Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika I. (Museum pedagogy I.). In e-learningová podpora kurzu. 2014th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 1-50.
 2. MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika II. (Museum pedagogy II.). In e-learningová podpora kurzu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 1-50.
 3. 2009

 4. JAGOŠOVÁ, Lucie. Kdo je muzejní pedagog? (Who is museum educator?). In Muzeum a škola : sborník z konference Muzeum a škola Zlín 18. - 19. března 2009. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. p. 17-23. ISBN 978-80-87130-08-7.
 5. JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Profese muzejního pedagoga v teorii a praxi (The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice). In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. p. 159-170. ISBN 978-80-86413-61-7.
 6. 2008

 7. JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky (Object Learning as a Basic of Museum Didactics). In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. p. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0.
 8. JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání (Cybermuseums and new possibilities of education). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, vol. 2008, No 4, p. 3-19. ISSN 1211-4669.
 9. 2007

 10. JAGOŠOVÁ, Lucie. Současné pojetí výuky muzejní pedagogiky na muzeologii FF MU (Present Concept of Museum Education as a part of Museology Curriculum at FF MU). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 1st ed. Olomouc: VOTOBIA, 2007. p. 439-443. ISBN 978-80-7220-306-2.
 11. 2006

 12. JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako nová forma edukace (Children's Museums as a New Form of Education). Pedagogika. Praha: UK Praha, 2006, LVI, No 4, p. 395-404. ISSN 0031-3815.
 13. 2005

 14. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982.
 15. 2004

 16. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1st ed. Brno: Paido, 2004. 270 pp. ISBN 80-7315-090-5.
 17. 2003

 18. JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu (Czech museums for children and young people : questionnaire analysis). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 30-33. ISBN 80-7028-205-3.
 19. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? (Children, youth, ... and museums?). Ladění. Brno: PdF MU, 2003, vol. 2003, No 1, p. 33. ISSN 1211-3484.
 20. BARTLOVÁ, Milena. Historie v muzeu: problémy a perspektivy (History in the Museum: Problems and Perspectives). In Brána muzea otevřená. Praha: Alexandra Brabcová (ed.), Open Society Fund Praha, 2003. p. 52-61, 9 pp. ISBN 80-86213-28-5.
 21. JŮVA, Vladimír. Inovace v kulturní edukaci - výzkum muzeí v ČR (Innovation in cultural education - research of Czech museums). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : XI. konference ČAPV. 1st ed. Brno: Paido, 2003. p. 45. ISBN 80-7315-046-8.
 22. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu (Museum education in academical study). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 26-29. ISBN 80-7028-205-3.
 23. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2003, vol. 10, No 4, p. 18-19. ISSN 1211-6866.
 24. JŮVA, Vladimír. 10. výročí Dětského muzea v Brně (Tenth anniversary of Childrens Museum Brno). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, vol. 127, No 3, p. 52. ISSN 0323-0449.
 25. 2002

 26. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže (Czech museums for leisure of youth). In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. p. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
 27. 2001

 28. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "K myšlence a ke koncepci dětských muzeí" (Report from symposium "About idea and philosophy of children's museums"). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, vol. 2001, č. 2, p. s. 122-125, 4 pp. ISSN 1211-4669.
 29. 2000

 30. JŮVA, Vladimír. Ke vztahu kulturní a sociální pedagogiky (Connection of cultural education and social pedagogy). In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2000. p. 61-67. ISBN 80-902936-0-3.
 31. 1999

 32. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika (Museum education). In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Doplněk, 1999. p. s. 269-273, 5 pp. ISBN 80-7239-034-1.
 33. 1998

 34. JŮVA, Vladimír. Aplikovaná muzeopedagogika v učitelském studiu (Applied museum education in teacher education). In Applied Social Sciences in Teacher Education. 1st ed. Brno: Paido, 1998. p. s. 82-89, 8 pp. ISBN 80-85931-59-1.
 35. JŮVA, Vladimír. Muzeodidaktické aktivity pro tvořivou školu (Museum didactic activities for creative school). In MAŇÁK, Josef. Tvořivá škola. 1st ed. Brno: Paido, 1998. p. s. 136-139, 4 pp. ISBN 80-85931-63-X.
 36. 1996

 37. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996. p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.
 38. 1994

 39. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů (Museum education in teacher education). In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. p. 140-141. ISBN 80-901737-1-3.
Display details
Displayed: 28/5/2022 00:28