Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. BOČEK, Pavel. Der Metropolit Kiprian zwischen Vilnius und Moskau an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2020, roč. 66, č. 2, s. 63-79. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2019-2-5.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. s. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.

  2015

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa. In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
  2. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X.

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
  4. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.

  2013

  1. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
  6. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
  7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
  8. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.

  2012

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.

  2010

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT a Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.

  2009

  1. FIALA, Petr. Labor der Säkularisierung. Kirche und Religion in Tschechien. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2009, roč. 59, č. 6, s. 93-100, 9 s. ISSN 0030-6428.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. Průzkum krypty v jesenickém farním kostele (předběžná zpráva). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2009, roč. 10, č. 1, s. 59-60. ISSN 1213-0192.

  2008

  1. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK a Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1. vyd. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. s. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
  2. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, Günter a Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. s. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.

  2007

  1. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha: Libri, 2007. 767 s. ISBN 978-80-7277-338-1.
  2. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7277-339-8.
  3. BOČEK, Pavel. Ke vzniku samostatné litevské metropolie. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity řada historická, C 53. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 51-71, 20 s. ISBN 978-80-210-4275-9.
  4. HANUŠ, Jiří a Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 133 s. SPFFBU C 53. ISBN 978-80-210-4275-9.

  2006

  1. KOPEČEK, Lubomír. Katolicismus a křesťanské strany ve střední Evropě po roce 1989. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 187 - 192. Politika a náboženství. ISBN 80-7325-071-3.
  2. BOČEK, Pavel. Ke vzniku Ruské autokefální církve. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Brno: Matice moravská, 2006. s. 73-78, 15 s. ISBN 80-86488-32-2.
  3. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Kirchen in den Pollauer Bergen. In Kirchen in den Pollauer Bergen. 1. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-8123-4.
  4. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Pálavské kostely. In Pálavské kostely. 2006. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-7758-X.
  5. BOČEK, Pavel. Stát a církev Rusku v polovině 16. století. In Byzantinoslovaca. Bratislava: Komenského univerzita, 2006. s. 226-236, 10 s. ISBN 80-89236-07-3.

  2005

  1. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, 2005, roč. 29, 3/04, s. 236. ISSN 1211-1635.
  2. VÁCLAVÍK, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 29-57, 38 s. ISSN 1210-3640.
  3. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Tschechische Republik. In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. s. 271-291, 20 s. ISBN 3-531-14767-6.

  2004

  1. HANUŠ, Jiří. Kněz a politika: Případ Jana Šrámka. In Jan Šrámek. Olomouc: Katedra politologie a historie FF UP, 2004. s. 120-130, 10 s. ISBN 80-900965-1-4.
  2. HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004. s. 160-170, 10 s. ISBN 80-7275-046-1.

  2003

  1. HANUŠ, Jiří. Ekumenické církevní dějepisectví. In Hanuš, J.: Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, anylýzy, perspektivy. Brno: CDK, 2003. s. 1-4. ISBN 80-7325-019-5.
  2. BOČEK, Pavel. Stát a církev na Stoglavu. In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. s. 173-182. ISBN 80-86488-12-8.

  2002

  1. BOČEK, Pavel. Zu den Versuchen die russische Metropolie in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. zu spalten. In Russia in Czech Historiography. Studies published by the Prague Group of Russian history specialists: on the occasion of the birthdays of group members Zdeněk Sládek, Vladislav Moulis and Václav Veber. 1. vyd. Prague: National Library of Czech Republic, 2002. s. 100-136, 36 s. ISBN 80-7050-379-3.

  2001

  1. HANUŠ, Jiří. Boží oko státu nad církvemi. Charakteristika církví v Jihomoravském kraji v roce 1966. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 88-95. ISSN 1211-3808.
  2. FIALA, Petr. Die katholische Kirche und die tschechische Gesellschaft im postkommunististischen Transformationsprozess. In KOWALCZYK, K., K. KUBAJ a WRÓBLEWSKI. Miedzy komunizmem a integracja. Spoleczenstwa i Kościoly Europy Środkowej. Tuchow: Sowrzyszzenie Absolwentów Universystetu Szczecińskieho, 2001. s. 119-132. sborník. ISBN 83-86744-32-4.
  3. FIALA, Petr. Katolická církev a sekularizace české společnosti. Historické, kulturní a politické determinanty religiozity v České republice. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 6, č. 1, s. 84-93. ISSN 1211-3808.
  4. HANUŠ, Jiří a Jana KUBÍČKOVÁ. Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 85-92, 7 s. ISSN 1211-3808.
  5. HANUŠ, Jiří. Teologické aspekty dějin v době nejnovější. Getsemany. Praha: Síť, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-485X.

  1999

  1. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Ost-Dokumentation. Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. 1999, roč. 13, č. 4, s. 9-20. ISSN 0137-9760.
  2. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
  3. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Die Praxis der Frauenordination in der tschechoslowakischen Untergrundkirche. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie. 1999, roč. 1999, č. 3, s. 386-397. ISSN 0588-9804.
  4. FIALA, Petr. Katolická církev a občanská společnost. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 67-78. ISSN 1211-3808.
  5. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. La practique de l'ordination des femmes dans lÉglise actuelle. Concilium. 1999, roč. 35, č. 3, s. 155-168. ISSN 1140-7654.
  6. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs. 1999, roč. 32, 9-10, s. 366-372. ISSN 0027-0172.
  7. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Practise of Ordaining Women in the present Church. Theological Preparation and Establishment of the Ordination of Women in the Clandestine Church in Czechoslovakia. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie. 1999, roč. 1999, č. 3, s. 127-138. ISSN 0588-9804.
  8. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Toepassing van de priesterwijding van vrouwen in de hedendaagse kerk. Concilium. 1999, roč. 35, č. 281, s. 126-137. ISSN 0167-1200.

  1998

  1. LINHART, Karel. Církev a stát. Sborník příspěvků z 3. ročníku konference. Recenze. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1998, roč. 5, č. 11, s. 39. ISSN 1211-6866.
  2. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., červen, 16 s. ISSN 1210-485X.

  1996

  1. FILIP, Jan. Právní věda a vztah státu a církve : Úvodní slovo na konferenci. In Církev a stát : (sborník příspěvků z 2. ročníku konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 10-13. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 186. ISBN 80-210-1352-4.

  1985

  1. SEKOT, Aleš. Světová rada církví. Praha: Horizont, 1985. 250 s.

  1984

  1. SEKOT, Aleš. Světová metodistická rada. Praha: Horizont, 1984. 164 s.

  1982

  1. SEKOT, Aleš. Církev československá husitská. Praha: Horizont, 1982. 108 s.

  1981

  1. SEKOT, Aleš. Evangelická církev metodistická. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 93 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 02:23