Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. HRABCOVÁ, Dana. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pracovní právo 2010 - FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 255 s. ISBN 978-80-210-5358-8.
 2. 2009

 3. HRABCOVÁ, Dana. K uvažovaným změnám současné právní úpravy odměňování práce. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference PRACOVNÍ PRÁVO 2009, Pracovní doba – teorie a praxe. první. Brno: PrF MU, 2009. s. 97 - 111, 13 s. ISBN 978-80-210-5095-2.
 4. 2008

 5. GREGOROVÁ, Zdeňka. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta MU, 2008, XVI, č. 2, s. 195-196. ISSN 1210-9126. ISSN 1210-9126.
 6. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 282-289. ISSN 1210-9126.
 7. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008. s. 453-465, 13 s. ISBN 978-83-923607-4-2.
 8. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 9. GALVAS, Milan. Sanctions in Czech Labour Law. In Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno-Bialystok: Právnická fakulta MU, 2008. 9 s. ISBN 978-80-210-4768-6.
 10. 2006

 11. GREGOROVÁ, Zdeňka. EU social policy - its development and perspectives. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 408-414. ISSN 1210-9126.
 12. GREGOROVÁ, Zdeňka. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 353-380, 27 s. ISBN 80-210-4182-X.
 13. GREGOROVÁ, Zdeňka. Pracovní právo (v jeho individuální a kolektivní dimenzi) a výrobní decentralizace. In XVIII World Congress of Labour and Social Security Law, national reports. Paříž: International Society for Labour Law and Social Security, Dalloz, 2006. s. 26-31, 5 s.
 14. 2005

 15. ŠILHÁN, Josef a Tomáš FOLTÝN. Nepojmenované smlouvy v pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 63-71. ISSN 1210-9126.
 16. 2003

 17. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
 18. 2002

 19. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
 20. 1999

 21. PÍCHOVÁ, Irena. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v právu Evropské unie. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 78-86. ISBN 80-968219-2-X.
 22. PÍCHOVÁ, Irena. Bezpečnost práce jako součást sociální dimenze v právu Evropské unie. Bezpečnost a hygiena práce, Praha: Práce, 1999, roč. 31, č. 10, s. 6-9. ISSN 0006-0453.
 23. PÍCHOVÁ, Irena. Innominátní smlouvy v pracovním právu. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 9-10, s. 8-12. ISSN 1211-1139.
 24. GALVAS, Milan. K aplikaci Směrnice Rady č. 91/533/EHS. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
 25. PÍCHOVÁ, Irena. K některým problémům uzavírání pracovní smlouvy. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 7-8, s. 3-7. ISSN 1211-1139.
 26. MATYÁŠEK, Patrik. K problematice zásady stejného odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, s. 15-22. ISSN 1211-1139.
 27. PÍCHOVÁ, Irena a Dana HRABCOVÁ. Několik poznámek k novému vysokoškolskému zákonu a k problematice odměňování. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 9, s. 474-477. ISSN 1210-6410.
 28. GALVAS, Milan. Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu. Právník, Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 4, s. 334-341. ISSN 0324-7007.
 29. HRABCOVÁ, Dana. Několik úvah o současném stavu českého kolektivního pracovního práva a jeho úkolech při jeho harmonizaci s normami Evropské unie. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, s. 7-9. ISSN 1211-1139.
 30. GREGOROVÁ, Zdeňka. Ochranná funkce pracovního práva. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, s. 3-7. ISSN 1211-1139.
 31. PÍCHOVÁ, Irena. Poznámka k jednomu ujednání v pracovní smlouvě. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, s. 14-15. ISSN 1211-1139.
 32. PÍCHOVÁ, Irena. Právní úprava BOZP a rekodifikace zákoníku práce. Bezpečnost a hygiena práce, Praha: Práce, 1999, roč. 31, č. 4, s. 4-6. ISSN 0006-0453.
 33. HRABCOVÁ, Dana. Právní úprava sociálního dialogu účasti zaměstnanců na rozhodování podle Směrnice Rady č. 94/45/EHS a problémy harmonizace pracovního práva v této oblasti. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 118-126. ISBN 80-968219-2-X.
 34. MATYÁŠEK, Patrik. Rovnoprávnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích, Směrnice Rady č. 75/117/EHS. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 35-48. ISBN 80-968219-2-X.
 35. GREGOROVÁ, Zdeňka. Směrnice Rady č. 77/187/EHS o zachování nároků zaměstnanců při převodu podnikání, podniků nebo částí podniků a úvahy de lege ferenda. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 110-117. ISBN 80-968219-2-X.
 36. GALVAS, Milan. Úvaha o některých otázkách spojených s rozhodováním kolektivních pracovních sporů rozhodci. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 3-4, s. 12-16. ISSN 1211-1139.
 37. 1998

 38. PÍCHOVÁ, Irena. K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 216 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 204. ISBN 80-210-1843-7.
 39. PÍCHOVÁ, Irena. K některým problémům právní úpravy bezpečnosti práce. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1998, roč. 4, č. 12, s. 4-7. ISSN 1211-1139.
 40. GREGOROVÁ, Zdeňka. K předmětu a principům pracovního práva. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, s. 316-322. ISSN 0324-7007.
 41. GALVAS, Milan. Malá poznámka k problému tzv. zpětvzetí okamžitého zrušení pracovního poměru. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1998, roč. 4, č. 5, s. 7-8. ISSN 1211-1139.
 42. GALVAS, Milan. Nad jedním soudním rozhodnutím vztahujícím se k pracovněprávní ochraně absolventů. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1998, roč. 4, č. 7-8, s. 12-13. ISSN 1211-1139.
 43. GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, s. 308-316. ISSN 0324-7007.
 44. HRABCOVÁ, Dana. Několik úvah o koncepci a účinnosti současné právní úpravy odměňování zaměstnanců. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, s. 329-334. ISSN 0324-7007.
 45. GALVAS, Milan. Právní nauka pro školy i praxi. [Kapitola 11. Pracovní právo]. In Právní nauka pro školy i praxi. 3. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 247-274. ISBN 80-210-1118-1.
 46. 1997

 47. PÍCHOVÁ, Irena. Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a výhled do budoucna. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 40-43.
 48. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milana HRUŠÁKOVÁ a Jaruška STAVINOHOVÁ. K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům nezletilých. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1997, roč. 5, č. 2, s. 53-60. ISSN 1210-6410.
 49. GREGOROVÁ, Zdeňka a Dana HRABCOVÁ. K některým problémům náhrady za ztrátu na výdělku a v nezaměstnanosti. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1997, roč. 3, č. 7-8, s. 11-15. ISSN 1211-1139.
 50. GALVAS, Milan. K problematice tzv. vnitřních předpisů v pracovním právu. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1997, roč. 3, č. 7-8, s. 2-6. ISSN 1211-1139.
 51. GREGOROVÁ, Zdeňka. K předmětu a principům pracovního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 21-25.
 52. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K vývoji v oblasti pracovního kolizního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 25-28.
 53. GREGOROVÁ, Zdeňka. K zásadám práva sociálního zabezpečení. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 4, s. 415-422. ISSN 0032-6984.
 54. GALVAS, Milan. Několik poznámek k platné úpravě srážek ze mzdy. Práce a mzda, Praha: Práce, 1997, roč. 45, č. 1, s. 23-31. ISSN 0032-6208.
 55. GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 6-9.
 56. TÝČ, Vladimír. Několik poznámek ke vztahu mezinárodních smluv a českého pracovního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 28-31.
 57. PÍCHOVÁ, Irena. Nepodceňovat hodnotu lidského zdraví. Bezpečnost a hygiena práce, Praha: Práce, 1997, roč. 48, č. 5, s. 10-12. ISSN 0006-0453.
 58. GALVAS, Milan. Poznámka k okamžitému zrušení pracovního poměru podle par. 54 odst. 1 zákoníku práce. Práce a mzda, Praha: Práce, 1997, roč. 45, č. 4, s. 34-38. ISSN 0032-6208.
 59. GALVAS, Milan. Pracovněprávní postavení studenta. In Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 79-97. ISBN 80-210-1490-3.
 60. MATYÁŠEK, Patrik. Sexuální diskriminace v pracovním právu. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 44-46.
 61. TÝČ, Vladimír. Vztah mezinárodních smluv a českého pracovního práva. Právník, Praha: Academia, 1997, roč. 136, č. 10-11, s. 863-872. ISSN 0324-7007.
 62. 1996

 63. PÍCHOVÁ, Irena. Mezinárodní organizace práce - její současné problémy a perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 210-224. ISSN 1210-9126.
 64. 1995

 65. GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky (úvahy a východiska). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 145. ISBN 80-210-1054-1.
 66. GALVAS, Milan. Několik poznámek k tzv. dispoziční pravomoci zaměstnavatel. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 78-91. ISSN 1210-9126.
 67. GALVAS, Milan. Pracovní poměr, aneb co by měl vědět každý zaměstnavatel a zaměstnanec. 1. vyd. Brno: Elita Bohemia, 1995. 228 s. ISBN 80-901-9270-X.
 68. 1994

 69. GALVAS, Milan. K některým aktuálním otázkám pracovního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 139-149. ISSN 1210-9126.
 70. GALVAS, Milan. K základním otázkám svobody pracovní smlouvy v pracovním právu. In Smluvní princip a jeho projevy v individuálním pracovním právu : sborník příspěvků ze sympozia : Brno, 17. února 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 7-12. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 138. ISBN 80-210-0966-7.
 71. MATYÁŠEK, Patrik. Mezinárodní sympozium o smluvním principu a jeho projevech v individuálním pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 235-236. ISSN 1210-9126.
 72. PÍCHOVÁ, Irena. Minulost a současnost státní správy na úseku bezpečnosti práce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 147-154. ISSN 1210-9126.
 73. GALVAS, Milan. Několik poznámek k novele Zákoníku práce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 18-36. ISSN 1210-9126.
 74. GALVAS, Milan. Několik poznámek k ochraně osobnosti v pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 21-29. ISSN 1210-9126.
 75. PÍCHOVÁ, Irena. Problematika uplatnění smluvního principu při jmenování. In Smluvní princip a jeho projevy v individuálním pracovním právu : sborník příspěvků ze sympozia : Brno, 17. února 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 57-61. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 138. ISBN 80-210-0966-7.
 76. GALVAS, Milan. Základy pracovního práva. In Základy práva. 2., Soukromé právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 225-244. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 119. ISBN 80-210-1036-3.
 77. 1993

 78. GREGOROVÁ, Zdeňka. Fundamentals of labour law. In Introduction to Czech law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 117-131. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 78. ISBN 80-210-0768-0.
 79. GALVAS, Milan a Z. GREGOROV. Ústavní právo na práci a právo na zaměstnání. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 133-141. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 4. 2020 14:48