Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. p. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.
 2. 2007

 3. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení (Causal Aspects of Explanation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 87 pp. ISBN 978-80-210-4442-5.
 4. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Le jeu d’autostop de Milan Kundera analysé comme un modèle de la métamorphose ? In Littératures francophones et philosophies (colloque à Paris). 2007.
 5. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. L’épistémologie de la littérature. La modélisation par intermédiaire de la littérature (Epistemology of literature. Modeling through the literature). In Séminaires doctorals au Centre français en recherche des science sociales. 2007.
 6. HYTYCH, Roman. Marková, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind (Markova, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 7, p. 385. ISSN 1212-0383.
 7. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. 2007. 12 pp. ISBN 978-80-8083-457-9.
 8. OSOLSOBĚ, Ivo. PRINCIPIA PARODICA: posbírané papíry převážně o divadle (PRINCIPIA PARODICA: Collected Papers About The Theory of Theatre). 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 350 pp. DAMU. ISBN 978-80-7331-082-0.
 9. 2006

 10. CÍSAŘ, Ondřej. Epistemologie a "objektivita" sociálně-vědného poznání (Epistemology and "objectivity" in social science). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, vol. 41, spec. č., p. 32-37. ISSN 0323-1844.
 11. BARŠA, Pavel and Ondřej CÍSAŘ. Epistemologie a politika (Epistemology and Politics). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, vol. 13, No 2, p. 243-248. ISSN 1211-3247.
 12. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. Brno: Portál PdF MU, 2006. 11 pp.
 13. 2005

 14. PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza (Missing Qualia: the structural analysis). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 pp. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X.
 15. PICHA, Marek. K myšlenkovým experimentům (Towards the thought experiments). In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 144-151. ISBN 80-210-3757-1.
 16. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení (Causation and the Problem of Explanation). In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 152-163. ISBN 80-210-3757-1.
 17. KROB, Josef. Nová pojetí gnoseologie (New approach to gnoseology). In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 102-106. ISBN 80-210-3757-1.
 18. KOLINSKÁ, Klára. "What happened to the naming in this strange place?" Remapping the Space of Ontario in the (Con)texts of Native Canadian Theatre. In Time Refigured: Myths, Foundation Texts and Imagined Communities. Praha: Litteraria Pragensia, Univerzita Karlova, 2005. p. 176-189. Litteraria Pragensia books. ISBN 80-7308-102-4.
 19. 2004

 20. FILIP, Miroslav. Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu : je metodologický pluralizmus východiskem? (Quantitative versus qualitative approach : is the methodological pluralism a solution?). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2004, vol. 48, No 6, p. 540-554, 14 pp. ISSN 0009-062X.
 21. OSOLSOBĚ, Petr. Estetické univerzálie podle Aristotela (Aesthetic Universals According To Aristotle). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, vol. 2004, 1-2, p. 7-22. ISSN 0014-1291.
 22. OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele (Appearence and Reality in The Ethical Matters According To Aristotle). In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo, 2004. p. 39-49. ISBN 88-7115-432-0.
 23. 2002

 24. HROCH, Jaroslav. K etickým a sociokulturním koncepcím soudového amerického neopragmatismu (Ethical and Socio-CulturalConceptions of the Contemporary American neo-Pragmatism). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, 2002, 50 / 2002, No 4, p. 543 - 560. ISSN 0015-1831.
 25. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostension nach 35, genauer gesagt nach 1613 Jahren - Autokommentar (Ostension after 35, better to say, after 1613 years - a comment of the author). BALAGAN: SLAVISCHES DRAMA, THEATER UND KINO. Postdam: Universität Postdam, 2002, vol. 8, No 1, p. 58-70. ISSN 0949-4855.
 26. KROB, Josef. Otázka gnoseologie (The question of epistemology). In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 202-207. ISBN 80-210-2963-3.
 27. 2001

 28. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika - poznámky k metodě (Medical ethics: Notes on method). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2001, vol. 49, No 4, p. 577-584. ISSN 0015-1831.
 29. 1999

 30. HOLZBACHOVÁ, Ivana, Petr HORÁK and Josef KROB. O francouzské filosofii (About French Philosophy). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 142 pp. ISBN 80-210-2039-3.
 31. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU, 1999. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 32. 1984

 33. OSOLSOBĚ, Ivo. Typology of Sings in Terms of a Typology of Communication Situations. In Sing, System and Function. Eds. Jerzy Pelc, Thomas A. Sebeok. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton, 1984. p. 263-279.
 34. 1982

 35. OSOLSOBĚ, Ivo. Ripensando la semiotica - Verso una tipologia delle situazioni epistemiche (Re-thinking Semiotics - Toward an Typology of Epistemic Situation). Bologna: Carlo Prevignano, 1982. p. 151-162.
 36. 1980

 37. OSOLSOBĚ, Ivo. Cours de théatristique génerale (Cours of General "Theatristics"). Etudes littéraires. Laval, Canada: Université de Laval, 1980, vol. 1980, No 13, p. 413-435.
 38. 1979

 39. OSOLSOBĚ, Ivo. Il teatro che parla, canta e balla - Teoria di una forma communicativa (Theatre that speaks, sings and dances - theory of a form of communication). In La semiotica nei Paesi slavi: Programmi-problemi-analisi. Milano: Feltrinelli, 1979. p. 546-574.
 40. OSOLSOBĚ, Ivo. On Ostensive Communication. Studia semiotyczne. Poznaň: Ossolineum, 1979, vol. 1979, No 8, p. 63-75.
 41. 1973

 42. OSOLSOBĚ, Ivo. Fifty Keys to Semiotics. Semiotica. The Hague: Mouton, 1973, vol. 1973, No 7, p. 226-281, 55 pp.
 43. 1971

 44. OSOLSOBĚ, Ivo. The Role of Models and Originals in Human Communication: Theory of Signs and the Theory of Models. Language Sciences. Bloomington: ed. Thomas A. Sebeok, 1971, February, No 14, p. 32-36.
Display details
Displayed: 19/5/2022 11:47