Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Důležitost včasného odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a zajištění efektivní péče. In Gabarík, M., Melikant, M., Slovák, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. první. Bratislava: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2012. s. 173-181, 8 s. ISBN 978-80-89256-94-5.
  2. HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0.

  2010

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Paido, 2010. s. 141-156, 15 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-7315-198-0.

  2008

  1. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  2. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  3. PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  4. PITNEROVÁ, Pavla. Výsledky výzkumného šetření, provedeného v rámci projektu "Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků". In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-120. ISBN 978-80-210-4762-4.

  2007

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 87-100, 269 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7392-012-8.

  2006

  1. PITNEROVÁ, Pavla. Komunikace u sluchově postižených dětí. Vliv mezilidských vztahů a komunikace na osobnost. In KLENKOVÁ, Jiřina a Věra VOJTOVÁ. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. brno: PdF MU Brno, 2006. 8 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 22:02