Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. POLČÁK, Radim. Elements in on-line property. In On-Line Property (ICRI, Leuven). 2008.
 2. RACLAVSKÝ, Jiří. Holá individua nejsou bez vlastností. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 5, s. 158-178. ISSN 1335-0668.
 3. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Základy občanského práva. Ilona Schelleová a kolektiv. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 150 s. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7.
 4. 2007

 5. HAVLAN, Petr. Co zatím přinesla reforma veřejné správy majetkové sféře českých územních samospráv. In Reforma verejnej správy na Slovensku : (zborník z konferencie). 1. vyd. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2007. s. 43-49. ISBN 978-80-969673-6-0.
 6. RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
 7. HAVLAN, Petr. Občan a subjekty veřejné správy jako subjekty majetkové. In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25,-26. októbra 2007 v Košiciach. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007. s. 85-92. ISBN 978-80-89089-66-6.
 8. POKORNÁ, Jarmila. Ochrana majetku v akciových společnostech. In Regulace, deregulace, autoregulace. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 159 - 168, 396 s. ISBN 978-80-210-4257-5.
 9. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /1. Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, č. 8, s. 40-41. ISSN 1211-0507.
 10. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /2. Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, č. 9, s. 53. ISSN 1211-0507.
 11. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK a Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Pulishing, 2007. 169 s. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1.
 12. 2006

 13. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 32 s. Skripta.
 14. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 34 s. Skripta.
 15. HURDÍK, Jan. Vlastnictví - svoboda nebo moc? Praha: Společnost pro literární noviny, 2006. Literární noviny, č. 31. ISBN 1210-0021.
 16. SELUCKÁ, Markéta a Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006. 184 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-1115-6.
 17. RADVAN, Michal. Zpoplatnění majetku v České republice. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 560-567. ISBN 80-244-1565-8.
 18. 2005

 19. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 32 s. Skriptum.
 20. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 34 s. Skripta.
 21. 2004

 22. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126.
 23. 2003

 24. MUSIL, Petr. Soukromé vlastnictví v pojetí českých Špidlo-Škromachovských demokratů. Časopis CEVRO. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 9. ISSN 1213-9521.
 25. 2002

 26. FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky. In Economic theory and practise in present time and in the future. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, 2002. s. 12-19. Acta oeconomica No 7. ISBN 80-8055-592-3.
 27. 2000

 28. RACLAVSKÝ, Jiří. Existence jako vlastnost. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-26, 27 s. ISSN 1212-9097.
 29. PRŮCHOVÁ, Ivana a Jaroslav CHYBA. Oplocování pozemků. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, Roč. 8, č. 12, s. 17-18. ISSN 2100-0765.
 30. PEKÁREK, Milan. Vlastnictví a životní prostředí. In Právo životního prostředí : tématické okruhy: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí ; Trestní právo a ochrana životního prostředí : sborník z konference, Rýchory, KRNAP, 22 až 25. září 2000. Praha: Ediční středisko PF UK, 2000. s. 9-16. ISBN 80-85889-37-4.
 31. 1999

 32. FIALA, Josef. Společné jmění manželů v České republice. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 5, s. 434-449. ISSN 0032-6984.
 33. 1998

 34. MACHÁČKOVÁ, Marta. Podnikání a společné jmění manželů. Bulletin Komory daňových poradců. Praha: Komora daňových poradců, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 1-3.
 35. FIALA, Josef. Právní služby a jejich ceny. In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde, 1998. s. 650-661. ISBN 80-7201-084-0.
 36. FIALA, Josef. Společné jmění manželů. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1998, roč. 9, č. 9-10, s. 264-271. ISSN 1211-443X.
 37. TELEC, Ivo. Společné jmění manželů a věcí k výkonu povolání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1998, roč. 6, č. 11, s. 565-568. ISSN 1210-6410.
 38. FIALA, Josef. Základní právní pojmy. In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde, 1998. s. 18-89. ISBN 80-7201-084-0.
 39. 1995

 40. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1995. 148 s. Skripta. ISBN 80-214-0599-6.
 41. 1994

 42. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT, 1994. 85 s. Právo. ISBN 80-214-0582-1.
 43. 1993

 44. FIALA, Josef. Vývoj ústavní regulace vlastnického práva a jeho odraz v právním řádu. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 123-128. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 45. 1992

 46. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Pavel MATES. K některým otázkám nové úpravy majetkového práva manželů. Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1992, roč. 37, č. 3, s. 180-184. ISSN 1210-0900.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2022 18:22