Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. TRUMPEŠOVÁ - RUDOLFOVÁ, Eva and Martina ŠINDELÁŘOVÁ SKUPEŇOVÁ. Fostering Autonomous Learning: English Across Disciplines. In CLIL: methodological Concept to effectively Support Key Professional Competencies Using Foreign Language. 2019.

  2009

  1. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním (The support of children with oncological diseases). In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie. p. 53-56, 3 pp. ISBN 978-80-8075-265-1. 2009.

  2008

  1. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikace u jedinců s těžkým zdravotním postižením (Communication in People with Severe Health Disability). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Brno: MU. p. 1-10. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku (The Possibilities of Support of Individuals with Disabilities in Integration to the Labour Market in Austria). In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4. 2008.
  3. HRBÁČEK, Jiří. NÁSTROJE PRO TVORBU INTERAKTIVNÍCH STUDIJNÍCH OPOR (TOOLS FOR BUILDING INTERACTIVE STUDY SUPPORTS). In Distanční vzdělávání v Čerské republice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborník anotací a příspěvků. Ústí n.L.: CSVS-NCDV Praha a PedF UJEP Ústí n.L. p. 17 - 21, 4 pp. ISBN 978-80-86302-43-0. 2008.
  4. HRBÁČEK, Jiří. NÁSTROJE PRO TVORBU INTERAKTIVNÍCH STUDIJNÍCH OPOR (TOOLS FOR BUILDING INTERACTIVE STUDY SUPPORTS). In Distanční vzdělávání v Čerské republice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborník anotací a příspěvků. 2008.
  5. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Jaroslav TACHOVSKÝ, Michal BŘEŇ and Alžběta BOURKOVÁ. Possibilities, limitations and risks of the use of healthcare administrated data for decision support (lessons from CEEQNET project of 5 European countries). Indicators for Patient Safety and Quality. European State of the Art Symposium. In Indicators for Patient Safety and Quality. European State of the Art Symposium, ESQH office, 9-10 January 2008 l, Odense, Denmark. 2008.
  6. HRBÁČEK, Jiří. Vytváření multimediálních výukových opor (The creation of multimedia teaching materials). 2008.

  2007

  1. VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování (Intervention as a self-support for students in risk of behavioural disorders). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido. p. 161-172, 11 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8. 2007.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora jedinců s postižením při vstupu na volný trh práce v Rakousku (The support of disabled people in the process of integration into the labour market in Austria). In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1st ed. Brno: MSD. p. 183-195. ISBN 978-80-7392-012-8. 2007.
  3. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana and Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním (Support of pupils with chronic or another serious illnesses). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1st ed. Brno: Paido. p. 696-708, 758 pp. ISBN 978-80-7315-150-8. 2007.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava and Michaela HAMROVÁ. Problematika výživy v psychiatrii (Support problems in psychiatry). Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, vol. 9, No 8, p. 910-916. ISSN 1212-4184. 2007.

  2006

  1. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb. p. 254-265. ISBN 953-6025-17-5. 2006.
  2. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb. p. 39-40. ISBN 953-6025-18-3. 2006.
  3. KRIŠTOF, Martin and Rostislav MAZAL. Co nabídl neziskovému sektoru SROP? (Joint Regional Operational Programme - Opportunities for NGOs?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 2, p. 16-17. ISSN 1801-4704. 2006.
  4. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9. 2006.
  5. KRIŠTOF, Martin. Kam v Česku směřují dotace EU určené na podporu průmyslu a podnikání? (Where are the Grants from EU Funds for the Support of Industry and Enterpreneurship Targeted?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 5, p. 49-52. ISSN 1801-4704. 2006.
  6. KRIŠTOF, Martin and Jan HAVRÁNEK. MSP v roli žadatelů o dotace z EU (SMEs as Applicants for the EU Grants). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 1, p. 6-8. ISSN 1801-4704. 2006.
  7. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion (Pedagogical Roots to Inclusion). 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH. 266 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2. 2006.
  8. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1st ed. Berlin: Frank & Timme GmbH. 266 pp. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3. 2006.
  9. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených (Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired). In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. p. 193-242, 49 pp. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9. 2006.
  10. KRIŠTOF, Martin. Společný regionální operační program: příležitost i pro malé a střední podniky? (Joint Regional Operational Programme: Opportunity also for SMEs?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 1, p. 14-15. ISSN 1801-4704. 2006.
  11. KRIŠTOF, Martin. Šampióni Operačního programu Průmysl a podnikání (The Campions of the Operational Programme Industry and Enterprise). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, 7-8, p. 80-83. ISSN 1801-4704. 2006.
  12. KRIŠTOF, Martin. Úspěch měst ve SROP znamená lepší startovní čára pro nové období (The Success of Towns and Cities in JROP Means the Better Start Position for the Next Period). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 10, p. 14-17. ISSN 1801-4704. 2006.
  13. KRIŠTOF, Martin. Vysvědčení strukturálních fondů po dvou letech - přinejlepším dobře (Report for the Structural Funds After Two Years - at best Mark 3). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 6, p. 22-24. ISSN 1801-4704. 2006.
  14. KRIŠTOF, Martin and Rostislav MAZAL. Zdroje ze strukturálních fondů tu stále ještě jsou ale kde je hledat? (The Structural Funds are Still Available - Where to Find Them?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2006, No 4, p. 45-47. ISSN 1801-4704. 2006.

  2005

  1. KRIŠTOF, Martin and Alena KLAPALOVÁ. České podniky a jejich připravenost na čerpání ze strukturálních fondů (Readiness of Czech Companies for the Opportunities of Structural Funds). In Sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. p. 66-66. ISBN 80-7318-257-2. 2005.
  2. KRIŠTOF, Martin. Kam zatím v Česku míří evropské peníze? (What is the Pointing of European Money in zhe Czech Republic?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2005, No 1, p. 18-19. ISSN 1801-4704. 2005.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Možnosti reedukační péče a podpory u žáků se specifickými poruchami učení (Possibilities of reeducation care and support of students with specific learning difficulties). In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: MU. p. . 62-78, 19 pp. ISBN 80-86633-38-1. 2005.
  4. KRIŠTOF, Martin. OPPP-vlajková loď v čerpání Strukturálních fondů (OPIE-Flagship in Structural Funds Exploitation). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., vol. 2005, No 2, p. 16-19. ISSN 1801-4704. 2005.

  2004

  1. KRIŠTOF, Martin. Podpora rozvoje lidských zdrojů pro malé a střední podniky ze strukturálních fondů v České republice (The Support of HR Development for SMEs from the Structural Funds in the Czech Republic). In Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy. 1st ed. Praha: Oeconomica. p. 14-14. ISBN 80-245-0809-5. 2004.

  1997

  1. SZÉPFALUSI, Zs., I. NENTWICH, M. DOBNER, K. PILLWEIN, R. URBANEK and Department of Paediatrics, University of Vienna-AKH, Austria. IgE-mediated allergic reaction to hyaluronidase in paediatric oncological patients. Eur J Pediatr. Germany: Springer, vol. 156, No 3, p. 199-203. ISSN 0340-6199. 1997.
  2. SZÉPFALUSI, Zs., I. NENTWICH, M. GERSTMAYR, E. JOST, L. TODORAN, R. GRATZL, K. HERKNER, R. URBANEK and Department of Pediatrics, University of Vienna, Austria. Prenatal allergen contact with milk proteins. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, vol. 27, No 1, p. 28-35. ISSN 0954-7894. 1997.
Display details
Displayed: 15/4/2024 01:37