELSPAC. Česká a Slovenská Hygiena. 2004, roč. 1, č. 1, s. 8-13. ISSN 1214-6722.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození. Praktický lékař. 2004, roč. 84, č. 10, s. 606-610. ISSN 0032-6739.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vliv kouření matek na výživu dětí v prvních šesti týdnech po narození - Výsledky studie ELSPAC. Česko-slovenská Pediatrie. 2004, roč. 59, č. 1, s. 31-37. ISSN 0069-2328.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Zdravotní stav mladých dospělých s rozdílným kuřáckým chováním Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Hygiena. 2004, Neuveden, č. 3, s. 68-74. ISSN 1214-6722.

  2003

  1. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK a Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 2, s. 63-67. ISSN 1210-7778.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Jindřich FIALA a Miroslava KYASOVÁ. Evaluation of the level of nicotine dependence among adolescent smokers. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7778.
  3. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ a Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 42-50. ISSN 1210-7840.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a jeho vztah k metabolickému syndromu a civilizačním chorobám. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 4, s. 217-221. ISSN 1210-7840.
  5. KYASOVÁ, Miroslava. Kouření cigaret a další formy rizikového chování adolescentů. Československá psychologie. 2003, roč. 17, č. 1, s. 56-64. ISSN 0009-062X.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kuřácké chování a zdraví matek za šest měsíců po porodu : výsledky studie ELSPAC. Čs. Hygiena. Praha, 2003, roč. 48, č. 1, s. 13 - 20. ISSN 1210-7840.
  7. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Některé aspekty životního stylu respondentů studie ELSPAC. Praktický Lékař. 2003, roč. 83, č. 3, s. 166-170. ISSN 0032-6739.
  8. KUKLA, Lubomír. Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození. Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 2003, roč. 58, č. 11, s. 705-709. ISSN 0069-2328.
  9. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Miroslava KYASOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Začátky kouření českých adolescentů. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 29-41. ISSN 1210-7840.

  2002

  1. VAŠKŮ, Anna, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. Association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) with the essential hypertension, overweight and smoking. Experimental and Clinical Cardiology. Kanada: xxxx, 2002, roč. 7/2003, č. 4, s. 201-204.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Eva MALÍKOVÁ. Primární prevence v těhotenství. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2002, roč. 6, č. 4, s. 29-32. ISSN 1211-6645.

  2001

  1. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Expozice organickým rozpustidlům - potenciální riziko pro těhotenství a vývoj plodu. Česká gynekologie. Praha, 2001, roč. 66, č. 1, s. 24-29. ISSN 1210-7832.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kouření a já-výsledky edukačního programu. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin, SR: JLF UK Martin, 2001, s. 70-76. ISBN 80-88866-1.
  3. KYASOVÁ, Miroslava. Postoje a názory adolescentních dívek ve vztahu ke jejich rizikovému chování. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2001, roč. 36, č. 1, s. 26-38. ISSN 0555-5574.
  4. HENDERSON, A.J., A. SHERRIFF, K. NORTHSTONE, Lubomír KUKLA a Drahoslava HRUBÁ. Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy : cross cultural differences. European Respiratory Journal. 2001, neuveden, č. 18, s. 323-329. ISSN 0903-1936.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Smoking and damages of reproduction: Evidence of ELSPAC. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 9, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7778.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Smoking and Damages of Reproduction: Evidence of ELSPAC. Central European Journal of Public Health. 2001, roč. 9, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7778.
  7. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778.

  2000

  1. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292.
  2. CRHA, Igor a Petr JANKŮ. Faktory životního stylu ovlivňující porodní hmotnost novorozenců. Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 2000, roč. 9, č. 4, s. 271-276. ISSN 1210-1133.
  3. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Gametotoxické účinky cigaretového kouře. In Novinky ze sekce asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000, s. 6-7.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Influence of maternal active and passive smoking during pregnancy on birthweight in newborns. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 4, s. 249-252. ISSN 1210-7778.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření a stres. Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Psychiatrie. 2000, roč. 96, č. 6, s. 316-321. ISSN 1212-0383.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a zhoubné bujení. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 13, S, 3 s. ISSN 0862-495X.
  7. WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých. 2000, roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335.
  8. WINKLER, Jiří. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. XXXII, č. 2, s. 71-74. ISSN 0008-7335.
  9. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky. Čs. Hygiena. Praha, 2000, roč. 45, č. 1, 7 s. ISSN 1210-7840.
  10. HRUBÁ, Drahoslava. Průběh těhotenství u kouřících a nekouřících žen. Medicína v praxi. Praha: Adore, 2000, roč. 1., č. 11, s. 27-28. ISSN 1212-8759.
  11. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Miloslav KUKLETA. Relations between behavioral risk factors and genomic constitution in essential hypertension. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2000, roč. 40, 3-4, s. 149-151. ISSN 1960-7560.
  12. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Srovnání životního stylu kuřáků a nekuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 95-103. ISSN 1210-7840.
  13. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Vliv kouření na mužskou potenci. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 119-121. ISSN 1210-7840.
  14. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
  15. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Vztah vzdělání a kouření k výskytu stresorů v anamnéze těhotných žen. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.
  16. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000, 230 s.

  1999

  1. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Alkohol a drogy v těhotenství. Rozdíly mezi nekuřačkami a kuřačkami. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava, 1999, roč. 34, č. 4, s. 193-202. ISSN 0862-0350.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA a Pavel REZL. Asistovaná reprodukce u kouřících a nekouřících pacientek. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 1, s. 8-14. ISSN 1210-7840.
  3. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Effect of Smoking on the Ovarian Responde to Stimulation, IVF Results and on Cadmium Residues in Blood and Follicular Fluid. In Proceedings of the 11th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editote, 1999, s. 363-367. ISBN 88-323-0509-7.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzum alkoholu a drog u školních dětí. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 1999, roč. 34, č. 3, s. 139-146. ISSN 0862-0350.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Nikotin a reprodukce. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 3, s. 150-155. ISSN 1210-7840.
  6. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Occupational Risks for Human Reproduction : ELSPAC Study. Central European Journal of Public Health. 1999, roč. 7, č. 4, s. 210-215. ISSN 1210-7778.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Profesionální expozice těhotných žen ve vztahu k vývoji těhotenství a plodu. Pracovní Lékařství. 1999, roč. 51, č. 4, s. 166-171. ISSN 0032-6291.
  8. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Průběh těhotenství a vývoj plodu u kouřících a nekouřících žen. Česká gynekologie. 1999, roč. 64, č. 4, s. 271-274. ISSN 1210-7832.
  9. HRUBÁ, Drahoslava. Znalosti o nikotinu v praxi lékaře. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 1999, roč. 79, č. 3, s. 165-167. ISSN 0032-6739.

  1998

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, 1998, roč. 33, č. 4, s. 215-222. ISSN 0862-0350.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395.

  1997

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 229-233. ISSN 1210-7840.
  2. NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ a Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 234-238. ISSN 1210-7840.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 4, s. 191-196. ISSN 1210-7832.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv ukazatelů životního stylu na kvalitu spermatu mladých zdravých mužů. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 12, s. 10-12. ISSN 1210-9673.

  1996

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a já: III. Celkové hodnocení pilotní studie. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 1, s. 262-269. ISSN 1210-7840.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 3, s. 110-117. ISSN 1210-7840.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7840.

  1995

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Lékaři nejsou imunní proti následkům kouření. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1995, roč. 75, č. 1, s. 589-591. ISSN 0032-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 16:00