Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1.
 2. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 282-289. ISSN 1210-9126.
 3. TÝČ, Vladimír. Pravomoci ES k uzavírání mezinárodních smluv. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Karolinum, 2008, Roč. 54, č. 1, s. 397-303, 7 s. ISSN 0323-0619.
 4. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Proposal for a Directive on Consumer Rights. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 751-756. ISBN 978-80-210-4733-4.
 5. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Vývoj ochrany spotřebitele v ES/EU. In INTERPOLIS´08 - Zborník prispevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckych pracovníkov. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov University Mateje Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008. s. 195-201, 6 s. ISBN 978-80-8083-724-2.
 6. 2007

 7. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Aktuální otázky ochrany základních práv v ES/EU. In INTERPOLIS´07 - Zbornik prispevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov 8.-9. novembra 2007 v Banskej Bystrici. Bratislava: Ustav vedy a vyskumu UMB, Fakulta politickych vied a medzinarodnych vztahov UMB, 2007. s. 53-59. ISBN 978-80-08-56600-1.
 8. KOVANDA, Jaroslav. Nástroje měnové politiky Evropské centrální banky. In MEKON 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 1-9, 10 s. ISBN 9788024813240.
 9. 2006

 10. KOVANDA, Jaroslav. Geneze měnové unie v Evropě. In Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference MEKON 2006. Ostrava: Ekonomická fakulta - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 1-9. ISBN 80-248-1013-1.
 11. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl I. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 1, s. 73-77. ISSN 0139-5661.
 12. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl II. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 2, s. 76-81. ISSN 0139-5661.
 13. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, s. 72-77. ISSN 0139-5661.
 14. 2005

 15. SYCHRA, Zdeněk. Dánsko. In Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 58-80. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
 16. SYCHRA, Zdeněk. Finsko. In Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 81-95. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
 17. SYCHRA, Zdeněk. Švédsko. In Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 96-115. Politologie. ISBN 80-7325-051-9.
 18. 2001

 19. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. České mezinárodní právo soukromé - otazníky dnešní i budoucí (úvaha nad vývojem v oblasti mezinárodního práva soukromého v ČR z pohledu přístupu k ES. Mezinárodní právní revue. Praha: Orac, 2001, Roč. 1, č. 3, s. 47-67. ISSN 1213-2322.
 20. 1999

 21. TÝČ, Vladimír. Aplikace práva ES z hlediska pravomocí orgánů ES a orgánů členských států. Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 5, s. 405-420. ISSN 0324-7007.
 22. PÍCHOVÁ, Irena. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v právu Evropské unie. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 78-86. ISBN 80-968219-2-X.
 23. ZEZULOVÁ, Jana. Corpus Iuris - soubor trestněprávních ustanovení vytvořených na ochranu finančních zájmů Evropských společenství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 21-25. ISSN 1210-9126.
 24. GALVAS, Milan. K aplikaci Směrnice Rady č. 91/533/EHS. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
 25. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech Evropské unie. In Ročenka evropského práva = Yearbook of european law. Svazek IV. 1998. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 165-185. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 237. ISBN 80-210-2291-4.
 26. HRABCOVÁ, Dana. Právní úprava sociálního dialogu účasti zaměstnanců na rozhodování podle Směrnice Rady č. 94/45/EHS a problémy harmonizace pracovního práva v této oblasti. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
 27. MATYÁŠEK, Patrik. Rovnoprávnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích, Směrnice Rady č. 75/117/EHS. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 35-48. ISBN 80-968219-2-X.
 28. GREGOROVÁ, Zdeňka. Směrnice Rady č. 77/187/EHS o zachování nároků zaměstnanců při převodu podnikání, podniků nebo částí podniků a úvahy de lege ferenda. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 110-117. ISBN 80-968219-2-X.
 29. 1997

 30. JÍLEK, Dalibor a Jaroslav FENYK. Evropská právní oblast a Corpus Iuris jako možné nástroje ochrany finančních zdrojů Evropských společenství. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 1997, roč. 2, č. 11,příl, s. I-IV, 4 s. ISSN 1211-2860.
 31. TÝČ, Vladimír. Přímý účinek (bezprostřední závaznosti) článku 64 Evropské dohody o přidružení ČR v českém právním řádu. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 109-123. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
 32. 1996

 33. TÝČ, Vladimír. K některým otázkám přizpůsobení českého právního řádu připravenosti České republiky ke vstupu do Evropské unie. In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 47-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
 34. 1994

 35. DUDOVÁ, Jana. Průmyslová soutěž v ES a ochrana životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 150-154. ISSN 1210-9126.
 36. 1993

 37. DUDOVÁ, Jana. Evropské společenství a ochrana životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 135-139. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 5. 2021 06:57