Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. BLAŽEK, Václav. All Chadic Lakes. In Topics in Chadic Linguistics V. Papers from the 4th Biennial International Colloquium on the Chadic Languages. Köln: Köppe, 2009, 9 s. ISBN 978-3-89645-525-3.
  2. BLAŽEK, Václav. All Indo-European "smiths". In Balto-slavjanskie issledovanija XVIII. Moskva: Indrik, 2009, 78 s. ISBN 978-5-9551-0299-3.
  3. BLAŽEK, Václav. Kam ta slova zmizela? O chybějících slovanských kontinuantech indoevropských etymonů. In Studia Etymologica Brunensia 6 (ed. Ilona Janyšková, Helena Karlíková). Praha: Lidové noviny, 2009, 20 s. ISBN 978-80-86496-45-0.
  4. BLAŽEK, Václav. Salt in Afro-Asiatic. In Bygone voices reconstructed. On language origins and their relationships: In honor of Aharon Dolgopolski, ed. by Vitalij V. Shevoroshkin & Harald U. Sverdrup. Copenhagen: Underskoven Publishers ApS, 2009, 12 s. ISBN 978-87-91947-33-9.
  5. ŠEFČÍK, Ondřej. Strymon a *strumen-: hydronyma a apelativa od indoevropského kořene *sreu-. In Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 323-328. ISBN 978-80-7106-209-7.
  6. BLAŽEK, Václav. Zoudeta ore. In Jazyk a jeho proměny (Michaela Čornejová & Pavel Kosek). Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 21-26, 5 s. ISBN 978-80-7294-301-2.

  2008

  1. ZEMANOVÁ, Jana. Cesty a cestičky do etymologie. Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2008, roč. 45, 1 a 2, s. 52-56. ISSN 1212-5326.
  2. BLAŽEK, Václav. Current progress in Semitic Etymology (on Semitic Etymological Dictionary, Vol. II, by A. Militarev & L. Kogan, Münster: Ugarit-Verlag 2005). Folia Orientalia. 2008, roč. 42/43, č. 1, s. 339-351, 12 s. ISSN 0015-5675.
  3. BLAŽEK, Václav. Egyptian rmč "Man": An attempt at an Afroasiatic Etymology. In Semito-Hamitic Festschrift for A.B. Dolgopolsky and H. Jungraithmayr. Berlin: Reimer, 2008, s. 57-62, 5 s. ISBN 978-3-496-02810-9.
  4. ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
  5. VEČERKA, Radoslav. Jazyk a šach. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 16. ISSN 1801-4755.
  6. VEČERKA, Radoslav. Katapult a spánek. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 22. ISSN 1801-4755.
  7. VEČERKA, Radoslav. Olympiáda a jiný stav. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 44. ISSN 1801-4755.
  8. VEČERKA, Radoslav. Revoluce a perverze. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 27. ISSN 1801-4755.

  2007

  1. VEČERKA, Radoslav a Helena KARLÍKOVÁ. Etymologie. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 426-446. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5.
  2. BLAŽEK, Václav. Indoevropský rok (II). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 54, č. 1, s. 65-83, 18 s. ISSN 0231-7567.
  3. BLAŽEK, Václav. Late Brythonic *uohidh "daughter-in-law". Zeitschrift für celtische Philologie. 2007, roč. 55, č. 1, s. 25-28, 3 s. ISSN 0084-5302.
  4. BLAŽEK, Václav. Natural Phenomena, Time and Geographical Terminology in Beja Lexicon (Fragment of a Comparative and Etymological Dictionary of Beja). In Babel und Bibel 3 (Annual of Ancient Near Eastern, Old Testament, and Semitic Studies, ed. L. Kogan, et al.). Winona Lake (Indiana): Eisenbrauns, 2007, s. 383-428, 45 s. ISBN 978-1-57506-134-4.
  5. BLAŽEK, Václav. Theonymica Helleno-Semitica I: Charon. DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona. 2007, roč. 7, č. 1, s. 155-159, 4 s. ISSN 1732-7636.
  6. BLAŽEK, Václav. Theonymica Helleno-Semitica II: Pallas Atháná / Atháná Potnia "Virgin" or "Lady"? DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona. 2007, roč. 7, č. 1, s. 161-176, 15 s. ISSN 1732-7636.

  2006

  1. VEČERKA, Radoslav a Adolf ERHART. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 355 s. Nakladatelství Lidové noviny 1. ISBN 80-7106-858-6.

  2005

  1. BLAŽEK, Václav. Current progress in South Cushitic Comparative Historical Linguistics. Folia Orientalia. 2005, roč. 42, č. 1, s. 177-224, 47 s. ISSN 0015-5675.
  2. BLAŽEK, Václav. Hic erant leones. Indo-European "lion" et alii. Journal of Indo-European Studies. 2005, roč. 33, 1-2, s. 63-101. ISSN 0092-2323.
  3. VEČERKA, Radoslav. K prazdrojům slov neboli O etymologii. Universitas Revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 38, č. 2, s. 9-14. ISSN 1212-8139.
  4. BLAŽEK, Václav. Lexica anatolica II. Balkansko ezikoznanie / Linguistique balkanique. 2005, roč. 44, č. 3, s. 207-213, 6 s. ISSN 0324-1653.
  5. BLAŽEK, Václav. Studies in Greek etymology. Studia Indogermanica Lodziensia. 2005, roč. 5, č. 1, s. 121-140. ISSN 1506-7254.

  2004

  1. BLAŽEK, Václav. A Little Light upon "Night". In Per Aspera ad Asteriscos. Studia Indogermanica in Honorem Jens E. Rasmussen. Innsbruck: IBS 112, 2004, s. 63-68. ISBN 3-85124-694-2.
  2. BLAŽEK, Václav. Indo-European "apple(s)". In Die Indogermanistik und ihre Anrainer. Innsbruck: IBS 114, 2004, s. 11-30. ISBN 3-85124-696-9.

  2003

  1. BLAŽEK, Václav. A Baltic key to the etymology of Germanic *aikô "oak". Baltistica. Litva: neuvedeno, 2003, roč. 37, č. 1, s. 23-24. ISSN 0132-6503.

  2002

  1. BLAŽEK, Václav a Václav KLAIN. Etnonymum Čech v kontextu slovanských a indoevropských etnonym. In Čeština univerzália a specifika. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 37-50. 4. ISBN 80-7106-611-7.
  2. BLAŽEK, Václav. Some New Dravidian - Afroasiatic Parallels. Mother Tongue. USA: neznámý, 2002, roč. 7, č. 1, s. 171-199. ISSN 1087-0326.
  3. BLAŽEK, Václav. The "beech" -argument - State-of-the-Art. Historische Sprachforschung. Německo: neznámý, 2002, roč. 115, č. 1, s. 190-217. ISSN 0935-3518.

  2001

  1. BLAŽEK, Václav. "Elephant" in Indo-European Languages. In Proceedings of the Twelfth Annual UCLA Indo-European Conference. Washington, DC: Institute for the Study of Man, 2001, s. 147-167. ISBN 0-941694-79-8.

  2000

  1. BLAŽEK, Václav. Baltic *[] lakija- m. / *[]lakija f. "bear". Linguistica Baltica. Kraków: Wydawnictwo Uniwersyteta Jagiellońskiego, 2000, roč. 8, č. 1, s. 49-56. ISSN 1230-3984.
  2. BLAŽEK, Václav. Indo-European "five". Indogermanische Forschungen. Berlin-NY: Walter de Gruyter, 2000, roč. 105, č. 1, s. 102-120. ISSN 0019-7262.
  3. BLAŽEK, Václav. Indo-European "six". In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita, 2000, s. 5-18. A 48. ISBN 80-210-2350-3.
  4. BLAŽEK, Václav. Keltové - Germáni - Slované. Lingvistické svědectví o kontinuitě a diskontinuitě osídlení střední Evropy. In Čeština-univerzália a specifika. Brno: Masarykova universita, 2000, s. 9-30. II. ISBN 80-210-2262-0.
  5. BLAŽEK, Václav. Lexical Parallels Between Ainu and Austric, and Their Implications. Archív orientální. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2000, roč. 68, č. 1, s. 237-258. ISSN 0044-8699.
  6. BLAŽEK, Václav. or6l7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 2000, s. 595. 10. ISBN 80-200-0719-9.
  7. BLAŽEK, Václav. os6l7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 2000, s. 603. 10. ISBN 80-200-0719-9.
  8. BLAŽEK, Václav. paoNčina. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 2000, s. 625. 10. ISBN 80-200-0719-9.

  1999

  1. BLAŽEK, Václav. Alimenta Tocharica (1-3). Tocharian and Indo-European Studies. Dánsko, 1999, roč. 8, č. 1, s. 79-84. ISSN 1012-9286.
  2. BLAŽEK, Václav. Indo-Eupopean "thousand". Studia Etymologica Cracoviensia. 1999, roč. 4, č. 1, s. 27-39. ISSN 1427-8219.
  3. BLAŽEK, Václav. Indo-European "nine". Historische Sprachforschung. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1999, roč. 112, č. 2, s. 188-390. ISSN 0935-3518.
  4. BLAŽEK, Václav. Indo-European "one" and "first". In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, A 47. Brno: MU, 1999, s. 7-27. A 47. ISBN 80-210-2098-9.
  5. BLAŽEK, Václav. Is Indo-European *Hekwos "horse" really of Indo-European origin? In Studia Indogermanica Lodziensia. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 21-32. II. ISBN 83-7171-324-X.
  6. BLAŽEK, Václav. Toward the Indo-European Etymology of the Finnish Hydronym Aura(-Joki). Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter de Gruyter, 1999, roč. 104, č. 1, s. 88-94. ISSN 0019-7262.

  1998

  1. BLAŽEK, Václav. Berber Numerals. Archív orientální. Praha: Orientální ústav AV ČR, 1998, roč. 66, č. 1, s. 149-168. ISSN 0044-8699.
  2. BLAŽEK, Václav. Indo-European "four". Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter de Gruyter, 1998, roč. 103, č. 1, s. 112-134. ISSN 0019-7262.
  3. BLAŽEK, Václav. Indo-European "two". In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 5-25. A 46. ISBN 80-210-1796-1.
  4. BLAŽEK, Václav. Kartvelische Zahlwörter. Georgica. Göttingen: Vanden Hoeck & Ruprecht, 1998, roč. 21, č. 1, s. 95-103.
  5. BLAŽEK, Václav. l6v7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 450. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  6. BLAŽEK, Václav. l7b7n7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 446. sv. 8. ISBN 80-200-0697-4.
  7. BLAŽEK, Václav. mal7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 452-453. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  8. BLAŽEK, Václav. mąž6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 498-500. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  9. BLAŽEK, Václav. měd6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 464-465. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  10. BLAŽEK, Václav. měra. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 468. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  11. BLAŽEK, Václav. měsęc6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 468-469. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  12. BLAŽEK, Václav. mravii. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 500-501. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4.
  13. BLAŽEK, Václav. mucha. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 506. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9.
  14. BLAŽEK, Václav. myš6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 509. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9.
  15. BLAŽEK, Václav. netopyr'6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 540. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9.
  16. BLAŽEK, Václav. nos7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 550-551. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9.
  17. BLAŽEK, Václav. Nubian Numerals in the Nilo-Saharan Context. Archív orientální. Praha: Orientální ústav AV ČR, 1998, roč. 66, č. 1, s. 331-344. ISSN 0044-8699.
  18. ŠEFČÍK, Ondřej. Otázka staroevropského původu hydronyma hydronyma Olza. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 46, č. 1, s. 45-49. ISSN 0231-7567.

  1997

  1. BLAŽEK, Václav. lastovica. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 404. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  2. BLAŽEK, Václav. lěs7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 414-415. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  3. BLAŽEK, Václav. lěto. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 415-416. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  4. BLAŽEK, Václav. lilija. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 425. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  5. BLAŽEK, Václav. lis7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 427. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  6. BLAŽEK, Václav. ljub7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 430-431. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  7. BLAŽEK, Václav. ljudije. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 432. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  8. BLAŽEK, Václav. lopata. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 437. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7.
  9. BLAŽEK, Václav. Praslav. *k7p7 "vulva"   tox. *kwip- "styd" - specifičeskaja slavjansko-toxarskaja izoglossa? In Balto-slavjanskie issledovanija. Moskva: není uvedeno, 1997, s. 226-229. Balto-slavjanskie issledovanija 1997. ISBN 5-85759-095-7.

  1996

  1. BLAŽEK, Václav. Indo-European "lamb". In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita, 1996, s. 9-13. A44. ISBN 80-210-1408-3.

  1995

  1. BLAŽEK, Václav. jug7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 295-296. 5. ISBN není uvedeno.
  2. BLAŽEK, Václav. kaditi. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 297. 5. ISBN není uvedeno.
  3. BLAŽEK, Václav. kal7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 300. ISBN není uvedeno.
  4. BLAŽEK, Václav. Slavic jedin7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 276-277. 5. ISBN není uvedeno.
  5. BLAŽEK, Václav. Stsl. jędr7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 289-290. 5. ISBN není uvedeno.
  6. BLAŽEK, Václav. Yenisseian Etymology of the North Kazaxstan Toponym Selety? Central Asiatic Journal. Wiesbaden: Harrasowitz, 1995, roč. 39, č. 1, s. 9-10. ISSN 0008-9182.

  1992

  1. BLAŽEK, Václav. Kartvelian materials in Nostratic lexicon. New etymologies II. In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 129-148. ISBN 3-8196-0032-9.
  2. BLAŽEK, Václav. Some Nostratic Etymologies (Second Part). In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 245-265. ISBN 3-8196-0032-9.

  1991

  1. BLAŽEK, Václav. A comparative approach to Afroasian numerals. In Proceeding of the Fifth International Hamito-Semitic Congress. Vienna: Afro-Pub, 1991, s. 29-44. ISBN 3-85043-056-1.
  2. BLAŽEK, Václav. Honey in Cushitic and Omotic Languagues. Afrikanistische Arbeitspapiere. Köln: Institut für Afrikanistik, 1991, roč. 26, č. 1, s. 37-66. ISSN 0178-725X.
  3. BLAŽEK, Václav. Slavic-Tocharian Isoglosses II. Sl. *č6ln7: Toch. *kolmo- "ship". Tocharian and Indo-European Studies. Reykjavík: Skáprent, 1991, roč. 5, č. 1, s. 129-133. ISSN 1012-9286.

  1989

  1. BLAŽEK, Václav. Materials for global etymologies. In Reconstructing Languagues and Cultures. Bochum: Brockmayer, 1989, s. 37-40. ISBN není uvedeno.

  1987

  1. BLAŽEK, Václav. Some notes about new Korean etymologies of G.J. Ramstedt. Archív orientální. Praha: Academia, 1987, roč. 55, č. 1, s. 156-161. ISSN 0044-8699.

  1984

  1. BLAŽEK, Václav. Gr. píthe:kos. Linguistica. Ljubljan: Filozofska fakulteta univerze E.Kardelja, 1984, roč. 24, č. 1, s. 443-447.
  2. BLAŽEK, Václav. The Sino-Tibetian etymology of the Tocharian A mkow-, B moko "monkey"? Archív orientální. Praha: Academia, 1984, roč. 52, č. 1, s. 390-392. ISSN 0044-8699.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 14:07