Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika I. (Museum pedagogy I.). Online. In e-learningová podpora kurzu. 2014th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 1-50.
  2. MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika II. (Museum pedagogy II.). Online. In e-learningová podpora kurzu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 1-50.

  2009

  1. JAGOŠOVÁ, Lucie. Kdo je muzejní pedagog? (Who is museum educator?). In Muzeum a škola : sborník z konference Muzeum a škola Zlín 18. - 19. března 2009. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009, p. 17-23. ISBN 978-80-87130-08-7.
  2. JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Profese muzejního pedagoga v teorii a praxi (The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice). In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, p. 159-170. ISBN 978-80-86413-61-7.

  2008

  1. JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky (Object Learning as a Basic of Museum Didactics). In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008, p. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0.
  2. JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání (Cybermuseums and new possibilities of education). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, vol. 2008, No 4, p. 3-19. ISSN 1211-4669.

  2007

  1. JAGOŠOVÁ, Lucie. Současné pojetí výuky muzejní pedagogiky na muzeologii FF MU (Present Concept of Museum Education as a part of Museology Curriculum at FF MU). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 1st ed. Olomouc: VOTOBIA, 2007, p. 439-443. ISBN 978-80-7220-306-2.

  2006

  1. JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako nová forma edukace (Children's Museums as a New Form of Education). Pedagogika. Praha: UK Praha, 2006, LVI, No 4, p. 395-404. ISSN 0031-3815.

  2005

  1. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982.

  2004

  1. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1st ed. Brno: Paido, 2004, 270 pp. ISBN 80-7315-090-5.

  2003

  1. JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu (Czech museums for children and young people : questionnaire analysis). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, p. 30-33. ISBN 80-7028-205-3.
  2. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? (Children, youth, ... and museums?). Ladění. Brno: PdF MU, 2003, vol. 2003, No 1, p. 33. ISSN 1211-3484.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Historie v muzeu: problémy a perspektivy (History in the Museum: Problems and Perspectives). In Brána muzea otevřená. Praha: Alexandra Brabcová (ed.), Open Society Fund Praha, 2003, p. 52-61, 9 pp. ISBN 80-86213-28-5.
  4. JŮVA, Vladimír. Inovace v kulturní edukaci - výzkum muzeí v ČR (Innovation in cultural education - research of Czech museums). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : XI. konference ČAPV. 1st ed. Brno: Paido, 2003, p. 45. ISBN 80-7315-046-8.
  5. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu (Museum education in academical study). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, p. 26-29. ISBN 80-7028-205-3.
  6. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2003, vol. 10, No 4, p. 18-19. ISSN 1211-6866.
  7. JŮVA, Vladimír. 10. výročí Dětského muzea v Brně (Tenth anniversary of Childrens Museum Brno). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, vol. 127, No 3, p. 52. ISSN 0323-0449.

  2002

  1. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže (Czech museums for leisure of youth). In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, p. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.

  2001

  1. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "K myšlence a ke koncepci dětských muzeí" (Report from symposium "About idea and philosophy of children's museums"). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, vol. 2001, č. 2, p. s. 122-125, 4 pp. ISSN 1211-4669.

  2000

  1. JŮVA, Vladimír. Ke vztahu kulturní a sociální pedagogiky (Connection of cultural education and social pedagogy). In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2000, p. 61-67. ISBN 80-902936-0-3.

  1999

  1. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika (Museum education). In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Doplněk, 1999, p. s. 269-273, 5 pp. ISBN 80-7239-034-1.

  1998

  1. JŮVA, Vladimír. Aplikovaná muzeopedagogika v učitelském studiu (Applied museum education in teacher education). In Applied Social Sciences in Teacher Education. 1st ed. Brno: Paido, 1998, p. s. 82-89, 8 pp. ISBN 80-85931-59-1.
  2. JŮVA, Vladimír. Muzeodidaktické aktivity pro tvořivou školu (Museum didactic activities for creative school). In MAŇÁK, Josef. Tvořivá škola. 1st ed. Brno: Paido, 1998, p. s. 136-139, 4 pp. ISBN 80-85931-63-X.

  1996

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996, p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.

  1994

  1. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů (Museum education in teacher education). In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994, p. 140-141. ISBN 80-901737-1-3.
Display details
Displayed: 24/6/2024 15:16