Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. SUCHÁNEK, Petr. Partnerství a výkonnost v podnicích cestovního ruchu (The efficiency and the partnership in tourist trade companies). In Partnerství v regionu a produkt cestovního ruchu jako výsledek partnerství. 1st ed. Brno: VŠOH, 2009. p. 168-174. ISBN 978-80-87300-03-9.
 2. 2008

 3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Evropské fondy a jejich vliv na na interní uspořádání nestátní neziskové organizace (The Influence of the European Funds on organizational Structure of NGOs). In NOVOTNÝ, J. and M. LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. vydání. Praha: Nakladatelsví Oeconomica, 2008. 12 pp. Řada B, GAČR 402/06/0686. ISBN 978-80-245-1473-4.
 4. VAŠEČKA, Michal. NGOs and Civil Society: Promoters of Democracy and Active Citizenship. 2008.
 5. KULHAVÝ, Václav. Sociální partnerství jako prvek rozvoje venkovského regionu: Případová studie projektu celoživotního vzdělávání (Social Partnership as Principle of the Rural Region Development: Case study of a LifeLong Learning Project). In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. p. 123-140, 17 pp. ISBN 978-80-7044-954-7.
 6. REKTOŘÍK, Jaroslav. Význam a strukturní diverzifikace možné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí (Importance and structural diversification of potential cooperation between the public and private setor subjetcs while solving extraordinary incidents). In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 131-143, 12 pp. ISBN 978-80-210-4671-9.
 7. 2006

 8. SMÉKAL, Vladimír. Duchovně-duševní předpoklady partnerství a jejich rozvíjení. (Spiritual-mind assumptions of partnership and their cultivation). ČR: Neuveden, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 2, s. 11–13. ISBN E 16140.
 9. 2005

 10. KUČERA, Radomír. Právní forma jako faktor rozvoje malého a středního podnikání (Legal form as a developement factor of the small and medium-sized entrepreneurship). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005. p. 449-455. ISBN 80-210-3847-0.
 11. 2004

 12. ŠEĎOVÁ, Klára and Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče (Community school and the Parents). Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, 2003/2004, No 10, p. 9 - 12. ISSN 1210-6313.
 13. RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (The Position of Parents as Educational and Social Partners of the School). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, No 4, p. 326-341. ISSN 0031-3815.
 14. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina (School and (versus) family). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 pp. ISBN 80-210-3598-6.
 15. 2003

 16. MALÝ, Ivan and Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. p. 37-44. ISBN 80-239-0814-6.
 17. ŠEĎOVÁ, Klára. Komunitní škola a rodiče (případová studie) (The Community School and the parents). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003. p. 20-39. ISBN 80-7315-046-8.
 18. MALÝ, Ivan and Simona ŠKARABELOVÁ. Problémy organizací občanské společnosti v České republice (Problems of Civic Society Organizations in the Chech Republic). In Společnost v přechodu: Obnova partnerství. 1. vydání. Praha: MMR ČR, 2003. p. 35-41. ISBN 80-239-0813-8.
 19. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění (The Role of Parents in relation to School - empirical evidence). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, vol. 2003, No 3, p. 309 - 320. ISSN 0031-3815.
 20. 2002

 21. ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace (All about Non-Profit Organization). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 pp. Příručka. ISBN 80-210-3031-3.
 22. LACINOVÁ, Lenka and Pavel RAJMIC. Od partnerství k rodičovství (From the partnership to the parenthood). Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 2002, VIII, No 1, p. 8-9. ISSN 1211-5886.
 23. ŠKARABELOVÁ, Simona. Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na úrovni obce a kraje (Cooperation with NGOs on Regional and Municipal Level). In REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. p. 97-110. IV.díl. ISBN 80-210-2957-9.
 24. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace (Relationships between School and Family: analysis of the current situation). In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. p. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7.
 25. 2001

 26. LACINOVÁ, Lenka and Pavel RAJMIC. Od partnerství k rodičovství (charakteristika vývojových změn v souvislosti s narozením dítěte) (From the partnership to the parenthood (characteristics of development changes in the coherence with birth of child)). Psychologické dny, Trenčín, 2001.
 27. KOZÁKOVÁ, Simona. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy jako předpoklad efektivnosti veřejných služeb (Partnership NGOs with Public Administration as the presumption of Effectiveness by Public Services). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. první. Brno: MU, 2001. p. 409-423. část první. ISBN 80-210-2533-6.
Display details
Displayed: 1/8/2021 17:18