Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

 1. HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pracovní právo 2010 - FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 255 pp. ISBN 978-80-210-5358-8.
 2. 2009

 3. HRABCOVÁ, Dana. K uvažovaným změnám současné právní úpravy odměňování práce (Intended Ammendments of the Present Legal Regulation relating to Remuneration for Work). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference PRACOVNÍ PRÁVO 2009, Pracovní doba – teorie a praxe. první. Brno: PrF MU, 2009. p. 97 - 111, 13 pp. ISBN 978-80-210-5095-2.
 4. 2008

 5. GREGOROVÁ, Zdeňka. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení (The European Congress of Labour Law and Social Security). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta MU, 2008, XVI, No 2, p. 195-196. ISSN 1210-9126. ISSN 1210-9126.
 6. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, vol. 2008, No 3, p. 282-289. ISSN 1210-9126.
 7. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ and Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008. p. 453-465, 13 pp. ISBN 978-83-923607-4-2.
 8. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 9. GALVAS, Milan. Sanctions in Czech Labour Law. In Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno-Bialystok: Právnická fakulta MU, 2008. 9 pp. ISBN 978-80-210-4768-6.
 10. 2006

 11. GREGOROVÁ, Zdeňka. EU social policy - its development and perspectives. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, p. 408-414. ISSN 1210-9126.
 12. GREGOROVÁ, Zdeňka. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (Labour Law and Social Security Law). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 353-380, 27 pp. ISBN 80-210-4182-X.
 13. GREGOROVÁ, Zdeňka. Pracovní právo (v jeho individuální a kolektivní dimenzi) a výrobní decentralizace (Labour Law (in its individual and collective dimension) and productive decentralisation (outsourcing of work and contracting of labour),). In XVIII World Congress of Labour and Social Security Law, national reports. Paříž: International Society for Labour Law and Social Security, Dalloz, 2006. p. 26-31, 5 pp.
 14. 2005

 15. ŠILHÁN, Josef and Tomáš FOLTÝN. Nepojmenované smlouvy v pracovním právu. (Innominate contracts in Czech labour law). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, p. 63-71. ISSN 1210-9126.
 16. 2003

 17. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU (Barriers Hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self-realization in Czech Republic and Comparison with EU). Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
 18. 2002

 19. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU (Barriers Hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self-realization in Czech Republic and Comparison with EU). Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
 20. 1999

 21. PÍCHOVÁ, Irena. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v právu Evropské unie (Occupational safety and health in EU law). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 78-86. ISBN 80-968219-2-X.
 22. PÍCHOVÁ, Irena. Bezpečnost práce jako součást sociální dimenze v právu Evropské unie (Occupational safety and health as a component of social dimesion in EU law). Bezpečnost a hygiena práce, Praha: Práce, 1999, roč. 31, č. 10, p. 6-9. ISSN 0006-0453.
 23. PÍCHOVÁ, Irena. Innominátní smlouvy v pracovním právu (Contractus innominatus in labour law). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 9-10, p. 8-12. ISSN 1211-1139.
 24. GALVAS, Milan. K aplikaci Směrnice Rady č. 91/533/EHS (Some problems of application of the Council Directive No 91/533/EEC). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
 25. PÍCHOVÁ, Irena. K některým problémům uzavírání pracovní smlouvy (Some problems concerning the conclusion of employment contract). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 7-8, p. 3-7. ISSN 1211-1139.
 26. MATYÁŠEK, Patrik. K problematice zásady stejného odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty (On problems of identical renumeration of men and women). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, p. 15-22. ISSN 1211-1139.
 27. PÍCHOVÁ, Irena and Dana HRABCOVÁ. Několik poznámek k novému vysokoškolskému zákonu a k problematice odměňování (Some comments on a new Act of Universities and on problems of renumeration). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 9, p. 474-477. ISSN 1210-6410.
 28. GALVAS, Milan. Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu (Some considerations of contractual freedom and its manifestations in labour law). Právník, Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 4, p. 334-341. ISSN 0324-7007.
 29. HRABCOVÁ, Dana. Několik úvah o současném stavu českého kolektivního pracovního práva a jeho úkolech při jeho harmonizaci s normami Evropské unie (Some considerations of present Czech collective labour law and its tasks in connection with harmonization EU labour law). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, p. 7-9. ISSN 1211-1139.
 30. GREGOROVÁ, Zdeňka. Ochranná funkce pracovního práva (The protective function of the labour law). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, p. 3-7. ISSN 1211-1139.
 31. PÍCHOVÁ, Irena. Poznámka k jednomu ujednání v pracovní smlouvě (Comment on employment contract). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, p. 14-15. ISSN 1211-1139.
 32. PÍCHOVÁ, Irena. Právní úprava BOZP a rekodifikace zákoníku práce (Safety regulation and new regulation of Labour Code). Bezpečnost a hygiena práce, Praha: Práce, 1999, roč. 31, č. 4, p. 4-6. ISSN 0006-0453.
 33. HRABCOVÁ, Dana. Právní úprava sociálního dialogu účasti zaměstnanců na rozhodování podle Směrnice Rady č. 94/45/EHS a problémy harmonizace pracovního práva v této oblasti (Legal regulation of the social dialogue according to the Council Directive No 94/45/EEC and problems with harmonization of Czech labour law in this sphere). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
 34. MATYÁŠEK, Patrik. Rovnoprávnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích, Směrnice Rady č. 75/117/EHS (Equity of men and women in labour law relations, Council Directive No 75/117/EEC). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 35-48. ISBN 80-968219-2-X.
 35. GREGOROVÁ, Zdeňka. Směrnice Rady č. 77/187/EHS o zachování nároků zaměstnanců při převodu podnikání, podniků nebo částí podniků a úvahy de lege ferenda (Council Directive No 77/187/EEC on the safeguarding of employees' rights in the event of trasfers of undertakings, businesses or part of businesses and the consideration de lege ferenda). In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. p. 110-117. ISBN 80-968219-2-X.
 36. GALVAS, Milan. Úvaha o některých otázkách spojených s rozhodováním kolektivních pracovních sporů rozhodci (Consideration of some problems connected with a decision-making of collective labour disputes by arbiter). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 3-4, p. 12-16. ISSN 1211-1139.
 37. 1998

 38. PÍCHOVÁ, Irena. K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxi (About some problems of the rise of an employment relationship in theory and praxis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 216 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 204. ISBN 80-210-1843-7.
 39. PÍCHOVÁ, Irena. K některým problémům právní úpravy bezpečnosti práce (On some problems of legislation concerning safety at work). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1998, roč. 4, č. 12, p. 4-7. ISSN 1211-1139.
 40. GREGOROVÁ, Zdeňka. K předmětu a principům pracovního práva (Subjects and principles of labour law). Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, p. 316-322. ISSN 0324-7007.
 41. GALVAS, Milan. Malá poznámka k problému tzv. zpětvzetí okamžitého zrušení pracovního poměru (Short comment on the problem of the withdrawal of the termination of the labour relation). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1998, roč. 4, č. 5, p. 7-8. ISSN 1211-1139.
 42. GALVAS, Milan. Nad jedním soudním rozhodnutím vztahujícím se k pracovněprávní ochraně absolventů (Comments on one judgement relating to the labour protection of the graduates). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1998, roč. 4, č. 7-8, p. 12-13. ISSN 1211-1139.
 43. GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva (Some comments on the conditions of the further functionning of labour law). Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, p. 308-316. ISSN 0324-7007.
 44. HRABCOVÁ, Dana. Několik úvah o koncepci a účinnosti současné právní úpravy odměňování zaměstnanců (Some comments on the conception and operation of the contemporary regulation of the employees renumeration). Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, p. 329-334. ISSN 0324-7007.
 45. GALVAS, Milan. Právní nauka pro školy i praxi. [Kapitola 11. Pracovní právo]. In Právní nauka pro školy i praxi. 3. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 247-274. ISBN 80-210-1118-1.
 46. 1997

 47. PÍCHOVÁ, Irena. Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a výhled do budoucna (Topical problems in the field of health and safety regulations and outlook to future). In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. p. 40-43.
 48. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milana HRUŠÁKOVÁ and Jaruška STAVINOHOVÁ. K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům nezletilých (Some problems of legal entity and capacity of minors). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1997, roč. 5, č. 2, p. 53-60. ISSN 1210-6410.
 49. GREGOROVÁ, Zdeňka and Dana HRABCOVÁ. K některým problémům náhrady za ztrátu na výdělku a v nezaměstnanosti (Some problems of the reimbursement for the loss of income and unemployment compensation). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1997, roč. 3, č. 7-8, p. 11-15. ISSN 1211-1139.
 50. GALVAS, Milan. K problematice tzv. vnitřních předpisů v pracovním právu (Some problems of the internal labour law regulations). Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1997, roč. 3, č. 7-8, p. 2-6. ISSN 1211-1139.
 51. GREGOROVÁ, Zdeňka. K předmětu a principům pracovního práva (The labour law object and principles). In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. p. 21-25.
 52. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K vývoji v oblasti pracovního kolizního práva (To the development of conflict labour law). In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. p. 25-28.
 53. GREGOROVÁ, Zdeňka. K zásadám práva sociálního zabezpečení (To the social security law principles). Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 4, p. 415-422. ISSN 0032-6984.
 54. GALVAS, Milan. Několik poznámek k platné úpravě srážek ze mzdy (Some comments on valid regulation to the attachment of earnings). Práce a mzda, Praha: Práce, 1997, roč. 45, No 1, p. 23-31. ISSN 0032-6208.
 55. GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva (Some comments on the conditions for further labour law operation). In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. p. 6-9.
 56. TÝČ, Vladimír. Několik poznámek ke vztahu mezinárodních smluv a českého pracovního práva (Some comments on the relationship between international treaties and Czech labour law). In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. p. 28-31.
 57. PÍCHOVÁ, Irena. Nepodceňovat hodnotu lidského zdraví (Do not understimate the value of health). Bezpečnost a hygiena práce, Praha: Práce, 1997, roč. 48, No 5, p. 10-12. ISSN 0006-0453.
 58. GALVAS, Milan. Poznámka k okamžitému zrušení pracovního poměru podle par. 54 odst. 1 zákoníku práce (A note comment on immediate termination of employment contract pursulant to s. 54 para 1 of the Labour Code). Práce a mzda, Praha: Práce, 1997, roč. 45, č. 4, p. 34-38. ISSN 0032-6208.
 59. GALVAS, Milan. Pracovněprávní postavení studenta. In Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. p. 79-97. ISBN 80-210-1490-3.
 60. MATYÁŠEK, Patrik. Sexuální diskriminace v pracovním právu (Sexual discirimination in labour law). In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. p. 44-46.
 61. TÝČ, Vladimír. Vztah mezinárodních smluv a českého pracovního práva (Relationship between international treaties and czech labour law). Právník, Praha: Academia, 1997, roč. 136, č. 10-11, p. 863-872. ISSN 0324-7007.
 62. 1996

 63. PÍCHOVÁ, Irena. Mezinárodní organizace práce - její současné problémy a perspektivy (International Labour Office - its contemporary problems and perspectives). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, No 2, p. 210-224. ISSN 1210-9126.
 64. 1995

 65. GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky (úvahy a východiska) (Collective labour law of the Czech Republic (contemplations and starting points)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 145. ISBN 80-210-1054-1.
 66. GALVAS, Milan. Několik poznámek k tzv. dispoziční pravomoci zaměstnavatel. (A few comments on so-called employer powers of disposition). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, p. 78-91. ISSN 1210-9126.
 67. GALVAS, Milan. Pracovní poměr, aneb co by měl vědět každý zaměstnavatel a zaměstnanec (Employment - information for the employer and employee). 1. vyd. Brno: Elita Bohemia, 1995. 228 pp. ISBN 80-901-9270-X.
 68. 1994

 69. GALVAS, Milan. K některým aktuálním otázkám pracovního práva (On some topical problems of labour law). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, p. 139-149. ISSN 1210-9126.
 70. GALVAS, Milan. K základním otázkám svobody pracovní smlouvy v pracovním právu (On the fundamental problems of labour contract freedom in labour law). In Smluvní princip a jeho projevy v individuálním pracovním právu : sborník příspěvků ze sympozia : Brno, 17. února 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 7-12. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 138. ISBN 80-210-0966-7.
 71. MATYÁŠEK, Patrik. Mezinárodní sympozium o smluvním principu a jeho projevech v individuálním pracovním právu (International symposium on the contractual principle in individual labour law.). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, p. 235-236. ISSN 1210-9126.
 72. PÍCHOVÁ, Irena. Minulost a současnost státní správy na úseku bezpečnosti práce (The past and the presence of state administration in the field of safety regulations at work). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, p. 147-154. ISSN 1210-9126.
 73. GALVAS, Milan. Několik poznámek k novele Zákoníku práce (A few comments to the amendment of the Labour Code). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, p. 18-36. ISSN 1210-9126.
 74. GALVAS, Milan. Několik poznámek k ochraně osobnosti v pracovním právu (A few comments to the personality protection in labour law). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, p. 21-29. ISSN 1210-9126.
 75. PÍCHOVÁ, Irena. Problematika uplatnění smluvního principu při jmenování (The application of contract principle in appoitment). In Smluvní princip a jeho projevy v individuálním pracovním právu : sborník příspěvků ze sympozia : Brno, 17. února 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 57-61. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 138. ISBN 80-210-0966-7.
 76. GALVAS, Milan. Základy pracovního práva. In Základy práva. 2., Soukromé právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 225-244. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 119. ISBN 80-210-1036-3.
 77. 1993

 78. GREGOROVÁ, Zdeňka. Fundamentals of labour law. In Introduction to Czech law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 117-131. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 78. ISBN 80-210-0768-0.
 79. GALVAS, Milan and Z. GREGOROV. Ústavní právo na práci a právo na zaměstnání (Constitutional right to work and right to employment). In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 133-141. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
Display details
Displayed: 29. 5. 2020 07:06