Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. POLČÁK, Radim. Elements in on-line property. In On-Line Property (ICRI, Leuven). 2008.
 2. RACLAVSKÝ, Jiří. Holá individua nejsou bez vlastností (Bare Individuals are not without Properties). Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2008, vol. 15, No 5, p. 158-178. ISSN 1335-0668.
 3. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Základy občanského práva (Ilona Schelleová a kolektiv). Ilona Schelleová a kolektiv. 3rd ed. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 150 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7.
 4. 2007

 5. HAVLAN, Petr. Co zatím přinesla reforma veřejné správy majetkové sféře českých územních samospráv (What has the revision of the Public Administration already introduced into the property scope of the Czech Municipal Authorities?). In Reforma verejnej správy na Slovensku : (zborník z konferencie). 1. vyd. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2007. p. 43-49. ISBN 978-80-969673-6-0.
 6. RADVAN, Michal and Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. p. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
 7. HAVLAN, Petr. Občan a subjekty veřejné správy jako subjekty majetkové (Citizen and Subjects of Public Administration as Property Subjects). In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25,-26. októbra 2007 v Košiciach. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007. p. 85-92. ISBN 978-80-89089-66-6.
 8. POKORNÁ, Jarmila. Ochrana majetku v akciových společnostech (Protection of property in public limited company). In Regulace, deregulace, autoregulace. Brno: Masarykova universita, 2007. p. 159 - 168, 396 pp. ISBN 978-80-210-4257-5.
 9. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /1 (The Basic Duties of Municipalities Concerning Property Management /1). Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, No 8, p. 40-41. ISSN 1211-0507.
 10. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /2 (The Basic Duties of Municipalities Concerning Property Management /2). Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, No 9, p. 53. ISSN 1211-0507.
 11. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK and Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Ostrava: KEY Pulishing, 2007. 169 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1.
 12. 2006

 13. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 32 pp. Skripta.
 14. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 34 pp. Skripta.
 15. HURDÍK, Jan. Vlastnictví - svoboda nebo moc? (Property - liberty or power?). Praha: Společnost pro literární noviny, 2006. Literární noviny, č. 31. ISBN 1210-0021.
 16. SELUCKÁ, Markéta and Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu (Property of an apartment). Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006. 184 pp. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-1115-6.
 17. RADVAN, Michal. Zpoplatnění majetku v České republice (Property Charging in the Czech Republic). In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 560-567. ISBN 80-244-1565-8.
 18. 2005

 19. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Civil law I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 32 pp. Skriptum.
 20. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 34 pp. Skripta.
 21. 2004

 22. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126.
 23. 2003

 24. MUSIL, Petr. Soukromé vlastnictví v pojetí českých Špidlo-Škromachovských demokratů. Časopis CEVRO. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, 2003, vol. 2003, No 3, p. 9. ISSN 1213-9521.
 25. 2002

 26. FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky (The private property and the privatization in transformation of czech economy). In Economic theory and practise in present time and in the future. 1st ed. Banská Bystrica: UMB, 2002. p. 12-19. Acta oeconomica No 7. ISBN 80-8055-592-3.
 27. 2000

 28. RACLAVSKÝ, Jiří. Existence jako vlastnost (Existence As A Property). Pro-Fil. Brno, 2000, vol. 1, No 2, p. 1-26, 27 pp. ISSN 1212-9097.
 29. PRŮCHOVÁ, Ivana and Jaroslav CHYBA. Oplocování pozemků (Property fencing). Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, Roč. 8, č. 12, p. 17-18. ISSN 2100-0765.
 30. PEKÁREK, Milan. Vlastnictví a životní prostředí (The Property and The Environment). In Právo životního prostředí : tématické okruhy: Vlastnické právo a ochrana životního prostředí ; Trestní právo a ochrana životního prostředí : sborník z konference, Rýchory, KRNAP, 22 až 25. září 2000. Praha: Ediční středisko PF UK, 2000. p. 9-16. ISBN 80-85889-37-4.
 31. 1999

 32. FIALA, Josef. Společné jmění manželů v České republice (Joint property of the spouses in the Czech Republic). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 5, p. 434-449. ISSN 0032-6984.
 33. 1998

 34. MACHÁČKOVÁ, Marta. Podnikání a společné jmění manželů (Entrepreneurial activity and joint property of the spouses). Bulletin Komory daňových poradců. Praha: Komora daňových poradců, 1998, vol. 1998, č. 4, p. 1-3.
 35. FIALA, Josef. Právní služby a jejich ceny (Legal services and their prices). In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde, 1998. p. 650-661. ISBN 80-7201-084-0.
 36. FIALA, Josef. Společné jmění manželů (Joint property of the spouses). Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1998, roč. 9, č. 9-10, p. 264-271. ISSN 1211-443X.
 37. TELEC, Ivo. Společné jmění manželů a věcí k výkonu povolání (Joint property of the spouses and things for profession). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1998, roč. 6, č. 11, p. 565-568. ISSN 1210-6410.
 38. FIALA, Josef. Základní právní pojmy (Basic legal terms). In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde, 1998. p. 18-89. ISBN 80-7201-084-0.
 39. 1995

 40. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Brno: VUT, 1995. 148 pp. Skripta. ISBN 80-214-0599-6.
 41. 1994

 42. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva (Principles of civil law). 1st ed. Brno: VUT, 1994. 85 pp. Právo. ISBN 80-214-0582-1.
 43. 1993

 44. FIALA, Josef. Vývoj ústavní regulace vlastnického práva a jeho odraz v právním řádu (Development of the constitutional regulation of property lawand its impact on legal order). In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 123-128. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 45. 1992

 46. HRUŠÁKOVÁ, Milana and Pavel MATES. K některým otázkám nové úpravy majetkového práva manželů (Some problems of a new regulation of matrimonial regime). Právní praxe : časopis české justice. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1992, roč. 37, No 3, p. 180-184. ISSN 1210-0900.
Display details
Displayed: 3/2/2023 04:49