Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita. 107 s. ISBN 80-210-1504-7.

2009

 • HÝBLOVÁ, Eva a Zuzana KŘÍŽOVÁ. Aktuální změny Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. In Evropské finanční systémy 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 124-130, 290 s. ISBN 978-80-210-4882-9.
 • VÝMOLA, Petr. SUPO MU - Jednotné univerzitní konto jako účetní evidence. In Sborník příspěvků ke konferenci Čipové karty a elektronický podpis na vysokých školách. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 87-92. ISBN 978-80-7043-799-5.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví v malých a středních firmách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. ZLín: Univerzita Tomáše Bati, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7318-798-9.
 • KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Why Are the Intangible Assets so Interesting for Revenue Authorities? In Global Conference on Business and Finance Proceesings, Volume 4, No. 1. 2009. vyd. Atlantic City, USA: The Institute for Business and Finance Research, 2009. ISSN 1931-0285.
 • 2008

 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Časová hodnota peněz v oceňování majetku a závazků v účetnictví. In Sborník 8. ročníku Pedagogické konference, Oceňování majetku a závazků. Praha: VŠE Praha, 2008. s. 57 - 62. ISBN 978 80 254 3536 6.
 • VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. 2008.
 • JUROVÁ, Michaela. Historie účetnictví. In Evropské finanční systémy 2008 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: MU ESF Katedra financí, 2008. s. 112-118, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 • VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 117 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2557-4.
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Petr VÝMOLA. SUPO MU. In Sborník DATAKON 2008. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 236-244. ISBN 978-80-7355-081-3.
 • HÝBLOVÁ, Eva. The History, the Present and the Development of Accounting in the Czech Republic. In International Scientific Conference Finance and Accounting, Theory and Practice, Development nad Trends, Riga, Latvia. 2008. ISBN 978-9984-45-002-5.
 • VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy 2008. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 142 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2558-1.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Významné změny zákona o účetnictví. In Evropské informační systémy 2008. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 99-104, 5 s. ISBN 978-80-210-4628-3.
 • 2007

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB FME, 2007. s. 186-193. ISBN 978-80-7318-536-7.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. In Evropské finanční systémy 2007. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 110-114, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 • 2006

 • BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 183-184. ISSN 1210-0455.
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 • HYRŠLOVÁ, Jaroslava, Petra MÍSAŘOVÁ a Danka NÉMETHOVÁ. Environmental Accounting in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculture Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univ., 2006, roč. 54, č. 6, s. 57-67. ISSN 1211-8516.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Metody uznávání a oceňování majetku a závazků v českém účetnictví a Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. In Evropské finanční systémy 2006. Brno: Masarykova univerzita, ekonomicko-správní fakulta, katedra financí, 2006. s. 161-166, 348 s. ISBN 80-210-4018-1.
 • BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 274-276. ISSN 0032-3233.
 • 2005

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví pro manažery. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. 226 s. ISBN 80-247-1195-8.
 • 2004

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňové a účetní odpisy. Brno: Computer Press, 2004. 139 s. ISBN 80-251-0171-1.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Modely oceňování finančních aktiv v účetnictví. In Finanční problémy kandidátských zemí po vsatupu do Evropské unie. Brno: MU ESF, 2004. s. 181-189. ISBN 80-210-3493-9.
 • 2003

 • SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Accounting in the program of European studies at Masaryk university in Brno. In Collection of papers from international conference: World economy and business administration. Minsk: Ministry of Education of the Republic of Belarus and Belarusian National Technical University, 2003. s. 127-131. ISBN 985-464-437-5.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. Praha: Computer Press, 2003. 190 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-875-9.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Czech accounting in the conditions of the integrated world economics. In Collection of papers from international conference: World economy and business administration. Minsk: Ministry of education of the Republic of Belarus and Belarusian National Technical University, 2003. s. 120-124. ISBN 985-464-437-5.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Oceňování finančních aktiv v rakouském účetnictví. In Financivání firem. Brno: MU ESF Brno, 2003. s. 96-102. ISBN 80-210-3209-X.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Rentabilita kapitálu z pohledu různých konceptů účetnictví. E + M Ekonomie a management. 2003, Roč. 7, č. 3, s. 35-37. ISSN 1212-3609.
 • HÝBLOVÁ, Eva. Vliv účetních informací na ekonomickou přidanou hodnotu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí : sborník vybraných abstraktů ze 4. mezinárodní konference : Ostrava 2.-3.září 2003. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2003. s. 10-12. ISBN 80-248-0404-2.
 • 2002

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Accounting and valuation of current financial assets in accordance with IAS. In Transition countries joining the European union. Karviná: Canakkale Onsekiz Mart University, 2002. s. 235-244. ISBN 80-7248-172-X.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Cenné papíry a podíly v českém účetnictví. In Európske financie - teória, politika a prax. Banská Bystrica: UMB FF, 2002. s. 115-118. ISBN 80-8055-676-8.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účtování a oceňování dlouhodobého finančního majetku podle IAS. In Ekonomické a adaptační procesy 2002. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2002. s. 79-81. ISBN 80-7329-006-5.
 • 2001

 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Auditing. Brno: MU Brno, 2001. 176 s. ISBN 80-210-2527-1.
 • JURAJDOVÁ, Hana. Účetnictví. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 126-145. ISBN 80-86119-41-6.
 • JURAJDOVÁ, Hana. Účetnictví společenství vlastníků jednotek. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 43-45. ISBN 80-210-2726-6.
 • 1999

 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. a kol.: Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999. 140 s. ISBN 80-210-2030-X.
 • KVAPILOVÁ, Pavla. Daně v neziskových organizacích. In Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999. s. 61-74. ISBN 80-210-2030-X.
 • NEHYBOVÁ, Marta. Financování formou rizikového kapitálu. In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 1999. vyd. Brno: MU ESF, 1999. s. 67-74. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 • KVAPILOVÁ, Pavla. Jednoduché účetnictví neziskových organizací. In Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydaní první. Brno: MU, 1999. s. 58-60. ISBN 80-210-2030-X.
 • KVAPILOVÁ, Pavla. Obecná charakteristika účetnictví. In Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999. s. 7-12. ISBN 80-210-2030-X.
 • HAMPLOVÁ, Eva. Použití veřejně dostupných dat při výuce finanční analýzy. In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 1999. vyd. Brno: MU ESF, 1999. s. 27-35. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 • KVAPILOVÁ, Pavla. Účetnictví obcí. In Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999. s. 38-41. ISBN 80-210-2030-X.
 • KVAPILOVÁ, Pavla. Účetnictví v neziskových organizacích. In Audit obcí, ROPO a neziskových organizací. První vydání. Brno: MU, 1999. s. 16-27. ISBN 80-210-20630-6.
 • 1998

 • KVAPILOVÁ, Pavla. Účetnictví, daně a audit obcí. In Rektořík, J. a kol.: Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 42-47. ISBN 80-210-1939-5.
 • 1996

 • SPÁČILOVÁ, Danuše a Milan POLA. Poklad účtárny : (Účetní poradce 96). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1996, roč. 6, č. 10, s. 179-181. ISSN 1210-0684.
 • SPÁČILOVÁ, Danuše. Software pro vás ... Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1996, roč. 5, č. 6, s. 25-27. ISSN 1211-1120.
 • SPÁČILOVÁ, Danuše. Software pro vás ... Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1996, roč. 4, č. 5, s. 21-25. ISSN 1210-8103.
 • 1995

 • SPÁČILOVÁ, Danuše. Software pro vás ... Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1995, roč. 3, č. 11, s. 20-21. ISSN 1210-8103.
 • SPÁČILOVÁ, Danuše. Software pro vás ... Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1995, roč. 3, č. 9, s. 15-17. ISSN 1210-8103.
 • SPÁČILOVÁ, Danuše. Software pro vás ... Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1995, roč. 3, č. 7, s. 17-18. ISSN 1210-8103.
 • SPÁČILOVÁ, Danuše. Software pro vás ... Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1995, roč. 3, č. 6, s. 9-10. ISSN 1210-8103.
 • Zobrazit podrobně
  Zobrazeno: 19. 8. 2022 04:04