Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. PETRŽELKA, Josef. Aristotelův příspěvek k současné astronomii a kosmologii (Aristotle's contribution to contemporary astronomy and cosmology). In Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii, Trnava, 5.-6.dubna 2016. 2016.

  2008

  1. MATERNA, Pavel and Josef PETRŽELKA. Definition and Concept. Aristotelian Definition Vindicated. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2008, vol. 5, No 1, p. 3-37. ISSN 1214-8407.
  2. CHALUPA, Aleš. Magic in Pliny the Elder: Clear-cut Concept or No Concept at all? In RADOVÁ, Irena. Latae Segetes Iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 212-217. ISBN 978-80-210-4775-4.

  2007

  1. KAMENICKÁ, Renata. Defining explicitation in translation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, 33/2007, No 1, p. 45-57, 155 pp. ISSN 1211-1791.
  2. CHLEBCOVÁ, Radka. Veřejná listina a její použití v mezinárodním a evropském právu, Část I. Pojem veřejné listiny (Authentic Instrument and its Use in the International and European Law., Part I: The Definition of the Authentic Instrument). Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 27 - 32, 5 pp. ISSN 1214-7966.

  2005

  1. KRIŠTOF, Martin. Srovnání definic MSP (The Comparison of SME Definitions). eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, vol. 2005, No 5, p. 1-4. ISSN 1213-7693.

  2004

  1. HOFFMANN (KRÖPER), Andreas. Andante oder Andante? Zum Nord-Südgefälle des Andanto-Begriffes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Andante or Andante? Thoughts on the north versus south definition in the second half of the 18. century). Brno: Acta Musicologica, 2004.

  2003

  1. VIDO, Roman. K definici náboženství v sociálních vědách. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2003, vol. 11, 2/2003, p. 259-274. ISSN 1210-3640.
  2. MACEK, Jakub. Kyberprostor (Cyberspace). Revue pro média 05. Host (samostatná příloha). Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938.

  2002

  1. VIDO, Roman. Jan G. Platvoet - Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 2002, No 2, p. 291-294. ISSN 1210-3640.
  2. MAREŠ, Miroslav. Problém právní definice terorismu (Problem of Legal Definition of Terrorism). In DANČÁK, Břetislav and Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty po 11. září 2001. 1st ed. Brno: Masarykova iniverzita v Brně, 2002, p. 162-168, 6 pp. ISBN 80-210-3009-7.
  3. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií (Sociology of Education: a survey of Anglo-American monographs). Pedagogika. Praha, 2002, vol. 2002, No 2, p. 182-194. ISSN 0031-3815.

  1995

  1. FIALA, Petr. Teorie politické strany. Úvodní poznámky k otázce definice, typologie a funkcí politických stran (A Theory of Political Party. Preliminary Notes to the Question of Definition, Typology and Functions of Political Parties). In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii. Brno: Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty v Brně, 1995, p. 105-116.
Display details
Displayed: 23/5/2024 17:25