Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření (Smoking). první. Praha: Futura Praha. p. 54-60. ISBN 978-80-86844-53-4. 2009.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a sebevraždy (Smoking and suicide). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, vol. 54, No 1, p. 27-29. ISSN 1802-6281. 2009.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření zvyšuje vliv profesionálních rizik na zdraví pracujících (Smoking increases the impact of occupational risk on health of workers). Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, vol. 61, No 1, p. 2731-2735. ISSN 0032-6291. 2009.
  4. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Trends in smoking attitudes and behavior in school children aged 6-10 years: a prospective study Nonsmoking is a norm. In 14 th world conference Tobacco or health. 2009.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv kouření cigaret na klinické výsledky asistované reprodukce:meta-analýza (The effects of cigarette smoking on clinical results of assisted reproduction : a meta-analysis). Praktická gynekologie. Brno: MHW, vol. 13, No 1, p. 24-25. ISSN 1211-6645. 2009.

  2008

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Každý ví, že kouření způsobuje rakovinu: proč tedy lidé kouří ? (Everybody knows that smoking causes cancer: why do people smoke ?). Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, vol. 12, No 1, p. 1-3. ISSN 1214-5602. 2008.
  2. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Onkologická prevence na 1. stupni ZŠ - Normální je nekouřit (Cancer prevention for primary school - Non-smoking is a Norm). In Program zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008, konference Fórum výchovy ke zdraví. Brno: MSD, s.r.o. p. 51. ISBN 978-80-210-4677-1. 2008.
  3. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření (The role of the family in the development of some of the childrens attitudes towards smoking and their smoking habits). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, vol. 53, Sup 1, p. 135-140. ISSN 1802-6281. 2008.
  4. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. vol. 16, No 4, p. 171-174. ISSN 1210-7778. 2008.

  2007

  1. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM and al ET. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, vol. 37, No 2, 12 pp. ISSN 1212-1185. 2007.
  2. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Karcinomy nosohltanu (Nasopharyngeal cancers). In Maligní nádory hlavy a krku. 1st ed. Praha: EUNI. ISSN 1802-050X. 2007.

  2006

  1. MORÁVEK, Antonín. Jak na kuřáky - začátečníky? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2005/2006, No 9, p. 5, 2006.
  2. HOLČÍK, Jan. Kouření a zdraví (Smoking and health). Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, vol. 2006, MP, p. 58-64. ISSN 1212-4184. 2006.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Vztah kouření k výskytu a průběhu neurologických a psychických onemocnění (Association between smoking and occurence and course of neurologic and psychic diseases). Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, vol. 51, No 1, p. 18-25. ISSN 1214-6722. 2006.

  2005

  1. MAŇÁK, Josef. Educational viruses. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 17-22. ISBN 978-80-7315-119-5. 2005.
  2. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy a příprava studentů na jejich řešení (The subordination problems and students set-up to solving them). In Pedagogický výzkum : reflexe společenských potřeb a očekávání? první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 236-239, 368 pp. ISBN 80-244-1079-6. 2005.
  3. VOGAZIANOS, Paris, Jindřich FIALA and Ermis VOGAZIANOS. The distribution of birth weights and their determinants in the Republic of Cyprus for the period of 1990-2002. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, vol. 78, No 1, p. 31-44, 13 pp. ISSN 1211-3395. 2005.
  4. VOGAZIANOS, Paris and Jindřich FIALA. The distribution of birth weights and their determinants in the Republic of Cyprus for the period of 1990-2002. Scripta Medica. vol. 78, No 1, p. 34-46, 2005.
  5. VOGAZIANOS, Paris, Jindřich FIALA and Ermis VOGAZIANOS. The influence of active maternal smoking during pregnancy on birth weights in Cyprus. Central European Journal of Public Health. vol. 13, No 2, p. 78-84. ISSN 1210-7778. 2005.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. THE ROLE OF SCHOOL IN PRIMARY PREVENTION OF SMOKING. In School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 939-956. ISBN 978-80-7315-119-5. 2005.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření (The role of school in primary prevention of smoking). In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido. p. 550-562. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  8. POSPÍŠIL, Radek. Využití případových studií k řešení kázeňských problémů (přípravný projekt výzkumu) (Uses of case study for solving subordination problems). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 32-35, 330 pp. ISBN 80-7220-246-4. 2005.
  9. KUKLA, Lubomír. 13 let jako významný milník v životě dětí - epidemiologická studie (13 Years of Age as Meaningful Milestone in Children's life - Epidemiologic Study). Brno: Neuveden. 1058 pp. 2005.

  2004

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 299-306. ISBN 80-210-3634-6. 2004.
  2. BALÁKOVÁ, Ludmila, Drahoslava HRUBÁ, Jan TŘÍSKA and Kamila RŮŽIČKOVÁ. Kolorimetrická metoda stanovení kotininu v moči kuřáků (Colorimetric method for the urinary cotinine evaluation in smokers). Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, vol. 1, No 3, p. 78- 81, 7 pp. ISSN 1214-6722. 2004.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření jako rizikový faktor nemocí ORL (Smoking as risk factor of otolaryngeal diseases). Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, vol. 1, No 3, p. 88-92. ISSN 1214-6722. 2004.
  4. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Narušení psychického zdraví u kuřáků: Výsledky studie ELSPAC (Psychical Health Disorders in Smokers: Results of ELSPAC Study). Česká a Slovenská Hygiena. vol. 1, No 1, p. 8-13. ISSN 1214-6722. 2004.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození (Risk Behaviour of Parents in the Time of Expectation of Child and after the Child Birth). Praktický lékař. vol. 84, No 10, p. 606-610. ISSN 0032-6739. 2004.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Vliv kouření matek na výživu dětí v prvních šesti týdnech po narození - Výsledky studie ELSPAC (Influence of Mothers` Smoking on Nutrition of Children during First Six Weeks after Birth). Česko-slovenská Pediatrie. vol. 59, No 1, p. 31-37. ISSN 0069-2328. 2004.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Zdravotní stav mladých dospělých s rozdílným kuřáckým chováním Výsledky studie ELSPAC (The health status of young adults with different smoking behavior the results of ELSPAC). Česká a slovenská Hygiena. Neuveden, No 3, p. 68-74. ISSN 1214-6722. 2004.

  2003

  1. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK and Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, vol. 11, No 2, p. 63-67. ISSN 1210-7778. 2003.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Jindřich FIALA and Miroslava KYASOVÁ. Evaluation of the level of nicotine dependence among adolescent smokers. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, vol. 11, No 3, p. 163-168. ISSN 1210-7778. 2003.
  3. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ and Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků (Evaluation of dependence in children and adolescent smokers). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 48, No 1, p. 42-50. ISSN 1210-7840. 2003.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a jeho vztah k metabolickému syndromu a civilizačním chorobám (Smoking and its association to the metabolic syndrome and civilization diseases). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 48, No 4, p. 217-221. ISSN 1210-7840. 2003.
  5. KYASOVÁ, Miroslava. Kouření cigaret a další formy rizikového chování adolescentů (Smoking cigarettes and other forms of risk behavior of adolescents). Československá psychologie. vol. 17, No 1, p. 56-64. ISSN 0009-062X. 2003.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Kuřácké chování a zdraví matek za šest měsíců po porodu : výsledky studie ELSPAC (Smoking Behaviour and Maternal Health Six Months after Delivery: Results of ELSPAC Trial). Čs. Hygiena. Praha, vol. 48, No 1, p. 13 - 20. ISSN 1210-7840. 2003.
  7. HRDINOVÁ, Jitka and Zita BARTOŠÍKOVÁ. Některé aspekty životního stylu respondentů studie ELSPAC (Some Aspects of the Lifestyle of Respondents in the ELSPAC Study). Praktický Lékař. vol. 83, No 3, p. 166-170. ISSN 0032-6739. 2003.
  8. KUKLA, Lubomír. Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození (Risk Behaviour of Parents in the Time of Expectation of Child and after the Child Birth). Česko-slovenská Pediatrie. Praha, vol. 58, No 11, p. 705-709. ISSN 0069-2328. 2003.
  9. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Miroslava KYASOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. Začátky kouření českých adolescentů (Beginning of smoking among Czech adolescents). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 48, No 1, p. 29-41. ISSN 1210-7840. 2003.

  2002

  1. VAŠKŮ, Anna, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK and Jiří VÁCHA. Association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) with the essential hypertension, overweight and smoking. Experimental and Clinical Cardiology. Kanada: xxxx, 7/2003, No 4, p. 201-204, 2002.
  2. HRUBÁ, Drahoslava and Eva MALÍKOVÁ. Primární prevence v těhotenství (Primary prevention in pregnancy). Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, vol. 6, No 4, p. 29-32. ISSN 1211-6645. 2002.

  2001

  1. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Expozice organickým rozpustidlům - potenciální riziko pro těhotenství a vývoj plodu (Exposure to Organic-Solvents - Potential Risk for Pregnancy and Foetal Development). Česká gynekologie. Praha, vol. 66, No 1, p. 24-29. ISSN 1210-7832. 2001.
  2. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kouření a já-výsledky edukačního programu (Smoking and Me - results of the educational programme). In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin, SR: JLF UK Martin. p. 70-76. ISBN 80-88866-1. 2001.
  3. KYASOVÁ, Miroslava. Postoje a názory adolescentních dívek ve vztahu ke jejich rizikovému chování. (The attitudes and opinions of adolescent girls in relation to their risk behavior). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. vol. 36, No 1, p. 26-38. ISSN 0555-5574. 2001.
  4. HENDERSON, A.J., A. SHERRIFF, K. NORTHSTONE, Lubomír KUKLA and Drahoslava HRUBÁ. Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy : cross cultural differences. European Respiratory Journal. neuveden, No 18, p. 323-329. ISSN 0903-1936. 2001.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Smoking and damages of reproduction: Evidence of ELSPAC (Smoking and damaged of reproduction:evidence of ELSPAC). Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, vol. 9, No 2, p. 59-63. ISSN 1210-7778. 2001.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Smoking and Damages of Reproduction: Evidence of ELSPAC. Central European Journal of Public Health. vol. 9, No 2, p. 59-63. ISSN 1210-7778. 2001.
  7. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, vol. 9, No 2, p. 64-68. ISSN 1210-7778. 2001.

  2000

  1. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, vol. 70, Supp.No. 1, p. 34-35. ISSN 0020-7292. 2000.
  2. CRHA, Igor and Petr JANKŮ. Faktory životního stylu ovlivňující porodní hmotnost novorozenců. (The influence of life style factors on the birthweight.). Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, vol. 9, No 4, p. 271-276. ISSN 1210-1133. 2000.
  3. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ and Jana ŽÁKOVÁ. Gametotoxické účinky cigaretového kouře (Gametotoxic effects of tobacco smoke). In Novinky ze sekce asistované reprodukce. 1st ed. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti. p. 6-7. 2000.
  4. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Influence of maternal active and passive smoking during pregnancy on birthweight in newborns. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, vol. 8, No 4, p. 249-252. ISSN 1210-7778. 2000.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Kouření a stres. Výsledky studie ELSPAC (Smoking and Stress. The Result of the ELSPAC Study). Česká a slovenská Psychiatrie. vol. 96, No 6, p. 316-321. ISSN 1212-0383. 2000.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a zhoubné bujení (Smoking and cancer). Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, vol. 13, S, 3 pp. ISSN 0862-495X. 2000.
  7. WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ and Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství (Maternal Bonding and Wholesome Life Style During the Pregnancy). Časopis lékařů českých. vol. 139, No 3, p. 71-73. ISSN 0008-7335. 2000.
  8. WINKLER, Jiří. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství (Maternal Bonding and Wholesome Life Style During the Pregnancy). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. XXXII, č. 2, p. 71-74. ISSN 0008-7335. 2000.
  9. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky ("Smoking and me" programme influences for 3 years students of primary schools). Čs. Hygiena. Praha, vol. 45, No 1, 7 pp. ISSN 1210-7840. 2000.
  10. HRUBÁ, Drahoslava. Průběh těhotenství u kouřících a nekouřících žen (Pregnancy outcomes among smoking and non- smoking women). Medicína v praxi. Praha: Adore, 1., No 11, p. 27-28. ISSN 1212-8759. 2000.
  11. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Miloslav KUKLETA. Relations between behavioral risk factors and genomic constitution in essential hypertension. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, vol. 40, 3-4, p. 149-151. ISSN 1960-7560. 2000.
  12. FIALA, Jindřich and Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Srovnání životního stylu kuřáků a nekuřáků (Comparison of the lifestyle of smokers and non-smokers). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 45, No 2, p. 95-103. ISSN 1210-7840. 2000.
  13. HRUBÁ, Drahoslava and Halina MATĚJOVÁ. Vliv kouření na mužskou potenci (Effects of smoking on man impotence). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 45, No 2, p. 119-121. ISSN 1210-7840. 2000.
  14. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF (Selected conditions of life and their influence on the IVF results). Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., vol. 7, No 3, p. 193-198. ISSN 1335-0862. 2000.
  15. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Vztah vzdělání a kouření k výskytu stresorů v anamnéze těhotných žen (Education and smoking in the relation to stress factors in the history of pregnant women). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, vol. 35, No 3, p. 209-221. ISSN 0555-5574. 2000.
  16. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA and Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. (Final report of Grant IGA 4078 - 3: The influence of xenobiotics on human gamets fertilization and IVF results.). Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU. 230 pp. 2000.

  1999

  1. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Alkohol a drogy v těhotenství. Rozdíly mezi nekuřačkami a kuřačkami (Alcohol and Drugs Consumption During Pregnancy. Differences Between Non-Smokers and Smokers). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava, vol. 34, No 4, p. 193-202. ISSN 0862-0350. 1999.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA and Pavel REZL. Asistovaná reprodukce u kouřících a nekouřících pacientek (Assited reproduction in female smokers and non-smokers). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 44, No 1, p. 8-14. ISSN 1210-7840. 1999.
  3. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA and Martin PETRENKO. Effect of Smoking on the Ovarian Responde to Stimulation, IVF Results and on Cadmium Residues in Blood and Follicular Fluid. In Proceedings of the 11th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editote. p. 363-367. ISBN 88-323-0509-7. 1999.
  4. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Konzum alkoholu a drog u školních dětí (Alcohol and drug consumption by schoolchildren). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, vol. 34, No 3, p. 139-146. ISSN 0862-0350. 1999.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Nikotin a reprodukce (Nicotine and reproduction). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 44, No 3, p. 150-155. ISSN 1210-7840. 1999.
  6. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Occupational Risks for Human Reproduction : ELSPAC Study. Central European Journal of Public Health. vol. 7, No 4, p. 210-215. ISSN 1210-7778. 1999.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Profesionální expozice těhotných žen ve vztahu k vývoji těhotenství a plodu (Occupational Exposure of Pregnant Women in Relation to the Evolution of Pregnancy and Fetus). Pracovní Lékařství. vol. 51, No 4, p. 166-171. ISSN 0032-6291. 1999.
  8. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Průběh těhotenství a vývoj plodu u kouřících a nekouřících žen (Course of Pregnancy and Foetal Development in Smokers and Non-smokers). Česká gynekologie. vol. 64, No 4, p. 271-274. ISSN 1210-7832. 1999.
  9. HRUBÁ, Drahoslava. Znalosti o nikotinu v praxi lékaře (Knowledge of nicotine in medical practice). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, vol. 79, No 3, p. 165-167. ISSN 0032-6739. 1999.

  1998

  1. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? (Will only non-smoking graduates leave Medical Faculty, Masaryk University, Brno in 2000 ?). Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, vol. 33, No 4, p. 215-222. ISSN 0862-0350. 1998.
  2. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, vol. 71, 2-3, p. 153-160. ISSN 1211-3395. 1998.

  1997

  1. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? (Difference between child smokers and non - smokers (results of Project Smoking and me)). Hygiena. vol. 42, No 4, p. 229-233. ISSN 1210-7840. 1997.
  2. NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ and Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže (Smoking among adolescents and associations with other forms of undesirable behaviour). Hygiena. vol. 42, No 4, p. 234-238. ISSN 1210-7840. 1997.
  3. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce (Relation between smoking in reproductive - age women and disorders in reproduction). Česká gynekologie. vol. 62, No 4, p. 191-196. ISSN 1210-7832. 1997.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv ukazatelů životního stylu na kvalitu spermatu mladých zdravých mužů (Markers of life style influence quality of sperm of young men). Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, vol. 4, No 12, p. 10-12. ISSN 1210-9673. 1997.

  1996

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a já: III. Celkové hodnocení pilotní studie (Smoking and me: III. General evaluation of the pilot study). Hygiena. vol. 41, No 1, p. 262-269. ISSN 1210-7840. 1996.
  2. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek (Smoking and reproduction disorders in women teachers). Hygiena. vol. 41, No 3, p. 110-117. ISSN 1210-7840. 1996.
  3. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách (Smoking among teachers at the primary schools). Hygiena. vol. 41, No 4, p. 202-208. ISSN 1210-7840. 1996.

  1995

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Lékaři nejsou imunní proti následkům kouření (Physicians are not immune against the consequencies of smoking). Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, vol. 75, No 1, p. 589-591. ISSN 0032-6739. 1995.
Display details
Displayed: 17/4/2024 05:40