Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. FENYK, Jaroslav and Ján SVÁK. Europeizace trestního práva (Europeisation of Criminal Law). 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 pp. ISBN 978-80-88931-88-1.
  2. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, vol. 2008, No 3, p. 282-289. ISSN 1210-9126.
  3. TÝČ, Vladimír. Pravomoci ES k uzavírání mezinárodních smluv (EC competence to conclude international treaties). Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Karolinum, 2008, Roč. 54, č. 1, p. 397-303, 7 pp. ISSN 0323-0619.
  4. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Proposal for a Directive on Consumer Rights. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 751-756. ISBN 978-80-210-4733-4.
  5. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Vývoj ochrany spotřebitele v ES/EU (Development of Consumer Protection in EC/EU). In INTERPOLIS´08 - Zborník prispevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckych pracovníkov. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov University Mateje Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008. p. 195-201, 6 pp. ISBN 978-80-8083-724-2.

  2007

  1. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Aktuální otázky ochrany základních práv v ES/EU (Current issues of protection of fundamental rights in the EC/EU). In INTERPOLIS´07 - Zbornik prispevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov 8.-9. novembra 2007 v Banskej Bystrici. Bratislava: Ustav vedy a vyskumu UMB, Fakulta politickych vied a medzinarodnych vztahov UMB, 2007. p. 53-59. ISBN 978-80-08-56600-1.
  2. KOVANDA, Jaroslav. Nástroje měnové politiky Evropské centrální banky (Monetary instruments of the European central bank). In MEKON 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 1-9, 10 pp. ISBN 9788024813240.

  2006

  1. KOVANDA, Jaroslav. Geneze měnové unie v Evropě (Genesis of monetary union). In Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference MEKON 2006. Ostrava: Ekonomická fakulta - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 1-9. ISBN 80-248-1013-1.
  2. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl I. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part I. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 1, p. 73-77. ISSN 0139-5661.
  3. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl II. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part II. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 2, p. 76-81. ISSN 0139-5661.
  4. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, p. 72-77. ISSN 0139-5661.

  2005

  1. SYCHRA, Zdeněk. Dánsko (Denmark). In Evropská referenda. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 58-80. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
  2. SYCHRA, Zdeněk. Finsko (Finland). In Evropská referenda. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 81-95. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
  3. SYCHRA, Zdeněk. Švédsko (Sweden). In Evropská referenda. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 96-115. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.

  2001

  1. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. České mezinárodní právo soukromé - otazníky dnešní i budoucí (úvaha nad vývojem v oblasti mezinárodního práva soukromého v ČR z pohledu přístupu k ES (The Czech international private law - current and future questions (on the development in the field of international private law in the Czech Republic from the view of approach to the EU). Mezinárodní právní revue. Praha: Orac, 2001, Roč. 1, č. 3, p. 47-67. ISSN 1213-2322.

  1999

  1. TÝČ, Vladimír. Aplikace práva ES z hlediska pravomocí orgánů ES a orgánů členských států (Application of the EC law and judisdiction of EC institutions and member state's organs). Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 5, p. 405-420. ISSN 0324-7007.
  2. PÍCHOVÁ, Irena. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v právu Evropské unie (Occupational safety and health in EU law). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 78-86. ISBN 80-968219-2-X.
  3. ZEZULOVÁ, Jana. Corpus Iuris - soubor trestněprávních ustanovení vytvořených na ochranu finančních zájmů Evropských společenství (Corpus Iuris - collection of criminal law measures for the protection of the European Communities financial interests). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, p. 21-25. ISSN 1210-9126.
  4. GALVAS, Milan. K aplikaci Směrnice Rady č. 91/533/EHS (Some problems of application of the Council Directive No 91/533/EEC). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
  5. ROZEHNALOVÁ, Naděžda and Vladimír TÝČ. K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech Evropské unie (On the development of the private international law in EC countries). In Ročenka evropského práva = Yearbook of european law. Svazek IV. 1998. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 165-185. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 237. ISBN 80-210-2291-4.
  6. HRABCOVÁ, Dana. Právní úprava sociálního dialogu účasti zaměstnanců na rozhodování podle Směrnice Rady č. 94/45/EHS a problémy harmonizace pracovního práva v této oblasti (Legal regulation of the social dialogue according to the Council Directive No 94/45/EEC and problems with harmonization of Czech labour law in this sphere). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
  7. MATYÁŠEK, Patrik. Rovnoprávnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích, Směrnice Rady č. 75/117/EHS (Equity of men and women in labour law relations, Council Directive No 75/117/EEC). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 35-48. ISBN 80-968219-2-X.
  8. GREGOROVÁ, Zdeňka. Směrnice Rady č. 77/187/EHS o zachování nároků zaměstnanců při převodu podnikání, podniků nebo částí podniků a úvahy de lege ferenda (Council Directive No 77/187/EEC on the safeguarding of employees' rights in the event of trasfers of undertakings, businesses or part of businesses and the consideration de lege ferenda). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 110-117. ISBN 80-968219-2-X.

  1997

  1. JÍLEK, Dalibor and Jaroslav FENYK. Evropská právní oblast a Corpus Iuris jako možné nástroje ochrany finančních zdrojů Evropských společenství (European legal area and Corpus Iuris as possible instruments for the protection of financial sources of European Communities). Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 1997, roč. 2, č. 11,příl, p. I-IV, 4 pp. ISSN 1211-2860.
  2. TÝČ, Vladimír. Přímý účinek (bezprostřední závaznosti) článku 64 Evropské dohody o přidružení ČR v českém právním řádu (Direct effect (of direct binding) of article 64, European treaty of accession of the Czech republic in the Czech legal order). In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. p. 109-123. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.

  1996

  1. TÝČ, Vladimír. K některým otázkám přizpůsobení českého právního řádu připravenosti České republiky ke vstupu do Evropské unie (Some problems of the adaptation of Czech legal order to the Czech republik readiness to join EU). In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 47-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.

  1994

  1. DUDOVÁ, Jana. Průmyslová soutěž v ES a ochrana životního prostředí (EC industrial competition and environmental protection). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, p. 150-154. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. DUDOVÁ, Jana. Evropské společenství a ochrana životního prostředí (European Communities and environmental protection). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, p. 135-139. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 27/2/2024 06:47