Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch and Marian KOKEŠ. Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Tschechiens (Protection of fundamental Social Rights in the Legal System of the Czech Republic). In Iliopoulos-Strangas, Julia (Hrsg.). Soziale Grundrechte in den "neuen" Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2019. p. 761-830. Human Rights - Menschenrechte ; Bd. 15. ISBN 978-3-8487-5556-1.

  2017

  1. ĐORĐEVIĆ, Vladimir and Vladimir VUČKOVIĆ. Loose and shallow Europeanization of the Western Balkans: Corruption in Montenegro and Serbia. Bratislava: Strategic Policy Institute - STRATPOL, 2017. 7 pp.

  2016

  1. WALTER, Aaron. Western bride, Eastern mistress: Israel, and the politics of European and U.S. leaders (Western bride, Eastern mistress: Israel, and the politics of European and U.S. leaders.). In Association of Israel Studies Conference. Yad Izhak Ben Zvi and the Begin Heritage Center. 2016.

  2015

  1. JÄGER, Petr. Strengthening the Rule of Law in the European Union: a Vigilant Appreciation of Recent Development. In Pítrová, Lenka. Rule of law and mechanism of its protection : Czech perspective. Pasov: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015. p. 16-21. ISBN 978-3-9816855-4-1.

  2009

  1. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union (Law of Research with Human Embryonic Stem Cells and Debate on it in the Czech Republic since its Admission to the Europan Union). In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. p. 159-169, 10 pp. ISBN 978-3-631-59437-7.
  2. KŘEPELKA, Filip. Evropské mýty a české zdravotnictví (European Myths and Czech Health Care). Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Te, 2009, vol. 2009, No 3, p. 2-6. ISSN 1211-6432.
  3. MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje (Global energy problem and economic policy - focused on renewable energy sources). 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 204 pp. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3.
  4. BELKO, Marián. Charakter medzištátneho vyjednávania na pôde Rady Európskej únie (International Negotiation in the Council of the European union). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, vol. 44, No 1, p. 86-107, 21 pp. ISSN 0323-1844.
  5. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1st ed. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009. p. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.
  6. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK and Ivana VRBKOVÁ. Liquid Natural Gas: a potential for energy security of the European Union. IIPS, 2009.
  7. TUROŇOVÁ, Jana. Maintenance claims within the European Union with regard to the new maintenance regulation. In The role and place of law in a society based on knowledge. 1. mezinárodní konference. Targu-Jiu (Romania): Targu-Jiu, Romania, 2009. p. 162-163. ISBN 978-973-144-283-9.
  8. HOLČÍK, Jan. Priority evropské zdravotní politiky (Priorities of the European health policy). Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2009, vol. 12, No 1, p. 2-6. ISSN 1213-6050.
  9. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
  10. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize (European Union and the Crisis: research approaches). Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, vol. 20, No 1, p. 3-8. ISSN 1803-6988.

  2008

  1. JIRÁSEK, Jan. Application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the United Kingdom and Poland according to the Lisbon Treaty. In Europeanization of the National Law, The Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues. Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1-9, 8 pp. ISBN 978-80-210-4630-6.
  2. KŘEPELKA, Filip. European Law on Zoning and on Project Approvals in the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 3, p. 214-219. ISSN 1210-9126.
  3. KŘEPELKA, Filip. European Union and Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe (Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe). Journal of International Biotechnology Law. Berlin: DeGruyer, 2008, vol. 2008, No 5, p. 211-220. ISSN 1612-6068.
  4. FENYK, Jaroslav and Ján SVÁK. Europeizace trestního práva (Europeisation of Criminal Law). 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 pp. ISBN 978-80-88931-88-1.
  5. NECKÁŘ, Jan and Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibilita a Lisabonská smlouva: Posílená spolupráce v oblasti finančního práva? (Flexibility and Treaty of Lisbon: Enhance Cooperation in Financial Law?). In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 498-505. ISBN 978-80-210-4630-6.
  6. NECKÁŘ, Jan and Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibility and Treaty of Lisbon: Enhance Cooperation in Financial Law? In COFOLA 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 113 - 114. ISBN 978-80-210-4629-0.
  7. OKAZAKI, Shintaro and Radoslav ŠKAPA. Global web site standardization in the new EU member states: Initial observations from Poland and the Czech Republic. European Journal of Marketing. Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited, 2008, vol. 42, 11/12, p. 1224 - 1245. ISSN 0309-0566.
  8. VAIL, Benjamin Jeremiah. Illegal Transnational Shipment of Waste in the EU: Culprits and Collaborators in Germany and the Czech Republic. Environmental politics. London: Frank Cass, 2008, vol. 17, No 5, p. 828-834. ISSN 0964-4016.
  9. CÍSAŘ, Ondřej. Internationalization of Social Movements in the Czech Republic: The Case of the Anti-Temelín Campaign. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, neuveden, No 1, p. 89-102. ISSN 1231-1413.
  10. HORYNA, Břetislav. Mít odvahu ke sjednocení (Have the courage to the integration). Rovnost, kulturně společenská příloha Bellevue. Brno: MKČR, 2008, vol. 123, No 16, p. 27-29. ISSN 1802-0887.
  11. KŘEPELKA, Filip. Multilingualism of the European Union: Facts and Consequences for a New Member State. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 683-687. ISBN 978-80-210-4733-4.
  12. KLIMPLOVÁ, Lenka. Od industrialismu k postindustrialismu v západních zemích - od starých k novým sociálním rizikům (From Industrialism to Postindustralism in Western Countries - From Old to New Social Risks). Sociálne a politické analýzy. Košice: KSV FVS, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, 2008, 2008/II, No 2, p. 1-39. ISSN 1337-5555.
  13. MIKUŠ, Petr. Podpora podniků z předvstupích fondů EU (Enterprise support form the pre-entrance funds of EU). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 491-499. ISBN 978-80-210-4521-7.
  14. ČERNÍKOVÁ, Petra. Politické vztahy mezi EU a USA na počátku 21. století (Political relationship between the EU and the USA at the beginning of the 21. century.). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 6 pp. Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962.
  15. JIRÁSEK, Jan. Pravomoc Evropské unie v oblasti ochrany základních práv (The Competence of the European Union in the Area of Protection of Fundamental Rights). In INTERPOLIS´08 - Zbornik prispevkov zo V. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov 6. novembra 2008 v Banskej Bystrici. Bratislava: Ústav vedy a výskumu UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. 350 pp. ISBN 978-80-85660-07-4.
  16. PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ and Jan PERGL. Projekty 6. rámcového programu Evropské unie zaměřené na biologické invaze: DAISIE a ALARM (Projects of the 6th Framework Programme of the European Union dealing with biological invasions: DAISIE and ALARM). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2008, Mater., No 23, p. 199-211. ISSN 1212-3323.
  17. BLAHUŠIAK, Igor. RECENT ATTEMPTS OF SUPRANATIONALIZATION IN THE THIRD PILLAR OF THE EUROPEAN UNION. In Dny práva – 2008 – Days of Law, sborník z 2. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 17 pp. ISBN 978-80-210-4733-4.
  18. BLAHUŠIAK, Igor. THE TREATY OF LISBON: EUROPEAN PHILADELPHIA? COMPARISON FROM THE JURISTIC POINT OF VIEW. In Sborník z 1. ročníku konference COFOLA. 1.vy.d. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 11 pp. ISBN 978-80-210-4630-6.
  19. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Vývoj ochrany spotřebitele v ES/EU (Development of Consumer Protection in EC/EU). In INTERPOLIS´08 - Zborník prispevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckych pracovníkov. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov University Mateje Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008. p. 195-201, 6 pp. ISBN 978-80-8083-724-2.

  2007

  1. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Aktuální otázky ochrany základních práv v ES/EU (Current issues of protection of fundamental rights in the EC/EU). In INTERPOLIS´07 - Zbornik prispevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov 8.-9. novembra 2007 v Banskej Bystrici. Bratislava: Ustav vedy a vyskumu UMB, Fakulta politickych vied a medzinarodnych vztahov UMB, 2007. p. 53-59. ISBN 978-80-08-56600-1.
  2. ČERNÍKOVÁ, Petra. Analýza obchodní výměny mezi EU a USA (Analysis of Trade Exchange between the EU and the United States of America). In Sborník MendelNet 2007. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2007. p. 41-50, 9 pp. ISBN 978-80-903966-6-1.
  3. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
  4. RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel z hlediska evropského (Taxes on Motor Vehicles from the European Point of View). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-7, 8 pp. ISBN 978-80-210-4287-2.
  5. RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel z hlediska evropského - abstrakt (Taxes on Motor Vehicles from the European Point of View). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 45. ISBN 978-80-210-4286-5.
  6. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové zvýhodnění veřejně prospěšných činností v EU (Tax advantage of public beneficial activities in the European union). In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 23-30. ISBN 978-80-7399-030-5.
  7. KLUSÁČEK, Petr. E-government a reforma veřejné správy v ČR (E-government and public administration reform in the Czech Republic). České Budějovice, 2007. 7 pp. ISBN 978-80-7040-986-2.
  8. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Ekologické daně (Ecological Taxes). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 86, 577-582, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  9. PETŘÍK, Jaroslav. EU Official Development Aid to Palestine and the Rise of Hamas. Central European Journal of International and Security Studies. Prague, 2007, vol. 1, No 1, p. 113-131, 18 pp. ISSN 1802-548X.
  10. KŘEPELKA, Filip. European Law and Czech Administrative Judiciary: Three Years After. In The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective. Praha: Ústav státu a práva, 2007. p. 63-72. ISBN 978-80-904024-0-9.
  11. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Petr SOKOL. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. (Europarties. Political Parties at European Level.). 1st ed. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, nakladatelství Barrister & Principal, 2007. 251 pp. 1. ISBN 80-87029-05-4.
  12. SMEKAL, Hubert. Evropská unie a Rada Evropy - možnosti soužití v oblasti lidských práv (Human Rights and Freedoms in the Democratic Society). In SRB, Vladimír and Petra HIRTLOVÁ. Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. 1st ed. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2007. p. 197-214. ISBN 80-86879-06-2.
  13. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské principy dobré správy a jejich vliv na činnost a zásady činnosti veřejné správy v České republice (European principles of good administration and their influence on activity and principles of activity of the public administration in the Czech republic). In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace: Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. p. 43-50, 7 pp. ISBN 978-80-210-4287-2.
  14. KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnictví a školství v procesu integrace a privatizace (European healthcare and education integrated and privatized). In Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii - Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Oesterreich und Europaeische Union, Luboš Tichý (ed), č. 36. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta, 2007. p. 99-105. ISBN 978-80-85889-96-3.
  15. SYCHRA, Zdeněk. Historie měnové integrace v Evropě. (The History of the monetary integration in Europe.). In LACINA, Lubor a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. p. 191-223, 538 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-560-5.
  16. BLAHUŠIAK, Igor. Changes in the Decision-making Procedures of the EU in the Reform Treaty. In Days of public law : sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 900-912. ISBN 978-80-210-4430-2.
  17. ŠUBRTOVÁ, Elena, Jiří NOVOTNÝ, Viera MARKOVÁ, Alena DAŇKOVÁ, Jitka SRPOVÁ, Marie HESKOVÁ, Petr PIROŽEK and Dušan BARAN. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. (Integration into the European Union and its consequences III.). první. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 116 pp. první vydání. ISBN 80-225-2308-9.
  18. TÝČ, Vladimír. K otázce způsobilosti Evropské unie uzavírat mezinárodní smlouvy (Capacity of the European Union to conclude international treaties). In Pocta Vladislavu Davidovi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 281-296. ISBN 978-80-244-1742-4.
  19. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi (Multilingualism of the European Union and its consequences for Czech legal practice). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 130 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 309. ISBN 978-80-210-4298-8.
  20. KOVANDA, Jaroslav. Nástroje měnové politiky Evropské centrální banky (Monetary instruments of the European central bank). In MEKON 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 1-9, 10 pp. ISBN 9788024813240.
  21. KŘEPELKA, Filip. Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví (Three years of application of EU law in the Czech Republic with focus on administrative judiciary). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 15, III, p. 42-51. ISSN 1210-9126.
  22. TÝČ, Vladimír. Postavení mezinárodních smluv v právu ES (EU) a jejich aplikace v členských státech (International Treaties in EC (EU) Law and their Application in Member States). In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1216-1240. ISBN 978-80-210-4430-2.
  23. TÝČ, Vladimír. Právní režim a vnitrostátní provádění mezinárodních smluv uzavíraných podle čl. 24 a 38 Smlouvy EU (Legal characteristics and national implementation of international treaties concluded accorging to Art. 24 and 38 of the EU Treaty). In Aktuálne problémy medzinárodného práva. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2007. p. 82-96. ISBN 978-80-7160-227-9.
  24. PÓČ, David. Realizace praxí a stáží ve vybraných zemích EU a světa (Realization of praxis and traineeships in the selected European Union countries and some other ones). In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-9. ISBN 978-80-210-4482-1.
  25. ČERNÍKOVÁ, Petra. Současné spory EU a USA ve vzájemném obchodě (Current Trade Disputes between the EU and the USA). In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 275-287, 12 pp. ISBN 978-80-7318-529-9.
  26. ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie (Contemporary Serbia - Politics, Culture, European Union). 1st ed. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. 160 pp. ISBN 80-7326-127-8.
  27. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace (Serbia and European Union: problems of the integation). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6.
  28. ŽÍDEK, Libor. Srovnání ekonomické situace v USA a Evropě (Comparisssion of economic situation in the USA and the EU). Global Politics, 2007. ISSN 1213-7685.
  29. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii (Central European Parliamentary Elections 2005/06). In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1st ed. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie, 2007. p. 9-14. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7.
  30. DÁVID, Radovan and Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek" (University in the "town of three rivers"). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, vol. 2007, No 3, p. 269-270. ISSN 1210-9126.
  31. KŘEPELKA, Filip. Užívání cizích jazyků před českými správními soudy po vstupu do Evropské unie (Use of foreign languages at Czech administrative courts after the accession to the European Union). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, vol. 2007, No 6, p. 416-424. ISSN 0139-6005.
  32. HORYNA, Břetislav. V závětří národního státu (In the lee of national state). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2007, B 54, No 1, p. 55-63. ISSN 0231-7664.
  33. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK and Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU (The Idea of European Integration and its Realization in EU). In Czech Law in the European Union. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0.

  2006

  1. TVRDOŇ, Michal. Analýza regulace trhu práce v Evropské unii a USA. In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference 2006. První vydání. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2006. 13 pp. ISBN 80-7318-384-6.
  2. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, p. 346–350. ISSN 1210-9126.
  3. KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy (Consequences of EC Law on Social Security of the Member States). Právník. Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 6, p. 647-671. ISSN 0231-6625.
  4. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán (European Union and the Western Balkans). In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 177-192, 15 pp. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
  5. HURDÍK, Jan, Josef FIALA and Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006) (The European Context of the Development of Czech Law after 2004 : workshop proceedings). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 pp. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; 305. ISBN 80-210-4182-X.
  6. KOVANDA, Jaroslav. Geneze měnové unie v Evropě (Genesis of monetary union). In Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference MEKON 2006. Ostrava: Ekonomická fakulta - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 1-9. ISBN 80-248-1013-1.
  7. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK and Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii (Corruption. Displays and Combat in the Czech Republic and the European Union). / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. 309 pp. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9.
  8. BACHANOVÁ, Veronika. Kvalitativní aspekty regulace (Qualitative Aspects of the Regulation). 2006.
  9. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčný režim práva Evropské unie a jeho důsledky pro českou právní praxi (Multilingualism of EU Law and its consequences for Czech legal practice). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 29-45, 16 pp. ISBN 80-210-4182-X.
  10. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU (The Idea of European Integration and its Realization in EU). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 81-92, 11 pp. ISBN 80-210-4182-X.
  11. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky) (The Idea of European Integration and its Realization in EU). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 102 pp. Právo. ISBN 80-87071-05-0.
  12. KŘEPELKA, Filip. Omezení státních podpor právem ES a české soudy. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 6, p. 7-13. ISSN 1212-9909.
  13. KRIŠTOF, Martin. Peníze z unie pro všechny (EU grants for all the applicants). Podnikatel. Praha: PROFIL Brno, 2006, vol. 10, 11-12, p. 31-31. ISSN 1211-815X.
  14. MAREŠ, Miroslav and Jaroslav PETŘÍK. Politika Evropské unie v oblasti regulace zbrojního exportu (European Union Politics in Regulating Arms Exports). In MAREŠ, Miroslav. Zbrojní politika Evropské unie. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita, 2006. p. 54-69, 15 pp. Studie, sv. 43. ISBN 80-210-4120-X.
  15. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR (Czech Position in the Treaty Establishing a Constitution for Europe: risks and advantages for the Czech Republic). In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK and Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006. p. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  16. POSPÍŠIL, Ivo. Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností (The National Minorities' Rights. between Universalism of Human Rights and Particularism of Group Difference). Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 187 pp. Společenské vědy. ISBN 80-86861-97-X.
  17. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl I. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part I. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 1, p. 73-77. ISSN 0139-5661.
  18. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl II. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part II. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 2, p. 76-81. ISSN 0139-5661.
  19. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, p. 72-77. ISSN 0139-5661.
  20. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES (Foreign policy of the Czech Republic in relation to EU-membership). Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del. Warszawa: PISM, 2006, vol. 6, No 3, p. 61-83. ISSN 1643-0360.
  21. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích (Education of Pupils with Special Educational Needs in the Countries of EU and in Other Selected Countries). 1. vydání. Brno: MU, 2006. 188 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X.
  22. KŘEPELKA, Filip. 3/12 Evropská integrace a veřejně financované zdravotnictví (3/12 European Integration and Public Financing of Healthcare). Vedení lékařské praxe : příručka pro soukromé lékařské praxe, zdravotnická zařízení, lékárny a laboratoře. Praha: Dashöfer, 2006, vol. 2006, No 1, p. 3.12., 15 pp. ISSN 1801-8106.

  2005

  1. HABÁŇ, Martin. Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integračnímu procesu (The Belgian Political Parties and their Approaches to European Integration). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VI, 2/3, p. 188-206, 18 pp. ISSN 1212-7817.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Bezpečnostní (ne)stabilita (Security (un)stability). 1st ed. Praha: Klub mladých Evropanů, 2005. 144 pp. ISBN 80-239-5598-5.
  3. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU (On the way to the Parliament or how to debate the EU). Praha: Agora CE, 2005. 34 pp. Agora CE.
  4. SYCHRA, Zdeněk. Dánsko (Denmark). In Evropská referenda. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 58-80. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
  5. VYKOUPILOVÁ, Hana. Eurofederalismus v politice evropských politických stran (Eurofederalism in European Parties Politics). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS, 2005. p. 400-409, 9 pp. ISBN 80-210-3865-9.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Europeizace a obhajoba zájmů: základy analytického rámce (Europeanization and Interest Politics: Towards a Framework of Analysis). Eds. Břetislav Dančák, Petr Fiala, Vít Hloušek. In Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. p. 54-71. ISBN 80-210-3865-9.
  7. TVRDOŇ, Michal. Evropská unie ve světové ekonomice na prahu 21.století (European union in the world economy on the threshold of the 21st century). In Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov". Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. 15 pp. ISBN 80-225-2047-0.
  8. SYCHRA, Zdeněk. Finsko (Finland). In Evropská referenda. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 81-95. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
  9. PRUDÍKOVÁ, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace (The approach of the French Political Parties to the European Union). Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, vol. 7, 2-3, p. 162-187. ISSN 1212-7817.
  10. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR (Main characteristics and development trends in the elementary eductaion in the EU countries and in the Czech Republic). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: PdF MU, 2005. p. 125 -141. ISBN 80-210-3870-5.
  11. PITROVÁ, Markéta and Petr KANIOK. Institut předsednictvá Evropské unie - principy, problémy a reforma (The EU Presidency: Principles, problems and reform). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, vol. 40, No 3, p. 5-24. ISSN 0323-1844.
  12. JÍLEK, Dalibor. O důvodech výslovného svěření mezinárodněprávní subjektivity nové unii (The Grounds of the Explicit Conferral of International Personality to EU). In Nečtiny 1999-2005 : sborník vydaný u příležitosti konání 10. odborného semináře. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. p. 34-44. ISBN 80-86898-45-8.
  13. CÍSAŘ, Ondřej. Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu (Social Movements, Non-governmental Organizations, and Interest Groups in the Multilevel Structure of the European Union: An Explanatory Framework). Eds. Petr Fiala, Maxmilián Strmiska. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Edice Srovnávací politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 214-231. ISBN 80-7325-074-8.
  14. SYCHRA, Zdeněk. Švédsko (Sweden). In Evropská referenda. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 96-115. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
  15. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Vstup České republiky do Evropské unie v kontextu vnější dimenze bezpečnostní politiky: ČR v mírových misích "out of area" (The Czech Republic's Accession to the European Union in the Cintext of the External Dimension of Security Policy: The Czech Republic and "Out of Area" Peace Missions). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, XII, No 3, p. 310-323. ISSN 1211-3247.
  16. KANIOK, Petr. Vznik Červnové kandidátky jako důsledek tendencí švédské evropské debaty. (Rise of June Lista an outcome of Swedish European debate tendencies). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. p. 134-144, 13 pp. ISBN 80-210-3865-9.

  2004

  1. KŘÍŽ, Zdeněk. Comparison of Czech and European Security Strategies. In Easternizsation of Europes Security Policy. Bratislava: The Institute for Public Affairs., 2004. p. 32-40, 18 pp. ISBN 80-88935-69-5.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? (Eurosceptics, Europeanists, Euroenthusiasts, Europhobes - How to work with it?). Politologický časopis. 2004, roč. XI., č. 3, p. 240-262. ISSN 1211-3247.
  3. NYKODÝM, Jiří and Michal CHARVÁT. Evropská unie a její vliv na sportovní prostředí (European Union and its ipmact on sport setting). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 67-70. ISBN 80-210-3541-2.
  4. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, 2004, vol. 2004, No 1, p. 46-47. ISSN 1212-9771.
  5. OSOLSOBĚ, Petr. La Repubblica Ceca e l'ingresso nell' UE nel 2004 (Allargement of the European Union in 2004: The Case of The Czech Republic). In Un sogno che si fa storia. La riunificazione dell' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2004. p. 11-18. ISBN 88-8474-068-1.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Mezi Prahou a Bruselem: nevládní organizace, sociální hnutí a zájmové skupiny na cestě do EU (Between Prague and Brussels: Non-governmental Organizations, Social Movements and Interest Groups on the Way to the EU). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, Neuveden, No 1, p. 109-120. ISSN 1214-813X.
  7. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU (Some Remarks On the European Referendum in Czech Republic). In FIALA, Petr and František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. p. 76-81. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4.
  8. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata (Nice, or death. Poland, Convent, and European debate). In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA and František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. p. 199-203. ISBN 80-7325-031-4.
  9. DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad (The "New Europeans" and Their Role in Transatlantic Relationships after Joining the EU - the Czech and Polish Cases). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, vol. 2004, No 1, p. 9-20. ISSN 1212-365X.
  10. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Ozbrojené síly Evropské unie v mírových misích. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, No 9, p. 32-34. ISSN 0543-7962.
  11. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. (Polish Political Parties and European People's Party). In BALÍK, Stanislav and Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2004. p. 54-69. ISBN 80-210-3588-9.
  12. PALOVSKÝ, Tomáš. Postoj polských politických stran k Evropské unii (Approach of Polish Political Parties to European Union). on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2004, VI., 2-3. ISSN 1212-7817.
  13. MAREŠ, Miroslav. Protiteroristická politika České republiky v kontextu vstupu do Evropské unie (Counterterrorism of the Czech republic in Context of the Access to the European Union). In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. p. 110-119, 9 pp. ISBN 80-7325-045-4.
  14. MAREŠ, Miroslav. Protiteroristická politika Evropské unie (Counter-Terrorism in the EU). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brn, 2004, vol. 1, No 1, p. 21-48, 27 pp. ISSN 1214-813X.

  2003

  1. NOVÁKOVÁ, Petra. Celní správa před branami Evropské unie (Board of Customs Before Entering the EU). In Sborník výzkumných prací: Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. p. 153 - 159. ISBN 80-248-046.
  2. MEČIAR, Marcel and Jelena PETRUCIJOVÁ. Cultural Citizenship in the Context of the EU. Attitudes and Views of the Teachers of the Civic Education in the Region of the Northern Moravia and Silesia of the Czech Republic. CiCe, 2003. 5 pp.
  3. MUSIL, Petr. Čeští zemědělci si vstupem do EU mají polepšit. Časopis CEVRO. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, vol. 2003, No 2, p. 8. ISSN 1213-9521.
  4. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví (European Union - Patients view and financing of healthcare). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 6, p. 2-5, 3 pp. ISSN 1211-6432.
  5. KŘEPELKA, Filip. Nesamozřejmá hierarchie práva a vstup ČR do EU (Unapparent hierarchy of law and CRs accession to the EU). Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 9, č. 6, p. 181-185. ISSN 1210-6410.
  6. PETŘÍK, Jaroslav. Postoj politických stran k EU ve volební kampani 2002 - Česká republika (Political Parties' Stance towards EU in the Election Campaign 2002 - Czech Republic). Edited by Michal Kořan - Petra Kuchyňková - Jaroslav Petřík - Jakub Šedo. In KOŘAN, Michal, Petra KUCHYŇKOVÁ, Jaroslav PETŘÍK and Jakub ŠEDO. Evropská otázka ve volebních kampaních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003. p. 11-37, 26 pp. Sborníky č. 27. ISBN 80-210-3212-X.
  7. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie a obchod s léčivy (European Union Law and Trade in Pharmaceuticals). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2003, Roč. 7, č. 4, p. 7-9. ISSN 1211-6432.
  8. KŘEPELKA, Filip. Případ Ferlini - druhoplánové pochybnosti nad jedním antidiskriminačním verdiktem Evropského soudního dvora (Ferlini Case - Doubts about one anti-discrimination judgement of European Court of Justice). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2003, Roč. 12, č. 3, p. 29-31. ISSN 1210-3977.
  9. MUSIL, Petr. Současná situace zemědělského trhu z pohledu ekonomie. In Co přinese českému zemědělství vstup do EU. 1st ed. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003. p. 25-33. ISBN 80-86816-00-1.
  10. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie (Elections 2002 in Central Europe and East Enlargment of the European Union). In BLAŽOVÁ, Andrea and Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. p. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0.

  2002

  1. FIALA, Petr. Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug (The Debat of the European constitution in the Czech Repulic). In The Post-Nice Process: Towards a European Constitution? Baden-Baden: Nomos, 2002. p. 197;203, 7 pp. ISBN 3-7890-8194-9.
  2. HORYNA, Břetislav. Europa: dom Europejczyków (Europe: the hause of Europeans). In Andrzej Kiepas: Czlowiek wobec wyzwaň rajconalnošci. první. Katowice: Istitut filosofie Univerzity Katovice, 2002. p. 200-205. spisy Institutu filosofie Univerzity Katovice.
  3. KŘEPELKA, Filip. Europol jako policie nadnárodního celku (Europol as the Police of a Supranational Entity). In Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2002. p. 214-222. ISBN 80-210-3009-7.
  4. SYCHRA, Zdeněk. Evropská unie a rozšíření na Východ (European Union and the Eastern Enlargement). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, roč. IV., číslo 2-3, 10 pp. ISSN 1212-7817.
  5. KŘEPELKA, Filip. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví (European Law and Healthcare - Overview of Key Topics). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 7-8, p. 2-5. ISSN 1211-6432.
  6. KŘEPELKA, Filip. K diskusi o odsunu Němců v čase příprav vstupu do Evropské unie ((Contribution) to Discussion about Expulsion of Germans in the Time of Preparation of Access to the European Union). Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Č. 3, p. 64-71. ISSN 1211-3384.
  7. KŘEPELKA, Filip. Mezinárodní a evropské mechanismy omezení státních (veřejných) podpor: jednotlivé formy podpory (International and European State (Public) Aids Restriction Mechanisms: Individual Forms of Aid). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2002, Roč. 11, č. 3-4, p. 51-54. ISSN 1210-3977.
  8. KŘEPELKA, Filip. Právo výroby a výzkumu humánních léčiv ES (EC Law of Drug Manufacture and Research). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 11, p. 2-5. ISSN 1211-6432.
  9. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.

  2001

  1. KANIOK, Petr. Čtvrté rozšíření: Rakousko, Finsko, Švédsko. In Rozšiřování ES/EU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 88-107. ISBN 80-210-2645-6.
  2. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany (European political parties). Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ, 2001. 158 pp. Studie, sv. č. 22. ISBN 80-210-2741-X.
  3. SYCHRA, Zdeněk. První rozšíření: Velká Británie, Irsko, Dánsko (The first enlargement: United Kingdom, Ireland, Denmark). In Rozšiřování ES/EU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 21-47. Ediční řada Studie, svazek č. 19. ISBN 80-210-2645-6.

  2000

  1. ŘEHÁK, Stanislav. Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ? (The Czech Republic and its regions: the European new-comer). Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2000, vol. 105, No 3, p. 288-294. ISSN 1212-0014.
  2. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie jako mezinárodní organizace a jako federace (European Union as International Organisation or Federation). In Evropanství a národní identita. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 184-191. ISBN 8021023937.
  3. SYCHRA, Zdeněk. Evropská unie (European Union). In BAŇOUCH, Hynek and Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. Brno: MPÚ MU, 2000. p. 121-152. Studie sv. 15. ISBN 80-210-2474-7.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan and Jaroslav REKTOŘÍK. Evropská unie, obce a města (European union, municipality and city). První. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 170 pp. ISBN 80-210-2385-6.
  5. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Intenzifikace problematiky EU ve výuce veřejných financí (Intensification of EU problems in public finances tution). In Vzdělávání brána k evropské integraci. První. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 284-292. ISBN 80-210-2419-4.
  6. BAŇOUCH, Hynek and Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace (International Organizations). Brno: Masarykova univerzita, Brno; Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2000. 254 pp. Studie, sv. 15. ISBN 80--210-2474-7.
  7. KOPEČEK, Lubomír. Nová politická strana Smer ve slovenském stranickém systému. Ohrožení vstupu země do EU? (New Political Party Smer in the Slovak Political Scene. The Menance of the Accession of the Country in to the European Union?). Mattoš, Boris. In Medzinárodné vzťahy 2000. Krajiny V4 pred vstupom do Európskej únie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. p. 74-79. Zborník. ISBN 80-225-1390-3.
  8. MAREŠ, Miroslav. Nová rakouská vláda a české politické spektrum (New Austrian Government and Czech Political Spectrum). časopis Integrace. Praha: Europeum, 2000, vol. 1, No 2, p. 0(on-line), 5 pp. ISSN 1212-9771.
  9. REKTOŘÍK, Jaroslav. Problematika bydlení v zemích EU (Housing in EU). In Evropská unie, obce a města. První. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 63-74. ISBN 80-210-2385-6.
  10. MALACH, Antonín. Vzdělávací politika v kontextu EU (Education policy in EU context). In Evropská unie, obce a města. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 88-110. Rektořík, J. - Šelešovský, J. a kol. ISBN 80-2102385-6.
  11. HAMPL, Jaroslav. Zdravotnictví v EU a právo pacienta na zdravotní péči v souvislosti s integrací evropských zemí (Health Care in EU and Rights of Patient to Health Care and Integration of European Countries). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, vol. 9, No 3, p. 20-24. ISSN 1210-3977.

  1999

  1. TÝČ, Vladimír. Evropská unie: regionální politika, regiony, euroregiony (Europen Union: regional policy, regions and euroregions). Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1999, roč. 2, č. 4, p. 97-105. ISSN 1212-3951.
  2. PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie (European Union Institutional Structure). 1. vydání. Brno: MPÚ MU, 1999. 111 pp. ISBN 80-210-2237-X.
  3. TÝČ, Vladimír. K dalším nezbytným změnám Ústavy v souvislosti se vstupem ČR do EU (Additional necessary amendments to the Constitution related to the Czech accession to the EU). Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 7, p. 19-20. ISSN 1211-037X.
  4. VEČERKOVÁ, Eva, V. VEČEREK, J. DOUSEK, Z. BURDA and P. NOVÁK. Mikroklima a minimální standardy pro ochranu nosnic ve vztahu k Směrnici Rady 1999/74/EC (Microclimate and minimum standards for the protection of laying hens in connections to Council Directive 1999/74/EC). In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 99. Brno: Ediční středisko VFU, 1999. p. 103-105. ISBN 80-85114-76-3.
  5. VEČERKOVÁ, Eva, V. VEČEREK, J. DOUSEK and Z. BURDA. Minimální standardy pro ochranu nosnic v České republice a v Evropské unii ve vztahu k Směrnici Rady 1999/74/EC (Minimum standards for the protection of laying hens in the Czech Republic and the European Union in connections to Council Directive 1999/74/EC). In Ochrana zvířat a welfare 99. Brno: Ediční středisko VFU, 1999. p. 203-209. ISBN 80-85114-71-2.
  6. HRABCOVÁ, Dana. Několik úvah o současném stavu českého kolektivního pracovního práva a jeho úkolech při jeho harmonizaci s normami Evropské unie (Some considerations of present Czech collective labour law and its tasks in connection with harmonization EU labour law). Právo a zaměstnání. Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, p. 7-9. ISSN 1211-1139.
  7. TÝČ, Vladimír. Poznámky k Ústavě v souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU (Remarks concerning the Constitution related to the Czech accession to the EU). Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 5, p. 7-9. ISSN 1211-037X.
  8. TÝČ, Vladimír and Naděžda ROZEHNALOVÁ. Ústavně právní aspekty vstupu ČR do EU (Constitutional law aspects of the accession ot the Czech Republic to the EU). Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 1999. 46 pp.

  1998

  1. TÝČ, Vladimír. Co přinesl (a co nepřinesl) Amsterdam (What has Amsterdam brought (and what has not)). In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 11-48. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3.
  2. JÍLEK, Dalibor and Jaroslav FENYK. Corpus Iuris : základní trestněprávní ustanovení k zajištění finačních zájmů Evropské unie (Corpus Iuris : fundamental penal provisions to the protection of financial interests of the European Union). Brno: Masarykova univerzita, 1998. 48 pp.
  3. TÝČ, Vladimír. Evropská unie : návod k použití 2. (European Union : how to use it (part 2)). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1998, roč. 6, č. 7-8, p. 7-11. ISSN 1210-8103.
  4. TÝČ, Vladimír. Evropská unie a její právo : návod k použití (European Union law : how to use it). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1998, roč. 6, č. 5, p. 15-18. ISSN 1210-8103.
  5. ŘEHÁK, Stanislav. Kolik má být krajů. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, bez roč., No 33, p. 24. ISSN 1210-0714.
  6. GREGOROVÁ, Zdeňka. Sociální zabezpečení v rámci Evropské unie (Social security within the European Union). Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1998, roč. 7, č. 5, p. 30-34. ISSN 1210-3977.
  7. KŘEPELKA, Filip. Státní podpora v soutěžním právu Evropské unie (State aid in the competition law of European Union). In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 159-192. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3.
  8. VÁGNER, Ivan. Význam kariérového (profesního) poradenství v rámci působnosti vysokých škol (Significance of careers counselling within universities performance). In Das Bildungswesen und die EU II ; Vstup do Evropské unie a řízení školství. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 247-250. ISBN 80-210-1931-X.

  1997

  1. CHUTNÁ, Monika. Právo na vzdělání v mezinárodních dokumentech a v Evropské úmluvě na ochranu základních práv a svobod (Right to education in international documents and in Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1996. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. p. 169-176. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
  2. ŘEHÁK, Stanislav. Rychle, ale i odpovědně (zřízení VÚSC). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, bez roč., No 19, p. 28-29. ISSN 0027-8009.

  1996

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR (Some aspects of legal regulation of consumer protections in regard to consumer's health protection in European Union, compared to the Czech republik). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, p. 573-584. ISSN 1210-9126.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Unifikace závazkového kolizního práva v rámci Evropské unie : (poznámky k Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní strany) (Unification of collision law of obligation in European Union : (comments on the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations)). In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 131-144. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.

  1994

  1. KRATOCHVÍL, Vladimír. LZPS ve vztahu k EU z pohledu retroaktivity trestního zákona in molam parten. (Charter of the fundamental rights and freedoms in relation to EU from the perspective of retroactivity of the Criminal code ode im molam parten). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 1, p. 34-45. ISSN 1210-9150.
Display details
Displayed: 27/2/2024 19:20