Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways). In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. p. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 2. 2015

 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté (The Journey to Constance: 600 Years After). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 13-14,30, 3 pp.
 4. 2014

 5. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 169. ISSN 1211-7250.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon (The Castles in Southwest England: County of Devon). Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, vol. 14, No 1, p. 109-135. ISSN 1211-6831.
 8. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 12. 2013

 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk (Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk). Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, vol. 73, No 6, p. 528-531. ISSN 1210-5538.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 143. ISSN 1211-7250.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ and Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník) (Černá Voda (Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 187. ISSN 1211-7250.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 24. 2012

 25. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 27. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. (A Rescue Survey of the Adolfovice Castle, Jesenik District.). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 29. 2011

 30. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 31. 2010

 32. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC and Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi (The dendrochronological dating of early medieval agglomeration of Pohansko near Břeclav). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 112-138, 750-752, 39 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 34. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? (Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?). In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 83-93, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 35. 2008

 36. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění (Digital documentation of an archaeological excavation of a fortification). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 37. KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku (Siege of medievat towns). Forum urbes medii aevi. Brno, 2008, vol. 5, No 1, p. 312-335. ISSN 1803-1749.
 38. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie. (Fortification of the town Jihlava in archaeological sources). Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, No 1, p. 104-121, 17 pp. ISSN 1803-1749.
 39. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst. (Fortification of the king´s and bishop´s towns in Moravia in Middle Ages). Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, No 1, p. 6-33, 27 pp. ISSN 1803-1749.
 40. 2007

 41. KOVÁŘ, Josef and Lenka PLŠKOVÁ. Hradisko u Senorad: tehdy a teď. Otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy. (The Senorady Hillfort: Then and now. The problems of the credibility of the old archaeological collections such as the Neolithic and Eneolithic site from the Southwest Moravia.). In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska. 1st ed. Hradec Králové: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 1., 2007. p. 189-194. ISBN 978-80-7041-561-0.
 42. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18 (Great Moravian fortification of Pohansko near Břeclav based on excavation in cross-section 18). Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, vol. 46, No 43, p. 7-18. ISSN 0449-0436.
 43. 2006

 44. BLÁHA, Radek. Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové v roce 2004 (Excavations within the area of the one-time brewery at the city of Hradec Králové in 2004). In Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2006. p. 160-185. ISBN 80-85031-62-0.
 45. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice (Early medieval archaeology in the Czech and Slovak republic). 2006.
 46. JORDÁNKOVÁ, Hana and Irena LOSKOTOVÁ. K předlokačnímu osídlení Brna (To the settlement of Brno befor its setting). Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2006, 1/31, No 1, p. 119-130. ISSN 0231-5823.
 47. 2005

 48. PLAČEK, Miroslav. Město Hranice do Bílé hory. (The town of Hranice up to the battle Bílá hora (Mount White)). 1st ed. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2005. 51 pp. Archeologické památky střední Moravy, sv. 8. ISBN 80-903423-3-7.
 49. DRESLER, Petr. Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám. (Fortification of the Greatmoravian Hillfort in Znojmo-Hradiště and his Relations to his neighbour Sites.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 8-9, No 1, p. 216-227, 13 pp. ISSN 1211-6327.
 50. BLÁHA, Radek. Záchranné archeologické výzkumy na území Městské památkové rezervace Hradec Králové v roce 2003 (Kavčí plácek, Komenského tř., Rokitanského ulice) (Salvage excavations on the territory of Municipal antiquities reservation of Hradec Králové in 2003). Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005, vol. 30, No 2004, p. 176-211, 35 pp.
Display details
Displayed: 16/10/2021 05:36