SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s. 34 pp. Skripta. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Občanské právo II.
Name in Czech Občanské právo II.
Name (in English) Civil law II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007)
Authors SCHELLE, Karel.
(Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007).
Edition 1. vyd. Brno, 34 pp. Skripta, 2006.
Publisher B.I.B.S.,a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English civil law; obligations; inheritance; liability; property; Copyright law; Family law; Consumer law
Tags Civil law, consumer law, Copyright law, Family law, Inheritance, Liability, Obligations, Property
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 6/4/2010 19:11.
Abstract
Skriptum Základy občanského práva předkládá zájemcům a studentům stručný pohled do obecné části občanského práva hmotného. Čtenář bude seznámen s historickým vývojem občanského práva na území České republiky. Pro čtenáře bude jistě zajímavý také pohled na aktuální vývoj sbližování českého občanského práva s právem EU. Značná pozornost je v publikaci věnována problematice věcných práv a závazkovému právu. Čtenáři budou seznámeni se základními otázkami dědického práva a odpovědnosti za škodu. Závěr publikace je věnován rodinnému právu a pohledu na české autorské právo a na jeho sbližování s právem EU.
Abstract (in English)
Academic publication on the theme Principles of civil law submit readers and students brief view into general part of civil law. Reader will be inroduce with historical development of civil law in the area of Czech republic. For reader will be surely interesting view into actual development czech civil law with european civil law. Great deal of publication is devouted real rights and obligation law. Readers will be submit with basic questions of law of inheritance and liability for damage. End of publication is devoted family law and view into czech copyright law with european law.
PrintDisplayed: 15/4/2024 14:29