Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. FENYK, Jaroslav. Constituent power of a social contract/" Constitution-centric" legal system: the art of constitutional interpretation. In From the National Constitution to Transnational Constitutionalism - International Conference dedicated to the 30th anniversary of the Constitution of the Republic of Lithuania. 2022.

  2013

  1. JÄGER, Petr. Církevní restituce a Benešovy dekrety (Church restitution and Beneš Decrees). In Šidlovský, Evermod Gejza - Valeš, Václav - Polesný, Jan. Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově. p. 89-96. ISBN 978-80-260-3820-7. 2013.
  2. JÄGER, Petr. Napětí mezi zvláštními právy a církevní autonomií (Tension between special rights and religious autonomy). In Benák, Jaroslav. Církev a stát : sborník příspěvků z 19. ročníku konference. Brno: Masarykova univerzita. p. 10-29, 174 pp. ISBN 978-80-210-6595-6. 2013.

  2010

  1. JÄGER, Petr. Příslib zákonodárce přijmout restituční zákon v judikatuře Ústavního soudu (Constitutional Court case law concerning promise of legislator to adopt a property restitution law). Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., vol. 2010, No 2, p. 3-10. ISSN 1802-3843. 2010.

  2009

  1. POSPÍŠIL, Ivo and Eliška WAGNEROVÁ. Editorial. In Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: LINDE. p. 7-10. Právnická řada. ISBN 978-80-7201-791-1. 2009.
  2. POSPÍŠIL, Ivo and Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea (In dubio pro libertate. Reflections on the constitutional values and law. Tribute to Eliska Wagnerova). In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 312 pp. ISBN 978-80-210-4837-9. 2009.
  3. KOUKAL, Pavel. Obecně závazné vyhlášky a právní myšlení Elišky Wagnerové (Local Laws in Relation to the Legal Approaches of Eliska Wagnerova). In Marian Kokeš, Ivo Pospíšil. In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita. p. 99 - 100. ISBN 978-80-210-4837-9. 2009.
  4. KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek (Role of the Ombudsman in Proceedings of Abstract Constitutional Review of Norms Enacted by Local Governmental Bodies). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 374-380. ISBN 978-80-210-4784-6. 2009.
  5. POSPÍŠIL, Ivo and Marian KOKEŠ. Svobodný jedinec jako životní a profesní krédo (Free Individual as a Personal and Professional Credo). In POSPÍŠIL, Ivo and Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: Masarykova univerzita. p. 9 - 12. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9. 2009.
  6. POSPÍŠIL, Ivo. Taghjír-e máhijat-e qove-je qazájí va sistem-e hoqúqí dar džomhúrí-je Ček, Lahestán va Madžárestán (Transformation of Judicial Power and Legal Order in the Czech Republic, Poland and Hungary). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. p. 47-73. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6. 2009.
  7. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny (The Constitutional Court of Ukraine). In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. 1st ed. Brno: Brno International Bussines School a.s. p. 5-9. ISBN 978-80-87255-26-1. 2009.
  8. POSPÍŠIL, Ivo and Eliška WAGNEROVÁ. Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu (Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam of the Constitutional Court's judge emeritus). Praha: LINDE. 316 pp. ISBN 978-80-7201-791-1. 2009.

  2008

  1. GALVAS, Milan. O některých pracovněprávních důsledcích Nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. (Labour Code after the Award of the Constitutional Court). In Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu. Brno: Právnická fakulta MU. 7 pp. ISBN 978-80-210-4770-9. 2008.
  2. LANGÁŠEK, Tomáš. Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně závazné vyhlášky (Change in the Constitutional Court´s perception of the municipal ordinances). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, vol. 2008, No 10, p. 356-362. ISSN 1210-6410. 2008.
  3. FILIP, Jan. První řízení ve věci obnovy před Ústavním soudem z důvodu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (The first cases to reopen proceedings before the Constitutional Court following judgments by the European Court of Human Rights). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. 16, No 1, p. 50-54. ISSN 1210-9126. 2008.
  4. KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita. p. 374-380. ISBN 9788021047846. 2008.
  5. POSPÍŠIL, Ivo. Tradiční listopadové dny ústavního práva temntokrát na téma postavení prezidenta v ústavním systému ČR (Traditional November Days of Constitutional Law in Brno). Politologický časopis. Brno: MPU MU, vol. 2008, No 1, p. 74-75. ISSN 1211-3247. 2008.

  2007

  1. JÄGER, Petr. Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR ve věcech přezkumu voleb (Case-Law of the Constitutional Court of the Czech Republic on judicial review of elections). In Monseho debaty pro mladé právníky. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2007.
  2. LARYŠ, Martin. Juščenko vs. Janukovyč - kdo s koho? (Yushchenko vs. Yanukovych: who has won?). Revue politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 6-7, 6-7, p. 28-33, 5 pp. ISSN 1214-0899. 2007.
  3. LANGÁŠEK, Tomáš. Kárné provinění a kárné řízení (Disciplinary Infractions and Disciplinary Proceedings). In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ and Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI. p. 581-605, 24 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8. 2007.
  4. LANGÁŠEK, Tomáš. Řízení o ústavních stížnostech (Constitutional Complaints Procedure). In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ and Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI. p. 316-473, 157 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8. 2007.
  5. LANGÁŠEK, Tomáš. Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (Proceedings on the matter of the Referendum on the Czech Republic´s Accession to the EU). In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ and Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI. p. 572-578, 6 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8. 2007.
  6. JÄGER, Petr and Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. (Freedom of expression. Democracy, equality and freedom of speech.). 1st ed. Praha: Auditorium s.r.o. 191 pp. Téma. ISBN 978-80-903786-5-0. 2007.
  7. ZAPLETALOVÁ, Dana. Význam interpretace a judikatury v současném českém právním prostředí (The significance of the interpretation and the judicial decisions in the Czech legal environment). In Obchod a spotřebitel. první. Brno: Konvoj. p. 90-95. ISBN 978-80-7302-131-3. 2007.
  8. FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER and Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. (Constitutional Court Act : commentary). 2nd ed. Praha: C. H. Beck. 896 pp. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5. 2007.

  2006

  1. JÄGER, Petr and Tomáš NAHODIL. Problematika restitucí ve světle soudního rozhodování a zákona o půdě - od záměru zákonodárce k restituční tečce (Problems of restitutions in the light of case-law - from the idea of legislator to the finalization). EMP Jurisprudence. Brno: EMP Stichting, vol. 2006, No 2, p. 86-91. ISSN 1801-2167. 2006.

  2005

  1. KADEČKA, Stanislav. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu (The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta. p. 16-17. ISBN 80-210-3677-X. 2005.

  2003

  1. BELKO, Marián. Moc soudní (Judicial Power). In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. p. 66 - 83, 17 pp. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0. 2003.

  2002

  1. KADEČKA, Stanislav. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury (Administrative Justice in the Light of the Constitutional Judicature). Právní rádce. Praha: Economia, Roč. 10, č. 3, p. 9-14. ISSN 1210-4817. 2002.

  2000

  1. KADEČKA, Stanislav. Nové znění starého zákona (New Wordings of the Old Act). Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, Roč. 8, č. 9, p. 34-36. ISSN 2100-0765. 2000.

  1999

  1. FIALA, Josef. Iura quaesita a jejich uplatňování v judikatuře Ústavního soudu (Iura quaesita and their application in the jurisdiction of the Constitutional Court). Právník. Praha: Academia, roč. 138, č. 3, p. 250-260. ISSN 0324-7007. 1999.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nález Ústavního soudu ČR ve věci omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů v kontextu připravované změny volebního zákona (The decision of the Constitutional Court of the Czech Republic concerning limitation of contribution for settling election costs in the context of the change to the Election Act that is now being prepared). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 7, č. 4, p. 374-378. ISSN 1210-9126. 1999.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost (Constitutional complain). 1. vyd. Praha: Linde. 180 pp. ISBN 80-7201-160-X. 1999.

  1998

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Je Ústavní soud vázán podaným návrhem? (Is the given proposal a tie for the Constitutional Court?). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, roč. 28, č. 9, p. 26-31. ISSN 1210-6348. 1998.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení par. 13 zákona o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 6, č. 1, p. 105-113. ISSN 1210-9126. 1998.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Policejní zajištění v nálezech Ústavního soudu (The policy custody in the decisions of the Constitutional Court). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 31, č. 2, p. 169-177. ISSN 1210-9150. 1998.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postup Ústavního soudu při návrhu přednosty okresního úřadu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce (Procedure of Constitutional Court in the proposal of the head fo district authority to cancellation of generally binding regulation of the administration unit). In K normotvorné pravomoci obcí : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 128-132. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1. 1998.

  1997

  1. TELEC, Ivo. Kritika jednoho usnesení Ústavního soudu ve věci nedostatku podmínek řízení před Ústavním soudem (Criticism of Some Constitutional Court decision in the matter of insufficient conditions for proceeding before the Constitutional Court). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 27, č. 4, p. 20-24. ISSN 1210-6348. 1997.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Poznámky k proceduře rozhodování pléna Ústavního soudu (Comments on decision making of Constitutional Court General Assembly). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 5, č. 3, p. 458-463. ISSN 1210-9126. 1997.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní soud a obecně závazné vyhlášky obcí (Constitutional Court and generally binding regulations of local administrative units). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, roč. 5, č. 10, p. 6-7. ISSN 2100-0765. 1997.

  1996

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu všeobecně závazná? (Are the executory decisions of Constitutional Court generally obligatory?). Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, roč. 29, č. 2, p. 113-116. ISSN 0139-6005. 1996.
  2. KRATOCHVÍL, Vladimír. K procesnímu postupu obecného soudu po zrušení jeho rozhodnutí v trestní věci nálezem Ústavního soudu České republiky (Proceedings of general court after reversal of a criminal law decision by the decision of the Constitutional Court of the Czech republik). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 3, č. 3, p. 388-410. ISSN 1210-9126. 1996.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nad jedním rozhodnutím Ústavního soudu ČR : Ústavní soud k otázce nenastoupení služby v ozbrojených silách podle par. 269 odst. 1 tr. zák. (One of the Constitutional Court decisions : Constitutional Court towards the problem of not-taking up the service in armed forces). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 23, č. 3, p. 202-212. ISSN 1210-9150. 1996.

  1995

  1. FILIP, Jan. K některým otázkám zastavení řízení před Ústavním soudem (Some problems of the discontinuance of proceedings before the Constitutional Court). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 3, č. 4, p. 50-61. ISSN 1210-9126. 1995.
  2. FILIP, Jan. K pojmu základního práva nebo svobody z hlediska jednoho nálezu Ústavního soudu (To concept of fundamental right of freedom from the perspective of one of the Constitutional Court's findings). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, roč. 134, č. 8, p. 771-782. ISSN 0324-7007. 1995.
  3. FILIP, Jan. Lhůta pro podání ústavní stížnosti z hlediska paragr. 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu (The term for application of constitutional complaint from the perspective of s. 75, para 2, of the Act on Constitutional Court). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 3, č. 3, p. 129-137. ISSN 1210-9126. 1995.
  4. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy Ústavního soudu (Ústavní soud k přeřazování odsouzených ...) (Findings of the Constitutional Court (Constitutional Court to reclassification of convicteds ...)). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 28, č. 2, p. 158-163. ISSN 1210-9150. 1995.
  5. TELEC, Ivo. Polemika o nemožnosti ustanovení advokáta Ústavním soudem (A polemic against the impossibility of appoiting advocates Constitutional Court judges). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 25, č. 1, p. 44-47. ISSN 1210-6348. 1995.

  1994

  1. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR (Findings of the Constitutional Court of the Czech republic). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 27, č. 4, p. 379-380. ISSN 1210-9150. 1994.
  2. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR (Findings of the Constitutional Court of the Czech rrepublic). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 27, č. 3, p. 290-292. ISSN 1210-9150. 1994.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR (Findings of the Constitutional Court of the Czech republic). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 27, č. 2, p. 191-195. ISSN 1210-9150. 1994.

  1993

  1. FILIP, Jan. K novému zákonu o Ústavním soudu (Towards the new act on Constitutional Court). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 1, č. 1, p. 9. ISSN 1210-9126. 1993.

  1992

  1. FILIP, Jan. Ústavní soud ČSFR (Constitutional Court of the Czech an Slovak Federative Republic). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, roč. 3, č. 17, p. 3-4. ISSN 0027-8009. 1992.
Display details
Displayed: 16/4/2024 08:58